نمونه سوال درس شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۵
۱- مهمترین مزیت تاریخ ایران بعد از اسلام، در کدام گزینه آمده است؟ ۱. ایرانی نژاد بودن مورخین ۲. تألیف کتابهای تاریخی به زبان عربی ۳. تقلید کردن از شیوه های تاریخهای قدیم ایرانی
۲. تدوین اخبار به شیوه حافظان حدیث در ضبط الفاظ و اسناد
۲- منابع تاریخ ایران در عهد اسلام، لااقل تا روزگار..........، بیشتر عربی است و مورخین آنها، غالبا ................ بوده اند. ۱. تیموریان - عرب ۲. مغولی - عرب ۳. مغولا-ایرانی ۲. تیموریان - ایرانی
۳- در سنت تاریخنگاری دوره اسلامی، آن دسته از کتابهایی که به شرح حال پیامبر(ص) و جنگهای ایشان با مشرکین و کفار اختصاص دارند، تحت چه عنوانی طبقه بندی می شوند؟
۱. فتوح ۲. سیر و مغازی " مقاتل، فتن و حروب ۴. تک نگاری
۴- چه عواملی تاریخ طبری را یکی از معتبرترین مراجع تاریخ اسلام تا عصر قرار داده است؟ ۱. جمع آوری اطلاعات مهم مسلمین در این کتاب ۲. قدمت تألیف و مزایای علمی و اجتماعی مؤلف
۳. تعمق در صحت و سقم روایات و نقل عین روایات آ، ارزش و اعتبار محتویات و مندرجات
۵- کدام تاریخ عمومی از مآخذ بسیار مهم، در باب تاریخ دیالمه و حوادث آن عصر محسوب می شود؟ ا. مروج الذهب ٢. البدء والتاريخ
۳. التنبیه و الاشراف ۴. تجار الامم و تعاقب الهمم
۶- تاریخ بلعمی با آنکه در واقع ترجمه تاریخ طبری است، چه تفاوت عمده ای با آن دارد؟ ۰۱ آوردن اسناد طولانی و راویان متعدد. ۲. حذف اسناد طولانی و همچنین روایات متعدد در باب یک حادثه. ۳. هیچ نکته تازه ای نسبت به آن ندارد.
۴. آمیختن روایات مغلوط و قدیم و جدید
۷- مهمترین مأخذ در باره تاریخ قاجار، در کدام گزینه آمده است؟
۱. منتظم ناصری ۲. ناسخ التواریخ ". نامه خسروان ۴. جامع التواریخ
)•)•/)•)•'•)2१
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۵***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۵
۸- در خصوصی کتاب «طفرنامه شامی» کدام گزینه صحیح است؟ ۱. در زمره تواریخ محلی و از جمله آثار قرن نهم هجری است. ۲. در زمره تواریخ عمومی و از جمله آثار قرن هشتم هجری است. ۲. در زمره تواریخ دودمانی است و تاریخ فتوحات تیموری است. ۴. در زمره تواریخ محلی و تاریخ فتوحات مغولان در ایران است.
۹- کدامیک، مهمترین مرجع در باب سلسله های مستقل قبل از صفویه است؟
۱. تواریخ عمومی ۲. کتب طبقات ۳. فرهنگنامه ها ۲. تواریخ محلی
۱۰- کدام دسته از آثارذیل، جزء تواریخ محلی نیست؟
۱. زبدهٔ التواریخ - حبیب السیر- تجارب الامم ۲ - تاریخ سیستان - احیاءالعلوم - روضات الجنات
" بدايع الزمان – سمط العلى للحضرة العليا ۲. عقد العلی للموقف الاعلی - تاریخ بیهق - فضائل بلخ ۱۱- کدام کتاب زیر، از نظر موضوع و نوع تاریخنگاری، با دیگر گزینه ها متفاوت است؟
۱. تاریخ جدید یزد ۲. سلسلهٔ النسب صفویه ۳. تاریخ بخارا ۴. تاریخ بیهق
۱۲- مؤلف کتاب «التدوین فی احوال جبال شروین»، کیست؟
١. ابن بلخی ۲. مح ن خان صنیع الدوله ۲۔ احمد بن ابی الخیر زرکوب ۴ ، عبد الفتاح فومنی
۱۳- کتاب الفهرست ابن ندیم در چه قرنی نوشته شده و موضوع آن چیست ؟
۱. قرن چهارم - کتابشناسی ۰۲ قرن ششم == کتابشناسی علمای شیعه ۳. قرن هفتم - رجال شیعه ۴۔ قرن پنجم - نسخ خطی
۱۴- کتاب «تاریخ قم » تألیف حسن بن علی بن حسن از چه نظر حائز اهمیت است؟ ۱. از جهت پرداختن به شرح احوال مشاهیر قم ۲. از جهت پرداختن به بیان موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی قم ۲. از جهت پرداختن به بیان مسائل مالی و اقتصادی
۲. از جهت پرداختن به بیان امور اداری و دیوانها
2१)•'•)•)/•)•) صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
*- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۵ Δ\- کدام کتاب در واقع تکمله ای است برکتاب (وفیات الاعیان فی انباء ابناء الزمان»:
۱. ارشاد الاریب الی معرفهٔ الادیب أ. عبرة اليقظان
۳. اللباب فی تهذیب الانساب ۴. الوافی بالوفیات
۱۶- یادداشتهای «مالکیا» مورخ ارمنی که در باره حوادث عهد مغول و تاتار است، مخصوصا با تاریخ ... ارتباط دارد.
۱. سلطان جلال الدین خوارزمشاه آ ، تیمور
۳. سلطان شاهرخ ۴. منکوقا آن ۱۷- نخستین سکه های اسلامی در ایران با سبک و شیوه چه دوره ای ضرب می شد؟
۱. عصر سامانی آ ، عصر رومی ۳. عصر اشکانی ۲. عصر ساسانی
۱۸- عبارت زیر، معرف کدام اثر تاریخی - جغرافیایی است؟ «مهمترین و اصیلترین کتاب جغرافیا نویسان اسلامی است که توسط مقد تألیف شده و به سبب اشتمال ب ذ آب و مهمترین و بن ی جعراتیا دویسان دهی دو سی بر
هوا و عادات و رسوم و صنایع و محصولات ونقود و طرق و اوزان و خراج هریک از بلاد فواید بسیار می توان از ان بدست
آورد». ١. صورة الارض ۲. حدود العلم من المشرق الی المغرب ۳. معجم البلدان ۴. تخفهٔ الکبار فی اسفار البحار
۱۹- کدامیک از منابع جغرافیایی زیر به زبان فارسی نوشته شده است؟ ۱. آثارالبلاد : زکریا بن محمود قزوینی ۲. نزهه القلوب : حمدالله مستوفی ۳. مرا صد الاطلاع : صفی الدین بغدادی ۴. جهان نما، حاجی خلیفه
۲۰- از سفیران ونیزی که در سالهای بین ۱۴۷۱ تا ۱۴۷۸ میلادی از جانب جمهوری ونیز، به دربار اوزون حسن، سلطان آق قویونلوها آمدند، نیست؟
۱. هانسی شیلدبرگر آ ، کاترینو زنو ". جيوسفاباربارو ۴. آمبرو جو کنتارینی
የ•\ምꬃ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۵
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی *- :-------Tمرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۵ ۲۱- علت افزایش سفرهای اروپاییان و تالیف سفرنامه های متعدد توسط آنان ، در عهد قاجار در کدام گزینه آمده است؟ ۱. افزایشی علاقه اروپاییان به ایران ۲. رقابت بین فرانسویها، روسها و انگلیسیها جهت کسب نفوذ در ایران ۲. افزایش رقابت انگلیسی و فرانسه جهت کسب نفوذ در هند آ، افزایش رقابت روس و انگلیس جهت نفوذ در آسیای میانه ۲۲- کدامیک ، از ویژگی های مهم «یادداشتها و خاطرات شخصی » در مطالعات تاریخی محسوب می شود؟ ۱. حاوی اطلاعات سودمند و مهم در باب احوال اجتماعی و اداری است. ۲. حاوی اطلاعات سودمند و مهم در باب شرح احوال شخصی نویسنده است. ۲. حاوی اطلاعات سودمند و مهم در باب احوال سلاطین است. ۴. حاوی اطلاعات سودمند و مهم در باب مسالک و ممالک است. "וץ– عبارت زیر، معرف کدام اثر تاریخی است: «بی شک مأخذی معتبرست برای تحقیق در احوال اداری عهد سلاجقه که توسط خواجه نظام الملک تألیف شده و متضمن بیان وظایف طبقات مختلف دبیران وعمال و لشکریان در آن دوره است». ۱. قابوسنامه ۲. اداب الحرب و الشجاعه
۳. سیاست نامه ۴. کیمیای سعادت ۲۴- در کدامیک از منابع زیر، معلومات خوبی راجع به احوال اسماعیلیه و عامه در جنوب ایران وجود دارد؟
1. اساس التأويل : قاضى نعمان ۲. سیره المؤید المؤید فی الدین
*. کشف المحجوب : سجستانی .Y . راحه العقلی: حمید الدین کرمانی
۲۵- مؤلف این اثر کوشیده تا در اثرش « قضاوتهای صریح و قاطعی در باره سلاطین و رجال ایرانی بکند و نیز اطلاعات مفیدی در احوال متأخرین زندیه و اوایل زندیه بدهد».
۱. تاریخ ایران سرجان ملکم ۲. تاریخ ایران: سر پرسی سایکسی ۳. تاریخ ایران: لویی دویو ۲. طرح عمومی تاریخ ایران: کلمنت مرکهم
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵
\•\•|\•\•የ•\ምꬃ***

نطر کاربران درباره این مطلب
زهرا
میشه لطف کنید پاسخنامه رو هم بگِذارید
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :