نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۸
۱- تا قبل از تفهیم اتهام، به شخصی مورد تعقیب ............... گفته می شود. ۱. مشتک عنه sy2ల .Y ۳. متهم ۴. شاکی
۲- فوت متهم یا محکوم علیه درمجازاتهای شخصی ، از استثنائات کدام اصلی قانونی است؟
۱. اصل قانونی بودن جرم ومجازات ۲. اصل تفسیرقانون به نفغ متهم
۲. اصل ممنوعیت متوقف شدن دعوای عمومی ۲. اصل انحصاری بودن قرارهای تامین کیفری ۳- شدیدترین قرار تامین کیفری، کدامیک است؟
۱. التزام به حضور با قولی شرف ۲. قرار کفالت
۳. التزام به حضور تا تعیین وجه التزام ۴. قرار وثیقه ۴- کدام یک از اصول زیر از اصول پذیرفته شده قانونی هستند؟
۱. اصل عدم ممنوعیت جلب ۲. اصلا احضار مقدم بر جلب
" : اصل جلب متهم ۲. اصل محدودیت آزادی متهم
۵- کدام یک از موارد ذیل جزو شرایط حصول امر مختومه نمی باشد؟
۱. وحدت سبب دعوی ۰۲ وحدت مقام قضایی ۰۳ وحدت موضوع دعوی ۴ - وحدت اصحاب دعوی ۶- مرحع صالح به رسیدگی به قصاصی عضو، کدامیک از موارد است؟
۱. دادگاه کیفری استان ۲. دادگاه کیفری شهرستان
۳. دادگاه ویژه ۴. دادگاه تجدید نظر استان ۷- صلاحیت ............را صلاحیت مادی می نامند.
۱. صلاحیت نوعی ۲. صلاحیت مکانی ۰۳ صلاحیت شخصی ۴ - صلاحیت ذاتی ۸- کدامیک از حدود ذیل قابل گذشت هستند؟
۱. حد شرب خمر ۲. حد قذف ۳. حد زنا ۴. حد محاربه ۹- قاعده ی عقلی ((قبح عقاب بلابیان)) مستند کدامیک از اصول ذیل است؟
ا. اصل تخيير ۲. اصلی احتیاط ۰۳ اصلی برائت ۴۔ اصل استصحاب
۱۰- قضاوت با کدام شرط محقق نمی شود؟
۱. عدالت ۲. کمالی ۳. امانت ۴. علم
የየ•ልጫ •\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۸
۱۱- در چه صورتی مفاد تحقیقات مقدماتی و دادرسی بعنوان دلیل قابل استناد مورد استفاده واقع می گردد؟
۱. در صورت حفظ آن بصورت فیلم ۲. شفاهی بودن آنها کافی است
۳. در صورت مکتوب شدن آن ۴. در صورت تهیه نوار ضبط آن ۱۲- مرجع رسیدگی به جرائم رئیس دانشگاه ............ می باشد
۱. دادگاه های جزایی مرکز استان ۲. دادگاه جزایی شهر محل سکونت رئیس
۳. دادگاه جزایی محلی ارتکاب جرم ۲. شهر محل وقوع دانشگاه
۱۳- کدامیک از فقها موافق با دیدگاه اجتماعی در خصوص جواز عملی کردان امام معصوم بر طبق علم خویش نمی باشند؟ ۱. شیخ طوسی ۲. شیخ انصاری ۳. شیخ مفید ۴. ابن جنید ۱۴- تحقیق در خصوص جرائم منافی عفت چه حکمی دارد؟ ۱. مطالقا جایز است
۲. ممنوع است جز در موارد جرم مشهود و دارای شاکی خصوصی
۳. مطالقا جایز است t فقط در موارد فاقد شاکی خصوصی ممنوع است
۱۵- بنا به ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری کدام گزینه صحیح است؟
۱. مداخله ی وکیل در محاکمه غیر مقدماتی ممنوع است ۲. مداخله ی وکیلی مطلقا جایز است ۳. مداخله ی وکیل در تحقیقات مقدماتی ممنوع است ۴. مداخله ی وکیل فقط در تحقیقات مقدماتی جایز است
۱۶- هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد حکم چیست؟
۱. رفع اختلاف با دادگاه عمومی و انقلاب محلی است ۲. رفع اختلاف با دادگاه کیفری استان است
۳. دیدگاه دادستان ملاک اثر است ۲. رفع اختلاف با دادگاه تجدید نظر است ۱۷- فقط........... آنهم در مرحله .............. بیشتر از یک وکیل نمی تواند داشته باشد.
۱. شاکی _ تحقیقات مقدماتی ۲. متهم - تجدید نظر
۳. شاکی - تجدید نظر ۲. متهم - تحقیقات مقدماتی
۱۸- کدامیک از گزینه های ذیل در خصوص مصونیت صحیح است؟
۱. مصونیت حق فردی است ۲. مصونیت حق دستگاهی است که فرد به آن منسوب است ۰۳ مطلقا مصونیت از موانع تقیب نمی باشد ۰۴گذشت فرد از حق مصنونیت رافع ممنوعیت تعقیب است የየ•ልጫ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۸ ۱۹- کدامیک از جرائم ذیل فقط جنبه ی خصوصی دارد؟
۱. حد قذف ۲. حد سرقت ۳. حد زنا " . حد شرب خمر
۲۰- تعیین وکیل تسخیری در صورت عدم معرفی وکیلی از سوی متهم، در کدامیک از جرائم الزامی است؟
۱. جرائم دارای مجازات قصاص نفسی، اعدام،رجم و حبس ابد " جرائم مستوجب حبس ابد وقصاص نفس و رحم
" . جرائم مستوجب قصاص نفس،قصاص عضو، رجم و اعدام ۰۴ جرائم مستوجب اعدام، رجم و حبس ابد ۲- مهمترین منبع آیین دادرسی کیفری ..........می باشد.
۱. رویه قضایی ۲. عرف ۳. قانون ۲. منابع شرعی
۲۲- کدام یک از جرائم ذیل در دادگاه کیفری استان متشکل از یک رئیسی و دو مستشار یا دادرسی علی البدل رسیدگی می
شود ؟ ۱. صلب ۲. اعدام " قصاص نفس ۴: جرائم مطبوعاتی و سیاسی
۱. قرابت نسبی و سببی تا درجه ی ۲ درهر طبقه ۲، قرابت نسبی و سببی تا درجه ی ۳ در هر طبقه ۰۳قرابت نسبی و سببی درجه ی ۱ در هر طبقه ۰۲قرابت نسبی و سببی تا درجه ی ۴ در هر طبقه
۲۴- کدامیک از اصول ذیل در خصوصی آیین دادرسی کیفری صحت دارد ؟ ۱. اصل غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی ۲. اصل عدم اعتبار مرور زمان ۳. اصل عدم استقلال مقام تعقیب از مقام تحقیق آ، اصل لزوم تعیین متهم
۲۵- حد اکثر مهلتی که برای قاضی تحقیق جهت ارسال پرونده برای اظهار نظر قاضی دادگاه در خصوصی قرار بازداشت وجود دارد، چه مدت زمانی است؟
۱. ۲۰ ساعت ۲. ۱۲ ساعت ۳. ۲۴ ساعت ۴. ۴۸ ساعت
۲۶- کدامیک از گزینه های ذیل در خصوص موانع دائمی و ماهوی تعقیب مانند مصونیت پارلمانی صحیح نیست؟ ۱. اثر عمومی دارند و شامل شرکا و معاونین می شوند. ۲. از نظر ماهیت حقوقی شبیه علل موجهه جرم خواهند بود. ۳. شبیه معاذیر معاف کننده هستند. ۰۴ اثر شخصی دارند و شامل شرکا و معاونین جرم نمی شود. ۲۷- اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبرو می شوند...........می باشند . ۱. قضات ۲. بازپرسان ۳. دادیاران ۴. ضابطان دادگستری
γ«Υ «/Υ «Υ »ΥΥ «Δ" ή
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴***
. ■ ■ دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥 مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی کیفری
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۸
۲۸- تفهیم اتهام یکی از آثار اصل ................می باشد . f ۱. برائت ۲. احتیاط ۳. استصحاب
۲۹- کدامیک از دادگاهها، دادگاه اختصاصی محسوب نمی شوند بلکه دادگاه تخصصی هستند؟ ۱. دادگاه نظامی ۲. دادگاه انقلاب ۳. دادگاه اطفالی ۴. دادگاه ویژه روحانیت
۳۰- بنا به نمودار سیر دادرسی کیفری مرجع صالح به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب کدام مرجع است؟
۱. رئیس دادگاه کیفری ۲. بازپرسی ۳. دادیار ۴. دادستان
\•\•|\•\• የየ•ልጫ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :