نمونه سوال درس تاریخ هنر های اسلامی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ هنر های اسلامی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۵۱
۱- کار گذاشتن کشتی های آتش انداز به شکل های شیر، کرکس و اژدها بر روی دجله، از اقدامات کدام خلیفه عباسی است؟
۱. منصور ۲. مهدی ۳. امین ۴. مقتدر
۲- کدام یک از تصویرگران زیر، با تصاویر گود و برجسته اش از سایر هنرمندان این رشته پیشی گرفت؟
ا. قصير Y کتامی ۳. بهزاد .Y . محمود واسطی ۳- تصاو بر کدام یک از کتاب های زیر، مشهورترین اثر عبدالله بن فضل است؟
۱. مقامات حریری ۲. عجایب المخلوقات ٢. خواص العقاقير ٢. جامع التواريخ ۴- کدام یک از کتاب های زیر، قدیمی ترین نسخه موجود از مکتب نقاشی مغولی ایران است؟
ا. منافع الحيوان ۲. ضوء النبراس ٢. مجموعات النجوم ۴. شاهنامه ۵- کدام یک از مکاتب نقاشی، متأثر از مکتب تیموری و بهزاد و شاگردان او بود؟
۱. مکتب ترکی ۲. مکتب بخارا ۳. مکتب مغولی هند ۴۔ مکتب صفوی ۶- آثار کدام یک از مکاتب نقاشی، به وسیله رنگ سبز مایل به زرد زیبای خود شناخته می شوند؟
۱. مکتب سلجوقی ۲. مکتب عثمانی ۳. مکتب بهزاد ۴ - مکتب مغولی ۷- کدام یک از خطوط مورد استفاده در شبه جزیره عربستان، در دوره جاهلیت به دست اعراب به حجاز رسید؟
۱. حیری ۰۲ ثمودی ۳. لحیانی ۴ - حمیری ۸- نویسندگان وحی با کدام خط برای پیامبر کتابت می کردند؟
۱. مبسوط ۲. یا بسی ۳. ابجد ۲. مقور ۹- کدام یک از افراد زیر، از هنرمندان و صنعتگران وابسته به برمکیان بود؟
۱. ضحاک ۲. احولی المحرار ۳. اسحاق بن حماد آ، ابن ابی رقیبه ۱۰- در دوره های ایوبی و ممالیک، کدام یک از خطوط زیر در شام رواج کامل یافت؟
۱. یاقوتی ۲. طومار ۳. نسخ اتابکی ۴. ریحانی
۱۱- در عنصر تزیینی کتابت، بر کدام یک از خطوط زیر، تکیه بیشتری می شد؟
۱. خط کوفی ۲. خط ثلث ۳. خط دیوانی ۲. خط توقیع
W•\ለየ•\•\| •\•\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۵۱
۱۲- به باور صاحبنظران، کاربرد لعاب جلادار در تزیین فرآورده های سفالی، در کدام کشور یا منطقه تکمیل شد و به انجام
رسید؟
۱. ایران ۲. مصر ۰۳ اندلس ۰۴ عراق ۱۳- در دوره سلجوقیان، کدام یک از شهرهای زیر به ساختن سفال، شهره بود؟
۱. نیشابور Y رى .Y موصل .Y . رقه ۱۴- آثار کدام یک از انواع آواز مرسوم در نزد اعراب جاهلی، در قرائت قاریانی که قرآن را به تجوید می خوانند، آشکار است؟
۱. حداء ۲. رجز ۳. هجز ۴. انشاد ۱۵- در کدام دوره، سبک هنری هنرمندان مصر، ترجمان راستین حالات روحی آنان به شمار می رفت؟
۱. طولونیان ۲. فاطمیان ۳. ممالیک ۲. عثمانی ۱۶- نخستین شهر ساخته شده به دست مسلمانان در عراق، چه نام دارد؟
۱. سامرا ۲. کوفه ۳. بصره ۴. بغداد ۱۷- کدام یک از کاخ های ساخته شده در سامرا، در حقیقت، یک زندان سیاسی بود؟
۱. کاخ دارالعامه أ : قصر الجوسق ۳. کاخ لولو ۴. کاخ بیت الخلافه ۱۸- در کدام یک از شهرهای زیر، نمونه جدیدی از قصرها به نام «حیری» ساخته شد؟
۱. سامرا ۲. متوکلیه ۳. رمله ۴. کوفه ۱۹- با روی کار آمدن کدام خلیفه اموی، کار شهرسازی در شام آغاز شد؟
۱. معاویه آ ، عبدالملک بن مروان ۳. هشام بن عبدالملک ". سليمان بن عبدالملک ۲۰- آثار باقیمانده از کدام شهر، امروزه از جمله زیباترین آثار به جا مانده در صحرای شام است؟
۱. رصافه ۲. رمله ۳. فسطاط ۴. مهدیه ۲۱- در عصر حکمرانی کدام سلسله، شهر فاسی از آثار زیبا و شگفت انگیز اسلامی، انباشته شد؟
۱. بنی جهور ۲: بنی مرین ۳. مرابطون ۴. بنی عبدالواد
yy_ معمار کدام یک از مساجد زیر، برای متناسب کردن ارتفاع سقف با مساحت مسجد، به وسیله قوسی های مزدوج، بر ارتفاع
سقف افزوده است؟
ا. جامع قرطبه ۲. جامع اصفهان ۳. جامع سامرا ۴. کبود تبریز
\•\• |\•\•W•\ለየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۵۱ ۲۳- کدام یک از بناهای زیر، فاقد منفذ خارجی (پنجره) بود؟
۱. خانقاه ۲. کاروانسرا ۳. رباط ۴. مقبره
۲۴- در مکتب معماری شام و مصر، در عصر حکمرانی کدام سلسله، سقف های گنبددار پدید آمد؟
۱. اخشیدیان ۲. طولونیان ۳. عثمانی ۴. فاطمیان
۲۵- در سده سوم قمری، در کدام شهر مکتب معماری عراقی - ایرانی، به اوج خود رسید؟ ۱. اصفهان ۲. مرو ۳. موصلی ۴. سامرا ۲۶- به گفته زکی محمد حسن، قدیمی ترین نمونه های تزیینات هندسی در تاریخ هنر اسلامی، در پنجره های کدام مسجد به چشم می خورد؟ ۱. جامع اموی دمشق ۲. مسجد الاقصی ۳. جامع قیروان " . جامع ابن طولون ۲۷- کدام یک از مساجد زیر، موزه ای مشتمل بر سبک ها و مکتب های معماری اسلامی از هنر مغربی گرفته تا هنر فاطمی، عربی و ترکی است؟
۱. جامع زیتونه ャ جامع الأزهر ". مسجد سلطان حسن ". مسجد ظاهر بيبرس
۲۸- به باور صاحبنظران، دوره حکمرانی کدام سلسله در شام و مصر، جزو دوره های طلایی تاریخ معماری اسلامی به حساب
نمی آید؟
W ... عثمانی ャ。 اخشیدیان .Y . ایوبیان ۴. ممالیک
۲۹- در مساجد ایلخانان و تیموریان، بنای کدام مسجد، مرحله جدیدی در وصول به طراحی خالص ایرانی در نقشه کشی مساجد
بود ؟
۱. مسجد جامعه اصفهان ۲، جامع ورامین ۳. جامع گوهرشاد ۴. جامع یزد ۳۰- تزیین بنا با آجرهای جلا داده نشده، از ویژگی های معماری مساجد کدام دوره است؟
۱. سلجوقی ۲. مملوکی شام ۳. ایلخانان و تیموریان ۴. صفوی ۳۱- در قلمرو عثمانی، نخستین مسجدی که به تبعیت از بنای بیزانسی ایاصوفیه ساخته شد، چه نام داشت؟
۱. مسجد محمدیه ۲. مسجد سلیمیه ۳. جامع سلطان احمد ۴. جامع سنان پاشا
۳۲- کدام یک از مساجد زیر، به واسطه کاشی های زیبا، شگفت انگیز و خوش ساختشی، غنی ترین مسجد عثمانی در سوریه
است ؟ ۱. جامع عادلیه ۲. جامع خسرویه ۳. مسجد سلیمان پاشا ۴. جامع درویش پاشا W•\ለየ•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۵۱ ۳۳- مناره ها نخستین بار پس از ورود مسلمانان به کدام شهر، مورد استفاده قرار گرفتند؟
۱. قرطبه ۲. قاهره " - دمشق ۴. فسطاط ۳۴- بنای قصر المفجر، مربوط به دوره حکومت کدام خلیفه اموی است؟
۱. ولید بن عبدالملک ۲. سلیمان بن عبدالملک ۰۳ هشام بن عبدالملک ۴. معاویه دوم ۳۵- وجه ممیزه قصر المفجر از دیگر کاخ های دوره امویان چیست؟
۱. نقاشی های داخلی کاخ ۲. کاشی های اتاق های کاخ
۳. مسجد و حمام بزرگی در خارج بنا ۴. نورگیرهای متعدد به کار رفته در بنا ۳۶- به گفته ابن خلکان، کدام یک از کاخ های زیر، در شرق و غرب، بی مانند است؟
۱. العرافه ۲. الخاقانی ۳. البدیع ۴. البحر ۳۷- قصر قره سرای، توسط چه کسی و در کجا ساخته شد؟
۱. عزیز فاطمی - قاهره ۲. معتصم عباسی - سامرا
۳. شاه عباس صفوی - اصفهان ۲. اتابک لؤلو - موصلی ۳۸- قدیمی ترین قلعه شناخته شده در اندلسی، به دست چه کسی ساخته شد؟
۱. عبدالرحمان فهری ۲. عبدالرحمان ناصر ۳. عبدالرحمان بن حکم ۴۔ ابن حفصون ۳۹- بیشتر فرآورده های هنر کنده کاری بر روی عاج موجود در موزه های کنونی، متعلق به کدام کشور یا منطقه است؟
۱. ایران ۲. مغرب ۳. اندلسی ۴. شام ۴۰- منبر کدام مسجد، به سبب استواری و خوبی تزیینات کنده کاری در چوب، از دیگر مساجد، متمایز است؟
۱. جامع عقبه ۲. جامع قرطبه ۳. جامع اصفهان ". جامع ابن طولون
f;(f - \•\• |\•\•W•\ለየ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :