نمونه سوال درس فقه تطبیقی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه تطبیقی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : فقه تطبیقی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۴۰ ۱- از نظر امامیه، در انعقاد عقد نکاح در صورتی که طرفین قادر بر زبان عربی باشند حکم نکاح چیست؟ ۱. عقد نکاح صحیح میباشد. ۲. عقد نکاح صحیح نمیباشد.
۳. عربیت در عقد نکاح شرط نیست. ۲. عقد نکاح حرام است.
Y– از نظر حنبلیه و حنفیه، هر گاه زن و مرد در عقد نکاح، خیار فسخ را شرط کنند و از این خیار رجوع کنند حکم آن چیست؟
۱. عقد و شرط هر دو صحیح است ۲. عقد صحیح است ولی شرط باطل میشود. ۳. عقد و شرط هردو باطل است.
۲. چنانچه به زن نزدیکی نشده باشد عقد و شرط هر دو باطل میگردد.
۳- از نظر علامه حلی، «چنانچه مردی بگوید:هر گاه اول ماه بیاید او را به عقد تو در آوردم و مرد هم بگوید قبول کردم» عدم انعقاد عقد به کدام دلیل است ؟
۱. عدم توالی ایجاب و قبول ۲. تنجیز ۳. تعلیق ۴. بطلان شرط ۴- از نظر کدام مذهب، ازدواج با اکراه و اجبار هم منعقد میگردد؟ ۱. شافعیه ۲. مالکیه ۳. حنفیه ۴. حنبلیه ۵- از نظر امامیه، اگر کسی با زنی زنا کند در کدام مورد بر آن مرد حرام ابدی میشود؟ و هرگز با زن نمیتواند ازدواج کند؟ ۱. چنانچه زن شوهر نداشته باشد ۲. در عده وفات باشد ۳. در عده طلاق بائن باشد ۴. در عده طلاق رجعی باشد. ۶- در لعان مرد باید چند بار قسم یاد می کند که راست می گوید ؟ ۱. پنج قسم ۲. چهار قسم ۰۳ شش قسم ". سه قسم
۷- از نظر امامیه، اگر کسی در حال احرام میدانست که عقد حرام است و کسی را عقد کند و ازدواج نماید حکم آن کدام است؟
۱. حرمت به طور موقت بوجود می آید. ۲. عقد مطلقاً جایز است.
۳. حرمت ابدی بوجود میآید. ۲. عقد حرام است و هر گاه محلی شدند عقد جایز میگردد.
۱۰۱۰/۱۰۱۰ ۲۰۱۳۰
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : فقه تطبیقی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۴۰ ۱- از نظر امامیه، در انعقاد عقد نکاح در صورتی که طرفین قادر بر زبان عربی باشند حکم نکاح چیست؟ ۱. عقد نکاح صحیح میباشد. ۲. عقد نکاح صحیح نمیباشد.
۳. عربیت در عقد نکاح شرط نیست. ۲. عقد نکاح حرام است.
Y– از نظر حنبلیه و حنفیه، هر گاه زن و مرد در عقد نکاح، خیار فسخ را شرط کنند و از این خیار رجوع کنند حکم آن چیست؟
۱. عقد و شرط هر دو صحیح است ۲. عقد صحیح است ولی شرط باطل میشود. ۳. عقد و شرط هردو باطل است.
۲. چنانچه به زن نزدیکی نشده باشد عقد و شرط هر دو باطل میگردد.
۳- از نظر علامه حلی، «چنانچه مردی بگوید:هر گاه اول ماه بیاید او را به عقد تو در آوردم و مرد هم بگوید قبول کردم» عدم انعقاد عقد به کدام دلیل است ؟
۱. عدم توالی ایجاب و قبول ۲. تنجیز ۳. تعلیق ۴. بطلان شرط ۴- از نظر کدام مذهب، ازدواج با اکراه و اجبار هم منعقد میگردد؟ ۱. شافعیه ۲. مالکیه ۳. حنفیه ۴. حنبلیه ۵- از نظر امامیه، اگر کسی با زنی زنا کند در کدام مورد بر آن مرد حرام ابدی میشود؟ و هرگز با زن نمیتواند ازدواج کند؟ ۱. چنانچه زن شوهر نداشته باشد ۲. در عده وفات باشد ۳. در عده طلاق بائن باشد ۴. در عده طلاق رجعی باشد. ۶- در لعان مرد باید چند بار قسم یاد می کند که راست می گوید ؟ ۱. پنج قسم ۲. چهار قسم ۰۳ شش قسم ". سه قسم
۷- از نظر امامیه، اگر کسی در حال احرام میدانست که عقد حرام است و کسی را عقد کند و ازدواج نماید حکم آن کدام است؟
۱. حرمت به طور موقت بوجود می آید. ۲. عقد مطلقاً جایز است.
۳. حرمت ابدی بوجود میآید. ۲. عقد حرام است و هر گاه محلی شدند عقد جایز میگردد.
۱۰۱۰/۱۰۱۰ ۲۰۱۳۰
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه تطبیقی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۴۰ ۸- از نظر امامیه، کفائت و هم شأنی در کدام مورد شرط است؟
۱. نسب Y. دینی .Y . شغل f مال
۹- از نظر امامیه، اگر مرد با زن شرط کند که بدون مهر با او ازدواج کند حکم آن کدام است؟ ۱. عقد صحیح است. ۲. عقد باطل است و باید مهر المثل بدهد
۳. پس از نزدیکی باید به زن چیزی بدهد ۴. عقد مطلقاً باطل است.
۱۰- از نظر امامیه اگر پدر زن چیزی را نیز برای خود از مهر دخترش تعیین کرد حکم آن چیست؟
۱. مهر صحیح است و لازم است بدان شرط عمل شود.
۲. مهر المسمی باطل میگردد و مهر المثل مقرر میشود.
۳. مهر المسمی از آن زن خواهد بود و شرط پدر لازم الوفاء نیست.
۴. مهر المثل از آن زن خواهد بود. ۱۱- چنانچه ایجاب و قبول نکاحی بدون مهریه انجام شود حکم آن کدام است؟
۱. عقد نکاح باطل است ۲. مرد موظف است مهر المثل بدهد
۳. عقد نکاح صحیح است ۲. مرد موظف به پرداخت مهر المسمی است. ۱۲- از نظر امامیه، هر گاه مردی، زنی را طلاق دهد یا شوهرش بمیرد و پس از یکسال فرزندی به دنیا آورد و لو یک ساعت پس از
آن، حکم فرزند چگونه است؟
۱. فرزند به همسر اول ملحق میشود.
۲. فرزند به همسر اول ملحق نمیشود.
۳. حداکثر مدت بارداری دو سال است.
۴. منطق قداست بر منطق واقعیت دلالت میکند و فرزند را به شوهر او ملحق میکنند. ۱۳- حکم متعه از نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت کدام است؟
۱. مستحب ۲. مکروه ۳. حرام ۴. حلالی ۱۴- از نظر شیعه، متعه در کدام مورد با ازدواج دائم متفاوت است؟
۱. محرمیت ". مهر ۳. نفقه ۲. خالی از موانع شرعی ۱۵- از نظر امامیه، در کدام مورد زن حق نفقه دارد؟
۱. طلاق رجعی ۲. فسخ عقد ۳. عده وفات ۴. زن ناشزه
= صفحه ۲ از ۴
• "וו. ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه تطبیقی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۴۰ ۸- از نظر امامیه، کفائت و هم شأنی در کدام مورد شرط است؟
۱. نسب Y. دینی .Y . شغل f مال
۹- از نظر امامیه، اگر مرد با زن شرط کند که بدون مهر با او ازدواج کند حکم آن کدام است؟ ۱. عقد صحیح است. ۲. عقد باطل است و باید مهر المثل بدهد
۳. پس از نزدیکی باید به زن چیزی بدهد ۴. عقد مطلقاً باطل است.
۱۰- از نظر امامیه اگر پدر زن چیزی را نیز برای خود از مهر دخترش تعیین کرد حکم آن چیست؟
۱. مهر صحیح است و لازم است بدان شرط عمل شود.
۲. مهر المسمی باطل میگردد و مهر المثل مقرر میشود.
۳. مهر المسمی از آن زن خواهد بود و شرط پدر لازم الوفاء نیست.
۴. مهر المثل از آن زن خواهد بود. ۱۱- چنانچه ایجاب و قبول نکاحی بدون مهریه انجام شود حکم آن کدام است؟
۱. عقد نکاح باطل است ۲. مرد موظف است مهر المثل بدهد
۳. عقد نکاح صحیح است ۲. مرد موظف به پرداخت مهر المسمی است. ۱۲- از نظر امامیه، هر گاه مردی، زنی را طلاق دهد یا شوهرش بمیرد و پس از یکسال فرزندی به دنیا آورد و لو یک ساعت پس از
آن، حکم فرزند چگونه است؟
۱. فرزند به همسر اول ملحق میشود.
۲. فرزند به همسر اول ملحق نمیشود.
۳. حداکثر مدت بارداری دو سال است.
۴. منطق قداست بر منطق واقعیت دلالت میکند و فرزند را به شوهر او ملحق میکنند. ۱۳- حکم متعه از نظر مذاهب چهارگانه اهل سنت کدام است؟
۱. مستحب ۲. مکروه ۳. حرام ۴. حلالی ۱۴- از نظر شیعه، متعه در کدام مورد با ازدواج دائم متفاوت است؟
۱. محرمیت ". مهر ۳. نفقه ۲. خالی از موانع شرعی ۱۵- از نظر امامیه، در کدام مورد زن حق نفقه دارد؟
۱. طلاق رجعی ۲. فسخ عقد ۳. عده وفات ۴. زن ناشزه
= صفحه ۲ از ۴
• "וו. ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : فقه تطبیقی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۴۰
۱۶- از نظر امامیه چنانچه زن برای ادای فریضه حج از منزل خارج شود، چه حکمی دارد؟ ۱. موجب اسقاط نفقه میگردد. ۲. موجب اسقاط نفقه نمیشود. ۳. خروج جهت ادای فریضه حج را در محدوده نشوز داخل نمیدانند.
۴. مطلقاً زن مستحق نفقه میباشد.
۱۷- اگر مرد، جاهلی به شاغل بودن زن به هنگام عقد باشد و از او بخواهد شغلش را رها کند و زن به خواسته اش توجهی نکند....
۱. مرد موظف به تأمین نفقه زوجه است. ۰۲ نفقه زن ساقط میشود ۳. عقد نکاح باطل میشود. .Y . حقی برای مرد وجود ندارد.
۱۸- از نظر فقهای پنج مذهب، طلاق در کدام مورد صحیح است؟
۰۱طلاق مکره و مجبور ۲. طلاق سفیه ۳. طلاق صغیر ممیز " طلاق مجنون ۱۹- از نظر امامیه، کدام مورد جزء شرایط مطلق (طلاق دهنده) نیست؟
) ... بلوغ ャ。 عقل .Y . اختیار f تنجیز ۲۰- کدام گزینه در طلاق رجعی صحیح نیست؟
۱. شوهر حق مراجعه به زن را در زمان عده دارد ۲. نیازی به عقد مجدد نیست.
۳. زن و مرد از یکدیگر ارث میبرند. ۴. در طلاق رجعی شرط است که بر اساس بذل مال باشد. ۲۱- از نظر امامیه کدام گزینه طلاق بدعت میباشد؟
۱. طلاق بائن ۲. طلاق عدی ۳. طلاق رجعی ۰۴ طلاق زن حائض ۲۲- سه بار طلاق که بین آن رجوع باشد جزء کدام گروه است؟
۱. طلاق بائن ۲. طلاق رجعی ۳. طلاق عدی ۰۴ طلاق بدعی ۲۳- کدام مذهب خلوت با زن بدون دخول را موجب عده میداند و طلاق آن را بائن بشمار میآورد؟
۱. حنفیه ۲. شافعیه ۳. امامیه ۴. مالکیه
۱۰۱۰/۱۰۱۰ ۲۰۱۳۰
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : فقه تطبیقی ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۴۰
۱۶- از نظر امامیه چنانچه زن برای ادای فریضه حج از منزل خارج شود، چه حکمی دارد؟ ۱. موجب اسقاط نفقه میگردد. ۲. موجب اسقاط نفقه نمیشود. ۳. خروج جهت ادای فریضه حج را در محدوده نشوز داخل نمیدانند.
۴. مطلقاً زن مستحق نفقه میباشد.
۱۷- اگر مرد، جاهلی به شاغل بودن زن به هنگام عقد باشد و از او بخواهد شغلش را رها کند و زن به خواسته اش توجهی نکند....
۱. مرد موظف به تأمین نفقه زوجه است. ۰۲ نفقه زن ساقط میشود ۳. عقد نکاح باطل میشود. .Y . حقی برای مرد وجود ندارد.
۱۸- از نظر فقهای پنج مذهب، طلاق در کدام مورد صحیح است؟
۰۱طلاق مکره و مجبور ۲. طلاق سفیه ۳. طلاق صغیر ممیز " طلاق مجنون ۱۹- از نظر امامیه، کدام مورد جزء شرایط مطلق (طلاق دهنده) نیست؟
) ... بلوغ ャ。 عقل .Y . اختیار f تنجیز ۲۰- کدام گزینه در طلاق رجعی صحیح نیست؟
۱. شوهر حق مراجعه به زن را در زمان عده دارد ۲. نیازی به عقد مجدد نیست.
۳. زن و مرد از یکدیگر ارث میبرند. ۴. در طلاق رجعی شرط است که بر اساس بذل مال باشد. ۲۱- از نظر امامیه کدام گزینه طلاق بدعت میباشد؟
۱. طلاق بائن ۲. طلاق عدی ۳. طلاق رجعی ۰۴ طلاق زن حائض ۲۲- سه بار طلاق که بین آن رجوع باشد جزء کدام گروه است؟
۱. طلاق بائن ۲. طلاق رجعی ۳. طلاق عدی ۰۴ طلاق بدعی ۲۳- کدام مذهب خلوت با زن بدون دخول را موجب عده میداند و طلاق آن را بائن بشمار میآورد؟
۱. حنفیه ۲. شافعیه ۳. امامیه ۴. مالکیه
۱۰۱۰/۱۰۱۰ ۲۰۱۳۰
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه تطبیقی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۴۰ ۲۴- اگر شک در عدد طلاق پیش آید حکم آن کدام است؟
۱. بنابر اقلی گذارده میشود. ۲. بنابر اکثر گذارده می شود.
۳. زن حرام ابد میگردد. ۲. بنابر سه بار طلاق گذاشته میشود.
۲۵- حکم طلاق در شخصی که زن خویش را ایلاء کرده کدام است؟
۱. حرام ۲: مکروہ ۳. واجب .Y . تحب
۲۶- طلاقی که شوهر به موجب پیشنهاد زن، زن خویش را رها میسازد و زن مالی را به مرد میبخشد؟
۱. طلاق خلع ۲. طلاق رجعی ۳. طلاق بائن ۰۴طلاق عدی
۲۷- از نظر امامیه، چنانچه بیگانه تقاضای طلاق زن شخصی را بکند و به عنوان فدیه به شوهر بگوید مقدار مالی را به شما خواهم
داد حکمش چگونه است؟ ۱. چنین طلاقی صحیح و طلاق خلعی است. ۲. چنین طلاقی باطل و طلاق را رجعی میدانند. ۳. چنین طلاقی صحیح و طلاق بائن است. ۰۴طلاق صحیح ولی به شوهر چیزی تعلق نمیگیرد.
۲۸- از نظر کدام مذهب، قاضی در هیچ شرایطی ولایتی برای طلاق ندارد مگر بر زنی که شوهرش مفقود شده باشد؟
۱. حنفیه ۲. شافعیه ۳. مالکیه ۴. امامیه ۲۹- این عبارت مربوط به کدام موارد زیر است؟ «هرگاه شوهر به خدا سوگند یاد کند که از نزدیکی با همسرش، اجتناب کند» ۱. ایلاع ۲. ظهار ۳. خلع ۴. مبارات
۳۰- کدام گزینه در مورد کفاره ی ظهار صحیح است؟
۱. ترتیبی ۲. تخییری .Y . تعیینی f نفسی
۲۰۱۳۰ ۱۰۱۰/۱۰۱۰ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه تطبیقی ۲ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۴۰ ۲۴- اگر شک در عدد طلاق پیش آید حکم آن کدام است؟
۱. بنابر اقلی گذارده میشود. ۲. بنابر اکثر گذارده می شود.
۳. زن حرام ابد میگردد. ۲. بنابر سه بار طلاق گذاشته میشود.
۲۵- حکم طلاق در شخصی که زن خویش را ایلاء کرده کدام است؟
۱. حرام ۲: مکروہ ۳. واجب .Y . تحب
۲۶- طلاقی که شوهر به موجب پیشنهاد زن، زن خویش را رها میسازد و زن مالی را به مرد میبخشد؟
۱. طلاق خلع ۲. طلاق رجعی ۳. طلاق بائن ۰۴طلاق عدی
۲۷- از نظر امامیه، چنانچه بیگانه تقاضای طلاق زن شخصی را بکند و به عنوان فدیه به شوهر بگوید مقدار مالی را به شما خواهم
داد حکمش چگونه است؟ ۱. چنین طلاقی صحیح و طلاق خلعی است. ۲. چنین طلاقی باطل و طلاق را رجعی میدانند. ۳. چنین طلاقی صحیح و طلاق بائن است. ۰۴طلاق صحیح ولی به شوهر چیزی تعلق نمیگیرد.
۲۸- از نظر کدام مذهب، قاضی در هیچ شرایطی ولایتی برای طلاق ندارد مگر بر زنی که شوهرش مفقود شده باشد؟
۱. حنفیه ۲. شافعیه ۳. مالکیه ۴. امامیه ۲۹- این عبارت مربوط به کدام موارد زیر است؟ «هرگاه شوهر به خدا سوگند یاد کند که از نزدیکی با همسرش، اجتناب کند» ۱. ایلاع ۲. ظهار ۳. خلع ۴. مبارات
۳۰- کدام گزینه در مورد کفاره ی ظهار صحیح است؟
۱. ترتیبی ۲. تخییری .Y . تعیینی f نفسی
۲۰۱۳۰ ۱۰۱۰/۱۰۱۰ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :