نمونه سوال درس سیری در نهج البلاغه نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس سیری در نهج البلاغه نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : سیری در نهج البلاغه
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۳
فرار آ ، فوری ۳ - وفور ۴. فر و شکوه
۲- «عادل» در جمله «فجاهد فی الله المدابراین عنه و العادلین به» به چه معناست؟
داد خواه وامین ۲. شرک وبت پرستی ۰۳ دشمن وبدخواه ٢. همتاونظير
۳- مراد از «حما» در جمله « احمی حماه و ارعی مراعاه» چیست؟
۱. قرقی گاه ۲. یاور ۳. محرمات شرعی ۴. امور مباح ۴- این سخن درباره نهج البلاغه فرو تراز سخن خالق و فراتر از سخن مخلوق، در مقدمه اثر کیست؟
۱. سید رضی ۲. جاحظ ۳. استاد مطهری ۴. ابن ابی الحدید ۵- به چه کسی لقب «امیرالبیان» داده اند ولی او خود را بند کفش امام علی هم به حساب نمی آورد؟
۱. علی الجندی ۰۲طه حسین ۳. شکیب ارسلان ۴. میخائیل نعیمه ۶- افزودن صلوات ودرود بر پیغمبر در خطبه ها توسط چه کسی سنت شد؟
۱. ابوذر Y. امام علی(ع) ۳۔ ابن عباس f امام سجاد (ع)
فرقه مشابهه-فرقه مجاستمه ۲. مشرکان -فرقه مشابهه
مشرکان -منافقان .Y . فرقه مشابهه-مشرکان
خدایا بنای باعظمت اورا برتری بخشی -قرآن
بار خدایا بنیان کار او که در برابر اهل بیت پیامبر ساخته است سست گردان-معاویه
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
۱- «یفر» در جمله «الحمد الله الذی لایفره المنع والجمود» از چه ریشه ایست؟
..)
... )
۷- منظور امام علی از جمله «تعالی الله عمّا یقول المشابهون به» از نظر محدث بحرانی و شارح خوئی به ترتیب چه کسانی است؟
... )
. Y.
۸- ترجمه صحیح «اللهم اعلی علی بناء البانین بناء ه» کدام است واین سخن درباره کیست؟ . بار خدایا بنای اورا بربنای بنیان گذاران بلندی بخشی -حضرت محمد(ص)
خداوندا بنای اورا که در برابر پیامبر قیام کرده است فروریز-ابو سفیان
\\/\*१Y


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیری در نهج البلاغه
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۳
۹- کدام گزینه از نظر شارحان درباره معنای «بادیا» در جمله «وآومن به اولا بادیا» درست است ؟
۱. از ریشه بدایبدو به معنای آشکار شدن ۲. از ریشه بده به معنای آغاز
۳. از ریشه بدو به معنای بیابان ۴. از ریشه بدوی به معنای بیابان گرد ۱۰- معنای حول وطول به ترتیب در جمله «الحمد لله الذی علا بحوله ودنا بطوله» چیست؟
۱. سالی -درازا ۲. چرخشی - بخشش ۳. واگذاری -درازا ۴. قوت - بخشش ۱۱- امام علی (ع): اجرای فرمان خدا، ابلاغ حجتهای او و ترساندن از عذاب الهی را انگیزه چه چیزی می داند؟
۱. روز قیامت آ ، بعثت پیامبر(ص) ۳. ابلاغ امامت ۴. انزالی قرآن ۱۲- «رویه» در جمله «خلق الخلق من غیر رویه» به چه معنا است؟
۱. اندیشیدن ۲. روش و رفتار ۳. خبر گیری ٠٢ سهل انگارى ۱۳- مقصود از « بطحاع» کجاست؟
۱. حجاز ۲. مدینه ۳. شام ۴. مکه
۱۴- «مواسم» جمع چیست؟ معنای آن کدام است؟
۱. میسم-ابزار داغ نهادن ۲. میسم -وسیله تعیین حیوان ۳. اسم - همنام ۴. سیما-چهره
۱۵- «محجه » یعنی چه؟
۱. دلیل و مدرک ۲. زیارت خانه خدا ۳. استدلالی و مناظره ۴. شاهراه، راه روشن
۱۶- مراد از جمله «امام من اتقی وبصر من اهتدی» کیست؟
۱. پیامبر(ص) ۲. امام علی (ع) ۳. امام عصر(ع) ۴ - حجت باطنی ۱۷- از نظر شارح خوئی فرق بین «ابلاء» و «ابتلاء» به ترتیب چیست؟
۱. امتحان با شداید امتحان با آرامش ۰۲ آزمایش - عذاب
۳. آزمایش به امور پسندیده - آزمایش به امورناپسند آ، ورزیدگی آزمایش ۱۸- «ابلج» در عبارت «فهو ابلج المناهج» به چه معناست وناظر به چیست؟
۱. تاریک تر-عربستان ۲. روشن تر-اسلام ۳. زیباتر-قرآن ۴. فریبنده تر-شیطان
= \\°ም\|\\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
کارشناسی حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : سیری در نهج البلاغه
گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۳
۳. خویشاوندی ۴۔ قرب عقلی ۲. سید حبیب الله خوئی
.Y . شیخ محمد عبده
۳. میثم ۴. مالک اشتر ۰۳ پیروان یک دین ۴. جمعیت .Y . حوض f غدیر ۲. جامه زیرین - جامه روئین ۰۴ اعلام مواضع آشکار اعلام مواضع ، مخفیانه
۲۵- ویژگی «ملبسهم الاقتصاد» از دیدگاه امام علی (ع) در باره چه کسانی است؟
۳. سیاستمداران ۲. پرهیزگاران ۲. شباتگاهان برمی خیزند ۴. شبها مانند روز کار می کنند
". جهان بدون عدل ٠٢ سرزمين بصره
صفحه ۳ از ۴
۱۹- مقصود از «قرب» در جمله «ولا قربه ساواهم فی المکان به» چیست؟
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
۱. قرب مکانی آن قرب زمانی
۲۰- جامع ترین و مشروح ترین شروح نهج البلاغه از کیست؟ ۱. ابن میثم بحرانی
۳. ابن ابی الحدید معتزلی ۲۱- خطبه متقین در پاسخ درخواست چه کسی بیان شد؟ ۱. کمیلی ۲. همام ۲۲- «ملت» به چه معنا است ؟ ) ... آئین و دین
۲. مردمان یک کشور
۲۳- آبگیر و آب انبار در عربی چه نامیده می شود؟
۲. بئر
۱. سرداب ۲۴- شعار و دثار به ترتیب یعنی چه؟ ۱. احکام دین -معارف دین ۳. فریاد جمعی - فریاد انفرادی ۱. بازرگانان مسلمان ۲. حاکمان میانه رو ۲۶- معنای این جمله چیست « اما الیل فصافون اقدامهام» ۱. شبها می خوابند
۳. شبها به دشمن یورش می برند ۲۷- جمله «العیش فیها مذموم» ناظر به چیست؟
۱. دنیا آن سرزمین شام
\\/\*१Y***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : سیری در نهج البلاغه رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۳
۲۸- «فی ع» و «ظلی» به ترتیب در جمله «فانها عند ذوی العقولی کفی ء الظلی» به چه معناست؟ ۱. مطلق سایه-سایه بعد از زوالی ۲. سایه بعد از زوالی -- مطلق سایه
۳. سرمایه خداداد - گمراهی ۰۴ ثروتهای بدون مالک -حاکم شرعی
۲۹- معنای «اسکت نجی کم وفرق ند یکم» چیست؟
۱. همرازان شما را خاموش و انجمن شمارا پراکنده نمود ۲. نجات شما را رها ساخت وبدنهای شمارا متلاشی ساخت ۳. زبان شمارا خاموش وذهن شمارا مشوش ساخت ۴. زبان رقیب شما را خاموش وصدای شمار به همگان رساند .'Y— 32ی» ییعنی چه؟
۱. بهار ۲. یکی از شهرهای قدیم ایران
۳. وانمود کردن کاری که حقیقت ندارد ۴. سیراب شدن
\\/\*१Y
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :