نمونه سوال درس نحو کاربردی 4 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس نحو کاربردی 4 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : نحو کاربردی ۴
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۱
۱- کدام گزینه جمله زیر را به نحو صحیح تکمیل می کند؟ « نسبة الشىء إلى شىء آخر هو .... له»
۱. وصف ۲. حالی ۳. تمیز f تأکید
۲- اسم منسوب « التابعون» در کدام گزینه آورده شده است؟
۱. التابعینی ۲. التابعاتی ۳. التابعی ۴۔ التابعونی ۳- اسم منسوب «صفراء، انشاء » را مشخص کنید.
۱. صفراوی، انشا وی ۲. صفراوی، انشائی ۳، صفرائی، انشائی ۴. صفرائی، انشاوی ۴- در کدامیک از کلمات زیر هنگام ساختن اسم منسوب، واجب است که حرف محذوف آن در اسم منسوبش آورده شود؟
۱. یاد ۲. ابن ۳. صفه ۴. دسهٔ ۵- کدامیک از گزینه های زیر اسم منسوب شاذ آورده شده است؟
۱. قریشی ۲. بدوی ۰۳شتائی ٠٢ مروى ۶- کدامیک از اسامی زیر به علت تحبیب ، تصغیر شده است؟
۱. نهیر ". بنی ٢. شويعر " دويهية ۷- کدامیک از اسامی زیر به صورت صحیح مصغر شده است؟ ۸- اسم جنسی که بر وزن «فعلان» باشد مصغر آن بر چه وزنی آورده می شود؟
۱. فعالین ٢. فعيل ۳. فعیلان ۴. فعلان
۹- کدامیک از اوزان جمع مکسر است که در هنگام تصغیر می بایست لفظ مفردش را مصغر کرد؟
۱. افعالی ャ。 آفعلهٔ ۳. مفاعلی ۴. آفعلی
γ.γ./). γ. γγ. Δγ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : نحو کاربردی ۴
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۱
۱- کدام گزینه جمله زیر را به نحو صحیح تکمیل می کند؟ « نسبة الشىء إلى شىء آخر هو .... له»
۱. وصف ۲. حالی ۳. تمیز f تأکید
۲- اسم منسوب « التابعون» در کدام گزینه آورده شده است؟
۱. التابعینی ۲. التابعاتی ۳. التابعی ۴۔ التابعونی ۳- اسم منسوب «صفراء، انشاء » را مشخص کنید.
۱. صفراوی، انشا وی ۲. صفراوی، انشائی ۳، صفرائی، انشائی ۴. صفرائی، انشاوی ۴- در کدامیک از کلمات زیر هنگام ساختن اسم منسوب، واجب است که حرف محذوف آن در اسم منسوبش آورده شود؟
۱. یاد ۲. ابن ۳. صفه ۴. دسهٔ ۵- کدامیک از گزینه های زیر اسم منسوب شاذ آورده شده است؟
۱. قریشی ۲. بدوی ۰۳شتائی ٠٢ مروى ۶- کدامیک از اسامی زیر به علت تحبیب ، تصغیر شده است؟
۱. نهیر ". بنی ٢. شويعر " دويهية ۷- کدامیک از اسامی زیر به صورت صحیح مصغر شده است؟ ۸- اسم جنسی که بر وزن «فعلان» باشد مصغر آن بر چه وزنی آورده می شود؟
۱. فعالین ٢. فعيل ۳. فعیلان ۴. فعلان
۹- کدامیک از اوزان جمع مکسر است که در هنگام تصغیر می بایست لفظ مفردش را مصغر کرد؟
۱. افعالی ャ。 آفعلهٔ ۳. مفاعلی ۴. آفعلی
γ.γ./). γ. γγ. Δγ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : نحو کاربردی ۴ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۱
۱۰- در کدام گزینه تعریف صحیح حال منتقله آورده شده است؟ ۱. . هی التی تلازم صاحبها، ولا تجی ، لمدهٔ معینهٔ و لاتزول عنها ۲.هی التی لاتلازم صاحبها، بل تجی ، لمدهٔ معینهٔ و قد تزول عنها ۲.هی التی تلازم صاحبها، و تجی ء لمدهٔ معینهٔ و تزول عنها
آهی التی تلازم صاحبها، و تجی ، لمدهٔ معینهٔ و لاتزول عنها
WW— با توجه به جمله «سالمت البائع النقود یداً بید»، حال بر چه امری دلالت می کند؟
۱. تشبیه ۲. ترتیب ۳. سعر ۴. مفاعله ۱۲- با توجه به جمله «لبست المرآهٔ ثوباً جدیداً مرتفعاً ثمانیه» کدام گزینه صحیح است؟
۱. ثمن حال برای مرآهٔ ۲. مرتفع حال برای ثوب ۳. جدید حال برای مرآهٔ ۴. جدید حال برای ثوب
۱۳- در کدام گزینه ، ذوالحال مجرور می باشد؟
1. سلمت على الرجل جالساً ٢. ألفت الكتاب ابتغاء مرضاة الله ". رأيت التلاميذ فى الصف ٢. الزرافة يديها أطول من رجليها
۱۴- در کدام گزینه حال بر ذوالحال وجوبا مقدم شده است؟ ۱. کیف حالک ؟ ۲. مسرعاً هذا کاتب درسته
۳. کان الجندی اسد ۴. کیف سافرت؟
۱۵- با توجه به آیه شریفه «و آرسلناک للناس رسولاً» کدام قسم از اقسام حال مؤکده آورده شده است؟ ۱. حالی موکده ذوالحالی ۲. حالی مؤکده عامل حالی ۳ - حال مؤکدہ مضمون جمله ۰۴ حال مؤسسه
۱۶- در کدام گزینه حال تاکید کننده مضمون جمله ماقبلش می باشد؟
ا. حججت مأجوراً ۲. اشتری الطالب الکتاب و لما یدفع الثمن
۳. ضربی زیداً قائماً ۴. زید ابوک عطوفا
γ.γ./). γ. γγ. Δγ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : نحو کاربردی ۴ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۱
۱۷- با توجه به آیه شریفه «فانظاروا الی آثار رحمه الله کیف یحیی الارض بعد موتها» کدام گزینه صحیح است؟
۱. کیف : مفعول مطلق مقدم ۲. رحمهٔ : ذوالحالی
٢. الارض : مفعول به ٢. الله : مفعول به
۱۸- تمییز دربردارنده معنای کدام یک از حروف زیر می باشد؟
) ... لام ャ。 فی .Y . عن .Y . من ۱۹- در کدام گزینه تمییز محول از فاعل آورده شده است؟ ۱. شربت لترا حلیباً ۲. له خاتم فضهٔ ٢. طاب على نفساً ٢. زرعت الحديقة شجراً
۲۰- با توجه به جملات «اشتریت قنطاراً ذهباً & غرسنا الحقل اشجاراً» در کدام گزینه عامل تمییز آورده شده است؟
۱. قنطار ۲. اشتریت ٢. الحة ۴. اشجار ۲۱- در کدامیک از گزینه های زیر ، « کم » مفعول فیه می باشد؟
1. كم أكلة أكلت ۲. کم یوماً مشیت ۳. کم کتاباً عند ک ۴. کم کتاباً قرأت ۲۲- کدامیک از اعداد زیر فاقد تمییز می باشد؟
ャ・・ . f YY . Y. \ Y Y ャ.い ۲۳- جمله «شاهدات الضیوف الا زیدأ» چه نوع جمله استثنائیه ای می باشد؟
) . | تثناء مفرغ ۲. استثناء مت موجب
۳. استثناء منقطع موجب ۲. استثناء منقطع غیرموجب ۲۴- با توجه به جمله «ما نبت الاقمح الا شعیراً الا قطناً» ، کلمه «قمح» چه نوع اعرابی دارد؟
۱. منصوب وجوبا ۲. مرفوع جوازا ۳. مرفوع وجوبا ۳. منصوب جوازا
۲۵- کدامیک از گزینه های زیر برای تکمیل کردن جمله زیر مناسب است؟ « ... نكرة متوغلة فى الابهام و التنكير، فلا تفيدها إضافتها الى المعرفة تعريفاً»
y| . f ۱. غیر ۲. عدا ۳. حاشا
γ.γ./). γ. γγ. Δγ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : نحو کاربردی ۴
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۴۱
۲۶- کلمه « بید» در چه نوع جملات استثنائیه می تواند آورده شود؟ ۱. استثناء متصل موجب ۲. استثناء متصل غیر موجب
۳. استثناء منقطع ۴. استثناء مفرغ
۲۷- در کدامیک از موارد زیر حذف حرف ندا ممتنع می باشد؟ ۱. و اذقال ابراهیم رب آرنی کیف تحیی الموتی ۲. واحسیناه " : يا يوسف إعرض عن هذا ۴. یا عبدالله خذ هذا الکتاب ۲۸- در کدامیک از موارد زیر منادا مبنی بر ضم می باشد؟
۱. یا غلام زید ۲. یا طالع جبلاً ۳. یا طالب ۴۔ یا رجل خذ بیدی
۲۹- کدامیک از گزینه های زیر برای تکمیل کردن جمله زیر مناسب است؟ «لایکون المنادی المندوب آلا... غیر مبهمهٔ فلایقال و رجل »
۱. معرفهٔ أ : اسم الموصول ۳. اسم الاشاره ۴. نکره غیرمقصوده ۳۰- در کدام گزینه تابع منادا « بدلی» می باشد؟
۱. یا محمد العادلی ۰۲ یا زید عبدالله ۳. یا ایها الکریم ۴. یا طالباً العلم زیداً ۳۱- کدامیک از اسامی زیر می تواند به صورت منادای مرخم آورده شود؟
۱. انسان ۲. عبدالله ۳. جعفر ٢. العالم
۳۲- با توجه به عبارت «الفقیر آحسنت الیه»، مشغول عنه در کدام گزینه آورده شده است؟
۱. احسن آ ، ضمیر متصل در احسنت ۳. ضمیر هاء در الیه ۴. الفقیر "ץ"ץ– کدام گزینه برای کامل کردن جمله زیر مناسب است؟ « يجب نصب المشغول عنه اذا وقع بعد ...» ۱. لیتما المفیده للتمنی ۲. همزه الاستفهام ۳. ادوات التحضیضی ٢. إذا فجائيه
γ.γ./). γ. γγ. Δγ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :