نمونه سوال درس کلیات عرفان اسلامی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کلیات عرفان اسلامی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درسی : کلیات عرفان اسلامی
رشته تحصیلی /کد درس : اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان ، و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۴
\— معنای لغوی واژه صوف چیست؟ ۱. دانش ۰۲ پیروی از اصحاب صفه پیامبر اسلام
۳. لباس پشمی پوشیدن ۴. سنگ سخت
۲- تفاوت تصوف و عرفان از جهت روش چیست؟
۱. تصوف، یک روش زاهدانه و عرفان، اشراقی و شهودی است
۲. تصوف یک مکتب فکری و عرفان یک جریان فلسفی و استدلالی است
۳. تصوف یک روش شخصی و عرفان یک روش کلی است
آ: تصوف یک جریان انحرافی و عرفان یک جریان اصیل اسلامی است ۳- هدف غایی عارفان در سیر و سلوک چیست؟
۱. خودشناسی ۲. خداشناسی ۳. معادشناسی ۰۴ جهانشناسی ۴- از دیدگاه عرفا، مقدمه خداشناسی، چیست؟
۱. خودشناسی ۰۲ جهان شناسی ۳. امام شناسی ۴. معادشناسی ۵- از دیدگاه غزالی درست کردن اعتقاد جز کدام یک از ارکان مسلمانی است؟
۱. معاملات ۲. عبادات ۳. منجیات ۴. مهلکات ۶- معنای «تحلیه» در ادبیات عرفانی چیست؟
۱. خالی کردن درون از بدی ها ۲. تابیدن انوار حق در دل سالک
۳. ظهور ذات و صفات خدا ۴. آراسته شدن به صفات نیک ۷- اولین تجلی که در قلب سالک واقع می شود، کدام است؟
۱. تجلی افعال الهی ۲. تجلی صفات الهی ۳. تجلی ذات الهی ۴. تجلی اسماء
= صفحه ۱ از ۵
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ «ΔΥ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کلیات عرفان اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان
و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۴
۸- تفاوت مفهوم حال و مقام در ادبیات عرفانی چیست؟ ۱. حال، تلاش سالک و مقام اراده سالک است ۲. حال، به معنای مشاهده و مقام به معنای شوق است ۳. حال یک امر موقتی و از عنایات الهی و مقام یک امر اکتسابی و پایدار است ۲. حال، زمان و مقام مکان است
۹- کدام دسته از مفاهیم زیر در ادبیات عرفانی، جزو مقام هستند؟ ۱. توبه، زهد، توکل و صبر ۲. مراقبه، شوق، اطمینان
۰۳یقظه، مشاهده، و محبت ۴. انس، خوف، رجا و آرامش
۱۰- معنای فقر در ادبیات عرفانی چیست؟
۱. مطلق نیازمندی ۲. مطلق نداشتن ۳. نیاز به راهنما ۴. نیازمندی به خدا و بی نیازی از غیر خدا
۱۱- اطمینان اخصی خواصی به چه معنا است؟ ۱. اطمینان از استجاب دعا ۲. راضی به قضای الهی ۳. اطمینانی که به مشاهده می انجامد. ۴. یاد خدا ۱۲- آخرین مقام عرفانی چیست؟
۱. رضا ۲. زهد ۳. توکلی ۴. فقر
۱۳- در کدام احوال برای عارف حالاتی پیش می آید که به آن اشراق، جذبه ، بیخودی و فنا تعبیر می کنند؟
۱. مشاهده ۲. انسی ۳. یقین ۴. وحدت شهود ۱۴- کدام یک از موارد زیر جزو حالات عرفانی است؟
۱. انسی، مشاهده، محبت ۲. خوف و رجا، توکل، رضا
۳. صبر، توبه، ورع ۴. یقظه، مراقبه، مشارطه، محاسبه
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ «ΔΥ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۵
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کلیات عرفان اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان
و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۴
۱۵- مفهوم وقت در ادبیات عرفانی چیست؟ ۱. اظهار پشیمانی نسبت به حوادث گذشته ۲. خوف نسبت به حوادث آینده ۳. برنامه ریزی در سلوک عرفانی ۴. سالک زمان هر کار را بشناسد و به جز ادای فرایضی به کار دیگر نپردازد ۱۶- طریق کدام یک از عرفای ذیل توکل بود؟
۱. ابراهیم ادهم ۲. داود طایی ۲. شقیق بلخی ۰۴ فضیل عیاض
۱۷- کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های تصوف قرن دوم است؟
۱. توجه به مردم ۲. استفاده از تفسیر و روایات
۳. روش زاهدانه ۴. استفاده از استدلال و منطق ۱۸- اساسی طریقت تصوف از دیدگاه رابعه عدویه چیست؟
۱. زاهد ۲. توبه ۳. معرفت ۴. محبت ۱۹- این نوشته که : امام اهل تصوف بود و در اصناف علم به کمال بود و دریای درد و اندوه و کوه حلم و ثبات بودذ و خزانه شفقت
و مراودت بود، اشاره خصوصیات کدام عارف دارد ؟
۱. ذو النوان مصری ۲. سری سقطی ۳. بایزید بسطامی ۴. سعدی ۲۰- ویژگی تصوف قرن سوم چیست؟
۱. رویکرد اجتماعی و نگاه علمی به تصوف ۲. عبادت و گوشه نشینی و روش زاهدانه
۳. تأسیس خانقاه و مراکز عبادی ۴. تأسیس عرفان نظری ۲۱- ویژگی های تصوف قرن پنجم چیست؟
۱. آزادی مذهب، توجه به مردم و ورود به مسائل اجتماعی
۲. تعصبات و اختلافات مذهبی، توجه به شعر عرفانی، گسترش خانقاه
۳. نگارش کتب حدیثی، فلسفی و منطقی
آن رونق مباحث فلسفی، کلامی و دینی
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ «ΔΥ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : کلیات عرفان اسلامی
رشته تحصیلی /کد درس : اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان
و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات ومعارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۴
۲۲- ویژگی های تصوف قرن ششم چیست؟
۱. آزادی مذهب و اندیشه
۲. تعامل فکری و فرهنگی با فیلسوفان و فقیهان
۳. توجه حاکمان به تصوف و استفاده از متصوفه در اداره جامعه
۴. مخالفت با فلسفه، نگارش مصطلحات عرفانی و نقد تصوف از سوی معترضان
۲۳- ویژگی تصوف قرن هفتم چیست؟
۱. تصوف در قالب عرفان، به صورت یک مکتب علمی و فلسفی در آمد
۲. تصوف یک روش عملی است که با فلسفه مخالف است
تصوف از قرآن و حدیث بیشتر بهره برد
.*
۴. تصوف یک تفکر التقاطی و آمیخته از افکار و آرای گوناگون بوده است
۲۴- به گفته سید جلال الدین آشتیانی کدام یک از شخصیت های زیر بنیان گذار عرفان علمی است؟
۲. نجم الدین کبری ۳. محی الدین عربی ۴. صدرالدین قونوی
۱. عبدالقادر گیلانی
۲۵- کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های تصوف قرن هشتم است؟
۱. اهل تصوف، مسؤولیت های اجتماعی را رد کردند ۲. تصوف بیشتر در قالب زهد و خانقاه فعالیت می کرد
۳. نزدیکی تشیع و تصوف ۴. حکومت با رشد روز افزون تصوف مخالفت کرد
۲۶- چرا در قرن نهم، مردم به صوفیه و عرفا تمایل پیدا کردند؟
۱. متصوفه با حکومت تیموریان در قرن نهم مخالف بودند
۲. محتوای تعالیم متصوفه، مسائل مربوط به حیات اجتماعی بود
۰۳ متصوفه تعالیم خود را در قالب شعر و داستان بیان می کردند
۴. حمله مغول و حمایت حکومت تیموریان از تصوف، موجب رشد تصوف در میان مردم شد
۲۷- ویژگی تصوف قرن چهارم چیست؟
۱. نگارش علوم حدیث ۲. نگارش کتب عرفانی
۳. آمیخته شدن تصوف با مبانی حکمت ۴. روش زاهدانه
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵
Υ») •/Υ «Υ ΥΥ «ΔΥ***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :