نمونه سوال درس دین بودا نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس دین بودا نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
تک آهعه سندش ممتازهعقی حضرت علی (ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : دین بودا
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ۱۲۲۰۱۷۱
۱. مکتب قانون ۲. مکتب عمل ۳. مکتب اخلاقی ۴. مکتب اندیشه ۲- بنیان گذار مکتب " او تمسکه کیست؟
۱. جی-یی ۲. جی-زانک ۳. فازانگ ۴. ناگار جونه ۳- کدام عصر به عصر طلایی هنر و فلسفه ای بودایی شناخته می شود؟
۱. عصر سونگ ۲. عصر تانگ ۳. عصر جونگ ۰۴ عصر سیانگ
۴- چه کسی در سده ی سوم پیش از میلاد، کوشید تا دین بودا را جهانی کند؟
۱. کانیشکا ۲. شاکیه مونی ۳. آشوکا ۴. آکانوما
۱. تعلیم Y نت کهن ۳. اندیشه f آیین ۶- زنجیر دوارده حلقه ای علیت چیست؟
۱. کوششی است به توضیح این زندگی نسبی که دل بستگی به آن رنج است.
۲. همزایی مشروط بودایی است که سسب روشن شدگی و توانایی انسان می شود.
۳. مراتب سلوک و تربیت اخلاقی یک بودایی مقید است. f محصول شهودی است که به یک حالت تجربه ای واقعی می انجامد.
۷- " بودی ستوه " یعنی چه؟
۱. کسی که طالب کمالی است. ۲، کسی که به دنبال دانش است. ۳. کسی که جویای رهایی است. ۴. کسی که جویای روشنی است.
۸- طریق «هینه یانه» چیست؟
۱. عزلت نشینی مدنی ۲. ترک خان و مان رهروانه ۳. آموزش بزرگسالان ۴. تعلیم رستگاری
۹- بنا به اعتقاد مهایانه، نیروانه را از چه راهی می توان یافت؟
۱. از راه بوداسف شدن ۲. از راه سلوک و تربیت نفسی ۲. از راه ارهت شدن آ، از راه ریاضت کشیدن
تحت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۵۰۰۵
تابستان ۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
تک آهعه سندش ممتازهعقی حضرت علی (ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : دین بودا
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ۱۲۲۰۱۷۱
۱. مکتب قانون ۲. مکتب عمل ۳. مکتب اخلاقی ۴. مکتب اندیشه ۲- بنیان گذار مکتب " او تمسکه کیست؟
۱. جی-یی ۲. جی-زانک ۳. فازانگ ۴. ناگار جونه ۳- کدام عصر به عصر طلایی هنر و فلسفه ای بودایی شناخته می شود؟
۱. عصر سونگ ۲. عصر تانگ ۳. عصر جونگ ۰۴ عصر سیانگ
۴- چه کسی در سده ی سوم پیش از میلاد، کوشید تا دین بودا را جهانی کند؟
۱. کانیشکا ۲. شاکیه مونی ۳. آشوکا ۴. آکانوما
۱. تعلیم Y نت کهن ۳. اندیشه f آیین ۶- زنجیر دوارده حلقه ای علیت چیست؟
۱. کوششی است به توضیح این زندگی نسبی که دل بستگی به آن رنج است.
۲. همزایی مشروط بودایی است که سسب روشن شدگی و توانایی انسان می شود.
۳. مراتب سلوک و تربیت اخلاقی یک بودایی مقید است. f محصول شهودی است که به یک حالت تجربه ای واقعی می انجامد.
۷- " بودی ستوه " یعنی چه؟
۱. کسی که طالب کمالی است. ۲، کسی که به دنبال دانش است. ۳. کسی که جویای رهایی است. ۴. کسی که جویای روشنی است.
۸- طریق «هینه یانه» چیست؟
۱. عزلت نشینی مدنی ۲. ترک خان و مان رهروانه ۳. آموزش بزرگسالان ۴. تعلیم رستگاری
۹- بنا به اعتقاد مهایانه، نیروانه را از چه راهی می توان یافت؟
۱. از راه بوداسف شدن ۲. از راه سلوک و تربیت نفسی ۲. از راه ارهت شدن آ، از راه ریاضت کشیدن
تحت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۵۰۰۵
تابستان ۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی (ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : دین بودا
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ۱۲۲۰۱۷۱
۱۰- در آیین بودا ، «رنج» نتیجه ی چیست؟
۱. ناپایداری امور ۲. خود پرستی دوباره زاییده شدن
۱۱- برترین حقیقت از نگاه مکتب " مادیمیکه چیست؟
۱. خیالی ۲. شهود ". تهی ۴. تجربه ۱۲- " نیروانه " در لغت به چه معنا آمده است؟ ۱. نجات ۲. خاموشی ۱۳- بودا در مکتب هینه یانه چگونه توصیف شده است؟ ۱. انسان کامل و روحانی که منشاء کمالی به شمار می رود. ۲. موجودی ورای وجود انسانی که به کمال رسیده است. ۳. انسان برتری که از طریق نیروی فرهنگ روحی به کمال فراشناخت رسیده است.
۴. موجودی که حقیقت قلبی را در شناخت شهودی خویش یافته است.
۱۴- نیرمانه کایه کیست؟
۱. بودای جهانی است که در جهان انسان ها نمودار شده است.
۲. بودای جهانی است که در کالبد خاکی نگاهی معنوی دارد.
r
بودای تاریخی و همان روح تجلی یافته در کالبد میرندگان است.
t
بودای تاریخی که در میان مردم زندگی می کند. ۱۵- بنیان گذار آیین بودا در ژاپن کیست؟
۱. شین ران شونین ". هونن شونين ۲. شوتوکوتای شی ۴. کوبودای شی ۱۶- «درمه کایه» از چه چیزهایی آزاد است؟
۱. قانون عمل ۲. ناپاکی ها و کام ها ۳. کالبد مادی آ، پالایش و دگردیسی
صفحه ۲ از ۴
تابستان ۱۳۹۲
\ «Υ •/Υ •Υ «ΥΔ • «Δ
***
. .
دانشکاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی (ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
7- - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : دین بودا رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ۱۲۲۰۱۷۱
țY– تفاوت مهم میان «ارهت » 9 «بوداسف» در چیست؟
.W. ارهت به روشن شدگی و رهایی خود میلی دارد، اما بوداسف میل دارد تا همه ی موجودات را به یاری رساند و به روشن شدگی کامل برساند.
Y ارهت کمال را در خود می بیند و به سوی آن در حرکت است، اما بوداسف کمال را در همه ی تجلیات ماورایی به نظاره می نگرد.
۳. ارهت آرمان هایش را در راه خود محقق می سازد، اما بوداسف آرمان هایش را در راه بوداگی محتقق می کنند.
. *
۱۸- برگزیدن شیوه های «دیانه» نزد مهایانه به چه قصدی است؟
۱۹- ناگار جونه به این دلیل مکتب اش را «مادیمیکه» می نامد که «نظریه ی میانه» را می آموزد، در این نظریه؛ هستی و نیستی
چگونه اند؟ ۱. در نه - هستی غرق اند. ۲. تنها یک حقیقت نسبی دارند.
۲۰- آیین بودا در زمان کدام خاقان به چین رسید؟ *. سونگ ャ。 چيانگ ャ ینگ Y . هودسو
۲۱- عید «ئو-بون» در فرهنگ ژاپنی به چه مناسبتی است؟ به مناسبت ... .
۱. پیوستن دوباره ی سه روزه ی زندگان با ارواح مردگان برپا می شود.
۲. آمدن روان مردگان برای مراسمی که با هدیه های مناسب انجام می شود. ۳. گرفتن دستورهای فرایض و احکام دهگانه ی تربیتی برپا می شود. t
غذا دادن به روح های گرسنه انجام می شود.
۲۲- پیروان ذن و شین گون، پیش از شرکت در مراسم آیینی «جوکایی» وقت خود را در کجا سپری می کنند؟
*. میان گدایان ャ。 با خانواده ャ、 دار پرسشگاه f دار آموزشگاه دینی
۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۵۰.۵ -2
تابستان ۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴ =ت
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
*- :-------T -- مرکز آزمون و سنجش حضرت علی (ع): دانشی راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : دین بودا
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان ۱۲۲۰۱۷۱
۲۳- منظور از «تری - راتنا» چیست؟ ۱. اشتیاق داشتن، تعمید کردن و سوگند درست خوردن، ۲. بدی نکردن، در جست و جوی روشن شدگی و نیکی کردن. ۳. سوگند نخوردن، انجمن رهروان و به بودا اندیشیدن، ۴. پرستش کردن، اندیشیدن و درست عمل کردن، ۲۴- «درمه داتو» یعنی چه؟ ۱. کیهان که از جهان های بی شمار تودرتو ساخته شده است. ۲. بودای تاریخی که در نگاه بوداییان بسیار مقدس است. ۰۳ سپردن نکویافت یا اجر خود به دیگران برای رهایی آنان است. ۴. روشن شدگی که همان رهروی است که در زیر درخت روشنی می نشیند. ۲۵- " پرباکره " به چه معنایی آمده است؟ ۱. بوم شاد ۲. بوم ناب و نیالوده ۲. بوم رخشنده ۴. بوم غلبه نیافتنی ۲۶- علت " کرمه " که پدید آورنده ی رنج به شمار می آید چه شاخصی است؟

۱. شهوت حسرت .Y . نادانی f دروغ
۲۷- بنیان گذار فرقه ی " شین گون urm در ژاپن ، که بوده است؟ ۱. شوتوکو تای شی ۰۲ انکو دای شی ۳. دن گیو دای شی ٠٢ کوبو دای شی
۲۸- سرها و بازوهای بسیار «کان نون» نماد چیست؟
۱. به فکر یاری رسانی به بینوایان و رنجوران است. ۲. در اندیشه ی تسخیر ارواح خبیث و شرور است.
۰۳ نشان از دنیای پراکنده و اندیشه های متنوع دارد. ۲. کنایه از همدردی با همه ی اقشار مردم است. ۲۹- «میروکو» سمبل چیست؟
۱. روشن شدگی ۲. رنج کشیدگی ۲. ریاضت طلبی ۴. نیک بختی ۳۰- تجسم انسانی نیکخواهی کیست؟
۱. فوگن ۲. شیله ۲. جیزو ". گوان- يين
تحت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۵۰۰۵
تابستان ۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :