نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۵۵ ۱- مهمترین کتاب ابن سینا در حکمت کدام است؟ ١. النجاة ٢. الشفاء " الاشارات و التنبيهات ۴. حکمة المشرقیه ۲- علم الهی " در تقسیم علم بوعلی سینا جزء کدام دسته از علوم است؟ ۱۔ علم طبیعی أ : نبوت ۳۔ علم نظری ۴۔ علم عملی ۳- نبوت جزء کدام دسته از تقسیمات علم ابن سینا قرار دارد؟ ۱. علم نظری ۲. علم کلی ٠٢ علم الهی ۴ ، علم عملی ۴- کدام قسم از اقسام عدم، مبداً موجود است؟ ۱. عدم مقارن با قوه (امکان) ۲. عدم محضی ۲ - عدم تشکیکی ۴. عدم لاحق ۵- دیدگاه ابن سینا دربارهٔ حدوث یا قدم زمان چگونه است؟ ۱. حادث زمانی ۲. حادث ابداعی ۳. قدیم ذاتی ۴. حادث فقری ۶- ژیلسون کدام دلیل ابن سینا بر اثبات وجود نفس را دلیل انسان پرنده نامیده است؟ ۱. برهان وحدت نفسی ۲. برهان پسیکولوژی " : انسان معلق در هوا ۴. برهان استمرار ۷- ابن سینا برای اثبات واحد و نامتعدد بودن عالم به کدام اصلی قائل شد ؟ ۱. اصل علیت ۲. اصل بقای انرژی ۳. اصل تناقضی ۲. اصل مکان طبیعی ۸- در بینش ابن سینا انتقال صورت شی ء به ماده بر عهده کدام قوه است؟ ۱. قوه مولده ۲. قوه مدرکه ۳. قوه محرکه ". قوه منمیه ۹- دلیل انسان پرنده ژیلسون برای اثبات وجود نفس با کدام دلیل ابن سینا مطابقت دارد؟ ۱. دلیل طبیعی آب انسان معلق در هوا ۳. برهان من ۴. استمرار ۱۰- کدام مورد بیانگر تعریف نفسی از نظر ابن سینا است؟ ۱. کمال اول برای جسم طبیعی آلی ۲. کمال ثانی برای جسم طبیعی آلی ٢ ، کمال اول برای جسم طبیعی عالی ۴۔ کمال ثانی برایا جسم طبیعی عالی این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۵۶۲ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۵۵
۱۱- از نظر ابن سینا، شرط شکل گیری احساسی در ادراکات حسی کدام است؟
۱. اختلاف کمی بین حسی و محسوسی ۲. یکی شدن حسی با احساس
۳. اختلاف کیفی بین حس و محسوس آ، اختلاف نوعی حس و محسوسی ۱۲- موضوع حواسی باطنی کدام است؟
۱. حواسی ظاهری ۰۲صورت و ظاهر ۳. صورت و ماده ۴. صورت ماده ۱۳- حدس در بینش ابن سینا عبارتست از ... .
۱. عقل قدسی ٠٢ تخمين چیزى
۰۳ پیش بینی امور با انتقال از تخیل به عقل فعال ۲. عقلی بالکلمه ۱۴- تصوف ابن سینا چگونه تصوفی است؟
۱. مذهبی عملی ۰۲ نمود زندگی زهد آمیز ابن سینا
.Y . مذهبی نظری f مذهب کلبی ۱۵- اتصال در مذهب تصوف ابن سینا از چه طریقی است؟
۱. شهود أ : معرفت وعقل " . ذوق و قلب " . عشق ۱۶- شک غزالی چگونه شکی بود؟
۱. شک فرضی ۲. شک حقیقی ۰۳ شک غیرواقعی ۴. شک دکارتی ۱۷- کدام دسته از حکما منکر صانعی مدبر بر عالم بودند؟
۰۱طبیعیون ۲. دهریون ٢. الهيون ۴. وهابیون ۱۸- کدام صفت برای غزالی شایسته تر است؟
۱. احیا کننده علوم دینی ۰۲ فیلسوف
۰۳ صوفی ۴. سوفیست ۱۹- غزالی علم خدا به جزئیات را چگونه تفسیر می کند؟
۱. اضافه و نسبی بودن عالم ۰۲ از طریق علم به کلیات
۰۳رد علم به جزئیات " . علم به علت أنها
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۵۶۲
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۵۵ ۲۰- علم به حشر اجساد در نظر غزالی چگونه است؟
) ... عقل Y. شرعی .Y . تصوف ۴. شک ۲۱- غزالی پیرو کدام فرقه اسلامی بود؟
۱. شافعی ۲. شیعه ۳. معتزله ۴. اشاعره ۲۲- نقص کلام در دیدگاه غزالی کدام مورد می باشد؟
۱. اقامه برهان بر اثبات حقیقت ۲. حراست از تشویش اهل بدعت
۰۳ وسیله ای برای اظهار حقیقت ۴. جنبه سلبی نفع کلام ۲۳- کدام یک از متفکرین زیر از منطق ارسطو در علم کلام بهره گرفت؟
۱. غزالی ۲. فارابی ۳. ابن سینا ۴. کندی ۲۴- به نظر غزالی کدام صفت برای امامت ضرورت ندارد؟
۱. نجدت ۲. کفایت .Y . ورع .Y . علم ۲۵- غزالی رابطهٔ صفات ثبوتیه و ذات خدا را چگونه می داند؟
۱. این صفات غیر خدا هستند. ۲. این صفات، خدا هستند.
۳. صفاتی متعلق به ذات هستند. ۴. این صفات زائد و قائم به ذات خدا هستند. ۲۶- اولین صادر از واحد در دیدگاه غزالی کدام است؟
۱. عقلی ۰۲نفسی ۳. امر ۴. فلک ۲۷- استفاده نفسی از نفس کلی در بینش غزالی کدام قسم از علم است؟
۱. اشراق ۲. تفکر ۳. تذکر ۴. دانش آموزی ۲۸- افاضهٔ عقل کلی و حاصل اشراق نفس کلی در بینش غزالی به ترتیب عبارتند از ...؟
۱. وحی - علم ۲. وحی - علم نبوی ۳. وحی - الهام ۲. علم نبوی - وحی የቄ– دار نگرش غزالی، شناخت وجود عقلی، مخصوص کدام گروه است ؟
۱. حکما و علما ۲. انبیاء و اولیاء ۳. عرفا و علما f انبیاء و علما
۳۰- غزالی تأویل را برای چه گروهی جایز می داند؟
۱. عوام ۲. علما ۳. نظار ۴. فلاسفه
γ.γ./γ.γ.γΥΔ"Υ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۲
شته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۵۵ 2 را دریای ومعار می کرایشی م اسلامی
این ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۵۶۲
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :