نمونه سوال درس تاریخ علوم اسلام 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ علوم اسلام 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ علوم اسلام ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۵۴
۱- در طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی «علم الهیات» در کدام گروه جای می گیرد ؟
۱. علوم طبیعی ۲. علوم استدلالی ۰۲ علوم انسانی ۴. علوم تعلیمی ۲- «الکتاب»، جامع ترین کتاب در زمینه ............. و برخی دیگر از مسائل ادبی است که به قلم .................. نگاشته شده است.
۱. علم بلاغت – ابن قتيبه ۲. علم لغت - کسایی
۳. فلسفه - ابن حاجب ۴. صرف و نحو - سیبویه
۳- کتاب «العین» اثر خلیل بن احمد در کدام علم نوشته شده است؟ ۱. بلاغت ۲. لغت ۳. ادب ۴. حدیث f— کدام یک از کتابهای زیر، اثر دانشمند علم لغت «ابن فارسی» است؟
۱. مفتاح العلوم ۰۲ جمهره اللغه ۳. مقاییسی اللغه ۴. اساسی البلاغه
۵- کدام یک از دانشمندان زیر، علم لغت را مهمترین ابزار بیان اسرار شریعت و کشف رموز ان می داند؟
۱. خلیل بن احمد ۲. ابوطاهر فیروزآبادی ". سیبویه ۴. تفتازانی ۶- علم بیان، متولی بحث در خصوص مباحثی چون ............است؟
۱. فصاحت کلمه، فصاحت کلام، بلاغت کلمه ۲. تشبیه، استعاره، مجاز مرسلی
۳. توریه، طباق، استخدام و مقابله " . احوال مسند و مسند اليه، وصل و فصل، متعلقات فعل
۷- صاحب «المیزان» در بحث روایی خود پیرامون انواع وحی، در تعریف «نبی» چه می گوید؟ ۱. کسی است که جبرئیل بی واسطه ولی بدون دیدار با وی سخن میگوید. ۲. کسی است که جبرئیل در حال خواب بر او وارد وظاهر می گردد. ۳. کسی است که جبرئیل در حال مکاشفه بر او ظاهر می گردد. ۲. کسی است که کلام جبرئیل را بدون دیدار او بشنود. ۸- مسیلمه کذاب در چه دوره ای و در کجا ظهور کرد؟ ۱. در حیات پیامبر اسلام (ص) - یمن ۲. در دوره خلافت ابوبکر - یمامه
۳. در دوره خلافت عمر - نجد ۴. در دوره خلافت امام علی (ع)- یمن
۹- بنا به گفته ابن ندیم، امام علی (ع)، مشوق چه کسی در اعجام قرآن بود؟
Y . آبی بن کعب ۲. ابن مسعود انصاری ۳۔ ابوالاسود دوئلی .Y . زیاد بن أبیه
= صفحه ۱ از ۴
"ו"ו^ףו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ علوم اسلام ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۵۴
.W— ابورافع از اصحاب پیامبراسلام(ص) بود و کتابی در ----------------- از خود بجای گذاشت. ۱. اعجام قرآن ۲. تفسیر وعلوم قرآنی ۳. تاریخ حدیث ۴. سنن پیامبر(ص)، احکام فقهی بویژه مسائل قضایی
۱۱- در خصوص مالک بن آنس کدام گزینه صحیح است؟
۱. از فقهای مدینه منوره و از محدثین تابعین بود. ۲. از فقهای مدینه منوره و از محدثین صحابه بود.
۳. از فقهای مکه مکرمه و از محدثین تابعین بود. ۴. از فقهای مکه مکرمه و از محدثین صحابه بود. ۱۲- کدام یک از خلفای عباسی ، احمد بن حنبل را که فتوایی مبنی بر خلق قرآن صادر نکرده بود، آزاد گذاشت؟
۱. معتصم ۲. معتضد ۳. معتز .Y . متوکل ۱۳- کدام یک از محدثان شیعی زیر، «سلمان فارسی» زمان خود خوانده می شد؟
۱. ابان بن تغلب ". زراره بن اعين ۳. ابو خالد کابلی .Y . ابوحمزه ثمالی ۱۴- کرسی تدریس علم کلام در دوره قائم عباسی، به کدام یک از علمای شیعه اختصاصی داشت؟
۱. کلینی ۲. شیخ طوسی ۳. ابن بابویه قمی ۲. شیخ مفید
۱۵- کدام یک از آثار زیر، جزو کتب حدیثی اربعه شیعه محسوب می شود؟
ا. روضه المتقين ۲. کافی ۳. ملاذالاخیار ۴. وافی ۱۶- علم رجالی را علم ............... نیز گفته اند. ۱. اسناد أ : علم الروايه ۳. علم الدرایه ۴. فقه الحدیث
۱۷- کدام قسم از اقسام حدیث، شامل سه مرتبه اعلی، اوسط و ادنی است؟ ۱. حدیث حسن ۲. حدیث موثق ۳. حدیث صحیح ۴. حدیث مرسل
۱۸- نام نخستین فقیه شیعی که فقه را مورد تهذیب قرار داده و باب نظر و بحث از اصول و فروع را در آن گشود، در کدام گزینه آمده است؟
١. ابن ابی عقیل ۲. ابن جنید اسکافی آ - ابو جعفر اوقص " : عبدالله بن بكير
۱۹- فقهای شیعه دوران حیات ائمه (ع) را دوران ......می دانند ؟ ۱. فتح باب اجتهاد و انسداد باب علم ۲. انسداد باب علم
۳. فتح باب علم و انسداد باب اجتهاد ۴. فتح باب اجتهاد
"ו"ו^ףו. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
WWW ight A . 20FHLE.ORG'opyrig spose 〜藥
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ علوم اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۵۴ ۲۰- نخستین فقیه اهل سنت که در علم اصول به تالیف کتاب اهتمام ورزید، چه کسی بود؟
۱. ابوحنیفه ۲. ابن حنبلی ۳. مالک بن انسی ۲. شافعی
)Y— آداب و رسومی که میان مردم متداول بود و از نظر اسلام منافاتی با مصالح انسانها نداشت و مورد تایید این د بن
"9" s"............... بود، احکام
۱. معاملات ۲: امضایی ۳. تاسیسی ۴. عبادات y?— مخاطبین پیامبر اسلام(ص) در عصر......... به مرد هم ........... محدود می شد.
۱. تفریع - شام ۲. تفریع - مکه و مدینه
۳. تشریع - شبه جزیره عربستان ۴. تشریع - مکه و مدینه
۲۳- امام صادق (ع) کدام شهر را «حرم وصی » رسول خدا(ص) معرفی کرده است؟
۱. کوفه ۲. نجف ۳. مکه مکرمه ٠٢ مدينه منوره ۲۴- ابن جنید، نخستین فقیه شیعی است که بین علم اصول و فروع نظم خوبی را ارائه کرد و ............را از صورت............ به
صورت -------- در آورد؟
۱. اصول - روایی- منطقی ۲. اصول - استدلالی - روایی
۳.فقه - روایی - منطقی ۰۴ فقه - روایی - استدلالی
۲۵- در نیمه دوم سده چهارم هجری به چه دلیل فعالیت علمی فقهای شیعه گسترش یافت و حوزه قم به حوزه بغداد پیوند خورده و موجب تحول عظیم در فقه شیعه گردید؟ ۱. حملات مغولان و برچیده شدن سلسله عباسی ۰۲ پیروزی شیعیان برسایر فرق اسلامی
۳. ظهور دولتهای مسلمان با گرایشهای مختلف ۴. ظهور دولت شیعی مذهب آل بویه در ایران و عراق
۲۶- نخستین رساله عملیه که به زبان فارسی تالیف شده است، چه نام دارد؟
۱. زبده الاصولی ۲. جامع عباسی ۳. معالم الدین ۴۔ تحریرطاوسی ۲۷- از علمای بزرگ مسلک اخباری در اواخر سده دهم هجری و اوایل سده یازدهم است؟ ۱. محمد امین استرآبادی ۲. علامه حلی ۳. محقق کرکی ۴۔ محقق حلی
۲۸- کدام علم را علم اصول دین، فقه اکبر، علم نظر و استدلال و علم به صفات و توحید باریتعالی نامیده اند؟
۱. علم اصولی ۲. علم فقه ۳. علم کلام ۴. فلسفه
"ו"ו^ףו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۴***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
سری سوال : ۱ یک
۴۔ ابوعلی جبائی
صفحه ۴ از ۴
حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : تاریخ علوم اسلام ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۵۴
۲۹- کدام یک از فرق کلامی زیر، از نظر عقاید کلامی در مقابل مذهب معتزله قرار دارد؟
۱. زیدیه ۲. مجبره ۳. مرجئه ۳۰- ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری، بنیان گدار مذهب اشعری شاگرد... ..... معتزلی بود؟ ۱. واصل بن عطا ۲. جاحظ ۳. نظام "ו"ו^ףו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :