نمونه سوال درس حکمت متعالیه 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حکمت متعالیه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۰
۱- وجود از چه نظر مشترک معنوی است؟
۱. لفظ آ : مفهوم و مصداق ۳. مصداق f مفهوم
۲- کدام گزینه از متکلمانی هستند که گفته اند: «وجود مشترک لفظی است و بر ماهیتی که حمل شود به معنای همان ماهیت
می باشد»؟ ۱. ابوالحسن بصری - مرحوم قوشجی ۲ - ابوالحسن بصری - ابوالحسن اشعری ۳. مرحوم قوشجی - شیخ مفید ۲. شیخ مفید - ابوالحسن اشعری
۳- این متن بیانگر کدام گزینه است: «آن حقیقت عینی و واقعیت خارجی ای که بالبداهه آن را می پذیریم و به آن اذعان می کنیم همان وجود است»
۱. عرضی بودن وجود ۰۲ وحدت وجود ۳. اصیل بودن وجود ۲. بدیهی بودن وجود
۴- کدامیک از جفت حیثیات زیر نمی توانند هر دو اصیل باشند؟
۱. وجود و ماهیت ۰۲ وجود و ثبوت " جنس و نوع ۴. جنسی و ماهیت ۵- کدام گزینه درباره «حقایق» و «استعمال و وضع الفاظ» صحیح است؟
۱. «حقایق» و «استعمال الفاظ و وضع آنها» تابع یکدیگرند
۲. «حقایق» تابع «استعمال الفاظ و وضع آنها» است
۳. «حقایق» و «استعمال الفاظ و وضع آنها» هیچکدام تابع یکدیگر نیستند
۲. «حقایق» تابع «استعمال الفاظ و وضع آنها» نیست ۶- ملاک واجب بالذات بودن یک شیی چیست؟
۱. ذاتش مقتضای وجودش باشد ۰۲ وجودش همان ذاتش باشد
۳. وجودش محیط بر ذاتش باشد ۴. وجودش مقتضای ذاتش باشد ۷- وجود، مشترک معنوی میان موجودات است نه مشترک لفظی از مقدمات کدام برهان است؟
۱. برهان وسط و طرف ۲. برهان امکان و وجوب ۳. برهان اصالت ماهیت ۴. برهان اصالت وجود ۸- وجود در تمام حمل های ماهوی ... است؟
۱. مجرد ۰۳ سلبی ۳. حیثیت تقییدیه ۴. اعتباری የየየ •የ •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۷
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت متعالیه ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۰
A— لوازم ذات که به ... موسوم است، همه به واسطه ... بر موضوع خود حمل می شوند.
۱. هوهویت - وجود ۲. ماهیت - لوازم ماهیت
۰۳ لوازم ماهیت - وجود ۰۴ لوازم ماهیت - ماهیت ۱۰- حقیقت عینی وجود به کدامیک از احکام ماهیت متصف می شود؟
۱. به همه آنها ۲. به هیچیک از آنها ۳. به برخی از آنها ۴. به احکام ثابت ماهیت ۱۱- «دو امر وجودی که به طور پیاپی عارض بر یک موضوع می شوند و مندرج در یک جنسی قریب اند و میانشان نهایت بعد
است» چه نامیده می شوند؟
۱. متضایفان ۲. عدم و ملکه ۳. ضدان ۴. مثلان
۱۲- در چه صورتی نمی توان وجود را از ماهیت سلب کرد؟
۱. اگر جزء ماهیت باشد ۲. اگر خارج ماهیت باشد
۳. اگر جزئی باشد ۴. اگر کلی باشد ۱۳- مغایرت وجود با ماهیت چگونه مغایرتی است؟
۱. عقلی ۲. حسی ۳. نسبی ۴. اعتباری ۱۴- کدام یک از قضایای فقط در ذهن مطابق دارد؟
۱. انسان موجود است ۲. عدم علت، علت عدم است
۳. عدم، باطل الذات است ۲. انسان نوع است ۱۵- به گروه ... نسبت داده اند که قائل به واسطه میان وجود و عدم بوده اند و نام این واسطه ... است.
۱. معتزله - حالی ۲. متکلمان - عدم عدم ۳. اشاعره - حالی ۴. معتزله - ملکه ۱۶- بنا به عقیده معتزله «منفی» چه نسبتی با معدوم دارد و مصداق آن چیست؟
۱. اخصی مطلق از معدوم - معدومات محالی ۲. اعم مطلق از معدوم - معدومات ممکن
۳. اخص مطلق از معدوم - ممکن معدوم آ، اعم مطلق از معدوم - ممکن موجود ۱۷- به ترتیب مشخصی کنید که کدام مورد صورت عقلی دارد و کدام مورد ندارد؟
۱ . ماهیت لابشرط -- وجود اعتباری ۲. حقیقت وجود - وجود حقیقی
۳. ماهیت موجود در خارج - حقیقت وجود ۴. ماهیت موجود در نفس الامر - وجود حقیقی
የየየ •የ •\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۷
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت متعالیه ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۰ ۱۸- کدام یک از گزینه های زیر، باطل است، همان گونه که قولی به سفسطه باطل است؟
۱. قولی به وجود یک حقیقت تشکیکی ۲. قولی به وحدت محضه واقعیت خارجی
۳. قول به کثرت واقعیات خارجیه ۴. قول به وحدت محضه ماهیات ۱۹- در درجه نخست وجود را از چه جهت به حقیقت نور تشبیه کرده اند؟
۱. بساطت و ترکیب ٢. تقدم و تأخر ۳. قوه و فعلی ۴. وحدت در عین کثرت ۲۰- طبق کدام تعبیر، همه ماهیات غیر از اجناسی عالی، مرکب هستند؟
۱. بساطت و ترکیب از جهت اجزای نفس الامری ۲. بساطت و ترکیب از جهت اجزای عقلی
۳. بساطت و ترکیب از جهت اجزای خارجی آ، بساطت و ترکیب از جهت اجزای وهمی ۲۱- عدم مقید به کدام قید، مانند عدم مضاف است؟
۱. به هر قیدی ۲. به قیود خارجی ۳. به قیود ذاتی آ، به قیود ذهنی ۲۲- حمل در دو قضیه «جزئی کلی است» و «جزئی جزئی است»، به ترتیب چگونه حملی است؟
۰۱ اولی – اولی ۲. شایع - اولی ۳. اوّلی - شایع ۴. شایع - شایع ۲۳- آیا یک موجود با بیش از یک وجود می تواند تحقق پیدا کند؟
۱. خیر در هر صورتی محال است ۲. بله در هر صورتی می تواند
۳. بله اگر در یک زمان نباشد و عدم زمانی فاصله شود ۲. خیر اگر در یک زمان باشد و عدم زمانی فاصله نشود
۲۴- چه کسانی به گمان اینکه معادی که در ادیان الهی از آن سخن رفته است از قبیل اعاده معدوم است، اعاده معدوم را جایز
دانسته اند ؟

۱. گروهی از حکمای یونان گروهی از فلاسفه مشاء
۳. گروهی از فلاسفه اشراقی ۴. گروهی از متکلمان ۲۵- کدام گزینه از نامهای «وجود فی نفسه» است؟
۱. وجود نفس الامری، وجود مستقل ۰۲ وجود آلی، وجود ذهنی
۰۲ وجود محمولی، وجود نفسی وجود نفسی، وجود ذهنی
የየየ •የ •\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۷
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت متعالیه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۲۰۰
۲۶- چرا تحقق وجود رابط میان دو چیز موجب یک نوع اتحاد وجودی میان آنها می گردد؟ ۱. زیرا وجود رابط، وحدت شخصی ندارد ۲. زیرا وجود رابط، وحدت شخصی دارد ۳. زیرا وجود رابط، یک وجود غیر آلی است ۲. زیرا ذات وجود رابط، بیرون از طرفین است
۲۷- آیا «عدم رابط» داریم، به تعبیر دیگر آیا از عدم، نسبت و رابط تشکیل می شود؟ ۱. از اعدامی که متمایزند بله ۲. از اعدامی که شیئیت دارند بله ۳. بله در تمام صورت ها ۲. خیر در هیچ صورتی
۲۸- چرا وجود های رابط ماهیت ندارند؟
۱. زیرا صرف الوجودند ۲. زیرا وجودات اعتباری هستند | ۳. زیرا ماهیت هستند ۴. زیرا مفهوم مستقل ندارند ۲۹- وجود اعراضی چگونه وجودی است؟
) ... لنفسه لغيره Y. فی نفسه لغيره .Y . فی نفسه لنفسه f لنفسه فی غیره
۳۰- کدام گزینه دلیل بر تحقق وجود لغیره است؟
۱. صورت های نوعی منطبع در ماده ۲. اعراض و صور نوعی غیر منطبع در ماده
۳. جوهر و صور نوعی منطبع در ماده ۴. وجود جوهر و وجود اعراضی ۳۱- کدام گزینه همان علم ما به ماهیات اشیاء است؟
. Y.
۱ . وجود انتزاعی ۰۲ وجود ذهنی ۰۳ وجود خارجی وجود اعتباری
۳۲- چرا اگر بپذیریم دسته ای از علوم و ادراکات دارای وجود ذهنی هستند، ناچار باید بپذیریم که همه علوم و ادراکات اینگونه
اند ؟ ۱. زیرا اگر چنین نباشد تالی فاسد دارد ۲. زیرا ادراکات وحدت حقیقی و تکثر ظاهری دارند ۳. زیرا قائل به فصلی نداریم ۴. زیرا همه علوم و ادراکاتمان از یک سنخ است
۳۳- نقیض قضیه «همه علوم خطا هستند» چیست و آیا (آن نقیض) صادق است یا کاذب؟ ۱. همه علوم خطا نیستد - کاذب ۰۳ برخی علوم مطابق با واقع اند - صادق
۰۳ برخی علوم مطابق با واقع اند - کاذب ۰۴ برخی علوم غیر مطابق با واقع اند - کاذب
የየየ •የ •\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۷
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :