نمونه سوال درس اصول فقه 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول فقه 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اصول فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۰ ۱- منابع شرعی از نظر فقه امامیه کدام گزینه است؟ ۱. استحسان - قرآن - عقل - قیاسی ۲. قرآن - سنت - اجماع - قیاسی ۳. قرآن - سنت - اجماع - عقلی ۴۔ قرآن- سنت - عقل - قیاس ۲- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به قطع است؟ ۱. هو حجه عقلیه ۲. هو حجه اصولیه ۳. هو حجه منطقیه ۴. کاشفیته عن الظن ۳- وجوب و عدم وجوب موافقت التزامی به کدامیک از احکام تعلق می گیرد؟ ١. احکام تعبدی ۲. احکام عقلی ۳. احکام توصلی ۴. احکام عبادی ۴- اگر در اصل تکلیف شک داشته باشیم به چه اصلی مراجعه می کنیم؟ ۱. استصحاب ۲. برائت ۳. احتیاط T : تخيير ۵- در بحث ملازمه میان دو وجوب، مقدمه واجب چه حکمی پیدا می کند؟ ۱. مستحب ۲. واجب ۳. مکروه ۴. حرام ۶- کدام دسته عقلی را به عنوان منبع شرعی معتبر نمی دانند؟ ۱. اخباریان ۲. متکلمین ۳. مرجئه ۴. معتزله ۷- چرا اخباریها عقلی را در نحوه استنباط شرعی قبول ندارند؟ ۱. چون ملازمه شرعی و عقلی ملاک نیست ۲. چون عقل علت تامه است
۳. چون عقل توان استنباط مصلحت و مفسده احکام را ندارد ۴. چون دلیل ظاهری است
۸- ((مهمترین فایده نصب امام معصوم ان است که حقیقت از باطل تشخیص داده شود)) این عبارت نشانگر کدام اجماع است؟
۱. اجماع حدسی Y. اجماع دخولی .Y . اجماع محصل f اجماع لطفی ۹- این نظریه از کیست؟ ((سخن معصوم از دلیل معتبری به دست می آید که همان اجماع و اتفاق نظر فقهای شیعه است.)) ۱. صاحب فصولی آ ، محقق قمی ۳. آخوند خراسانی ۲. علامه حلی ۱۰- فقهای شیعه برای اثبات کاشفیت اجماع از قول معصوم به کدامیک از گزینه های زیر استناد می کنند؟ ۱. گاهی ملازمه عقلی و گاهی ملازمه عرفی ۲. ملازمه شرعی
۰۳ دلیل معتبر ۴. خبر واحد
"ו זו זז. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۰ ۱۱- کدام گروه معتقد به عدم حجیت ظواهر کتاب هستند؟
۱. اشاعره ۲. اخباریان ۳. معتزله ۲. علمای عامه ۱۲- کدام گزینه درست است؟
۱. اصولیان ظاهر آیه های قرآن را جزء ادله قطعی می دانند. ۲. مقدمات انسداد برای اثبات ظن مطلق است.
۳. طبق نظر اصولیان اصلی اولی اعتبار ظن است. ۴. کلام ظاهر قابل توجبه نیست. ۱۳- ((فه و لایحتمل الا معنی واحد ا)) این تعریف کدام گزینه است؟
۱. ظاهر ۲. مجملی ۳. نصی ۴. مقید ۱۴- کسی که توریه می کند چه نوع اراده ای را به کار می برد؟
۱. اراده جدی ۲ - ارادہ استعمالی ۳. اراده غیر جدی ۴. ارادہ کاربردی ۱۵- کدامیک از گزینه های زیر موضوعیت ندارد بلکه کاشف از رأی معصوم و یا دلیل معتبر است؟
۱. شهرت فتوایی ۲. خبر متواتر ۲. شهرت عملی " خبر مستفيض ۱۶- مصنف کتاب ((المؤجز)) الفاظ را چه نوع دلیلی میداند ؟
۱. دلیل ظنی ۲. دلیل وهمی ۳. دلیل قطعی ۴. دلیل غیر معتبر ۱۷- ((فهی الحجه الثانیه بعد الذکر الحکیم)) این عبارت مربوط به کدام گزینه است؟
۱. کتاب ۲. ظاهر قرآن ۳. اجماع ۴. سنت ۱۸- کدامیک از انواع اخبار از لحاظ سند ظنی می باشد؟
۱. خبر مستفیضی ۲. خبر متواتر " . خبر واحد بدون قرينه ۴. خبر محفوف به قرینه ۱۹- کدامیک از گزینه های زیر اصلی عملی است؟
۱. برائت ۲. کتاب ۳. سنت ۴. اجماع
۲۰- مهمترین دلیل حجیت خبر واحد چیست؟
۱. اجماع ۲. احادیث ۳. سیره عقلا ۴. قاعده لطف
۲۱- اجماعی که توسط فقیه تحصیل می شود را چه می نامند؟
1. اجماع منقول ۲. اجماع محصلی ۳. اجماع حدسی ۴. اجماع لطفی
"ו זו זז. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۰ ۲۲- به نظر مشهور اصولیها کدام گزینه در مورد اجماع منقول از خبر واحد درست است؟ ۱. اجماعی که با خبر واحد نقل می شود معتبر است. ۲. خبر واحد موثق در صورتی اعتبار دارد که دلیل حدسی را بیان کند ۳. خبر واحد موثق در صورتی معتبر است که دلیلی حسی را بیان کند ۴. اجماع منقول اجماعی است که توسط فقیه جمع آوری شود ۲۳- ((فهی الروایه التی عمل بها مشهور الفقهاء)) این عبارت مربوط به کدام گزینه است؟ ۱. شهرت فتوایی ۲. خبر واحد ۳. خبر متواتر ۴. شهرت عملی
۲۴- کدامیک از اقسام شهرت جبران کننده ضعف سند است؟
۱. شهرت عملی ۲. شهرت فتوایی ۳. شهرت روایی ۴. شهرت خاصی ۲۵- ((فی اللغه هو التسویه)) این عبارت تعریف کدام گزینه است؟
۱. فتح ذرایع ۲. استحسان ۳. قیاسی ". مصالح مرسله ۲۶- منظور از ((اصلی)) در قیاسی چیست؟
۱. علت Y. مقيس عليه .Y . مقایسی f حکم ۲۷- منظور از سبب قیاسی چیست؟
۱. اصلی ۲. حکم ۳. علت ۴. فرع ۲۸- هنگامی که علت حکم در خود حکم آمده باشد را چه می نامند؟
۱. قیاسی منصوصی العله ۲. استصلاح ۰۳قیاسی اولویت " قياس مستنبط العله ۲۹- ((هو ان الحکم لو کان دائرا مدار الشی ء وجودا و عدما)) منظور از این عبارت کدام گزینه است؟
۱. مصلحت حکم ۲. حکمت حکم ۳. علت حکم ۴۔ وقوع حکم ۳۰- در کدام نوع قیاسی، علت در فرع قویتر از علت در اصل می با شد؟
۱. منصوصی العله ۲. مستنباط العله ۳. اولویت ۴۔ قیاس مع الفارق ۳۱- (( هو ترک الدلیل فی المسأله قیاساکان او غیره)) این عبارت تعریف کدام گزینه است؟
۱. استحسان ۲. استصلاح ۳. قیاسی ۴. تعارضی
"ו זו זז. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک r عنوان درس : اصول فقه
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۳۰
---------- ۳۲- با قبول ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه اگر چیزی مقدمه حرام باشد، حرام......... واگر چیزی مقدمه حرام نباشد، حرام
۱. است - است ۲. است - نیست ٠٢ نسست– نسست ۴. نیست- است ۳۳- فتح ذرایع در کدامیک از مذاهب اهل سنت معتبر است؟
۱. حنبلی ۲. حنفی ۳. شافعی ۴. مالکی የ'የ– رابطه بین سرقت و تهیه شاه کلید چگونه ملازمه ای است؟
۱. ملازمه میان حکم و شرط ۰۲ ملازمه ميان دو حرمت
۳. ملازمه میان دو وجوب ۴. ملازمه میان نهی و فساد
۳۵- این نظر از کیست: ((اعتبار اجماع به خاطر تراکم ناشی از فتوای فقهاست))
۱. محقق نایینی آ ، محقق قمی ۳. محقق حلی f علامه حلی ۳۶- رهبر مکتب ظاهریه چه کسی بود؟
۱. ملا احمد نراقی ۲. ابن حزم اندلسی ۳. ملا محمد استرآبادی ۴. داوود بن خلف ۳۷- کدامیک از مذاهب اهل سنت سخن صحابی را منبع قانونگذاری نمیداند؟
۱. حنفیه ۲. مالکیه ۳. حنبلیه ۴. شافعیه ۳۸- جای خالی را پر کنید: ((الاستحسان هو.......... عن حکم اقتضاء دلیل شرعی فی واقعه الی حکم آخر فیها))
۱. الموافقه ۲. العدولی ۳. المخالفه ۴. القیاسی ۳۹- پیراسته کردن موضوع از مسائل زائد و رسیدن به یک موضوع خاصی را چه می نامند؟
۱. تخریج مناط ۲. تحقیق مناط ۳. تنقیح مناط ۴. تحلیل مناط ۴۰- رابطه نکاح و تشکیل خانواده شامل کدامیک از گزینه های زیر است؟
۱. حکمت حکم ۲. علت حکم ۳. مناط حکم ۴. شرط حکم
"ו זו זז. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :