نمونه سوال درس مهارتهای ترجمه نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مهارتهای ترجمه نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مهارتهای ترجمه رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۲
۱- عمده ترین مهارت های ترجمه کدام است؟
۱. تسلط بر زبان مقصد ۲. درک و بیان ۳. آشنایی با زبان مبدأ ۴. مترجم و بیان ۲- عبارت «آشنائی با زبان مبداً در حد استخراج جنبه های مختلف معنا از متن» تعریف کدام گزینه است؟
۱. در ک ۲. بیان ۳. ترجمه ". مترجم ۳- بیشترین اشتباهات مترجمان ناشی از چیست؟
۱. عدم آشنائی با موضوع ترجمه ۲. عدم آشنائی با درک و بیان
.Y . عدم آشنائی با زبان مبدأ ۴. عدم تسلط به زبان مقصد
۴- عبارت «بازنویسی معنای برگرفته از متن مبدأ براساس معیارهای زبانی و فرهنگی زبان مقصد» تعریف کدام اصطلاح است؟
۱. بیان ۲. ترجمه " : مترجم ۴. در ک ۵- عبارات « اخبار، متون ادبی و گزارشها » به ترتیب به کدامیک از انواع متن اشاره دارد؟ ۱. اطلاعاتی، توصیفی، اطلاعاتی ۲. اطلاعاتی، اطلاعاتی، توصیفی ۳. توصیفی، اطلاعاتی، اطلاعاتی ۴. توصیفی، توصیفی، اطلاعاتی ۶- جهت ترجمه متون مقدسی و اطلاعاتی به ترتیب از کدام نوع ترجمه استفاده می شود؟ ۱. تحت اللفظی - معنائی ۲ - ارتباطی - معنائی ۳. آزاد - معنائی ۴ - معنائی - ارتباطی ۷- ترجمه ارتباطی عبارت «اذاکثر الملا حین غرقت السفینه» کدام گزینه است؟ ۱. کاسه داغ تر از آش، آ، اینقدر ناراحتی، مگر کشتی ات غرق شده.
۳. آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک. ۲- اگر ملوانان زیاد شوند کشتی غرق می شود.
صفحه ۱ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۲۱۱۴ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مهارتهای ترجمه
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۲
۸- اولین نکته ای که یک مترجم در سبک ترجمه باید بداند کدام است؟
۱. شناخت انواع متن و زبان ترجمه
۲. لحن و زبانی که نویسنده از آنها استفاده کرده است. ۳. بداند که نویسنده چگونه گفته و برای چه کسانی گفته
۲. شناخت مخاطبان ترجمه و سطح دانش و اطلاعات زبانی آنان
۹- کاربرد گسترده ضمایر و کلمات هماهنگ و موزون به ترتیب از ویژگی های دستوری کدام متن به شمار می رود؟
۱. متنون کهن - متون کهن ۰۲ متون معاصر - متون کهن " متون معاصر – متون معاصر ۰۴ متون کهن - متون معاصر ۱۰- شیرین زبانی و شوخ طبعی از ویژگی های لحن کدام نویسنده عرب است؟
۱. صلاح السعدنی ۲. جبران خلیل جبران ۳. عباسی محمود العقاد ۴. احمد امین ۱۱- عاملی تعیین کننده در انتخاب شیوه متن و دایره واژگانی کدام گزینه است؟
۱. انواع متن ۲. زبان متن ۳. مخاطب .Y . لحن نویسنده ۱۲- کدام گزینه از ویژگی های متن ادبی محسوب می شود؟
۱. صور خیال به ندرت در متن دیده می شود. ャ。 افکار به طور منظم و دقیق در پی یکدیگر می آیند.
۳. مخاطب آن عقل خواننده است. آ، احساس نویسنده به خواننده منتقل می شود. ٣ا– جهت ترجمه ارتباطى عبارت «تتبخر المياه من البحار و الانهار والبحيرات و تصعد فى الجوّ لتشكل غيوماً» ۱. آبها از دریاها و رودخانه ها و دریاچه ها بخار می شوند و در جو بالا می روند، تا ابرها را تشکیل بدهند. ۲. آبها از دریاها و رودخانه ها و دریاچه ها بخار می شوند و بالا می روند و ابر را تشکیل می دهند. ۳. آب دریاها و رودخانهها و دریاچهها تبخیر می شود و وقتی به جو می رسد ابرها شکل می گیرد.
۴. آب دریاها و رودخانه ها و دریاچه ها تبخیر می شود و بالا می رود و ابر را تشکیل می دهد.
۱۴- در کدام گزینه «من» در معنای مشهور و اصلی خود بکار رفته است؟
1. و ما تسقط من ورقه الا يعلمها ۰۲ینظرون من طرف خفی ٢. آخذت من الكتب ۴. آرضیتم بالحیاه الدنیا من الاخره
صفحه ۲ از ۴
fו וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مهارتهای ترجمه رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۲
۱۵- کدام گزینه برای عنوان «دفتر اجرائی حزب کمونیست » صحیح است؟ ۱. مکتب الاجرائی الحزب الشیوعی ۲. مکتب حزب الشیوعی التنفیذی
۳. وکاله الاجرائیه اللحزب الشیوعی ۲. مکتب التنفیذی الحزب الشیوعی
۱۶- ترجمه صحیح عبارت «پنداشت» و «فراموش کرد» به ترتیب کدام گزینه است؟
۱. ذهاب عنه - ذهاب الی ۲. ذهاب الی - ذه با عنه
۰۳ذهب عنه-ذهب به " . ذهب فيه – ذهب به ۱۷- ترجمه صحیح عبارت «ضرب فی الارض» کدام است؟
۱. همه جا را به دنبال او گشت. ۲. به او صدمه زد.
۳. به جاهای دور دست مسافرت کرد. ۴. اجازه تصرف در زمین را به او داد. ۱۸- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت «ما آنان را نه به خاطر گذشته بلکه به دلیل شرایط کنونی، سرزنش می کنیم.» است؟
1. ان بلادنا قد حققت يوماً المزيد من التقدم العلمى ٢ : نحن لا نلومهم لسابقتهم بل لشرائط الحاليه
۳. نحن لا نصدق وعود القوی الکبری فی بلادنا ٢. انا لا أنكر عليهم تاريخهم ولكن أنكرحالتهم الراهنه ۱۹- الف و لام در عبارت «ان الانسان لفی خسر» از چه نوعی است؟
۱. عهد ذهنی ۲. جنسی ۳. عهد حضوری ۴. عهد ذکری ۲۰- واژه «قد» در آیه «قد آفلاح المومنون» چه کاربردی دارد؟
۱. ماضی بعید ۲. تردید ۳. تاکید ۴. تقلیلی ۲۱- کلمه «مشاریع» در عبارت «نطرح المؤسسات مشاریع اخری کمخرج من الضغوط» به چه معناست؟
۱. طرحها ۲. ضعفها ۳. نهادها ۴. فشارها ۲۲- استفاده از معادل هائی همچون « به محض اینکه » در ترجمه چه ترکیب هائی، کاربرد دارد؟
۱. نفی و مضارع منصوب ۲. نفی و موصول ۳. نفی و حتی ۴. نفی و استثناء ۲۳- اضافه لفظی چیست؟
۱. همان «صفت مرکب» فارسی است. ۲. اضافه موصوف به صفت خود
۳. در جائی که مضاف اسم ظاهر باشد. ۴. وقتی که مضاف الیه ضمیر نباشد.
fו וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مهارتهای ترجمه
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۲
۲۴- پرکاربردترین جمله های پیرو در زبان عربی کدامند؟ ۱. اسمیه وفعلیه ۲. انشائیه وخبریه ۳. وصفیه و حالیه ۴. ترکیبیه واضافیه ۲۵- کلمه « تدهورت» در عبارت « تدهورت الاوضاع الامانیه بافغانستان بشکل ینذر بکارثه مُحدقه » به چه معنی است؟ ۱. گسترش یافته است. ۲. وخیم شده است. ۳. هشدار داده است. ۴. فراگیر شده است. ۲۶- کدام تعبیر برای عبارت «بطن جائع و وجه مدهون» مناسب تر است؟ ۱. شکم گرسنه ایمان ندارد. ۲. صورت خود را با سیلی سرخ کرده. ۳. شکم گرسنه و صورت روغن زده. ۰۴ پزعالی، جیب خالی،
۲۷- کدام عبارت برای ترجمه عنوان «الحزب التقدمی الاشتراکی» مناسب تر است؟
۱. حزب پیشتاز مشترک ۲. حزب جلودار کمونیسم ۳. حزب پیشرفت و توسعه ۴. حزب ترقی خواه سوسیالیست
۲۸- منظور از معادلهای پویا کدام است؟ ۱. معادل هائی که با توجه به فضای متن ایجاد می شود. ۲. معادلهائی که در هر نوع متن قابل استفاده است. ۳. عبارت های معمول و مرسوم در تعارفات. ۲. معادل هائی که خصوصیتی ثابت و همیشگی دارند.
۲۹- کدام گزینه برای معادل واژه «دائره لالتجنید» در عبارت «واقرب دائره لالتجنید کانت تبعد عن بیت عباسی مسافه ثمانیه امیال» مناسب تر است؟
۱. پادگان ۲. اداره سربازگیری ۳. اداره وظیفه عمومی ۴. اداره تجهیز نیرو ۳۰- مناسب ترین ترجمه برای عبارت «الحل فی الصمود» چیست؟ ۱. تنها راه حلی، خودکفائی است. ۰۲ پایداری، تنها گزینه
۰۳ نفوذ در صخره ۴. راه حل، ایستادگی است.
fו וץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :