نمونه سوال درس حکمت متعالیه 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حکمت متعالیه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۱ ۱- کدام مورد بیانگر کمیتی است که قابل انقسام نیست و بالفعل منقسم است و امثال آن کدام است؟ ۱. متصل - خط ۲. منفصل - عدد ۰۳ متصل غیرقار- زمان ۴. متصل قار- سطح Y– کدام مورد زیر کمیت متصل غیر قار است ؟ ۱. زمان ۲. جسم تعلیمی ۳. سطح ۴. خط
۳- دو امر وجودی غیرمتضایف که داخل در یک جنسی قریب بوده و به نحو متعاقب بر یک موضوع عارض می شوند و میان آنها نهایت اختلاف وجود دارد چیست؟
۱. متناقضی ۲. متضادین " متقابلين ۴۔ معکوس ۴- کدام موارد زیر کیفیت است؟
۱. سطح - شکلی - خط . زوایه - خط-سطح
۳. سطح - شکلی - اسقامت و انحنا ۲. استقامت و انحنا- زاویه-شکلی

۵- اگر کیفیت در نفس رسوخ داشته باشد چه نامیده می شود؟ ۱. حالی ۲. استعداد ۳. ملکه ۴. فعالیت ۶- ملکه عامل در مشتهیات و تمایلات نفسی در صورتی که ملازم با اعتدالی باشد کدام است؟
۱. عفت ۲. عدالت ۳. شجاعت ۴. حکمت
۷- ملکه حکم کننده در مورد خیر و شر و کارهای سودبخشی و زیان بخشی در صورتی که به حد افراط منحرف شود چیست و مربوط به خلق کدام قوا است؟
۱. شجاعت - غضب ۲. جربزه- عقلی ". تهور – غضب ٢. شره- شهوت ۸- هیئتی که از نسبت یک شی به شی دیگری که منسوب به شیء نخست است پدید می آید کدام است؟
۱. نسبت ۰۲ کیفیت ۰۳ وضع ۴. اضافه
۹- کدام مقوله بر همه مقولات و بر خودش نیز عارضی می شود؟
۱. نسبت ۲. اضافه ۳۔ کیفیت ۴۔ کمیت
۱۰- هیئتی که برای شی از نسبت بعضی از اجزایش به بعضی دیگر و نسبت مجموع اجزا آن به خارج حاصل می گردد، کدام
است ؟ ا. وضع ۲. اضافه " نسبت ۴. مکان این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۴۳۶ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۶***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
- تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۱ ۱۱- وحدتی که در آن وحدت زائد بر واحد باشد چه نامیده می شود و امثال آن کدام است؟ ۱. واحد حق - انسان ۲. واحد غیر حق - انسان ۰۳ واحد غیرحقیقی- حیوان ۴. واحد خصوصی - حیوان ۱۲- کدام گزینه واحد نوعی است؟ ۱. حیوان ۰۲رونده ۳. خاندان ۴. انسان ۱۳- اتحاد در معنای نوع، کیف و وضع به ترتیب چه نام دارد؟ ۱. تماثلی - تشابه - توازی ۲. تماثلی - توازی - تشابه ۳. تطابق - تشابه - توازی ۴۔ تطابق - تناسب - تساوی
۱۴- حملی که در آن محمول به تنهایی و بدون در نظر گرفتن چیز دیگر بر موضوع حمل شود کدام است؟ ۱. حقیقت آبتی ۳. هوهو ۴. ذی هو ۱۵- کدام مورد تعریف هلیه بسیطه را بیان می کند؟ ۱. محمول در آن اثری از آثار موضوع یا عرضی از عرضیات آن باشد ۲. حملی که موضوع آن افراد فرضی باشند ۳. حملی که اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود باشد و اختلاف در کمال و نقصی " محمول ان همان وجود موضوع باشد ۱۶- این تعریف شامل کدام غیریت می شود؟ «امور دیگری غیر از ذات دو شی باعث عدم اجتماع آنها شود». ۱. تقابلی ۲. خلاف ۳. تناقضی ۴. تضایف ۱۷- کدام مورد از احکام تقابل تناقضی است؟ ۱. دو امر وجودیند. ۲. متناقضین همتای یکدیگرند ۲. باید تحت جنسی قریب مندرج باشند ۴. تنها در ذهن است. ۱۸- دو امر وجودی که تعقلی هر یک بدون دیگری ممکن نباشد کدام نوع تقابل است؟
۱. تضاد ۲. تناقضی ۳. تضایف ۴. عدم و ملکه
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۴۳۶
صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
عنوان درس : حکمت متعالیه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۱
WA— کدام مورد بیانگر مشخصه متضادان است ؟
۱. در صدق و کذب با هم جمع می شوند ۲. تنها در ذهن است
۳. میانشان واسطه وجود ندارد
۲۰- علتی که میان او و معلولش واسطه نباشد چه نام دارد؟
۲. تام ۳. حقیقی ۴۔ قریب
۱. بسیط
۲۱- کدام موارد زیر علل وجود هستند؟
۲. علت فاعلی - علت غایی
آ . علت تام – علت ناقص
۱. علت داخلی و علت خارجی
۳۔ علت مادی - علت صوری
۲۲- آنچه شی به واسطه آن بالفعل می شود و آنچه معلول از آن پدید می آید به ترتیب کدام است؟
آ ، علت صوری - علت فاعلی
۴. صورت - علت تام
۱. صورت - فاعل
۳. علت صوری - علت تام
"ץץ- کدام وجوب، وصفی اضافی و نسبی است و علت و معلول به آن متصف می شود؟
Y. بالقیاس .Y . به شرط محمول f بالذات
۱. بالغیر
۲۴- کدام موارد زیر بیانگر نظر متکلمان درباره جبر در برابر اختیار است؟
آ : ترجح بدون مرجح
٠٢ مختار بودن معلول
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶
۱. جبر به معنای حتمیت و ضرورت است ۲. جبر به معنای تحت فشار بودن از سوی یک عامل بیرونی است ۳. جبر به معنای سلب اختیار در انجام فعلی است
۴. جبر حاصل قدرت ملطقه خداوند است
۲۵- اگر فاعلی نسبت به دو اثر مختلف حالت تساوی داشته باشد و هر دو از همه جهات برای او به یک نحو ممکن باشد و یکی را
برگزیند بیانگر چیست؟
۱. ترجیح بدون مرجح
۰۳ ضرورت و حتمیت معلول
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۴۳۶***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۱
۲۶- کدام موارد زیر از چاره جویی متکلمان برای دفع اشکلی از حدوث زمانی عالم است؟ ۱. حدوث زمانی عالم مستلزم حدوث زمان است ۲. زمان حقیقتی ازلی است که از ذات واجب تعالی انتزاع نشده است ۳. زمان امر اعتباری و وهمی است ۴. مطابقت میان مفهوم انتزاعی و منشأ انتزاع آن ۲۷- در قاعده الواحد دو امر معتبر است، آن دو کدام اند؟ ۱. علت و معلولی ۲. علت و وحدت ۰۳ وحدت و بساطت ". معلول و وحدت ۲۸- یک شی با یک واسطه معلول معلول خود باشد چه نامیده می شود؟ ۱. دور مصرح ۲. تسلسل در ناحیه عللی ۳. دور مضمر ٠٢ تسلسل در ناحيه معلول ۲۹- برهان وسط و طرف از کیست و برای چه مسئله ای مطرح شده است؟ ۱. ابن سینا- محال بودن تسلسل در ناحیه عللی ۲. فارابی - بطلان تسلسل در ناحیه عللی
۳. ابن سینا- محال بودن تسلسل در ناحیه معلول ۴. فارابی - محال بودن تسلسل در ناحیه معلول
۳۰- میرداماد در مورد تسلسل کدام مورد را انکار کرده است؟
۱. تسلسل در ناحیه عللی آ: تسلسل در ناحیه علت و معلول
۳. تسلسل در ناحیه معالیل " نقد بر بطلان تسلسل ۳۱- پدیده مادی در وجود خود نیازمند کدام علت است که آنرا بسازد و نیازمند چه علتی است که آن پدیده مادی را قبول کند
و بپذیرد؟
۱. فاعلی - صوری ۲. غایی - مادی ۲. غایی - صوری ۴. فاعلی - مادی
۳۲- فاعلی که به فعلش علم دارد و با اراده عمل می کند و عملش به فعلشی همراه با انگیزه زائد بر ذات فاعلی است، کدام است؟ ) ... بالرضا ャ。 بالعنايه ۳. بالقصد .Y . بالتجلی ۳۳- فاعلی که علمش ذات بر ذات فاعلی نیست کدام است؟
۱ . بالرضا ۲. بالجبر ۳. بالقصد ۴. بالتجلی
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۴۳۶ صفحه ۴ از ۶
= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :