نمونه سوال درس حکمت متعالیه 4 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 4 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حکمت متعالیه ۴ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۱ ۱- کدام مورد درباره برهان صدیقین درست است؟ ۱. از علت به معلول می رود ۲. از معلول به علت می رود ۳. از یکی از لوازم وجود به لازم دیگر آن سیر می کند ۴. شبه لمی است ۲- «حقیقه الوجود اما واجبه و اما تستلزمها» چه برهانی است و از کیست؟ ۱. امکان و وجوب - ابن سینا ۰۲صدیقین - ابن سینا *. صدیقین- ملاصدرا f صدیقین - ملاهادی سبزواری ۳- مفهوم موجود اما در برهان امکان و وجوب ابن سینا در تحلیل عقل دارای چه ویژگی غیرقابل انفکاک است؟ ۱. حقیقت وجود ۲. تشکیک وجود ۳. ترجح وجود ۲. اصالت ماهیت ۴- برهان حرکت برای اثبات واجب بالذات متوقف بر کدام امر است؟ ۱. احتیاج حرکت فقط به علت اعدادی نه علت غایی ۲. احتیاج حرکت به علت فاعلی نه فقط علت اعدادی ۳. احتیاج حرکت فقط به علت فاعلی نه علت اعدای ۴. احتیاج حرکت فقط به علت غایی نه علت فاعلی ۵- علامه در مورد کدام برهان متکلمان می گوید اگر حرکت جوهری را بپذیریم استدلال نتیجه بخش خواهد بود؟ ۱. برهان حدوث نفس انسانی ۲. برهان حدوث اجسام ۳. برهان حرکت ۴ . برهان نظم ۶- عکسی نقیضی این قضیه «هر شی ء ماهیت داری ممکن است» کدام موارد زیر است؟ ۱. آنچه ماهیت ندارد ممکن نیست ۲. هر ممکنی ماهیت دار است ۲. هر ماهیت داری ممکن است ۴. آنچه ممکن نیست ماهیت ندارد
۷- «اگر وجود زائد بر ماهیت باشد، در این صورت آن ماهیت به ناچار تحت یکی از مقولات مندرج می شود و آن مقوله قهراً جوهر خواهد بود» این برهان بر چه مسئله ای مطرح شده است؟
۱. واجب بالذات ماهیت ندارد ۲. واجب الوجود واحد است
۳. اثبات واجب الوجود ۴. تمایز وجود و ماهیت
\•\•|\•\• የየጳየf
صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۴
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۱
۸- کدام موارد زیر درست است؟
۱. برهان نفی اجزای بالفعل اعم از برهان نفی اجزای مقداری است
ャ。 برهان نفی اجزای مقداری اعم از برهان نفی اجزای بالفعل است
*. اجزای مقداری اجزای بالفعل هستند نه بالقوه
f اجزای مقداری اجزای بالقوه هستند نه بالفعلی ۹- نفی جنسی و فصل از واجب تعالی برهان بر چه مسئله ای است؟
) ... نفی اجزای بالفعل از واجب تعالی Y نفی اجزای بالقوه از واجب تعالی
.Y . نفی اجزای مقداری از واجب تعالی .Y . هیچ برهانی مبتنی بر آن نیست
۱۰- در این سخن حکما که «آنچه حقیقت ذاتش بسیط است همه اشیاء است» حمل میان واجب تعالی و سایر اشیاء چگونه
است؟
۱. رقیقت نه حقیقت ۲. حقیقت نه رقیقت ۲. شایع صناعی ۴ - حقیقت و رقیقت ۱۱- کدام موارد زیر با صرافت و نامتناهی بودن واجب تعالی منافات دارد؟
۱. وجودهای مخلوقات در طول او ۲. فرضی یک وجود مستقل و واجب در عرضی او
۳. وجود معلولات وابسته به او ۴. وجود یک وجود رابط در طول او
۱۲- شبهه «چه اشکال دارد در خارج دو ماهیت بسیط کاملا مباین با یکدیگر که کنه ذاتشان برای ما ناشناخته است تحقق داشته و اطلاق وجود به آنها عرضی باشد» از کیست؟
۱. ابن سینا آ، ابن عربی ۳. ابن کمونه ۴. ابن بابویه
۱۳- برهان «وجوب وجود به واسطه حمل بر افراد کثیر و متعدد منقسم نمی گردد وگرنه معلول خواهد بود» از کیست و در چه موردی مطرح شده است؟
۱. ابن کمونه - شبهه بر بساطت خدا ۲. فارابی - بطلان تعداد واجب الوجود
۳. ابن کمونه - شبهه بر توحید واجب ۴. فارابی - عینیت ذات و صفات ۱۴- برهان تمانع در چه مواردی مطرح شده است؟
۱. توحید واجب در ربوبیت ۲. عینیت ذات و صفات
۳. شبهه بر توحید واجب ۴. نفی اجزای بالفعل از واجب تعالی
\•\•|\•\• የየጳየf
صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۴
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۱
۱۵- کدام موارد زیر درست است؟ ۱. خالقیت و ربوبیت دو امر انفکاک ناپذیرند

پرورش و تدبیر اداره امور یک موجود جدای از آفرینش است ۳. ربوبیت جدای از خالقیت است آ، اثبات توحید در خالقیت اثبات در ربوبیت نیست
۱۶- چیزی با واجب تعالی مشابه نیست زیرا ...؟
۱. واجب وضع ندارد ۲. واجب کیف ندارد ۳. واجب نوع ندارد ۴. واجب کم ندارد
W— کدام موارد زیر در دست است ؟
۱. صفات اضافی زاید بر ذات متأخر از مقام ذات است ۲. همه صفات ذاتی به صفت قیمومیت باز می گردد
۳. همه صفات اضافی و ذاتی به صفت قیمومیت باز می گردد .Y . صفات اضافی زاید بر ذات از مقام فعلی انتزاع نمی شوند
۱۸- صفت علم و حیات و قادریت به ترتیب کدام قسم صفات است؟
۱. حقیقی دارای اضافه - اضافی - حقیقی دارای اضافه ۲. حقیقی دارای اضافه - حقیقی محضی - اضافی
۳ - حقیقی محض- حقیقی محضا- اضافی اضافی - حقیقی دارای اضافه - حقیقی دارای اضافه ۱۹- صفات ذاتی زائد بر ذات واجب تعالی است و حادت اند از کیست؟
۱. حکما ۲. معتزله ۳. کرامیه ۴. اشاعره ۲۰- هستی موجود امکانی اگر با نظر به خودش لحاظ شود ... خواهد بود؟
۱. وجود ۲. توحید ۳. ابداع ۴. ایجاد ۲۱- علم واجب تعالی به مخلوقات در مرتبه ذات چگونه است؟
) ... حضوری ۲. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی
۳. علم پیش از آفرینش ۲. علم پس از آفرینش ۲۲- علم واجب تعالی، به صورت اتحاد با معلوم است نظریه کیست؟
۱. افلاطون ۲. طالسی ". فرفوريوس ۴. شیخ اشراق
\•\•|\•\• የየጳየf
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت متعالیه ۴
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۱۱
۲۳- واجب تعالی به عقل اول که همان صادر اول است علم دارد این نظریه که منسوب به تالس ملطی است چه ایرادی است؟
۱. مستلزم آن است که ذات واجب فاقد یک نوع کمال باشد
۲. ذات واجب فاقد علم به موجودات پس از معلولی اول است
۳. قول به حضور امور مادی نزد واجب تعالی پذیرفتنی نیست
۴. مستلزم آن است که علم واجب تعالی پیش از ایجاد باشد
۲۴- «هویت مطلقه» نام کدام مرتبه از مراتب وجود نزد صوفیه است؟
۱. واحدیت ۲. احدیت ۳. فیض اقدسی " فيض مقدس
۲۵- ضروری و واجب ساختن نسبت میان موضوع و محمول کدام موارد زیر است؟
۱. عنایت ۲. قدر ۳. قضا ۴. تقدیر
۲۶- مشخص ساختن صفات و آثار ملحق به شیء در علم متناسب با آنچه اسباب و ابزار موجود گنجایش دارد، چه نام دارد؟
۱. قضا ۲. عنایت ۳. قدر ۴. تقدیر
۲۷- «مبدئیت از روی علم و اختیار برای فعالی»، تعریف چیست؟
۱. عنایت ۲. قدرت ۰۳رحمت ۴. اراده
۲۸- نظر مشهور در اراده چیست؟
۱. از صفات ذاتی واجب است ۲. از صفات فعلی واجب است
۳. مفهومی ماهوی است ۰۴ از کیفیات نفسانی است ۲۹- کدام صفت از صفات واجب ثبوتی حقیقی دارای اضافه است؟
۱. عجز ۲. حیات ۳. قدرت ۴. قادریت ۳۰- افعال اختیاری انسان آفریده انسان است و واجب تعالی در صدور آن مدخلیتی ندارد نظر کیست؟
۱. معتزله ۲. اشاعره ۳. حکما آ، ابوالحسن اشعری ۳۱- اشاعره برای اثبات جبری بودن افعال به چه مسئله ای استدلال می کنند؟
۱. ممکن الوجود بودن انسان ۲ - علم واجب تعالی و ضرورت تحقق متعلق آن علم
۳. قدرت واجب تعالی و اختیار واجب ۴. جبری بودن واجب و افعال
\•\•|\•\• የየጳየf
صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :