نمونه سوال درس حکمت اشراق 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت اشراق 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حکمت اشراق ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۲۲
۱- سهروردی تعلق نفوس ناقصی به چه چیز را مصداق درست تناسخ می داند؟ ۱. اجرام آسمانی ۲. تصویرهای آویزان " . نوع انسان ". بدن انسان
۲- سهروردی جایگاه کدام قسم نفسی پس از جدایی از بدن را عالم انوار می داند؟
Y
۱. نفوس منزه از گرفتاری های مادی نفوس میانی
۰۳ نفوسی که از جهت عملی ناقصی اند ۰۴ نفوسی که فقط از جهت نظری کامل اند
۳- نه در ذات خود ظهور دارد و نه برای خود ظهور دارد؟

۱. نور مجرد ؛ نور عارض . جوهر غاسق ۴. نورالانوار
۴- جوهری که اشاره پذیر است، از نظر سهروردی تعریف چیست؟
۱. نور ۲. نورعارضی ۳. عرضی های ظلمانی ۵- شیخ اشراق به پنج مقوله قائل است، آنها کدامند؟
۱. جوهر، کم، کیف، نسبت، حرکت ۲. جوهر، کم، اضافه، زمان، حرکت
۳. جوهر، عرضی، کم، کیف، حرکت ۰۴ جوهر، کم، کیف، اضافه، نسبت ۶- شیخ اشراق جواهر پنج گانه فلسفه مشا را به دو مقوله کاهش می دهد، آن دو کدامند؟
۱. عقلی و نفسی ۲. مجرد و مادی ۳. عقلی و جسم ۴ - نفس و جسم ۷- از نظر شیخ اشراق تعداد انوار چند تاست؟
۱. ده تا ۲. دو تا
۳. پنج تا ۴. دقیقا برای ما معلوم نیستند ۸- سهروردی مبنای علم واجب ( نورالانوار ) به ذات خود را چه می داند؟
۱. تجرد ۲. علم به علت ۰۳ نور لنفسه بودن ۴. عدم غیبت ۹- کدام نور است که با بدن انسان انس می گیرد؟
۱. نور اسپهبد ۲. انوار قاهره ۰۳ نور اقرب ۴. نورالانوار
۱۰- مقولات عرضی (در اندیشه فلاسفه مشاء) با کدام مقوله اصلی و کلی جهان هستی در اندیشه شیخ اشراق قابل تطبیق
است؟
۱. نور جوهری مجرد ۲. نور عارضی ۳. جوهر غاسق ۴. هیئت های ظلمانی
い・い・ハ・Y・YY%A صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت اشراق ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۲۲
WW— از نظر دهسسهروردی کدام گزینه در دست است ؟
۱. جسم مرکب از هیولا وصورت است سهروردی تعریف به حد و رسم را ممکن نمی داند
۳. عرض های ظلمانی در نهاد خود نور هستند ۲ نورا جوهری در وجود خود نیازمند نور عارض است ۱۲- از نظر سهروردی امتیاز صادر اول از نورالانوار چگونه است؟ ۱. اختلاف نوعی ۲. براساس هیئت ظلمانی
۳. اختلاف به تمام ذات ۴. بر اساس کمال و نقصی
۱۳- شیخ اشراق نظر خود درباره حقیقات علم واجب به غیر را برکدام نظریه خود مستند می کند؟
۱. ابصار ۲. خروج شعاع ۳. انطباع اشباح اشیاء ۴۔ علم حصولی
۱۴- نظر شیخ اشراق در باب نفس چیست؟ ۱. نفوس از عالم بالا سقوط کرده و گرفتار عالم ماده می شوند ۲. نفس قدیم است چون نورالانوار قدیم است . Y.
وحدت نفوس پیش از بدن امکان ندارد
۴. کثرت نفس قبل از بدن توجیه دارد زیرا شدت و ضعف دارند
۱۵- تعریف درست از نظر سهروردی کدام گزینه است؟ ۱. دستیابی به ذات و ذاتیات اشیاء ۲. مجموعه خواصی و لوازم ۳. تعریف به حد تام ۴۔ تعریف بر اساس جنس و فصل ۱۶- کدام فیلسوف به " تشکیک در ماهیت اصرار دارد؟
۱. ابن سینا ۲. میرداماد ۳. ملاصدرا ۲. سهروردی
۱۷- شیخ اشراق رابطه نور برین و زیرین را چگونه بیان می کند؟

۱. نور زیرین بر نور برین احاطه ندارد نور زیرین بر نور برین چیره است
۰۳ نور زیرین، نور برین را نمی بیند "هر نور زیرین نسبت به نور برین قهر دارد
۱۸- انوار براین برابر (متکافی ) همه باهم و بی واسطه از نورالانوار صادر نمی شوند ، منظور از متکافی چیست؟ ۱. انوار قاهره ای هستند که رابطه وجودی دارد ۲. مجموعه کاملی که نورالانوار علت آنها نمی باشد
۳. مجموعه ای از انوار که علت و معلولی یکدیگر نیستند ۴. سلسله طولی انواز قاهره اند که بی نیاز از علت اند
い・い・ハ・Y・YY%A
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت اشراق ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۲۲ ۱۹- شیخ اشراق با استفاده از قاعده امکان اشرف " چه چیزی را اثبات می کند؟ ۱. ارباب انواع ۲. نورالانوار ۰۳ علم عنائی واجب تعالی " . حدوث نفس ۲۰- زمان در اندیشه شیخ اشراق چگونه است؟ ۱. آن نقطه آغاز زمان است ۲. زمان اندازه حرکت است ۳. زمان امری است موهوم آن زمان پایان دارد
۲۱- چه نسبتی بین خود آگاهی و نور وجود دارد؟(به اقسام نور در گزینه ها دقت نمایید)
۱. نور محض مجرد، خودآگاه و هر خودآگاهی نورمحض مجرد است ۲. نورمحض مجرد خودآگاه است اما هر خودآگاهی نور مجرد نیست ۳. نورعارضی خودآگاه نیست اما هر خودآگاهی نورعارض است
۴. همه اقسام نور خودآگاه هستند اما هر خودآگاهی نور نیست
۲۲- شیخ اشراق چگونه لزوم ترکیب واجب (نورالانوار) از جنس و فصل را حل می کند؟
۱. پذیرش خودآگاه بدون نور ۲. پذیرش تشکیک در جوهر ۳. پذیرش اختلاف نوعی انوار ۴. اثبات زنده بودن نور
"ץץ- گزینه صحیح کدام است.
۲. شیخ اشراق صفات واجب را عارض ذات او نمی داند
۱. شیخ اشراق قاعده الواحد را نمی پذیرد
۳. شیخ اشراق اختلاف نورها را ماهوی می داند ۲. شیخ اشراق نورالانوار را منشا کثرت می داند ۲۴- شیخ اشراق با پرداختن به تعریف بخشش نورالانوار درصدد توجیه کدام مطلب است؟
۱. تبیین اینکه نورالانوار، نور اقرب را مشاهده می کند ۲. تبیین حجاب بین نور اقرب و نورالانوار
۳. تبیین چگونگی آفرینش از نورالانوار ۲. خدا در کارهایش غرض و هدفی را دنیال نمی کند ۲۵- در باب کدام گزینه بین شیخ اشراق و مشائیین اختلاف نظر وجود ندارد؟
۱. ترکیب جسم از ماده و صورت ۲. باور به ارباب انواع
۳. جسم نمی تواند علت فاعلی جسم دیگر باشد ۲. محدود کردن تعداد عقول به عدد معینی
い・い・ハ・Y・YY%A
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت اشراق ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۲۲ ۲۶- بدان که انسان گاهی چیزی را فراموش می کند و به دشواری آنرا به یاد می آورد و گاهی با کوشش زیاد هم آنرا به یاد نمی آورد و گاهی بصورت ناگهانی آنرا به یاد می آورد ، این جریان نشان میدهد که؟ ۱. حافظه صور و معانی در مجردات است ۲. قوه حافظه در مغز انسان است ۳. قوه حافظه در یکی از اندامهای ماست آن صورتهای خیالی در قوه خیال نگهداری می شوند ۲۷- شیخ اشراق اصطلاح منطقی مشکک را به چه اصطلاحی می خواند؟
۱. متساوق ャ。 متفاوت .Y . شاخص .Y . عام
۲۸- از نظر نویسنده کتاب، نظر شیخ اشراق در باب وجود و ماهیت چیست؟ ۱. شیخ اشراق پیشی گام اعتقاد به اصالت ماهیت است ۲. نظر ملاصدرا در باب اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق صحیح است ۳. سهروردی وجود را از مفاهیم اعتباری و از معقولات ثانوی می داند ۲. اصالت ماهیت در فلسفه شیخ اشراق مطرح نشده پس او اصالت وجودی است
۲۹- موجوداتی که در نهاد خود نور نیستند و وابسته به موجودات دیگرند، را شیخ اشراق چه می نامد؟
۱. عرضی های ظلمانی ۲. جوهر تاریک ۳. برزخ ۴ - نور عارض ۳۰- نظر شیخ اشراق در باب ظلمت چیست؟ ۱. شیخ اشراق به جوهر بودن ظلمت معتقد نیست ۲. شیخ اشراق ظلمت را یک امر واقعی نمی داند
۳. هرچیزی که در نهاد خود نورو روشنایی است ۲. ظلمت واقعیتی است در مقابل نور
い・い・ハ・Y・YY%A
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :