نمونه سوال درس حقوق بین المللی عمومی و خصوصی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق بین المللی عمومی و خصوصی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق بین المللی عمومی و خصوصی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۸۱ ۱- کدام یک از رشته های حقوق، به موضوعات فرا ملیتی می پردازد؟ ۱. حقوق داخلی ۲ - حقوق بین الملل خصوصی ۳. حقوق تجارت ۴ - حقوق بین الملل عمومی ۲- «روح القوانین» اثر کیست؟ ۱. کی نیا ۲. گراسیوس ۳. منتسکیو ۴: جرمی بنتام ۳- کدام یک از مسائل زیر، موضوع ممتاز حقوق بین الملل عمومی می باشد؟ ۱. روابط متقابل دولتها و سازمانهای بین المللی ۲. تابعیت افراد ۰۳ تعارض قوانین ۴. اقامت افراد f— کدام مکتب ، بیشتر به رویه دولتها ، اصول عملی و سیاست اهمیت می د هد ؟ ۱. مکتب اسلام ۲. مکتب حقوقی مدون ۳. مکتب حقوقی قاره ای ۴۔ مکتب آنگلوسکسون ۵- حقوق بین المللی برچه اساسی استوار است؟ ۱. نزاکت ۲. عرف ". عهدنامه ۴. اراده دولتها ۶- کدام گزینه ، جزء منابع ظاهری حقوق بین المللی به شمار می رود؟ ۱. عهدنامه ۲. تعاون ۳. وجدان ۴. افکار عمومی
۷- قرآن در علم فقه و اصول تحت چه عنوانی یاد می شود؟
... . . . . f. عقل ۳. کتاب .Y عرف ... )
۸- چه کسی قائل بر این نظر بوده که بین اتفاق امت و قول و نظر امام (ع) براساس قاعده لطف ملازمه وجود دارد؟
۱. شیخ طوسی ۲. علامه حلی ۳. سید مرتضی ۴. محقق خویی ۹- مهمترین مساله مورد اختلاف بین مذهب شیعه و اهل سنت چیست؟
۱. اجماع ۲. عقلی ۳. قیاسی ۴. استصلاح ۱۰- «انزوای ملل» خصیصه بارز سیاست ، در کدام دوره می باشد؟
۱. انقلاب کبیر فرانسه ۲. دوران باستان ۰۲ جنگ جهانی اول ٠٢ دوره قرون وسطی ۱۱- شرایط لازم برای تشکیل دولت در کدام کنوانسیون آمده است؟
۱ . وستفالی ۲. ژنو ". وين ٠٢ مونتوويدو ץ"וו.ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۳***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین المللی عمومی و خصوصی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۸۱ ۱۲- به ساکنین « دار العاهد» چه میگویند؟
۱. مستامنین ۲. معاهدین ۳. مستامن ۴. اهل ذمه ۱۳- تمامی ابزارهای سیاسی که یک دولت برای حفظ استقلال خود به کار میگیرد اصطلاحا چه می نامند؟
۱. حکومت ۲. حاکمیت ۳. دولت ۴. قدرت
۱۴- طبق کدام تئوری «شناسایی» یکی از شرایط لازم برای تکوین حکومت می باشد؟ ۱. اعلامی ۰۲ تاسیسی ۳. آزادی عمل ۴. تشریعی ۱۵- کدام گزینه در خصوصی شناسایی دو فاکتو درست نمی باشد؟ ۱. موقت بودن ۲. غیر کامل بودن ۰۳ درباره دولتهای که احتمال اضمحلال در آن وجود دارد به کار میرود. ۴. درباره دولتهایی که از استقلال و رسمیت کامل برخوردارند به کار میرود. ۱۶- کدام یک از موارد زیر جزء وظایف سفرا و نمایندگان دولت اسلامی میباشد؟ ۱. مصونیت ۰۲ تابعیت دولت اسلامی
۳. معافیت از پرداخت مالیات ۴. دعوت به اسلام
۱۷- چه نوعی ازقیاسی، هیچگاه مفید یقین به حکم نخواهد بود؟
۱. خفی ۲. جلی ۳. مستنباط العله T : منصوص العله
۱۸- هرمعاهده بین المللی، بعد از کدام مرحله دارای منشا اثر و الزام برای تمامی قوای یک کشور می شود؟
۱. تصویب ۲. امضاء ۳. نگارشی ۴. مذاکره
۱۹- چه قاعده ای ، در مورد معاهدات نیز قابل اجرا می باشد؟
۱. لاضرر ャ。 عسروحرج
۳. عطف به ماسبق نشدن ۴. الزام
۲۰- کدام تفسیر ، برای دولتهای امضا کننده معاهده ، فاقد ارزش حقوقی میباشد؟
۱. قضایی ۲. بین المللی ۳. خارجی ۴. داخلی
ץ"וו.ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : حقوق بین المللی عمومی و خصوصی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۸۱
495 ισο...................... ۲۱- به خلاصه ای از گزارشات مورد بحث بین دو دولت ۱. مذاکره ۰۲ پیشنهاد ۳. پیش نویس ۴. بیان شفاهی
۲۲- در آیه قرآن «الم اعهد الیکم یا بنی آدم» لغت «عهد» در چه معنایی به کار رفته است؟
۱. ولی عهد ۲. سوگند ۳ - وصیت f پیمان
۲۳- چه تغییری در معاهدات بین المللی بی تاثیر می باشد؟
۱. در شکل حکومت ۲. در رکن ارضی دولت
۰۳ در سازمان سیاسی ٠٢ درشکل بين المللی دولت የf– صورت مجلس اجرایی قراردادهای بین المللی ...................... محسوب میشود.
۱. مواثیق آ، پیمانهای دولتی ٢. پروتوکل ۴. نظام
۲۵- کدام یک از گزینه های ذیل، جزء شروط شکلی معاهدات محسوب میشود؟
۱ . وجودقصد ورضا آ ، رعایت مصلحت ۳. اهلیت طرفین ۴. مذاکره و گفتگو ۲۶- آیه شریفه «وان جناحوالالسلام فاجناح لها» اشاره به کدام یک از معاهدات زیر دارد؟
۱. صلح ۲. تجاری ۳. سیاسی ۴. دینی ۲۷- در حقوق بین المللی ، قلمرو کدام یک از منابع بسیار وسیع می باشد؟
۱. رویه قضایی ۲. عهد نامه ۳. عرف و عادت ۴. دکترین
۲۸- مجرای چه قاعده ای حسن برقراری موازنه حقوق در انسان بیدار و آگاه است؟ ۱. برابری ۲. لاضرر ۳. حسن نیت ۴. انصاف ۲۹- جهاد با کسانی که بر امام (ع) خروج کرده، مصداق کدام گزینه می باشد؟ ۱. جهاد با بغاه ۲. جهاد دفاعی ۰۳ جهاد ابتدایی " جهاد مشروع ۳۰- آخرین مرحلهء امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
۱. اظهار کراهت ۲. گفتار و اعراضی از او ۳. ضرب در حد متعارف ۴. تذکرتند شفاهی
ץ"וו.ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :