نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


WWW opyright . 20FILE.ORGo.
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۴
۱- قوانین آیین دادرسی مدنی ................. هستند . ۱. تعارضی ۲. مخیره ۳. الزامی و تشریفاتی ۲. غیر تشریفاتی
۲- ویژگی نفعی که ذینفع برای آن اقامه دعوا می کند، کدام مورد نیست؟
۱. بوجودامده وباقی باشد ۲. شخصی و مستقیم باشد
۳. باواسطه و غیرمستقیم باشد ۴. مشروع باشد ۳- اصلی بر ............ بودن آراء دادگاه ها است.
) ... قطعی بودن ャ。 غیرنافذ بودن .Y . واجب بودن .Y . قابل نقض بودن
۴- دومرحله ای بودن دادرسی یعنی چه؟ ۱. دعوا قابل اجرا باشد ۲. رسیدگی به آراء دادگاههای بدوی درمراجع بالاتر وجود داشته باشد ۳. دعوا قابل اسقاط باشد
۲. دعواقطعی و جزمی باشد
۵- آیین دادرسی مدنی یک قانون.......... است .
۱. شکلی ۲. ماهوی ۳ - تعارضی ۴. مخیره ۶- دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که ............... در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.
۱. خواهان ۲. خوانده ۳. مدعی ۴. شاکی ۷- دعوایی که بصورت بدوی در دادگاه مطرح می شود، چه نام دارد؟
۱. طاری ۲. اصلی ۳. تقابلی ۴. اضافی
۸- به ترتیب ، به دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی ، طرفین دعوا علیه یکدیگر اقامه می کنند و به دعوایی که از سوی اصحاب دعوا علیه شخص ثالثی اقامه می شود، چه نام دارد؟ ا. متقابل – جلب ثالث ۲. طاری - جلب ثالث ۳. طاری - ورود ثالث ۲. متقابلی - ورود ثالث ۹- ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه ، چیست؟ ۱. تاریخ تقدیم دادخواست است ۲. تاریخ تقدیم درخواست است
۳. پایان جلسات دادرسی است ۴. پس از ختم مذاکرات است
= صفحه ۱ از ۴
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΜΥΛ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۴
۱۰- مرجع حل اختلاف ، دراختلاف بین صلاحیت دادگاههای هم عرضی حوزه قضایی یک استان ، کدام است؟
۱. دیوانعالی کشور ۲. دادگاه کیفری استان
۳. دادگاه تجدیدنظراستان ۴. دادگاه انقلاب ۱۱- قواعد مخیره را ........................... می نامند .
۱. آمره ۲. شکلی ۰۳ تعارضی ۲. عینی
۱۲- مطابق ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا در دعاوی مدنی می توانند چند وکیل معرفی نمایند ؟ ۱. محدودیتی ندارد ۲. حداکثر سه وکیلی ۳۔ حداقل دو وکیل ۴ - حداکثر دو وکیل ۱۳- پایان یافتن وکالت ، منوط به چه امری نمی باشد ؟
۱. عزل وکیل ۰۲ فوت و کیلی ۳. استعفای وکیلی ۴. تعدی و تفریط وکیل
۱۴- کدام مورد از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند؟
۱. کمیته امداد ۲. بنیاد مستضعفان ۰۳ خواهان دعوای اعسار ۴. شرکتهای خصوصی
۱۵- با استرداد دادخواست توسط خواهان ، دادگاه اقدام به چه نوع تصمیمی می گیرد؟ ۱. قرار رد درخواست ۰۲قرار سقوط دعوا ۳. قرار ابطال دادخواست ۰۴قرار رد دعوا ۱۶- اگر دادخواست از نظر دادگاه ناقص باشد، و دادگاه آن را آماده رسیدگی نداند، دادگاه چه تصمیمی می گیرد ؟ ۱. قرار ابطال دادخواست صادر می کند ۰۲قرار سقوط دعوا صادر می کند
۰۳ جهات نقص را ذکر کرده و آن را به دفتر برمی گرداند ۴. دستور موقت صادر می کند
۱۷- رساندن یک سند به اطلاع شخصی یا اشخاصی معین را چه می نامند؟
۱. جلب ۲. اخطاریه ۳. ابلاغ ۴. اجراییه -ω! ........................ ۱۸- اقامتگاه زن شوهردار
۱. محل اقامت والدین زن ۲. اقامتگاه شوهرش
۳. محل کارشی ۴۔ محل سکونتش
ፃ\– کدام مورد مشمول قاعده اعتبار امر مختومه قرار میگیرد ؟
۱. قرار رد دعوا ۲. قرار ابطال دادخواست ۳. احکام دادگاه ۴. قرار سقوط دعوا
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΜΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۴
۲۰- مفهوم لغوی « جلسه » چیست؟
۱. رفت .Y . . . . .“ ۳. دانست f رسید ۲۱- اگر مرتکب بی نظمی از اصحاب دعوا یا وکلای آنها باشد به ......................... محکوم می شود.
۱. حبس از سه تا ۱۰ روز ۲. حبس از یک تا پنج روز
۳. حبس از سه تا شش روز ۴. حبس از سه روز تا یک ماه
۲۲- ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالی غیر لازم است ، چه نام دارد ؟ ا. تضييع ۲. تعدی ۳. تفریط ۴. تقصی
۲۳- سندی که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین به شخص معین ایل به حواله کرد او بپردازد.
۱. سفته ۲. برات ۳. چک ۴. اوراق قرضه ۲۴- مطابق ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی « دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفا در مدت تحریر تر که ............... می شود » . ۱. توقیف ۲. قبول ۳. نفوذ ۴. تنجیز
۲۵- تأمین دعوای واهی اختصاص به کدام دعوا دارد؟
۱. دعوای تامین خواسته ۲. دعوای خلع ید ۳. دعوای تخلیه ۴. اختصاصی به دعوای خاصی ندارد ۲۶- مهلت طرح دعوای تقابل ......................... است. ۱. تا اخرین جلسه دادرسی ۰۲ تا پایان اولین جلسه دادرسی ۳. تا قبل از دادخواست ۴. تاختم مذاکرات - -------------------- ۲۷- امکان طرح دعوا در مرحله تجدید نظر ۱. هست ۰۲نیست ۳. بشرط اولین بار هست آ، به شرط مستند بودن دعوا به سندرسمی نیست
۲۸- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، تصرف و سایر حقوق راجع به آن در کدام دادگاه اقامه می شود ؟
۱. دادگاه محل اقامت خواهان ۲. دادگاه محل اقامت خوانده
۳. دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ۴. دادگاه انقلاب
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΜΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴***
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آیین دادرسی مدنی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۴ -ωί ................... تامین دلیل باید بصورت –የቄ ۱. فقط کتبی ۲. فقط شفاهی ۳. کتبی یا شفاهی ٢. انحصاری
۳۰- کدام دعاوی در مواردی از جمله استثنائات قاعده عمومی دادگاه اقامتگاه خوانده است؟
۱. جلب ثالث ۲. ورود ثالث ۳. طاری ۴. اضافی
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΜΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :