نمونه سوال درس شناخت نهج البلاغه 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت نهج البلاغه 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد = 藥 حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران: شناخت نهج البلاغه ۱
نام نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۸۸
قصائد السبع العلویات سروده کیست؟
۱. متنبی ۲. جاحظ ۳. ابن ابی الحدید ۴. سید مرتضی
عبارت امام علی (ع) که می فرمایند: «ماشککت فی الحق مذ آریته» بیانگر کدام جنبه از کمالات و فضایل آن حضرت اشاره
دارد؟
۱. ایمان و یقین ۲. تقوا ۳. علم و دانش ۴. تربیت شده پیامبر " - کدام سخن امام علی (ع) بیانگر جاذبه و دافعه آن حضرت است؟
١. أنا يعسوب المؤمنين و المال يعسوب الفجار آن و ادبتکم بسوطی فلم تستقیموات
"هلک فی رجلان: محب غال و مبغض قال آ، و الله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه
.Y — از عبارت «لقد رقعات مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها» در نهج البلاغه چه برداشتی می توان کرد؟ ۱. شجاعت و جهادگری امام علی ۲. سیاستمداری امام علی
۳. ساده زیستی امام علی ۴ - حکومت داری امام علی
* کدام سخن امام علی در موضوع عدالت نیست؟ 1. لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر ...الألقيت حبلها الى غاربها ٢. أتأمرونى أن اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه ٠٢ لو کان المال لی لسویت بینهم فکيف و انما المال مال الله
۴. و الله لو اعطیت اقالیم السبعه بما تحت افلاکها علی ان اعصی الله فی نمله آسلبها جلب شعیره ما فعلته
" برپایی مراسم عاشورا و برگزاری جشن غدیر خم به فرمان کدام امیر آل بویه صورت کرفت؟
۱. ابومحمد مهلبی ۲. معزالدوله
۳. مطیع لله ۰۴ سلطان طغرل سلجوقی «آدم متز» کدام دوره تاریخ اسلام را دوره رنسانس اسلامی نامیده است؟
۱. قرن دوم ۰۲ قرن اول ۰۳ قرن هفتم ۴. قرن چهارم " " چه کسی لقب طاهر الاوحد ذی المناقب را به پدر سید رضی داد؟
۱. عضد الدوله ۲. بهاء الدوله ۳. معز الدوله ۴. ابن ابی الحدید
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۱۰ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه از "
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد = 藥 حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران: شناخت نهج البلاغه ۱
نام نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۸۸
قصائد السبع العلویات سروده کیست؟
۱. متنبی ۲. جاحظ ۳. ابن ابی الحدید ۴. سید مرتضی
عبارت امام علی (ع) که می فرمایند: «ماشککت فی الحق مذ آریته» بیانگر کدام جنبه از کمالات و فضایل آن حضرت اشاره
دارد؟
۱. ایمان و یقین ۲. تقوا ۳. علم و دانش ۴. تربیت شده پیامبر " - کدام سخن امام علی (ع) بیانگر جاذبه و دافعه آن حضرت است؟
١. أنا يعسوب المؤمنين و المال يعسوب الفجار آن و ادبتکم بسوطی فلم تستقیموات
"هلک فی رجلان: محب غال و مبغض قال آ، و الله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه
.Y — از عبارت «لقد رقعات مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها» در نهج البلاغه چه برداشتی می توان کرد؟ ۱. شجاعت و جهادگری امام علی ۲. سیاستمداری امام علی
۳. ساده زیستی امام علی ۴ - حکومت داری امام علی
* کدام سخن امام علی در موضوع عدالت نیست؟ 1. لولا حضور الحاضر وقيام الحجه بوجود الناصر ...الألقيت حبلها الى غاربها ٢. أتأمرونى أن اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه ٠٢ لو کان المال لی لسویت بینهم فکيف و انما المال مال الله
۴. و الله لو اعطیت اقالیم السبعه بما تحت افلاکها علی ان اعصی الله فی نمله آسلبها جلب شعیره ما فعلته
" برپایی مراسم عاشورا و برگزاری جشن غدیر خم به فرمان کدام امیر آل بویه صورت کرفت؟
۱. ابومحمد مهلبی ۲. معزالدوله
۳. مطیع لله ۰۴ سلطان طغرل سلجوقی «آدم متز» کدام دوره تاریخ اسلام را دوره رنسانس اسلامی نامیده است؟
۱. قرن دوم ۰۲ قرن اول ۰۳ قرن هفتم ۴. قرن چهارم " " چه کسی لقب طاهر الاوحد ذی المناقب را به پدر سید رضی داد؟
۱. عضد الدوله ۲. بهاء الدوله ۳. معز الدوله ۴. ابن ابی الحدید
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۱۰ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه از "
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران : شناخت نهج البلاغه ۱
******** ت: نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۸۸
" شیخ مفید کدام کتاب را به درخواست و تمایل مادر سید رضی تالیف کرد؟
۱. تصحیح الاعتقاد ۲. النکت ۳. احکام النساء ۴. آیات النساء
کتاب سید مرتضی در رد کتاب المغنی قاضی عبدالجبار معتزلی چه نام دارد؟
۱. الشافی فی الامامه ۲. الذخیره ۳. جمل العلم و العملی ۴. کتاب التنزیه سید رضی برای سامان دادن تعلیم و تربیت، مدرسه ای به نام ... در محله .... تأسیس کرد. ۱. دارالعلم - کرخ بغداد ۲. دارالحکمه - جبل عامل " : دارالعلم – جبل عامل ۴ . بیت الحکمه - کرخ بغداد
" کتاب تفسیر سید رضی که با عنایت به وجوه ادبی قران کریم تالیف شده چه نام دارد؟
۱. حقائق التاویل فی متشابه التتزیلی ۲. مجازات آثار النبویه " . تلخيص البيان عن مجاز القرآن ۴. معانی القرآن
"ו \ –
مدفن سید رضی کجاست؟ ۱. بغداد ۲. کربلا ۳. نجف ۴۔ کاظمین " نخستین کسی که خطبه های امام علی را جمع و تالیف کرده چه کسی است؟ ۱. مسعده بن صدقه ۲. زید بن وهب جهانی ۳. ابومخنف لوط بن یحیی ازدی آ، ابراهیم بن حکم بن ظهیر فزاری ۱ - کتاب مطلوب کل طالب من کلام علی بن ابی طالب نگاشته کیست؟ ۱. جاحظ ۲. رشید الدین وطواط ۳. طبرسی ۴. تمیمی آمدی " - کدام یک از گردآورندگان سخنان امام علی پیش از تالیف نهج البلاغه، در شهر ری در گذشته و همانجا مدفون است؟ ۱. اسماعیل بن مهران ۲. عبدالعظیم حسنی ۳. ابومخنف ۴. واقدی " - کدام یک از گردآورندگان سخنان امام علی پس از تالیف نهج البلاغه نیست؟ ۱. ابن ابی الحدید ۲. ابن فهد حلی ۳. امین الاسلام طبرسی ۴. جاحظ ۵ - کدام یک جزء دلایل نیاوردن سخنان امام علی در نهج البلاغه نیست؟ ۱. جایگاه تألیف ۲. نیافتن سند برای هیج از سخنان توسط سید رضی ۳. اعتبار سید رضی f شأن نهج البلاغه
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
\•\•|\•\•የ\የ\•
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران : شناخت نهج البلاغه ۱
******** ت: نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۸۸
۱ - کدام اندیشمند معاصر در توصیف آشنایی خود با نهج البلاغه می نویسد: «در هنگام آشفتگی حال و تشویش خاطر ... بر این کتاب دست یافتم، آن را موجب تسلیت و وسیله خلوت دانستم.»؟
۱. سید قطب ۲. امین نخله ۳. شیخ محمد عبده ۴. جرج جرداق
نخستین شخصی که در درستی انتساب نهج البلاغه به امام علی تشکیک روا داشته چه کسی است؟
۱. ابن خلکان ". ابن تیمیه ۳. ابن انباری ۴۔ ابن قیم جوزی کتاب «الحکم المنسوبه» نگاشته کیست؟
۱. سید رضی ۲. سید مرتضی ۲. شیخ طوسی ۴. ابن ابی الحدید " کتاب نهج البلاغه به لحاظ حدیثی چه نوع کتابی است؟
۱. منقطع ۲. موقوف ۳. مرسل ۴. معضلی " - سید رضی در چند مورد از تالیف نهج البلاغه اسناد آن را ذکر کرده است؟
Y人. f \ N . Yo \ y . Y Yめ 。い " - کدام کتابخانه در زمان سید رضی حاوی کتابهایی بود که یزدگرد به آنجا برده بود؟
۱. قرطبه ۲. مرو ۳. اندلسی ۴. مصر *" - کتابخانه شخصی شیخ طوسی در دوره کدام حاکم به آتش کشیده شد؟
۱. طغرل بیک سلجوقی ۲. صلاح الدین ایوبی ۳. هارون الرشید ۴. بهاء الدوله دیلمی " - کدام کتاب نگاشته شیخ مفید است؟
۱. اخبار القضاه ۲. اخبار الطوالی ۳. الاشتقاقی ۴. الاختصاصی " کتاب البیان و التبیین از مصادر پیش از نهج البلاغه، نگاشته کیست؟
۱. جاحظ ۲. ابن قتیبه ۳. ابن قبه رازی ۴. طبری " کدام یک از عالمان معاصر سید رضی نیست؟
۱. صاحب بن عباد ۲. خطیب بغدادی ۳. ابن هلال ثقفی ۴. ثعالبی سید رضی در رثای کدام دوست خود قصیده ای عالی و حزن انگیز سرود؟
۱. ابواسحاق صابی ۲. ابوالعلاء معری ۳. ابوعلی سیرافی ۴ - ابوحفص کتانی
•\የ\የ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
توان ران : شناخت نهج البلاغه ۱
******** ت: نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۸۸
" روزگار سید رضی مقارن با کدام دوره تاریخی حاکمان بوده است؟ ۱. دوره نخست حکومت عباسیان ۲. دوره دوم حکومت فاطمیان
۳. دوره سوم حکومت فاطمیان ٢. دوره سوم حکومت عباسيان
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۱۰ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از "
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :