نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
=انشكاه پیام نیو کارشناسی و کارشناسی ارشد
டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : فقه ۵
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۷ -، الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق
اسلامی ۱۲۲۰۴۹۲ ۱- در احکام نکاح کدام گزینه صحیح نیست؟ ١. يعتبر الايجاب و القبول بلفظ الماضى " . لا يشترط القبول بلفظ الايجاب ٢. يشترط تقديم الايجاب على القبول أ. يستحب للمرء النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها
۲- در عقد نکاح کدام حکم زیر صحیح است؟
۱. عقد شخصی مست اگر پس از مستی عقد را تایید کند باطل نیست
w
در ازدواج دائم گواهی گرفتن دو گواه لازم نیست ۲. اجازه ولی برای دختر رشیده لازم است ۴. زن نمی تواند عقد نکاح را از سوی شخصی دیگر اجرا کند ۳- بنابر درست ترین نظریه ، ولایت در عقد نکاح بر دختر باکره بالغه رشیده برای کدام از افراد زیر ثابت است؟ ۱. پدر، جد پدری ۲. مادر، پدر ۳. برادر، پدر ۴. هیچکدام ۴- در عقد نکاح کدام حکم زیر صحیح است؟ ا. اشتراط الخيار فى العقد يبطل العقد ٢. يبطل شرط الخيار خاصه ٢. لا يصح اشتراط الخيار فى الصداق ۴. همه موارد ۵- هر گاه پدر و پدربزرگ پدری ، دختری را به دو مرد شوهر دهند و هر دو عقد مقارن باشد حکم چیست؟ ۱. عقد پدر مقدم است به دلیل نقلی ۲. عقد پدربزرگ مقدم است به دلیل نقلی ۳. عقد پدر مقدم است به دلیل عقلی ۲. هر دو عقد باطل است ۶- اگر دو برادر که وکیل خواهر خود هستند ، خواهر خود را همزمان به دو نفر شوهر دهند حکم چیست؟ ۱. عقد برادر بزرگتر صحیح است به دلیل نقلی ۲. هر عقدی که خواهر اجازه دهد صحیح است
۳. هر دو عقد باطل است ۲. عقدی که پدر اجازه دهد صحیح است
۷- حداقل دفعات شیر خوردن پی در پی برای انتشار حرمت از طریق رضاع بر مبنای صحیح ترین نظریه چند بار است؟
" . پنج بار ۰۲ هفت بار ۲. ده بار *. پانزده بار
Υ Μ. /Υ Υ. ΥΥ, Δ.Λ***
.
=انشكاه پیام نیو کارشناسی و کارشناسی ارشد
டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : فقه ۵
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۷ -، الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۲
۸- در مورد احکام رضاع کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. پدر شخصی شیر خورده می تواند با فرزندان رضاعی مرد صاحب شیر ازدواج کند ۲. پدر شخص شیر خورده نمی تواند با فرزندان نسبی مرد صاحب شیر ازدواج کند ۳. پدر شخص شیر خورده نمی تواند با فرزندان نسبی زنی که شیر داده ازدواج کند ۲. اخوه نسبی شخصی شیر خورده می توانند با اخوه رضاعی او ازدواج کنند ۹- ازدواج مرد با کدام یک از افراد زیر حرام نیست؟ ١. أم المعقود عليها أ : ابنة المعقود عليها ٢. أم الموطوعة حراماً " . زوجة الابن للبنت إن لم يدخل بها الزوج ۱۰- اگر مردی با زنی که در عده به سر می برد ازدواج کند ، کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. علم یاجهل دو طرف مطلقاً تأثیری در بطلان عقد ندارد ۲. نوع عقد مطلقاً تأثیری در حرمت ازدواج ندارد ۳. علم یا جهل دو طرف مطلقاً تأثیری در حرمت ازدواج ندارد ۴. نوع عده مطلقاً تأثیری در بطلان عقد ندارد ۱۱- اگر کسی در حال احرام زنی را به عقد خود در آورد کدام حکم زیر صحیح است؟ ۱. علم یا جهل فرد در صورت انجام عمل جنسی تأثیری بر حرام شدن زن بر مرد ندارد
۲. در صورت جهل به حرمت و به شرط انجام ندادن عمل جنسی زن بر او حرام نمی شود
Y.
. در صورت علم به تحریم و به شرط انجام عمل جنسی هم باطل است و هم زن بر او حرام می شود ۴. علم یا جهل فرد تأثیری در بطلان عقد ندارد و عقد همواره باطل است ۱۲- حرمت ابدی ازواج زن و مرد در کدام حالت اتفاق نمی افتد؟ ۱. لعان ۲. ارتداد
۳. ازدواج در حالی احرام ۲. ازدواج با زن در حال عده
۱۳- نظریه ی « خواستگاری کردن از زنی که به دیگری پاسخ مثبت داده است مکروه است نه حرام » بر اساس کدام اصلی بیان
شده است ؟ ۱. اصل صحت ۲. اصل عدم ۳. اصل لزوم ۴. اصلی اباحه Υ Μ. /Υ Υ. ΥΥ, Δ.Λ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵
***
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
دانشکاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : فقه ۵
سری سوال : ۱ یک
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۷ -، الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۲
۱۴- حکم نکاح شغار چیست؟ ۱ . به دلیل روایت نبوی صحیح ولی مکروه است ۲. به دلیل اصلی عدم باطل است ۲. به دلیل روایت نبوی حرام و باطل است ۲. به دلیل اصلی صحت صحیح است ۱۵- اگر در ازدواج موقت مشخصی شود که زن در عده بوده است حکم مهریه زن به شرط عدم علم به حکم عقد چگونه خواهد بود؟ ۱. به شرط دخول مهر المثل به او تعلق می گیرد ۰۲ به شرط دخول مهر المسمی به او تعلق می گیرد ۲. به علت باطل بودن عقد در هر صورت مهریه ای به او تعلق نمی گیرد ۴. در صورتی که دخول انجام نشده باشد نصف مهر المسمی به او تعلق می گیرد ۱۶- کدامیک از مفاهیم زیر بر مبنای درست ترین نظریه ها در ازدواج موقت واقع می شود؟
۱. طلاق ۲. لعان ۳. ایلاع
۱۷- کدام حکم در مسئله نفویضی بضاع صحیح است؟ ۱. اگر دخول انجام شده باشد مهر المسمی برای زن ثابت می شود ۲. اگر دخول انجام نشده باشد مهر المثل برای زن ثابت می شود ۲. اگر یکی از زن یا شوهر قبل از نزدیکی بمیرد مهریه استقرار نمی یابد
۴. ملاک تعیین اندازه مهر، در مهر المتعه شأن و کمال زن است
۱۸- کدامیک از موارد زیر از امور اختلافی بین فقیهان در استقرار مهریه به طور کامل است؟ ۱. نزدیکی مراک زن ۰۲ مرگ شوهر آمرتد فطری شدن شوهر
۱۹- در عقد ازدواج کدام شرط زن باطل است؟
1. لو شرط أن لا يتزوّج عليها ٢. لو شرط إبقاؤها فى بلدها
٢. لو شرط إبقاؤها فى منزلها ۴. همه موارد
۲۰- کدام یک از عیوب زیر در مردان مجوز فسخ نکاح را فراهم نمی کند؟
۲. خصا ۳. اقعاد
Υ Μ. /Υ Υ. ΥΥ, Δ.Λ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۳ از ۵
***
.
=انشكاه پیام نیو کارشناسی و کارشناسی ارشد
டிங் உள். مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : فقه ۵
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۷ -، الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۴۹۲
۲۱- خیار فسخ عقد نکاه ناشی از عیوب موجود در زوجین در کدام عیب فوریت ندارد؟
۱. جنون ۲. برصی ۳. جذام ". عنان ۲۲- در مورد فرزند زوجه موقت کدام حکم صحیح نیست؟
۱. فرزند زوجه موقت به شوهر موقت می پیوندد ۲. شوهر موقت می تواند فقط با لعان فرزند زوجه موقت را نفی کند ۰۳ نفی فرزند زوجه موقت فعلی حرام است ۴. شوهر موقت نمی تواند به احتمال اینکه فرزند او نیست فرزند را از خود نفی کند ۲۳- در مورد حضانت کودک کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. اگر مادر ازدواج کند حق حضانت او ساقط می شود ۰۲ در حضانت کودک، مادر از پدر پدر سزاوار تر است ۳. حضانت مادر مطلقاً تا سن هفت سالگی کودک است ۴. اگر مادر پس از ازدواج، طلاق بگیرد، حق حضانت او باز میگردد ۲۴- در پرداخت نفقه کدام حکم صحیح است؟ 1. يجب الانفاق على الفقير العاجز وإن كان كافراً ۲. یجب اعفاف واجب النفقه ". تجب نفقة الزوجه الصغيرة بالعقد الدائم ۴. همه موارد
۲۵- کدامیک از الفاظ زیر در صیغه طلاق صحیح است؟
1. فلانة طالق ۲. آنت مطلقه ۳. اطلقت فلانهٔ ۴. همه موارد
۲۶- کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. طلاق با مخیر کردن زن بین طلاق و باقی ماندن بر نکاح واقع نمی شود ۲. اگر طلاق به شرطی وابسته شود واقع نمی شود ۰۳طلاق با نوشتن بدون تلفظ کردن واقع می شود
۴. اگر طلاق دهنده بگوید «انت طالق ثلاثاً» طلاق واقع می شود
Υ Μ. /Υ Υ. ΥΥ, Δ.Λ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۵
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :