نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 3 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 3 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۸ ۱- ابن باجه آراء چه کسی را خروج از سنت عقل شمرده و بر آن تاخته است؟
۱. کندی ۲. غزالی ۳. ابن طفیلی ۴. فارابی ۲- ابن باجه راه سعادت را در چه می بیند؟
۱. ذوق و حالی ۲. اشراق از عقل فعال ۰۳ درون گرایی ۴. ادراک عقلی ۳- کدام موارد زیر بیانگر نظر ابن باجه در مورد معرفت انسانی است؟
۱. ادراک صور روحانی به وسیله عقلی صورت می گیرد
ャ。 به مقدمه شهوت، انسان انسان است
۳. با حصول معقولات، قوه شهوت پدید میآید که خود محرک به تفکر است
۴. محرک اول انسانی، عقل فعال است ۴- کدام مورد بیانگر نظر ابن باجه در مورد عقل است؟
۱. عقل دو گونه است: عقلی هیولانی و عقلی بالفعلی ۲. عقل فعال خارج از انسان است
۳. عقلی هیولانی افساناپذیر است ۴. مرحله اتصال به عقل فعال بدون واسطه صورت می گیرد ۵- کدام طریق برای حصول معقولات از نظر ابن باجه معرفت نظری است؟
۰۱طریق جمهور ". طريق نظار " . طريق سعداء ۴. مرتبه طبیعی ۶- ابن طفیلی برای حل مسئله اتصال انسان به عقل فعال از روشی چه کسی پیروی کرد؟
۱. غزالی ۲. فارابی ۳. ابن باجه ۴. ابن رشد
۷- کدام موارد زیر به مقصود ابن طفیلی در بیان حی بن یقظان نزدیک است؟
۱. سازگاری میان دین و فلسفه ۲. تمییز دو عالم محسوسی و نامحسوسی
۳. تفاوت میان عقل و دین " . وحدت واجب الوجود
۸- کدام موارد زیر بیانگر نظر ابن طفیل در مورد وحدت و کثرت است؟ ۱. وحدت در جمیع اجسام به صورت است ۲. اختلاف و کثرت به ماده است
۳. تعدد به اع اض است ۴. وحدت افراد نوع به ماده و هیولا است به اعراصلی 9 گراد نوع ب و هیو
Y.). ().).Y.)\2\"
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۳ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۸ ۹- کدام مورد نظر ابن طفیلی را در مورد نفس بیان می کند؟
۱. در مسئله نفسی از ارسطو و فارابی پیروی کرد ۰۲ نفس صورت بدن است
۳. نفس معنی جسمیت است و مشترک میان اجسام است ۴. نفس زائد بر جسمیت و موجب امتیاز آن است ۱۰- برهان ابن باجه برای اثبات وجود خدا برچه مبنایی است؟
۱. وجوب و امکان ۲. نظم ۳. حرکت عالم ۴. ماده و صورت ۱۱- در اندیشه ابن طفیل تشابه به واجب الوجود در چه موردی است و مربوط به کدام قسم تشابه است؟
۱. صفات ایجابی - تشابه سوم ۲. صفات سلبی - تشابه سوم
۳. صفات ایجابی - تشابه دوم ۲. ملازمت فکر در واجب الوجود - تشابه دوم ۱۲- ابن طفیل تنها وسیله ارتقاء آدمی به ذات احدیت را چه می داند؟
۱. ذوق آن درون گرایی ۳۔ ریاضت نفسانی ۴. عقلی ۱۳- کتاب تهافت التهافت از کیست؟
۱. غزالی ۲. ابن باجه " ابن طفيل ۴. ابن رشد ۱۴- «الشارح » لقب کیست ؟
۱. ابن باجه ۲. ابن رشد ۳. ابن طفیلی ۴. ارسطو ۱۵- کدام موارد زیر نظر ابن رشد را در مورد تعریف فلسفه بیان می کند؟
۱. علم به علل و اسباب موجودات
۲. نگریستن آدمی در موجودات از آن حیث که دلالت بر وجود آفریدگار خود دارد
۳. علم رسیدن به سعادت
۴. شناخت حقایق اشیاء در حد توان آدمی ۱۶- کدام موارد زیر در مورد ابن رشد درست است؟
۱. دین ظاهر و باطنی دارد و تأویل ضروری است
۲. دین حقیقت است و عقل باید از آن پیروی کند
۳. باید همه الفاظ شرع را بر ظاهرشان حمل کرد
۴. هرگاه باطن دین با آنچه با برهان بدان می توان رسید موافق باشد پذیرفتنی است
Y.). ().).Y.)\2\"
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۸
۱۷- به نظر ابن رشد کدام نوع قیاسی به ترجیح و احتمال منجر می شود و کدام قسم همان قیاسی فلسفی حقیقی است؟ ۱. برهانی - برهانی آ ، جدلی- جدلی ۳. خطابی - جدلی ۴. جدلی - برهانی ۱۸- کدام موارد زیر بیانگر نظر ابن رشد درباره تأویل است؟ ۱. در مقابل عامه نباید از تأویل سخن گفت ۲. تأویل کار متکلمان است ۳. به تأویل معتقد نبود و گفت جز خداوند کسی تأویل آیات را نمیداند ۴. سخن گفتن از تأویل، کفر است ۱۹- کدام مورد بیانگر نظر ابن رشد درباره «اجماع» است؟ ۱. مسائل عملی هرگز به اجماع حل نمی شود ۲. در مسائل علمی باید بر حصول اجماع اقامه برهان کرد
٣. اجماع در مسائل علمی، یقینی است .Y . در مسائل عملی باید بر حصول اجماع اقامه برهان کرد
۲۰- کدام مورد در مورد رابطه عقل و دین از نظر ابن رشد درست است؟ ۱. عقلی متمم شرع است ۲. اگر معنی ظاهر با قوانین عقل اختلاف داشت باید بدون تأویل آنرا پذیرفت ۳. ایمان و معرفت عقلی یکی است ۴. اگر معنی ظاهر بر وفق قوانین عقل بود باید آنرا تأویل کرد
۲۱- کدام مورد نظر ابن رشد درباره زمان را بیان می کند؟
۱. زمان دارای وضع و کلی است آن زمان چیزی است که ذهن از حرکت در می یابد
f r
زمان امری عینی و در خارج است زمان در وجود متحرک غیر از «آن» است ۲۲- کدام موارد زیر ابن رشد را به برهان بر وجود قوه ناطقه می رساند؟ ۱. تأمل در انواع ادراک ۲. تأمل در حرکت عالم
۳. تأمل در صورت مشترک در افراد ۲. بدهیات و معقولات
Y.). ().).Y.)\2\"
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۳
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۸
۲۳- کدام موارد زیر بیانگر نظر ابن رشد در مورد عقل است؟ ۱. تقسیم عقلی بالقوه و بالملکه از ارسطو است ۲. عقل هیولانی را ازلی می داند ۲. عقل بشری به واسطه عقل هیولانی به عقل فعال متصل می شود
۲. عقل هیولانی بدون واسطه به صورت معقول بالفعل در می آید
የf– کدام مورد درباره روانشناسی اجتماعی ابن خلدون در دست است ؟
۱. ابن خلدون به تأثیر وراثت معتقد بود
۲. ابن خلدون به وراثت و تأثیر تربیت برای انسان معتقد بود
۳. ابن خلدون به نژاد اهمیت نمی دهد
۴. روحیه هر کس را تربیتی که از آن برخوردار بوده است تا به صورت عادت درآید
۲۵- ابن رشد برای اثبات وجود خداوند، آیات قرآن را از چه طریق مورد بررسی قرار داد؟ و این امر همه موجودات این جهان همساز و موافق انسان است بیانگر کدام دلیل است؟
۱. استقرا- عنایت ۲. قیاسی - اختراع
۳. استقرا- عنایت و اختراع ۴. قیاسی - عنایت
۲۶- ابن رشد وجود کدام صفات را دلیل صدور عالم می داند؟
۱. علم و حیات ۲. حیات و قدرت ۳. اختیار و علم ۴. اراده و قدرت
۲۷- در اندیشه ابن خلدون «آدمی از حریم سرور خود حمایت کند و برای پیروزی او بکوشد»، تعریف چیست؟
۱. عصبیت ۲. عامل دفاعی ۳. نژاد ۴. عادت طبیعی
۲۸- ابن خلدون در کتاب مقدمه، کدام اجتماع را به خاطر مقدم بودن طرز زندگی آن بر کلیه انواع زندگی، مقدم دانست؟
۱. متمدن ۲. دولت ها ۳. بادیه نشینی ۲. اندیشمند
۲۹- ابن خلدون اراء خود را بر چه اصلی بنا می کند؟
۱. اجتماع پدیده ای طبیعی است ۲. اجتماع پدیدهای ساخته نیازهای انسان است
f . Y.
ضرورت ایمنی و دفاع انسان از خود روش معیشت مبتنی بر اقتصاد است
Y.). ().).Y.)\2\"
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :