نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن رشته تحصیلی /کد درس : اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان
، و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۵
۱- روایت امام جعفر صادق (ع) پیرامون آیات الاحکام قرآن، در کدام گزینه آمده است؟ ۱. دستور اقامه نماز بر پیامبر نازل شد و کیفیت آن به شکل جزئی مشخص شد. ۲. دستور اقامه نماز مشخصی بود اما کیفیت آن به شکل اجمالی مشخص نبود. ۰۳ دستور اقامه نماز بر پیامبر نازل شد و تشریح آن را پیامبر بیان نمود. آن دستور اقامه نماز و کیفیت اقامه آن به شکل مبهم و اجمال بر پیامبر نازل شد.
۲- معنای واژه تأویل در کدام گزینه آمده است؟ ۱. زدودن ابهام از لفظ مشکلی ۲. روشن کردن و آشکار کردن ۳. ارجاع و باز گرداندن ۴. کنار زدن نقاب از چهره لفظ
۳- از نظر شمس الدین خویی چه مقدار از قرآن توسط پیامبر تفسیر شده است؟ ۱. تمامی قرآن ۲. اندکی از آیات ۳. نیمی از قرآن ۴. هیچ یک از آیات ۴- کدام یک از گزینه های زیر مُنتسب به حضرت علی(ع) می باشد؟
۱. استبصار ۲. صحاح ۳. جامعه ۴. صحیفه ۵- چه مسئله ای در آیه تطهیر، سبب خارج شدن همسران پیامبر(ص) از مدلول آیه می باشد؟
ا. علم ۲. ایمان ۳. تقوی ۴. عصمت ۶- بر اساس بیان قبیله هذیل، تخوف در آیه " آو یأخذهم علی تخوف به چه معنایی می باشد؟
۱. اندک اندک شدن ۲. آهسته هلاک شدن ۳. حفر نمودن چاه ۴. علف خشکیده ۷- حدیث ان امیر المومنین (ع) افضل من کل الائمهٔ " از چه کسی نقل شده است؟
۱. امام حسین (ع) ۲. امام باقر(ع) ۳. امام صادق (ع) ۴. امام رضا(ع)
۸- پیامبر(ص) از جانب خداوند، توسطاً " را در آیه و کذلک جعلنا کم آمهٔ وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس به چه چیزی تفسیر نمودند ؟ ۱. متقیاً ۲. معتدلاً ۳. هادیاً ۴. عدالا ۹- کدام یک از افراد زیر به علت کثرت اقامه نماز به ابوالصلاه معروف گردید؟
۱. عطاء بن ابی رباح " : علقمة بن قيس " . مسروق بن اجدع ۲. مجاهد بن جبر
ףזו.ץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن رشته تحصیلی /کد درس : اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان
و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۵
۱۰- چه کسانی فهم قرآن را منحصر به معصومین (ع) دانسته و باب ادراک آن را بر روی دیگران مسدود می دانستند؟ ۱. امامیه ۲. اشاعره ". اخباريون ۴. معتزله ۱۱- هدف زنادقه مسلمان نما از جعل حدیث چه بوده است؟ ۱. افساد در دین و ایجاد اختلاف بین مسلمانان ۲. رسیدن به اهداف سیاسی و سلطه گرانه ۰۳ یاری رساندن به فرقه و مذهبی خاصی آن وارد نمودن اسرائیلیات در تفسیر قرآن ۱۲- مقصود امام باقر(ع) از جمله آکن من الصالحین در آیه " فاصدق و آکن من الصالحین " چه می باشد؟ ۱. صدقه دادن ۲. نماز گزاردن ۳. روزه گرفتن ۴. حج گزاردن ۱۳- مفستران روش تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر به رأی را طبق مبنای تفسیری خود چگونه بیان کرده اند؟ ۱. تفسیر بر اساس روایات جعلی و داخلی نمودن اسرائیلیات ۲. تفسیر نمودن قرآن بدون احراز علوم ضروری برای تفسیر ۳. استمداد از غیر قرآن در فهم و بیان معانی و مقاصد آن ۴. تفسیر کردن بر اساس استحسان عقلی و اغراضی شخصی ۱۴- از دیدگاه فرقه باطنیه ، مقصود از شکافته شدن دریا به دست حضرت موسی (ع) چیست؟ ۱. شکافته شدن دریا به وسیله عصای حضرت موسی(ع) ۲. استمداد از نیروهای غیبی در پراکنده نمودن بنی اسرائیل ۰۲ آگاهی حضرت موسی بر امور غیبی و اعجاب انگیز ۰۲ پراکنده شدن دانش حضرت موسی بین بنی اسرائیل
۱۵- از دیدگاه استاد احمد امین، کدام تفسیر، اولین تفسیری است که آیات قرآن را به ترتیب تفسیر کرده و دامنه آیات را گسترده است؟ ۱. تفسیر نورالثقلین ۲. تفسیر کبیر ۳. تفسیر فراء ۴. تفسیر طبری ۱۶- اعتقاد جازم به کدام یک از گزینه های زیر، معتزله را به انکار احادیث صحیحی که با مبانی اعتقادی و مذهبی ایشان در تعارضی بود، سوق داد؟ ۱. عقل ۲. ظاهر ۳. اجتهاد ۴. روایات ۱۷- نفی حسن و قبح عقلی از اعتقادات کدام فرقه است؟
ا. معتزله ۲. قدریه ۳. اشاعره ۴. جبریه
ףזו.ץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن
رشته تحصیلی /کد درس : اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان
و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۵
۱۸- کدام گزینه پیرامون اعتقادات خوارج صحیح است؟ امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به هیچ شرطی نمی دانستند. ۲. حکومت را امری مادی و تنها متعلق به دنیا گرایان می دانستند. ۳. به ظواهر آیات توجهی نداشته و تنها به تأویل متشابهات می پرداختند.
آن با تمستک به آیات قرآن، تقیه را جزء واجبات شرعی می دانستند.
۱۹- از نظر علامه طباطبایی، مذهب تشبیه از اعتقادات کدام فرقه است؟
۲. معتزله ۳. جبریه ۴. قدریه
۲۰- امیرالمومنین (ع) عبارت "آیا چیزی را که نمیبینم میپرستم؟! را در پاسخ به چه کسی بیان نمود؟
۲. ذعلب یمانی ۳۔ عبدالرحمن سلمی ۴. کمیل بن زیاد
۲۱- نهی حضرت آدم از تناول شجره، در زمره کدام نهی، محسوب می شود؟
". نهی تنزیهای ۳. نهی از منکر ۴. نهی تاکیدی
۲۲- عبارت "لا جبر و لاتفویض بل آمر بین الامرین از چه کسی روایت شده است؟ ۱. پیامبر اسلام(ص) ۲. امام علی (ع) ۳. امام باقر(ع) ۴. امام صادق (ع) ۲۳- مقدمه قیصری، قرآن را دارای چه ابعادی می داند؟ ۱. ظهر و بطن - رمز و اشاره ۰۲صریح و تلویح - ظهر و بطن ۳. حد و مطلع - محکم و متشابه " . ظهر و بطن – حد و مطلع
የf– قشیری در تفسیر بسمله سوره حمد، "باء" در بسم الته" را چه می داند ؟
۲. باء سببیه .Y . حرف تضمین ۴. باء معیه
۲۵- کدام یک از گزینه های زیر، از آثار ابوالفضل میبدی است؟ ۱. کشف الاسرار و عدهٔ الابرار ۲. احیاء علوم الدین
۳. الاشارات و التنبیهات ۴. تفسیر تستری
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
۱. اشاعره
۱. ابن عباسی
۱. نهی تحریمی
۱. حرف اضافه
..)
ףזו.ץ. ו. ון. ו. ו***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن رشته تحصیلی /کد درس : اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان
و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۵
۲۶- از دیدگاه سیوطی، کدام آیه، بر صنعت شیشه سازی دلالت می کند؟ 1. أو يأخذهم على تخوّف ٢. و ألتا له الحديد " . صرح مُمرّد من قوارير ۴. من الله نور و کتاب مبین ۲۷- حجیت قرآن، چه نوع حجیتی محسوب می شود؟ ) ... فعلی Y | تنتاجی .Y . شانی .Y . اعتباری
۲۸- چه چیزی در تفسیر زمخشری موجب اشکال بر وی شده است؟
۱. نقل فضائل سور و آیات در پایان هر سوره ۲. استفاده از اسرائیلیات در تفسیر آیات
۳. تکیه بر اعتقاد کلامی اشاعره ۴. استناد به ظاهر آیات و روایات ۲۹- انسان دارای کدام یک از انواع عقلی می باشد؟
۱. عقلی جزئی ۲. عقل فلسفی ۳. عقلی ظریف ۴. عقل کلّی ۳۰- مؤستس فرقه معتزله در کدام گزینه آمده است؟
۱. عبدالملک بن مروان ۲. عبدالجبار همدانی ۰۳ واصل بن عطاء ۴. معبد بن عبدالله
ףזו.ץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :