نمونه سوال درس تاریخ هنر های اسلامی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ هنر های اسلامی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱، تاریخ هنر و معماری اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۵۲
۱- اولین فعالیت های معماری دوره عباسی در کدام شهر صورت گرفت؟
۱. شهر سامره ۲. شهر قاهره ۳. شهر کوفه ۴. شهر بغداد ۲- مسجد جامع الازهر در اشاعه علوم دینی از چه نظر اهمیت فراوان دارد؟
۱. روابط کشورهای آسیای ۲: روابط داخی کشور مصر
۲: روابط بین المللی ۴ ، روابط مردم مصر با آسیا ۳- مسجد قیروان در آفریقای شمالی به تقلید از رومیان چه سبکی در معماری به کار برده است؟
۱. دیوار چهار گوش به کار برده اند ۲. گنبد های کوتاه و پهن
۳. گچ بری های از انواع گل و بوته به کار برده اند ۴. گنبد به شکلی کلاهخود ۴- مناره مسجد بزرگ طفچه به چه شکلی ایجاد شده است؟
۱. نعل اسبی ۲. دندانه دار ۳. چهار گوشی ۰۴ طرح طیبی ۵- بقعه تاج محلی در کدام شهر واقع شده است؟
۱. دهلی ۲. قیروان ۳. غرناطه ۴. آگره ۶- کدام یک مساجد زیر در بلند ترین نقطه دماغه قاره اروپا بنا نهاده شده است؟
) ... مسجد کبیر Y مسجل سلطان احمد
۳. مسجد سلطان قطب الدین ایبک ۴. مسجد شاه زاده ۷- کدام یک از بناههای زیر به سبک معماری بازیلیکی ساخته شده است؟
۱. مسجد مدینه ۲. میجد جامع دمشق ۳. میدان نقش جهان ۴. مسجد الاقصی ۸- علل اصلی ساخت بنای مسجد قبه الصخره در مقابل بنای مسیحیان چه چیزی بود؟
۱. پیامر اسلام در آن مسجد به معراج رفته است ۲. عبادتگاه حضرت داود وسلیمان بوده است
۳. معرف عقاید سیاسی و مذهبی امویان می باشد آن بربنای مسیحیان برتری پیدا کند ۹- کعبه مغرب به کدام بنا اطلاق می شود؟
۱. مسجد کردوبا ۲. مدینهٔ الزهرا ۳. مسجد کوفه ۴. مسجد امام
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۴۶۶ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱، تاریخ هنر و معماری اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۵۲
-
۱۰- کدام گزینه از ویژگی های تاریخانه دامغان میباشد؟
۱. مناره های با سنگ های قرمز و سفید ". بدون در وپنجره
۳. گچبری گل وبوته برجسته ۲. شیارهای عمودی و قاشقی ۱۱- " گنبد خاکی لقب کدام بنا است و در کجا واقع است؟
۱. گنبد خواجه نظام الملک - یزد ۲. گنبد کاوسی -زنجان
۳. گنبد تاج الملک -اصفهان ۴. گنبد علی -اصفهان ۱۲- اولین کتاب منطق در اسلام چه نام دارد و توسط چه کسی از پهلوی به عربی ترجمه شده ؟
۱. طبقات الامم - صاعد اندلسی ۰۲ فن منطق -ابن مقفع
۳. فلسفه اسلامی - فارابی ۴. کلیله و دمنه ابن مقفع ۱۳- بنای قبه الصخره در کجا ساخته شده است؟
۱. کعبه أ : دمشق ۳. سوریه ۲. بیت المقدسی ۱۴- بنای مناره اولین بار در کدام دوره به کار رفته است؟
۱. عصر عباسیان ۲ - عصر ایوبیان ۳. عصر امویان ۴ - عصر فاطمیان ۱۵- در معماری اسلامی سقفی نیم کروی یا مقعر که معمولا در بالای پلانهای مدور یا مربع و کثیرالاضلاع که با کمک گوشواره
مدور میشود یا تعبیه میگردد چه می نامند؟
۱. محراب ۲. گنبد ۳. منبر ۴. مناره ۱۶- اولین برج مقبره ای قرن ۴ هجری در نواحی شمالی ایران چه نام دارد؟
۱. مقبره اسماعیل سامانی ۲. قبه الصلبیه
۳. برج قابوس ۴. تاج محلی
۱۷- طرز بنای آرامگاه های دوره سلجوقی دنبالهٔ شیوهٔ معماری مقبره های کدام سلسله میباشد؟
۱. آل بویه و آل زیار ۲. ایلخانیان و مغولان ۳. سامانیان ٠٢ غزنويان
۱۸- کدام یک از مساجد زیر به شکل چهار ایوانی ساخته شده است؟
۱. مسجد جامع اصفهان ۲. مسجد جامع ورامین ۳. مسجد جامع نایین ۴ - مسجد آبی
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۴۶۶ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱، تاریخ هنر و معماری اسلامی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۵۲
۱۹- کاروان سرای مهیار متعلق به کدام دوره سلسله در ایران می باشد ؟
۱. تیموری ۰۳ سلجوقی ۳. ایلخانیان ۲. صفویه ۲۰- بنای سی و سه پل توسط کدام سردار شاه عباس کبیر به اتمام رسید؟
۱. علیقلی خان شاملو ۲. ظل السلطان
۳. الله وردیخان ۴. مرشد قلی خان استاجلو ۲۱- تخت خورشیدی در کجا واقع است؟
۱. مدرسه آقا بزرگ ۲. کاخ گلستان ۳. مدرسه سپهسالار ۴. کاخ عالی قاپو ۲۲- ویژگی اصلی استفاده از ملات گچ در معماری اسلامی چه چیزی میباشد؟
۱. زود گیری ۲. سفت بودن ". زیبای وتزیینات ۴. کم هزینه بودن ۲۳- ویژگی اصلی خط نسخ چیست؟
۱. واضح ۲. زاویه دار " منقوش ۰۴گرد وشکسته ۲۴- کتیبه های بعد از سلسله صفویه بیشتر به چه خطی نوشته می شد؟
۱. خط کوفی ۲. خط ثلث ونستعلیق ۳. خط نسخ ۴- خط معقلی
۲۵- مقرنسهای که مصالح آن از خود بناست و با سادگی به صورت آجر یا گچی انتهای سطوح خارجی نمای بیرونی ساختمان را
ارایش می دهند و استحکامات زیادی دارند جز ء کدام دسته از مقرنسها محسوب می شوند ؟
۱. مقرنسهای روی هم قرار گرفته ۲. مقرنسهای معلق
۲. مقرنسهای لانه زنبوری ۴. مقرنسهای جلو آمده ۲۶- قرنیز ساده کاخ خورشید متعلق به کدام سلسله می باشد؟
۱. زندیه ۲. افشاریه ۳. قاجاریه ۴. صفویه ۲۷- علت اصلی اهمیت ساخت مسجد کبود تبریز چه چیزی می باشد ؟
۱. داشتن قطعات کاشی وموزایک خوش رنگ ۲، به کار بردن مقرنسی زیادی در کنار تزیینات
۳. داشتن گوشواره مخروطی آن به کار بردن مقرنسهای نسبتا عمیق ۲۸- هنر معماری در قرن ۱۳ ه.ق در ایران به چه شیوه ای رواج داشت؟
۱. کاشی کاری ۲. پیکر نگاری ۳. گچ کاری ۴. قهوه خانه ای
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۴۶۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱، تاریخ هنر و معماری اسلامی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۵۲
۲۹- به کار بردن آجر در بنا به صورت آجر چینی مسطح در هنرهای معماری ایران چه می نامند؟
۱. گچ کشته ۲: روکش ۳. برجسته ". گره سازی ۳۰- مواد اساسی در ساختن بنای گنبد علی چه می باشد؟
۱ . ماسه و سیمان ۲. سنگ و گلی
.Y . سنگ و سیمان
۴. سنگ لاشه و ملات گچ
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۴۶۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :