نمونه سوال درس تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوطبنی امیه، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۳ - ، تاریخ = تاریخ اسلام، تاریخ ۱۲۲۹۰۲۸
۱- کدامیک از تحقیقات جدید می توانند برای مطالعه تاریخ اسلام در دوره عباسیان مورد استفاده قرار گیرند؟ ۱. اخبارالطوالی اثر دینوری ۲. تاریخ اسلام پژوهشی دانشگاه کمبریج ۰۳رسوم دارالخلافه اثر هلال بن محسن صابی ۰۴ تاریخ آل جلایر اثر دکتر شیرین بیانی
Y– شعبه آل مروان با دوره حکومت کدام شخص در حکومت بنی امیه آغاز می شود؟
۱. مروان بن حکم ۲. مروان بن معاویه ۳. مروان بن یزید ". مروان بن امیه ۳- موروثی کردن حکومت توسط کدامیک از حاکمان بنی امیه صورت گرفت؟
۱. معاویه ثانی ۲. ابی سفیان ۳. یزید بن معاویه ۴. معاویه بن ابوسفیان ۴- از خصایصی حکومت معاویه در مقایسه با خلفای پیش از او، کدام است؟
۱. اتکا به امور شورایی در تعیین خلیفه مانند سقیفه ۲. استقرار خلافت بنابر خواسته مردم
۳. نشر سیره و مغازی و احیای آن آ، احیای تعصبهای جاهلی و نژادی ۵- از جمله محورهای کلی انحرافات عصر امام حسین (ع) کدامند؟
۱. تحریف باورهای دینی ۲. حذف ارزشهای جاهلی
۳ - حاکمیت نظام سیاسی فاسد بنی عباس ۲. تفرقه های سیاسی در میان مسلمانان ۶- خوارج بیشتر در کدامیک از نواحی ایران نفوذ سیاسی و فکری یافته بودند؟
۱. طبرستان ۲. آذربایجان ۳. ماوراالنهر ۴. سیستان ۷- بنی امیه در کدام جنگ از عباسیان شکست نهایی را خوردند؟
۱. سفید نج ۲. خرطینه ". ری ۴. زاب ۸- نخستین خلیفه عباسی کدام است؟
۱. منصور ۲. سفاح ۳. ابراهیم آ - ابومسلم ۹- کدام اداره، اخبار محرمانه خلیفه را به ماموران عالی رتبه می رساند؟
۱. توقیع ۲. زمام ۳. برید ۴. مظالم ۱۰- قیام شریک بن شیخ الماهری در کدام شهر روی داد؟
)・い・ハ・Y・Y管Y・め
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوطبنی امیه، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۳ - ، تاریخ = تاریخ اسلام، تاریخ ۱۲۲۹۰۲۸
۱- کدامیک از تحقیقات جدید می توانند برای مطالعه تاریخ اسلام در دوره عباسیان مورد استفاده قرار گیرند؟ ۱. اخبارالطوالی اثر دینوری ۲. تاریخ اسلام پژوهشی دانشگاه کمبریج ۰۳رسوم دارالخلافه اثر هلال بن محسن صابی ۰۴ تاریخ آل جلایر اثر دکتر شیرین بیانی
Y– شعبه آل مروان با دوره حکومت کدام شخص در حکومت بنی امیه آغاز می شود؟
۱. مروان بن حکم ۲. مروان بن معاویه ۳. مروان بن یزید ". مروان بن امیه ۳- موروثی کردن حکومت توسط کدامیک از حاکمان بنی امیه صورت گرفت؟
۱. معاویه ثانی ۲. ابی سفیان ۳. یزید بن معاویه ۴. معاویه بن ابوسفیان ۴- از خصایصی حکومت معاویه در مقایسه با خلفای پیش از او، کدام است؟
۱. اتکا به امور شورایی در تعیین خلیفه مانند سقیفه ۲. استقرار خلافت بنابر خواسته مردم
۳. نشر سیره و مغازی و احیای آن آ، احیای تعصبهای جاهلی و نژادی ۵- از جمله محورهای کلی انحرافات عصر امام حسین (ع) کدامند؟
۱. تحریف باورهای دینی ۲. حذف ارزشهای جاهلی
۳ - حاکمیت نظام سیاسی فاسد بنی عباس ۲. تفرقه های سیاسی در میان مسلمانان ۶- خوارج بیشتر در کدامیک از نواحی ایران نفوذ سیاسی و فکری یافته بودند؟
۱. طبرستان ۲. آذربایجان ۳. ماوراالنهر ۴. سیستان ۷- بنی امیه در کدام جنگ از عباسیان شکست نهایی را خوردند؟
۱. سفید نج ۲. خرطینه ". ری ۴. زاب ۸- نخستین خلیفه عباسی کدام است؟
۱. منصور ۲. سفاح ۳. ابراهیم آ - ابومسلم ۹- کدام اداره، اخبار محرمانه خلیفه را به ماموران عالی رتبه می رساند؟
۱. توقیع ۲. زمام ۳. برید ۴. مظالم ۱۰- قیام شریک بن شیخ الماهری در کدام شهر روی داد؟
)・い・ハ・Y・Y管Y・め
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوطبنی امیه، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۳ - ، تاریخ = تاریخ اسلام، تاریخ ۱۲۲۹۰۲۸ ۱۱- واقعه حره متعاقب کدامیک از رویداد های زیر صورت گرفت؟ ۱. تعیین یزید به ولیعهدی ۲. شهادت حجر بن عدی
۳. واقعه کربلا ۴. حمله سپاه یزید به مکه
۱۲- عبدالملک بن مروان در دوره اول حکومت خود با کدام دشمن داخلی درگیر بود؟
۱. آل زبیر ۲. ضحاک بن قیسی ۳. حسان بن مالک ۰۴ نوادگان معاویه
۱۳- توابین در کدام منطقه قیام کردند؟
۱. مرج راهط ۲. عین الورده ۳. الجابیه ۴. بصره
۱۴- حزب شعوبی قائل به کدام عقیده بودند؟
۱. برتری عجم بر عرب و تحقیر جنسی عرب ۲. مساوات و برابری ملل عالم با یکدیگر " . تفضيل عرب بر تمام ملل و اقوام عالم ۴. تمایز عرب از عجم و نداشتن تفاخر بر یکدیگر
۱۵- از جمله دلایل انتخاب خراسان از طرف عباسیان برای آغاز قیام، چه بود؟ ۱. استمرار فتوح مناطق ماوراالنهر توسط امویان و سرداران آنان ۲. نزدیکی خراسان به حمیمه محل استقرار ابراهیم امام ۳. خشونت زیاد والیان اموی بر موالی خراسان آ، استقرار کارگزاران بنی امیه در این ناحیه ۱۶- از جمله ویژگی های موجودیت سیاسی برامکه، کدام است؟ ۱. عمر سیاسی طولانی این خاندان ۲. تسلط گسترده بر ارکان نظامی خلافت ۳. ورود خاندان برامکه به تجارت بردگان ترک ۴. جانبداری برامکه از نهضتهای شیعی در ایران ۱۷- قیام بابک خرمدین در زمان کدام خلیفه عباسی به شکست منجر شد؟ ۱. مامون ۲. هارون الرشید " : معتصم ۴. هادی ۱۸- در کدامیک از امارتها، امیر از سوی خلیفه برگزیده می شد؟
۱. عامه ۲. خاصه ۳. استیلا ۴. استکفاء
۱۹- مهمترین دلمشغولی طاهر در هنگام حکمرانی در خراسان، چه بود؟ ۱. فتنه خوارج ۲. صفاریان " . فتح ماورالنهر ۴. حمله به هند
= صفحه ۲ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۲۰۵ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوطبنی امیه، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۳ - ، تاریخ = تاریخ اسلام، تاریخ ۱۲۲۹۰۲۸
۲۰- از جمله زمینه های قیام صاحب فخ، چه بود؟
۱. قیام یحیی بن عبدالله در دیلم بر علیه عباسیان
۲. عزل طاهر بن حسین از حکومت عراق توسط مامون
۳. خونخواهی ابومسلم و مقابله با اقدامات عباسیان
۴. آزار و بدسلوکی والی عباسی در مدینه نسبت به آل ابوطالب ۲۱- موسس شاخه پژوهشی در مغازی ، کدامیک از اشخاصی زیر است؟
۱. محمد بن اسحاق بن یسار ۲. موسی بن عقبه
۳۔ عروہ بن زبیر ۴. سندی ۲۲- کتاب الفتوح از کیست ؟
۱. ابومخنف بن یحیی ازدی ۲. ابن اعثم کوفی ٢. اصبغ بن نباته شیخ طوسی ۲۳- قیام زید در زمان کدامیک از خلفای اموی صورت گرفت؟
۱. عبدالملک بن مروان ۲۔ ولید بن عبدالملک ۰۳ هشام بن عبدالملک ۴۔ عمر بن عبدالعزیز ۲۴- در سیستان و مشرق خراسان، غالبا کدامیک از طوایف عرب سکونت داشتند؟
۱. قیسی و ازد ۲. بکر و تمیم ۳. شیبانی و حمدانی ها ۴۔ قیس و تمیم
۲۵- عشر یا خراج از چه زمینهایی دریافت می شد؟ ۱. از محصولی زمین های کشاورزی بایر اخذ می شد که مردمش این زمین ها را رها کرده و به این واسطه این زمینها بایر باقی مانده بودند. ۲. از محصول زمینی می گرفتند که مردمش بی جنگ تسلیم شده بودند و یا به جنگ گشوده شده بود و خلیفه آن را میان سپاهیان تقسیم کرده بود. .Y . از محصولی زمینی های مناطق مجاور بغداد مانند بین النهرین که میان سپاهیان تقسیم نشده بود، اخذ می شد. این زمینها تحت تملک دیوان خلیفه بود. ۴. از محصول زمینی می گرفتند که مردمش خود را در تابعیت یک قبیله عرب قرار داده بودند. خراج به مثابه کرایه و اجاره زمین محسوب
می شد.
い・ハ・Y・Y管Y・め・) صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوطبنی امیه، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ۱۲۲۰۲۴۳ - ، تاریخ = تاریخ اسلام، تاریخ ۱۲۲۹۰۲۸
۲۶- حنین بن اسحق معتقد بود که یک پزشک باید به چه علوم دیگری مسلط باشد ؟ ۱. فلسفه ۲. ریاضیات " . منطق ۴۔ موسیقی
۲۷- شیشه سازی در دوره عباسی احیای صنعت کدامیک از اقوام پیشین عباسیان بود؟
۱. فنیقی ها ۲. آشوری ها ۳. کنعانی ها ۴. مصری ها
۲۸- حنین بن اسحاق به کدامیک از اقدامات زیر اشتهار دارد؟
۱. کیمیاگری ۲. ترجمه ۳. معماری و شهرسازی ۴. اخترشناسی ۲۹- خوارج اباضیه ، در آغاز کدام شهر را مرکز شورش خود قرار دادند؟
۱. کرمان ۲. شوشتر ۳. بصره ۴. کوفه ۳۰- مذهب اشعری با انتشار آثار کدام شخصیت قوت یافت؟
۱. ابوبکر باقلانی ۰۲ واصل بن عطا " بشربن معتمر ۴. امام غزالی
い・ハ・Y・Y管Y・め・) نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :