نمونه سوال درس حکمت مشاء 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت مشاء 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حکمت مشاء ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی (گرایش فلسفه اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۳
۱- نخستین شخصی که فلسفه مشایی را به صورت مدون و نظام مند در جهان اسلام ارایه کرد، کیست؟
۱. فارابی ۲. ابن سینا ۳ - ابویوسف بن اسحاق f عبوعبیدا
۲- از دیدگاه ابن سینا در چه صورتی نفس به کمال می رسد؟ ۱. با بکارگیری انداخته های تصویری ۲. با بکارگیری انداخته های تصدیقی
۳. ارتقاع یافتن از مرتبه عقل هیولایی به مرتبه عقل یا بالفعل
۲. با بکارگیری انداخته های تصویری و تصدیقی در قوه عملی
۳- هرگاه سوال شود اهل الزمان بعد السکون این مثال برای کدام گزینه است؟ ۱. موضوع مسئله عرضی ذاتی موضوع علم باشد ۲. موضوع مسئله عرضی ذاتی برای نوعی از موضوع علم باشد ۳. موضوع مسئله عرضی ذاتی برای عرضی ذاتی موضوع علم باشد
۴. موضوع مسئله عرص ذاتی برای نوعی از عوارضی ذاتی موضوع علم باشد
۴- به نظر ابن سینا دلیل نادرستی این احتمال که موضوع فلسفه هر یک از علل چهارگانه از جهت خصوصیتی که دارند، باشد ، در کدام گزینه آمده است؟ ۱. در این صورت وجود خاصی هر یک از علل چهارگانه نیز باید مسئله ای از مسائل فلسفه باشد نه موضوع آن ۲. لازم می آید مسائلی نظیر وجوب و امکان در حالیکه بدیهی نیستند زیر مجموعه هیچیک از علوم عقلی قرار نگیرند ۳. اگر علل چهارگانه هر یک بطور جداگانه با خصوصیتی که دارند مسئله فلسفی اند، مجموع و کل وجود خارجی ندارد
۴. اگر علل چهارگانه هر یک بطور جداگانه با خصوصیتی که دارند مسئله فلسفی اند باید جزء موضوعات فلسفه باشند نه از مسائل آن
۵- با عنایت به دیدگاه ابن سینا درباره موضوع مابعدالطبیعه کدام گزینه نادرست است؟ ۱. خدا از آن جهت که علت وجود است در مابعدالطبیعه بررسی می شود ۲. موضوع بعدالطبیعه خداست ۳. چیزی که عام تر از وجود نیست که بتواند مبدأ وجود باشد
۴. مبدأ داشتن تنها برابر موجودات معلول است نه کل موجودات
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ ΥΔΡ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت مشاء ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی (گرایش فلسفه اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۳
۱. موجود مطلق ۲. واجب متعالی ۳. علل اربع ۴. مطلق وجود
۷- ان دسدگاہ اب', سنا کدام گن سنه از و ننگے , ھام ، مسائا, فلسفے , نم , راشد؟ را ت: بین دسی هم اکزینه از ویژکی های دمی ہ
۱. عرضی ذاتی برای موضوع علم جزئی قرار می گیرد ۲. عرضی ذاتی برای موضوع علم جزئی قرار نمی گیرد
۳. وجود صفت در خارج جدا از موصوف نیست ۲. عرص ذاتی شی غیر از موجود نمی گردند ۸- ابن سینا کدامیک از الفاظ را بر ماهیت اطلاق ننموده است؟
۱. هويت ۲. حقیقت ۳. وجود عام ۴. ذات
۹- سنگ بنای فلسفه ابن سینا در مباحث ھغستے شناسی بر اصل --- - استوار است. ۱. اتحاد ماهیت وجود ۲. تمایز ماهیت و وجود
۳. تقدم ماهیت بروجود ۴. نفی ماهیت و اثبات وجود
----------- ۱۰- ممکنات که آفریده خالق هستی اند، همه
۱ . ماهیت محضند ۲. وجود محضند
۳. ترکیبی از ماهیت و وجودند ۰۴ فعلیت خالصۂ \\— ............ در مرتبه ذات نه موجود است و نه معدوم نمی تواند سبب پیدایش وجود شود.
۱ . ماهیت ۲. وجود ۳. ممکن " . ممتنع
۱۲- با توجه به نظر ابن سینا در باب کلی و جزئی، کدام گزینه نادرست است؟ ۱. در بحث امور عامه، کلی و جزئی را عارص ذاتی وجود و مسئله ای فلسفی می داند ۲. اتصاف ماهیت به کلیت و جزئیات در حقیقت صرفاً بیان مفاهیم ذهنی است ۳. اتصاف ماهیت به کلیت و جزئیت درحقیقت بیان رابطه مفاهیم ذهنی و واقعیتهای خارجی است
۴. تقسیم موجود به کلی و جزئی معیار شناخت واقیتهای عینی اند
۱۳- اگر نفسی حکم کند به اینکه سنگ مغناطیسی آهن جذب می کند، در این مثال نفسی از راه ............. به تصدیق رسیده است. ۱. تجربه ۲. استقراء ۳. احساسی افراد نوع جنسر ۴ - مبدائیت بالعرض
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۱۵۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت مشاء ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی (گرایش فلسفه اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۳
۱۴- به نظر ابن سینا جزئی حقیقی مادی و جزئی حقیقی مجرد در چه شرایطی صلاحیت تعقل پیدا می کنند؟ ۱. هردو پس از تجرید صلاحیت تعقل می یابند جزئی حقیقی مادی پس از تجرید و جزئی حقیقی مجرد به خودی خود قابل تعقل است
۳. هردو به خودی خود صلاحیت تعقل دارند
۴. جزئی حقیقی مجرد به خودی خود قابل تعقل و جزئی حقیقی مادی اصلاً قابلیت تعقل ندارد ۱۵- گزینه صحیح کدام است؟
۱. آنچه ملاصدرا آن را نفی می کند عدم تجرید اعراص غریبه در تعقل است
۲. آنچه ابن سینا آن را نفی می کند اعضا و جوارح کلی برای انسان در مرحله تعقل است
۳. هم ملاصدرا و هم ابن سینا معتقدند تعقل حقیقت چیزی مجرد از اعراضی با تعقل آن با صورت محسوسه از آن متفاوت است
۴. آنچه ابن سینا آن را نفی می کند تجرید اعراص غریبه در تعقل است
۱۶- ابن سینا کلی طبیعی را ............. می داند. ۱. لابشرط مقسمی ۲. بشرط لامجرده ۳. بشرط شی ۴۔ لابشرط قسمی
۱۷- محوری ترین اصل در نظام فلسفی سینوی کدام گزینه است؟ ۱. عدم تمایز وجود و ماهیت ۲. تمایز وجود و ماهیت ۳. عدم تغایر حتی مفهومی بین وجود و ماهیت ۲. عدم تغایر بین وجود و ماهیت در ممکنات ۱۸- با عنایت به نظر ابن سینا در خصوصی وجود و ماهیت کدام عبارت صحیح است؟ ۱. علیت به وجود شی است نه به ماهیت ۲. علیت به ماهیت است نه به وجود شی ۳. ماهیت قبل از اتصاف به وجود ممکن است علت وجود شود ۴. وجود شی هر دو صلاحیت دارند منشأ صدور فعل شوند ۱۹- در نظر ابن سینا امکان وجود برای موجود حادث چه زمانی حاصل می شود؟ ۱. زمانی که موجود شده باشد ۲. امکان وجود برای وی همیشه وجود دارد
۳. امکان وجودش همراه با وجود آن است آ، امکان وجودش همراه با وجود آن نیست
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ ΥΔΡ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۵
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت مشاء ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی (گرایش فلسفه اسلامی)، الهیات
و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۳
۲۰- با توجه به نظر ابن سینا درباره ماهیت و وجود گزینه صحیح کدام است؟ ۱. اصل ماهیت است و وجود، تبعی و عرضی است ۲. غیریت ماهیت و وجود در ممکنات بیانی دیگر عدم محدودیت وجود در ممکنات است ۳. علیت و معلولیت در دایره وجود است و ماهیت در مرتبه ذات هیچ اقتضایی نسبت به وجود و عدم ندارد آ، امکان الوجود صفتی است مخصوص به حدثات که ازلیات از آن صفت بی بهره اند
۲۱- نظر مشائیان درباره حقیقت وجود در کدام گزینه آمده است؟
۱. حقیقت وجود دارای مراتب است ۲. حقیقت وجود دارای حقایق متباین است
۳. کثرات ناشی از ماهیات است ۲. تباین ماهیات مختلف به وجودات سرایت نمی کند
۲۲- قاعده کل ممکن زوج ترکیبی است از نتایج و فروع کدام گزینه است؟ ۱. اصالت وجود و اعتبار ماهیت ۲. اعتبار وجود و اصالت ماهیت
۳. تمایز وجود و ماهیت ۰۴ اتحاد وجود و ماهیت
۲۳- دلیل ابن سینا بر اینکه وجود نمی تواند مشترک لفظی باشد، کدام گزینه است؟ ۱. چنانچه از یک شی موجود و معدوم را سلب کنیم، نقیضی از آن شی نمی شود ۲. چنانچه از یک شی موجود و معدوم را سلب کنیم، نقیضی از آن شی می شود ۲. سازگاری با قاعده بیرون بودن شی از دو طرف نقیضی ۴. ناسازگاری با این قاعده که می گوید شی نمی تواند از دو طرف نقیضی بیرون باشد ۲۴- بیانات ابن سینا درباره معنای وجود به کدام گزینه دلالت دارد؟ ۱. فقط بر بساطت معنای وجود ۲. فقط بر اصالت وجود ۳. اصالت ماهیت ۲. بساطت معنای وجود و تاکید بر اصالت ماهیت ۲۵- بر اساس نظر ابن سینا در مبحث اصالت وجود، کدام گزینه نادرست است؟ ۱. وجود را معین و مشخصی می داند ۰۲ وجود خواه بدون ماهیت و خواه همراه با ماهیت، تخصص آن به وجود است ۰۳ وجود، همان موجودیت عینی است
آ، وجود همان موجودیت ذهنی است
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ ΥΔΡ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :