نمونه سوال درس تاریخ فقه و فقها نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فقه و فقها نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ فقه وفقها
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۹
۱- کدام سرزمین ، جغرافیای مکان قرآن میباشد؟
۱. عراق ۲. یمن ۳. شام ۴. حجاز
۲- اکثریت قریب به اتفاق احکام در چه دوره ای صادر گردید؟
۱. قبل از بعثت ۲. زمان غیبت ۳. بعد از بعثت ۴. پس از هجرت
۳- محمول علم فقه چیست؟
۱. موضوع خارجی ۲. فعلی مکلف ۳. تعالیم دین ۴. حکم شارع ۴- حکم شرعی که به افعال و حرکات مکلف تعلق گیرد .............. نامیده میشود. ۱. حکم وضعی ۲. حکم ظاهری ۳. حکم تکلیفی ۴. حکم واقعی
۵- مصلحت غیرملزمه کدام حکم را بوجود می آورد؟
۱. کراهت ۲. حرمت ۳. استحباب f مباح
۶- قرآن در صدور احکام شرعی فرعی از چه تکیه گاهی برخوردار است؟
۱. قطعی السند ۲. قطعی الدلاله
۳. قطعی السند و الدلاله ۴. قطعی السند و ظنی الدلاله ۷- سنت در صدور حکم شرعی فرعی دارای چه ویژگی می باشد؟
۱. قطعی الدلاله و ظنی السند ۲. ظنی الدلاله و السند
۳. ظنی الدلاله و قطعی السند ۴. قطعی السند و الدلاله ۸- پایان عصر صحابه آغازچه دورانی را رقم زد؟
۱. فقها ۲. تابعین ۳. اهل مدینه ۴. حکما ۹- اهل سنت چه کسی را بعنوان اولین موسس علم اصول می شناسند؟
۱. ابوحنیفه ۲. احمد بن حنبل ۳. مالکی ۴. شافعی ۱۰- کدام شخصیت کتاب « اوائل» را به رشته تحریر در آورد؟
۱. ابن مقفع ۲. سیوطی ۳. شافعی ۴. آیت اله صدر ۱۱- اصلی ترین عاملی پایه گذاری فقه و اصول چیست؟
۱. حصولی به دلیل ۲. نیاز به اجتهاد ۳. علم گرایی دینی ۴. وجود اختلافات
M.
Y.)YY.\,\[ .).\ صفحه ۱ از ۳ =
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
WWW opyright . 20FILE.ORGo.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فقه وفقها رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۹ ۱۲- ابوحنیفه در زمان کدام خلیفه عباسی در گذشت؟
۱. ابوالعباسی ۳. منصوردوانیقی ۳. هارون الرشید ". عبدالله مامون ۱۳- کدام گروه اهل جدل، اصول فقه سنی را بارور نمود؟
۱. معتزلیان ۲. اشاعره ۳. حنابله ۴. حنیفیان ۱۴- کدام شخصیت فقهی، به شیوه قیاسی واجتهاد به رای، پناه آورد؟
۱. محمد بن ابن ادریس شافعی ۲. مالک بن انسی
۳. ابوحنیفه آ - احمد بن حنبل ۱۵- روش استنباط فقهی مالک چه نامیده میشد؟
۱. اهل قیاسی ۲. اهل حدیث ۳. اهل هواء ۴. استحسان
۱۶- رساله « مسائلی صالح » اثر کیست؟
۱. ابوحنیفه ۲. ابن ادریس شافعی آ - احمد بن حنبل ۴۔ مالک بن انس ۱۷- کدامیک از گزینه های ذیلی مهمترین اثر اصولی ابن حزم میباشد؟
۱. الاحکام فی اصولی الاحکام ۲. کنز الاصولی
۳. شرح مختصر المنتهی ۲. اجتهاد الرای والاستحسان ۱۸- مدرسه فقهی حله، مربوط به کدامین دوره از تحولات فقه فتوایی میباشد؟
۱. نخستین دوره شکوفایی ۲. دومین دوره شکوفایی
٠٢ سومين دوره رکود ۴. نخستین دوره رکود ۱۹- مدرسه فقهی کربلا، برانگاره های فکری کدام گروه چیره شد؟
۱. اخباری ۲. اصولی ۳. اهل رای ۴. متقدمین ۲۰- چه کسانی مستقیما از زبان پیامبر سخن میگفتند؟
. Y. ۱. فقها ۲. صحابه ۰۳ تابعین ۲۱- « حبر الامه» لقب کیست ؟
۱. عبداله بن عباسی ۲. مقداد بن اسود ۳. ابورافع ۴. سلمان فارسی
\.). [\,\.Y.)YY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۳
***
مرکز آزمون و سنجش
WWW opyright . 20FHL.E.ORG دانشگاه پیام نور کارشناسی = 藥
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فقه وفقها
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۲۲۹
۲۲- کدامیک از گزینه های ذیل، وجه تمایز اصلی فقه علوی با فقاهت صحابیان می باشد؟ ۱. استدلالی برهانی ۲. کتابت حدیث ۳. تفسیر آیات ۴. شیوه های فقهی ۲۳- چه کسانی، عنوان رافضی را علیه شیعیان بکار گرفتند؟ ۱. عباسیان ۲. امویان ۳. علویان ۴. آل بویه
۲۴- نخستین هدف حکومت وقت، از فراخوان امام صادق (ع) به بغداد چه بود؟
۱. تعطیلی مدرسه فقه جعفری ۲. مشورت در امر حکومتداری ۳. انتقال مدرسه فقه جعفری ٠٢ انتساب به سمت حکومتی
۲۵- اجتهادی که منتظر است تا جوینده آنرا بیابد چه نامیده میشود؟
۱. اجتهاد اهل مدینه ۲. اجتهاد اهل اربعه ۲. اجتهاد روائی ۲. اجتهاد منفعلی ۲۶- چه کسی از سوی عباسیان، ملقب به (( امین آل محمد)) گردید؟
۱. حسن مثنی ۲. ابان بن تغلب ۳. ابوسلمه خلالی ۴. ابومسلم خراسانی
۲۷- کدام گزینه، نخستین پیامد طبیعی تعارضی روایات در فقه جعفری است؟
۱. اخبار علاجیه ۲. قاعده جمع ۳. قاعده تساقط ٢. قاعده تخيير
۲۸- (( عرش الاصول و فرشی الامارات)) ویژگی کدام گزینه است؟
۱. برائت ۲. تخییر ۳. احتیاط ۴. استصحاب
۲۹- ابن جنید، استاد کدام شخصیت فقهی بود؟
۱. شیخ صدوق آ، سید مرتضی ۳. شیخ طوسی ۴. شیخ مفید ۳۰- نام دیگر قیاسی جلی چیست؟
۱. خفی ۰۲ اولویت ۳. تشبیه ۴. مقایسر Y.)YY.\,\[ .).\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :