نمونه سوال درس فلسفه تطبیقی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فلسفه تطبیقی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۹ ۱- عدم تطبیق دین و فلسفه از نگاه هایدگر بنابر کدامین دلیل است؟
۱. نفی دین ۰۲ فرا عقلی بودن دین
۳. مایه مباهات بودن فلسفه ۴. شرقی بودن فلسفه ۲- آغاز فلسفه از نگاه هایدگر کدام است؟
۱. وحی ۲. عدم مطلق ۳. حیرت ۴. همت ۳- حوزه فلسفه از نکاه راسل چگونه است؟
۱. مطلق گرایی ۰۲ آزاد اندیشی ۳. جزم اندیشی ۴. فرا تاریخی
۴- روشی که حقیقت و ذات یک پدیده نادیده گرفته شود و به ظاهر آن پدیده اکتفا شود چه نام دارد؟ ۱. هرمنوتیک ۲. بررسی ماهیت ۰۳ تقلیل و تحویل ۴. اخلاق علمی ۵- کدام گزینه در رابطه با دیدگاه ژیلسون صحیح است؟ ۱. فلسفه دانشی است که صرفا به وسیله عقل بشری حاصل می شود ۲. فلسفه تحت تاثیر تعالیم مختلف خصوصا دینی نیست ۳. هیچ فلسفه ای در تاریخ بشری پدید نیامده است
۴. در هر فلسفه ای عقل بشری در پرتو تعالیم مختلف به ویژه دینی به وجود و عوارض آن نگریسته است.
۶- کدام گزینه در مورد کوربن صحیح است؟
۱. روش کوربن در تحقیق روش پدیدار شناسی است ۲. روش کوربن در تحقیق روش هرمنوتیک است ۳. از نظر او فلسفه شرق و غرب قابل تطبیق نیست ۲. او بحث ماهیت در فلسفه را مطرح نمود
W— عه ذهات ، که تے , نامتحہ کا دار ند ہ دستخه الله ، ه فساد نشستند ه فقط با عقا، د، بافت شاهد حه نام دار د؟ مجمو وادی ده صدور بی دامتحار ردد و دا دستتحونس دون و -- 9 - )...* می سودت چه با هم تار
ا. عالم امهات ۲. مثل افلاطون ۳. عالم سفیراح قباله های عبرانی ۴. نظریه تشکیک وجود
۸- طبق دیدگاه حکیم ملاصدرا حکما معارف عالی خود را چگونه اخذ کرده اند؟
۱. از مشکات نبوی ۲. از رویاها ۳. از داده های عقلی ۴. از تجلیات
صفحه ۱ از ۴
)γ.γ./γ.γ.γγΥΛ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۹ ۱- عدم تطبیق دین و فلسفه از نگاه هایدگر بنابر کدامین دلیل است؟
۱. نفی دین ۰۲ فرا عقلی بودن دین
۳. مایه مباهات بودن فلسفه ۴. شرقی بودن فلسفه ۲- آغاز فلسفه از نگاه هایدگر کدام است؟
۱. وحی ۲. عدم مطلق ۳. حیرت ۴. همت ۳- حوزه فلسفه از نکاه راسل چگونه است؟
۱. مطلق گرایی ۰۲ آزاد اندیشی ۳. جزم اندیشی ۴. فرا تاریخی
۴- روشی که حقیقت و ذات یک پدیده نادیده گرفته شود و به ظاهر آن پدیده اکتفا شود چه نام دارد؟ ۱. هرمنوتیک ۲. بررسی ماهیت ۰۳ تقلیل و تحویل ۴. اخلاق علمی ۵- کدام گزینه در رابطه با دیدگاه ژیلسون صحیح است؟ ۱. فلسفه دانشی است که صرفا به وسیله عقل بشری حاصل می شود ۲. فلسفه تحت تاثیر تعالیم مختلف خصوصا دینی نیست ۳. هیچ فلسفه ای در تاریخ بشری پدید نیامده است
۴. در هر فلسفه ای عقل بشری در پرتو تعالیم مختلف به ویژه دینی به وجود و عوارض آن نگریسته است.
۶- کدام گزینه در مورد کوربن صحیح است؟
۱. روش کوربن در تحقیق روش پدیدار شناسی است ۲. روش کوربن در تحقیق روش هرمنوتیک است ۳. از نظر او فلسفه شرق و غرب قابل تطبیق نیست ۲. او بحث ماهیت در فلسفه را مطرح نمود
W— عه ذهات ، که تے , نامتحہ کا دار ند ہ دستخه الله ، ه فساد نشستند ه فقط با عقا، د، بافت شاهد حه نام دار د؟ مجمو وادی ده صدور بی دامتحار ردد و دا دستتحونس دون و -- 9 - )...* می سودت چه با هم تار
ا. عالم امهات ۲. مثل افلاطون ۳. عالم سفیراح قباله های عبرانی ۴. نظریه تشکیک وجود
۸- طبق دیدگاه حکیم ملاصدرا حکما معارف عالی خود را چگونه اخذ کرده اند؟
۱. از مشکات نبوی ۲. از رویاها ۳. از داده های عقلی ۴. از تجلیات
صفحه ۱ از ۴
)γ.γ./γ.γ.γγΥΛ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۹ ۹- افلاطون معرفت حقیقی را چگونه معرفی می کند؟ ۱. دانایی ۲. مفهوم های کلی که مصداق عینی و مستقل ندارند ۳. حضور و مشاهده مستقیم ایده ها ۲. ایده ها که مفاهیم ذهنی صرف هستند ۱۰- فنومن در نزد یونانیان پیش از افلاطون با کدام گزینه مترادف است؟ ۱. فوزیسی ۲. سایه ایده ها ٠٢ ميتولوژی ۴. حقایق پارادی گما ۱۱- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. ارسطو هرگونه پیدایشی را به واسطه صورت، محال می دانست ۲. ذهن و عین در نگاه ارسطو از هم جدا نیستند ۳. ارسطو بر خلاف متفکران یونان باستان، اهل لوجیک بود ۲. ارسطو بر خلاف یونان اهل لوگوس بود ۱۲- در اندیشه افلوطین مقام واحدیت چگونه مقامی است؟ ۱. مقام و مرتبه اعیان ثابته یا ایده هاست ۲. احدیت که هیچ گونه نام و نشانی ندارد
*. مقام اسماء و صفات f مقام پادشاهی همه
۱۳- تفاوت تفسیر آگوستین و افلوطین از اقانیم سه گانه کدام است؟ ۱. آگوستین اقانیم سه گانه را اصل وجود میداند و افلوطین اصل ماهیت ۲. طبق نظر آگوستین اقانیم سه گانه در طول یکدیگر قرار دارند اما در نظر افلوطین در عرضی هم هستند ۳. آگوستین سه اقنوم را مخلوق می داند و اما افلوطین هستی تلقی کرد ۲ آگوستین سه اقنوم را شخصی می داند اما افلوطین شیء تلقی کرد
۱۴- ابژکتیو و سوبژکتیو از نگاه دکارت به چه معنا است؟ ۱. ذهنی-عینی و خارجی ۲. عینی و خارجی - ذهنی ۳. ذهنی - ذهنی ۴. عینی و خارجی - عینی و خارجی
۱۵- دکارت معتقد است (بشر به خاطر کوجیتو بودن اهل DCTCeptiO می شود.) این عبارت به چه معنا است؟ ۱. ابژه کردن موجودات و تصرف در اشیای خارجی ۲. ذهن بشری فعال است
۰۳ گرفتن صورت شیء خارجی و تبدیل آن به حضور مجدد ۴ . همه موارد
)γ.γ./γ.γ.γγΥΛ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۹ ۹- افلاطون معرفت حقیقی را چگونه معرفی می کند؟ ۱. دانایی ۲. مفهوم های کلی که مصداق عینی و مستقل ندارند ۳. حضور و مشاهده مستقیم ایده ها ۲. ایده ها که مفاهیم ذهنی صرف هستند ۱۰- فنومن در نزد یونانیان پیش از افلاطون با کدام گزینه مترادف است؟ ۱. فوزیسی ۲. سایه ایده ها ٠٢ ميتولوژی ۴. حقایق پارادی گما ۱۱- کدام گزینه صحیح است؟ ۱. ارسطو هرگونه پیدایشی را به واسطه صورت، محال می دانست ۲. ذهن و عین در نگاه ارسطو از هم جدا نیستند ۳. ارسطو بر خلاف متفکران یونان باستان، اهل لوجیک بود ۲. ارسطو بر خلاف یونان اهل لوگوس بود ۱۲- در اندیشه افلوطین مقام واحدیت چگونه مقامی است؟ ۱. مقام و مرتبه اعیان ثابته یا ایده هاست ۲. احدیت که هیچ گونه نام و نشانی ندارد
*. مقام اسماء و صفات f مقام پادشاهی همه
۱۳- تفاوت تفسیر آگوستین و افلوطین از اقانیم سه گانه کدام است؟ ۱. آگوستین اقانیم سه گانه را اصل وجود میداند و افلوطین اصل ماهیت ۲. طبق نظر آگوستین اقانیم سه گانه در طول یکدیگر قرار دارند اما در نظر افلوطین در عرضی هم هستند ۳. آگوستین سه اقنوم را مخلوق می داند و اما افلوطین هستی تلقی کرد ۲ آگوستین سه اقنوم را شخصی می داند اما افلوطین شیء تلقی کرد
۱۴- ابژکتیو و سوبژکتیو از نگاه دکارت به چه معنا است؟ ۱. ذهنی-عینی و خارجی ۲. عینی و خارجی - ذهنی ۳. ذهنی - ذهنی ۴. عینی و خارجی - عینی و خارجی
۱۵- دکارت معتقد است (بشر به خاطر کوجیتو بودن اهل DCTCeptiO می شود.) این عبارت به چه معنا است؟ ۱. ابژه کردن موجودات و تصرف در اشیای خارجی ۲. ذهن بشری فعال است
۰۳ گرفتن صورت شیء خارجی و تبدیل آن به حضور مجدد ۴ . همه موارد
)γ.γ./γ.γ.γγΥΛ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۹ ۱۶- تلقی دکارت از شرایط ادراک شیء چگونه است؟ ۱. حالات ذهنی شیء ۰۲ کیفیات اولیه شیء ۰۳ وجود یافتن شیء .Y . تاریخ طبیعی ذهن بشر W— کدام گزینه در مورد دیدگاه هگل صحیح است؟ ۱. همه موجودات ظهورات روح مطلق است ۲. میان روح مطلق و موجودات فاصله و جدایی وجود دارد ۳. ایده آلیسم هگلی به معنای نفی جهان خارج است ۲. حقیقت وجودی در سراسر جهان وجود ندارد
۱۸- رسیدن بشر به مقام و منزلتی که محور هستی و نیز خود آگاه می شود چه نامیده شده است؟
۰۱رنسانس ۲. مدرنیته ۳. ابژکتیو ". سوبژکتیو
۱۹- یکی از مهمترین مباحث وجودی چیست؟
۱. حرکت ۲. ظهور ۳. نور ۴. مطلق ۲۰- حقیقت از نگاه ارسطو به چه معنا است؟
۱. عدم مطابقت ذهن با خارج ۲. خالق کلی موجودات
۳. صدق قضایا ۴. شناخت شناسانه
۲۱- در قرون وسطی اگزیستانسی به چه کسی اطلاق می شد؟
۱. خداوند ". روح القدس ۳. کل جهان هستی ۴. گناه ذاتی انسان
۲۲-هایدگر مهم ترین رخداد بنیادین دوران مدرن را چه می داند؟ ۱. علم طبیعی ۲. تصویر گری جهان همچون تصویر
۳ - انقلاب کوپرنیکی ۰۴یکی بودن وجود شناسی انسان و جهان
۲۳- در دوران زرین یونان باستان فوزیس چه معنایی می دهد؟ ۱. جدایی میان جهان هستی و جهان طبیعت ۲. کل وجود مساوی طبیعت است ۳. غلبه تصور علمی بر ادراک عاطفی طبیعت
۴. عدم هماهنگی میان جهان طبیعت و عالم لطف و رحمت الهی
)γ.γ./γ.γ.γγΥΛ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۹ ۱۶- تلقی دکارت از شرایط ادراک شیء چگونه است؟ ۱. حالات ذهنی شیء ۰۲ کیفیات اولیه شیء ۰۳ وجود یافتن شیء .Y . تاریخ طبیعی ذهن بشر W— کدام گزینه در مورد دیدگاه هگل صحیح است؟ ۱. همه موجودات ظهورات روح مطلق است ۲. میان روح مطلق و موجودات فاصله و جدایی وجود دارد ۳. ایده آلیسم هگلی به معنای نفی جهان خارج است ۲. حقیقت وجودی در سراسر جهان وجود ندارد
۱۸- رسیدن بشر به مقام و منزلتی که محور هستی و نیز خود آگاه می شود چه نامیده شده است؟
۰۱رنسانس ۲. مدرنیته ۳. ابژکتیو ". سوبژکتیو
۱۹- یکی از مهمترین مباحث وجودی چیست؟
۱. حرکت ۲. ظهور ۳. نور ۴. مطلق ۲۰- حقیقت از نگاه ارسطو به چه معنا است؟
۱. عدم مطابقت ذهن با خارج ۲. خالق کلی موجودات
۳. صدق قضایا ۴. شناخت شناسانه
۲۱- در قرون وسطی اگزیستانسی به چه کسی اطلاق می شد؟
۱. خداوند ". روح القدس ۳. کل جهان هستی ۴. گناه ذاتی انسان
۲۲-هایدگر مهم ترین رخداد بنیادین دوران مدرن را چه می داند؟ ۱. علم طبیعی ۲. تصویر گری جهان همچون تصویر
۳ - انقلاب کوپرنیکی ۰۴یکی بودن وجود شناسی انسان و جهان
۲۳- در دوران زرین یونان باستان فوزیس چه معنایی می دهد؟ ۱. جدایی میان جهان هستی و جهان طبیعت ۲. کل وجود مساوی طبیعت است ۳. غلبه تصور علمی بر ادراک عاطفی طبیعت
۴. عدم هماهنگی میان جهان طبیعت و عالم لطف و رحمت الهی
)γ.γ./γ.γ.γγΥΛ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
۴. جمع آوری اطلاعات
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۹ ۲۴- مهم ترین نکته در فلسفه پارمنیدسی کدام است؟
۱. پیوند اندیشه و هستی ۲. جدایی اندیشه از هست
۳. جدایی معرفت از وجود ۴. مطابقت با واقع
۲۵- در جهان اسلام از اقنوم اول افلوطین به چه چیزی تعبیر می شود؟ ۱. وحدت معرفت و وجود در مرتبه احدیت ۲. عقلی
٠٢ نوس ۲. عماء و تاریکی
۲۶- کدام نظریه را می توان به آلبرت کبیر و توماس آکوئیناس نسبت داد؟
۱. نظریه اشراق ۲. نظریه انتزاع ۳. اتحاد عاقل و معقولی ۴. پیدایش ۲۷- دکارت با استناد به فکر می کنم پس هستم به کدامین ضابطه رسیده است؟
۱. اصالت معنی ۰۲ فقط تصاویر واضح و متمایز، حقیقی است
۳. فکر وجود را خلق می کند ۲. حقیقت همان حالت و جهت اشیای موجود است
۲۸- کانت عنصر ضروری در سراسر شناخت تجربی را چه چیزی می داند؟
۱. استقراء ۲. تکاملی ۳. علیت
የቁ– کدام گزینه در مورد ابن سینا صحیح است؟
۱. علم و معرفت را عین وجود انسان نمی داند ۲. علم و معرفت را عین وجود انسان می داند
۴. اشراق
صفحه ۴ از ۴
۳. عالم حادث ذاتی است ۴ ، عالم قدیم ذاتی است
۳۰- از اصول بنیادین حکمت متعالیه کدام مورد است؟
۱. اصالت ماهیت ۲. حرکت جوهری ۳. نورالانوار
γ.γ./γ.γ.γγΥΛ)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
۴. جمع آوری اطلاعات
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۹ ۲۴- مهم ترین نکته در فلسفه پارمنیدسی کدام است؟
۱. پیوند اندیشه و هستی ۲. جدایی اندیشه از هست
۳. جدایی معرفت از وجود ۴. مطابقت با واقع
۲۵- در جهان اسلام از اقنوم اول افلوطین به چه چیزی تعبیر می شود؟ ۱. وحدت معرفت و وجود در مرتبه احدیت ۲. عقلی
٠٢ نوس ۲. عماء و تاریکی
۲۶- کدام نظریه را می توان به آلبرت کبیر و توماس آکوئیناس نسبت داد؟
۱. نظریه اشراق ۲. نظریه انتزاع ۳. اتحاد عاقل و معقولی ۴. پیدایش ۲۷- دکارت با استناد به فکر می کنم پس هستم به کدامین ضابطه رسیده است؟
۱. اصالت معنی ۰۲ فقط تصاویر واضح و متمایز، حقیقی است
۳. فکر وجود را خلق می کند ۲. حقیقت همان حالت و جهت اشیای موجود است
۲۸- کانت عنصر ضروری در سراسر شناخت تجربی را چه چیزی می داند؟
۱. استقراء ۲. تکاملی ۳. علیت
የቁ– کدام گزینه در مورد ابن سینا صحیح است؟
۱. علم و معرفت را عین وجود انسان نمی داند ۲. علم و معرفت را عین وجود انسان می داند
۴. اشراق
صفحه ۴ از ۴
۳. عالم حادث ذاتی است ۴ ، عالم قدیم ذاتی است
۳۰- از اصول بنیادین حکمت متعالیه کدام مورد است؟
۱. اصالت ماهیت ۲. حرکت جوهری ۳. نورالانوار
γ.γ./γ.γ.γγΥΛ)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :