نمونه سوال درس تاریخ فلسفه غرب 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه غرب 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه غرب ۱
رشته تحصیلی /کد درس : - الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۵ -، آموزش دینی عربی ۱۲۲۰۵۰۶
۱- چه کسی دانشی را صفت خدا دانست و خود را دوستدار دانش و فیلسوف خواند؟
۱. فیثاغورسی ۲. طالسی ۳. سقراط ۴. هرودوت ۲- آخرین فیلسوف ایونی که بود و ماده المواد عالم را چه می دانست؟
۱. آناکسیمندر- ماده اولیه نامتعین ۲. آناکسیمنس - هوا
۳. امپدوکلس - مهر و کین ۴. طالسی - آب ۳- کدام موارد زیر منشأ هستی از نظر هراکلیتوس است؟
۱. هستی ٠٢ نوس ۳. امر نامتعین ۴. تضاد ۴- بنیانگذار مکتب الئایی کیست؟
۱. هراکلیتوسی ۲. پارمنیدسی ٢. امپدوكلس ۴. آناکساگوراسی ۵- زنون بر علیه کدام موارد استدلال آورده است؟
۱. کثرت - مکان - خلا ۲. حرکت - هستی - شدن
۰۳ وحدت - حرکت - مکان ۴. حرکت - کثرت - خلا ۶- روسلین به کدام نظریه در باب کلیات معتقد است؟
۱. اصالت واقع ۲. اصالت مفهوم ۳. اصالت واقع افراطی ۴. اصالت نام
۷- این اندیشه که «من در گذشته یک پسر و یک دختر و یک ماهی که در دریا زندگی می کند بوده ام» بیانگر چیست و از
کیست؟ ۱. هراکلیتوسی - شدن ۲. فیثاغورس - تناسخ ۳. امپدوکلسی - تناسخ ۴۔ پارمنیدس - نفی حرکت
۸- فلسفه اتمی مبتنی بر کدام موارد زیر است؟ ۱. جزء لایتجزا - انکار خلا ۲. نفی جزء لایتجزا - انکار خلا *. جزء لايتجزا- قبول خلاً f نفى جزء لايتجزا- قبول خلاً ۹- غایت زندگی انسان از نظر فیثاغوریان چیست و از چه طریقی حاصل می شود؟ ۱. ارتباط با خدا- فلسفه ۲. کشف حقایق - ریاضیات
۰۳ پرورش نفس- ریاضت " . كشف مبدأ و المواد عالم- علم
γ. γ./γ. γ. γΥΥΔΥ και صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه غرب ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۵ -، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۶
۱۰- مهم ترین عامل ظهور سوفسطائیان کدام مورد است؟ ا. عدم توفيق فلاسفه يونان در حل مسئله ماده المواد عالم
۲. عدم توفیق فلاسفه یونان در حل مسئله وحدت و کثرت
۴. گسترش اطلاعات سوفطائیان درباره فرهنگها و تمدنهای دیگر
۱۱- زیربنای فلسفی روش سقراط چه بود و نتیجه آن چیست؟
۱. گفتگو- دعوت به تأمل ۲. نظریه مثل - نظریه تذکر ۳. تعاریف - کلیات " . استقرا– نظريه مثل
۱۲- افلاطون برای حل چه مسئلهای، برای هستی مراتب و درجاتی قائل شد؟
۱. کلیات ۲. نظریه مثل ۳. حرکت و شدن ۴. وحدت و کثرت
۱۳- فلاسفه مشاء مثل افلاطونی را مساوی چه دانسته اند؟
۱. موجود معقول و مجرد از ماده ۲. موجود مجرد قائم به ذات ۳. کلی طبیعی منطقی ۴. کلی عینی انضمامی
۱۴- کدام گزینه مراتب شناخت را به ترتیب از بالا به پائین نشان می دهد؟
۱. علم - تعقلی - عقیده - پندار ۲. تعقلی - علم - عقیده - پندار ۳. علم - تعقلی - پندار- عقیده ۴. تعقل - علم - پندار- عقیده
Wώ- پنج ایده اصلی در محاوره سوفسطایی افلاطون کدام است ؟
۱. هستی - عین - غیر- حرکت - سکون آن هستی - وحدت - کثرت - محسوس - مجرد ۳. حرکت - سکون - ماده - صورت - عقلی " عالم محسوس - عالم مجرد – عقل - حس – وجود
۱۶- مراد افلاطون از اصطلاح تاجی بر تارک همه دانش ها چیست؟
ا. فلسفه ۰۲ ریاضیات ۳. دیالکتیک ۴. اخلاق
۱۷- این مسئله که نفس مبدأ حرکت خویش است، دلیل بر چه امری در فلسفه افلاطون است؟
ا. حدوث نفس ۲. بقای نفسی ٢. منشأ نفس " . تعريف نفس זמוץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه غرب ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۵ -، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۶
۱۸- در جامعه ایده آل افلاطون، حاکم از کدام طبقه انتخاب می شود؟
۱. پیشه وران ۲. جنگجویان ۳. متفاخران ۴. فرمانروایان ۱۹- کدام موارد زیر بیانگر اعراضی نفسی در فلسفه ارسطو است؟ ۱. متی - این ۲. وضع - ملک ۳. کم- کیف ۴. فعلی - انفعالی
۲۰- مجردات و اجسام آسمانی به ترتیب در کدام قسم جوهر در فلسفه ارسطو جای دارند؟
۱. جوهر نامحسوسی و سرمدی - جوهر محسوسی و سرمدی ۲. جوهر محسوس و سرمدی - جوهر نامحسوس و سرمدی
۳. جوهر نامحسوس و سرمدی-جوهر نامحسوس و سرمدی ۲. جوهر محسوس و سرمدی - جوهر محسوس و سرمدی ۲۱- کدام گزینه بیانگر نظر ارسطو درباره کلیات است؟
۱. کلی صرفا مفهومی ذهنی است آ ، کلی صرفا حالتی از بیان لفظی یا صوت است
۳. کلی موجودی مجرد و قائم به ذات است ۴. کلی مفهومی ذهنی است؛ اما منشأ انتزاع آن واقعی است ۲۲- ارسطو بر چه اساسی هستی را دارای سلسله مراتب می داند؟
۱. قوه و فعلی ۲. ماده و صورت " جوهر و عرض ۴. وحدت و کثرت ۲۳- کدام گزینه اوصاف خدا از دیدگاه ارسطو را بیان می کند؟
۱. فعالیت محضی - غیرمادی بودن - خالق بودن ۲. معشوق بودن - غیرمادی بودن - فعالیت محضی
۳. عالم به همه چیز- معشوق بودن - محرک اول ۴. محرک اول - اندیشه خوداندیش -خالق بودن ۲۴- کدام گزینه درباره جهان از دیدگاه ارسطو درست است؟
۱. عالم فوق قمر دارای دو حرکت مکانی و دوری اند ۲. افلاک آسمانی برتر از جهان فوق القمر است
۳. حرکت فلک ثوابت مدیون افلاک دیگر است ۰۲ جهان عالم از سه قسم تشکیل شده است
۲۵- در فلسفه ارسطو، عرضی خاصی در مناطق جزو کدام کمال، و سنگ و درخت به ترتیب جزو کدام قسم جسم هستند؟ ۱. ثانی- طبیعی- طبیعی آلی ۰۲ ثانی - طبیعی معدنی - طبیعی ۳ - اول - طبیعی- طبیعی آلی ۴ - اول - طبیعی معدنی- طبیعی ۲۶- کدام گزینه درباره اپیکور درست است؟ ۱. به وجود خلا اعتقاد داشت ۰۲ احساسی را امری حقیقی نمی داند ۳. منطق را مهم تر از فلسفه طبیعت می داند ۰۴ پیدایش زبان امری قراردادی است
γ. γ./γ. γ. γΥΥΔΥ και
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه غرب ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۵ -، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۶
۲۷- کدام گزینه در مورد رواقیان درست است؟ ۱. دلدادگی و تعلق به امور جهان ۲. جبرگرایی افراطی ۳. آگاهی اخلاقی نتیجه آموختن حکمت است ۰۴ پیرو اتمیان بودند ۲۸- زمان پیکر ابدیت است، نظریه چه کسی است؟ ۱. ارسطو ۲. اگوستین ۳. افلوطین ۰۴ بوئتیوس ۲۹- کدام مورد بیانگر وسایل شناخت از نظر اگوستین است؟ ۱. پندار- حسی - عقلی ۲. حس - فهم - شهود درونی ۳. عقیده - پندار- عقلی ۴. پندار- عقل - شهود درونی
۳۰- کدام مورد بیانگر سعادت از نظر توماسی آکوئینی است؟
۱. لذت ャ。 تأمل در مورد خدا .Y . تأمل درباره هستی ۴. هماهنگی عقل و طبیعت
זמוץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :