نمونه سوال درس آشنایی با علوم قرآن و حدیث نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با علوم قرآن و حدیث نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۹
۱- کتاب «البرهان فی علوم القرآن» اثر کیست؟
۱. راغب اصفهانی آ ، سید ابوالقاسم خوئی ۳. بدرالدین زرکشی ۴. جلال الدین سیوطی ۲- در آیه شریفه «اذ اوحینا الی آمک ما یوحی» به کدام یک از معانی وحی در قرآن اشاره شده است؟
۱. سروش غیبی ۲: هدایت غریزی ۳. وحی رسالی ". اشاره پنهانی ۳- عبارت «پیش از آنکه ظاهر پیامبر به نبوت آراسته گردد، باطن او حقیقت نبوت را دریافت کرده بود» از کیست؟
۱. امام حسن عسگری (ع) ٢ ، سید ابوالقاسم خوئی
۳. علامه طباطبائی ۴. صدر الدین شیرازی ۴- در آیه «و قرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا» به کدام یک از اقسام نزول قرآن اشاره شده است؟
۱. نزول بر قلب ۲. نزولی الفاظ ۳ - نزول تدریجی ٠٢ نزول دفعی ۵- امام صادق(ع) در بیان حدیث اما فی القرآن آیه الا و لها ظاهر و بطن ، مقصود از ظهر را چه می داند؟
۱. مورد نزول ۲. تفسیر ۳. تأویل ۴. مفهوم عام ۶- عبارت «کلام یحاکی قول المعصوم آو فعله آو تقریره» تعریف کدام اصطلاح است؟
) ... عترت ۲. حدیث .Y . خبر آ. سنت ۷- کتاب جامع البیان اثر کیست؟
۱. طبری آ ، ابن عباس ۳. سیوطی ۴. واحدی ۸- در علم کلام، «سنت» در مقابل کدام گزینه است؟ ۹- بر اساس قول ابن اثیر، چه کسی عهده دار امر کتابت معاهده ها و صلح نامه های پیامبر(ص) بود؟
۱. عبدالله بن ارقام ۲. حنظله آستیدی ۳ - حضرت علی(ع) ۴. خالد بن ولید
.W— ملاک هجرت در تعیین مکی یا مدتی بودن سوره، چیست؟ ۱. ورود پیامبر(ص) به مکه ۲. فتح مکه توسط مسلمانان
۳. ورود پیامبر(ص) به مدینه ۴. ورود مسلمانان به حبشه
صفحه ۱ از ۴
וו וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۹
۱- کتاب «البرهان فی علوم القرآن» اثر کیست؟
۱. راغب اصفهانی آ ، سید ابوالقاسم خوئی ۳. بدرالدین زرکشی ۴. جلال الدین سیوطی ۲- در آیه شریفه «اذ اوحینا الی آمک ما یوحی» به کدام یک از معانی وحی در قرآن اشاره شده است؟
۱. سروش غیبی ۲: هدایت غریزی ۳. وحی رسالی ". اشاره پنهانی ۳- عبارت «پیش از آنکه ظاهر پیامبر به نبوت آراسته گردد، باطن او حقیقت نبوت را دریافت کرده بود» از کیست؟
۱. امام حسن عسگری (ع) ٢ ، سید ابوالقاسم خوئی
۳. علامه طباطبائی ۴. صدر الدین شیرازی ۴- در آیه «و قرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث و نزلناه تنزیلا» به کدام یک از اقسام نزول قرآن اشاره شده است؟
۱. نزول بر قلب ۲. نزولی الفاظ ۳ - نزول تدریجی ٠٢ نزول دفعی ۵- امام صادق(ع) در بیان حدیث اما فی القرآن آیه الا و لها ظاهر و بطن ، مقصود از ظهر را چه می داند؟
۱. مورد نزول ۲. تفسیر ۳. تأویل ۴. مفهوم عام ۶- عبارت «کلام یحاکی قول المعصوم آو فعله آو تقریره» تعریف کدام اصطلاح است؟
) ... عترت ۲. حدیث .Y . خبر آ. سنت ۷- کتاب جامع البیان اثر کیست؟
۱. طبری آ ، ابن عباس ۳. سیوطی ۴. واحدی ۸- در علم کلام، «سنت» در مقابل کدام گزینه است؟ ۹- بر اساس قول ابن اثیر، چه کسی عهده دار امر کتابت معاهده ها و صلح نامه های پیامبر(ص) بود؟
۱. عبدالله بن ارقام ۲. حنظله آستیدی ۳ - حضرت علی(ع) ۴. خالد بن ولید
.W— ملاک هجرت در تعیین مکی یا مدتی بودن سوره، چیست؟ ۱. ورود پیامبر(ص) به مکه ۲. فتح مکه توسط مسلمانان
۳. ورود پیامبر(ص) به مدینه ۴. ورود مسلمانان به حبشه
صفحه ۱ از ۴
וו וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۹
۱۱- عبارت «من لقی صحابیاً مسلماً و مات علی الاسلام» در تعریف کدام اصطلا باشد ؟ بارت «من --- 9 م» در داعری fo حيح مبی ب
).. تابعی آ مسلمان ۳. تابع تابعین to صحابی
۱۲- تعریف «مخضرم» در کدام گزینه آمده است؟ ۱. کسی که فرد از او روایت نقل می کند و پیامبر را ملاقات نکرده است. ۲. افرادی که یکی پس از دیگری متن حدیث را از گوینده آن نقل می کنند. ۳. کسی که در زمان مسلمان بودن خود، صحابی را ملاقات کرده است.
۴. کسی که زمان جاهلیت و اسلام را درک کرده، اما پیامبر را ملاقات نکرده است.
۱۳- وجه تسمیه سوره برائت چیست ؟
۱. درباره برائت از مشرکین سخن گفته است. ۰۲ پیرامون برائت از مسیحیان نجران است. " درباره بیزاری از ستاره پرستان سخن گفته است. ۰۲ درباره بیزاری از یهودیان مدینه است.
۱۴- گروهی که زید بن ثابت برای جمع قرآن، تشکیل داده بود، آیات قرآن را تنها با ارائه چه چیزی از مسلمانان می پذیرفتند؟
۱. قرآن مکتوب ۲. دست نوشته صحابه ۳. قسم یاد نمودن ۴. دو شاهد
۱۵- مصحف چه کسی مرجع اهل کوفه به شمار می آمد؟ ۱. ابوموسی اشعری آ ، ابی بن کعب ۳. مقداد بن اسود " : عبدالله بن مسعود ۱۶- هیأت چهار نفره ای که عثمان اولین بار برای یکسان سازی مصاحف تشکیل داد در کدام گزینه آمده است؟ ۱. زید بن ثابت - سعید بن عاصی - عبدالله بن زبیر-عبدالرحمان بن حارث ۲. زید بن ثابت -عبدالرحمان بن عوف-مالک بن ابی عامر-انس بن مالک ۳. ابی بن کعب-زید بن ثابت عبدالله بن فطمیه تکثیر بن آفلح
۴. عبدالله بن عباسی-ابی بن کعب-مصعب بن سعد-ابوالعالیه
۱۷- دستور ان القر آن لایهاج الیوم و لایحول را چه کسی صادر نمود؟
) ... ابوبکر ャ。 عثمان .Y . حضرت علی(ع) .Y . پیامبراسلام(ع)
וו וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۹
۱۱- عبارت «من لقی صحابیاً مسلماً و مات علی الاسلام» در تعریف کدام اصطلا باشد ؟ بارت «من --- 9 م» در داعری fo حيح مبی ب
).. تابعی آ مسلمان ۳. تابع تابعین to صحابی
۱۲- تعریف «مخضرم» در کدام گزینه آمده است؟ ۱. کسی که فرد از او روایت نقل می کند و پیامبر را ملاقات نکرده است. ۲. افرادی که یکی پس از دیگری متن حدیث را از گوینده آن نقل می کنند. ۳. کسی که در زمان مسلمان بودن خود، صحابی را ملاقات کرده است.
۴. کسی که زمان جاهلیت و اسلام را درک کرده، اما پیامبر را ملاقات نکرده است.
۱۳- وجه تسمیه سوره برائت چیست ؟
۱. درباره برائت از مشرکین سخن گفته است. ۰۲ پیرامون برائت از مسیحیان نجران است. " درباره بیزاری از ستاره پرستان سخن گفته است. ۰۲ درباره بیزاری از یهودیان مدینه است.
۱۴- گروهی که زید بن ثابت برای جمع قرآن، تشکیل داده بود، آیات قرآن را تنها با ارائه چه چیزی از مسلمانان می پذیرفتند؟
۱. قرآن مکتوب ۲. دست نوشته صحابه ۳. قسم یاد نمودن ۴. دو شاهد
۱۵- مصحف چه کسی مرجع اهل کوفه به شمار می آمد؟ ۱. ابوموسی اشعری آ ، ابی بن کعب ۳. مقداد بن اسود " : عبدالله بن مسعود ۱۶- هیأت چهار نفره ای که عثمان اولین بار برای یکسان سازی مصاحف تشکیل داد در کدام گزینه آمده است؟ ۱. زید بن ثابت - سعید بن عاصی - عبدالله بن زبیر-عبدالرحمان بن حارث ۲. زید بن ثابت -عبدالرحمان بن عوف-مالک بن ابی عامر-انس بن مالک ۳. ابی بن کعب-زید بن ثابت عبدالله بن فطمیه تکثیر بن آفلح
۴. عبدالله بن عباسی-ابی بن کعب-مصعب بن سعد-ابوالعالیه
۱۷- دستور ان القر آن لایهاج الیوم و لایحول را چه کسی صادر نمود؟
) ... ابوبکر ャ。 عثمان .Y . حضرت علی(ع) .Y . پیامبراسلام(ع)
וו וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۹ ۱۸- کدام نابغه بغداد، بعد از جذب قلوب مردم و نفوذ در میان سران و مقامات دولتی، کرسی شیخ القراء را به طور رسمی به خود اختصاص داد؟
۱. ابن مجاهد ۲. ابن عامر ۳. ابن کثیر ٢. ابوعمرو
۱۹- اولین کسی که یکسان سازی مصحف ها را در زمان عثمان مطرح کرد، که بود؟
۱. حذیفهٔ بن الیمان ۲. خالد بن ابی الهیاج ۳. لیث بن خالد آ. سالم بن سلمه ۲۰- کدام مورد پیرامون نسخ صحیح است؟
۱. میان ناسخ و منسوخ تنافی و تضاد وجود ندارد. ۲. نسخ، تبدیل حکم لاحق به حکم سایق است.
۳. نسخ به معنای تجدیدنظر درباره تشریعات آسمانی است. ۴. نسخ در شرایع الهی، نسخ ظاهری است. ۲۱- عمده ترین تشابه در قرآن کدام است؟
۱. تشابه مفهومی ۲. تشابه در تفسیر ۳. تشابه عرضی ۴. تشابه اصلی ۲۲- کدام یک از گزینه های زیر به معنای "اشغال مکان و دارا بودن جهت خاصی می باشد؟
) ... مسی ۲. خدعهٔ ۳. اسقاط .Y . تحيز ۲۳- از دیدگاه ابن بابویه ابوجعفر صدوق، شناخت حروف مقطعه، به چه کسانی اختصاصی دارد؟
۱. اهل عصمت و طهارت ۲. پیامبر(ص) و صحابه ۳. اعراب صدر اسلام ۴. اهل ذوق و عرفان ۲۴- در آیه «نحن نقص علیک نباً هم بالحق» کدام یک از ویژگی های قصص قرآن بیان شده است؟
۱. هدایت و ارشاد ۲. تربیت و آموزش ۳. گزینش در قصه ۴. واقع گرائی ۲۵- در آیه شریفه «لغمرک اانهم الفی ستکر تهم یعمهون» به کدام یک از اقسام سوگند در قرآن اشاره شده است؟
۱. سوگند های غیر صریح ۲. سوگند های تقدیری
۳. سوگند های صریح ۴. سوگند های منفی
۲۶- عبارت «ضرب المثلهائی که با استفاده از نیروی تخیل، حالات درونی افراد و گروه های شایسته و ناشایست را به ترسیم کشیده است.» در تعریف کدام اصطلاح می باشد؟
) . شی Y. تو - .Y . تشبی f استعاره
וו וץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۹ ۱۸- کدام نابغه بغداد، بعد از جذب قلوب مردم و نفوذ در میان سران و مقامات دولتی، کرسی شیخ القراء را به طور رسمی به خود اختصاص داد؟
۱. ابن مجاهد ۲. ابن عامر ۳. ابن کثیر ٢. ابوعمرو
۱۹- اولین کسی که یکسان سازی مصحف ها را در زمان عثمان مطرح کرد، که بود؟
۱. حذیفهٔ بن الیمان ۲. خالد بن ابی الهیاج ۳. لیث بن خالد آ. سالم بن سلمه ۲۰- کدام مورد پیرامون نسخ صحیح است؟
۱. میان ناسخ و منسوخ تنافی و تضاد وجود ندارد. ۲. نسخ، تبدیل حکم لاحق به حکم سایق است.
۳. نسخ به معنای تجدیدنظر درباره تشریعات آسمانی است. ۴. نسخ در شرایع الهی، نسخ ظاهری است. ۲۱- عمده ترین تشابه در قرآن کدام است؟
۱. تشابه مفهومی ۲. تشابه در تفسیر ۳. تشابه عرضی ۴. تشابه اصلی ۲۲- کدام یک از گزینه های زیر به معنای "اشغال مکان و دارا بودن جهت خاصی می باشد؟
) ... مسی ۲. خدعهٔ ۳. اسقاط .Y . تحيز ۲۳- از دیدگاه ابن بابویه ابوجعفر صدوق، شناخت حروف مقطعه، به چه کسانی اختصاصی دارد؟
۱. اهل عصمت و طهارت ۲. پیامبر(ص) و صحابه ۳. اعراب صدر اسلام ۴. اهل ذوق و عرفان ۲۴- در آیه «نحن نقص علیک نباً هم بالحق» کدام یک از ویژگی های قصص قرآن بیان شده است؟
۱. هدایت و ارشاد ۲. تربیت و آموزش ۳. گزینش در قصه ۴. واقع گرائی ۲۵- در آیه شریفه «لغمرک اانهم الفی ستکر تهم یعمهون» به کدام یک از اقسام سوگند در قرآن اشاره شده است؟
۱. سوگند های غیر صریح ۲. سوگند های تقدیری
۳. سوگند های صریح ۴. سوگند های منفی
۲۶- عبارت «ضرب المثلهائی که با استفاده از نیروی تخیل، حالات درونی افراد و گروه های شایسته و ناشایست را به ترسیم کشیده است.» در تعریف کدام اصطلاح می باشد؟
) . شی Y. تو - .Y . تشبی f استعاره
וו וץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۹
۲۷- مقصود ولید بن مغیره مخزومی از ابن ابی کبشه در عبارت آنچه ابن ابی کبشه می سراید، به خدا سوگند نه شعر است، نه سحر و نه گزافگویی بی خرد ان؛ بی گمان گفته او سخن خداست... کیست؟
t
۱. حضرت علی(ع) ۲. حضرت محمد(ص) ۳ - حضرت موسی(ع) ‘ حضرت عیسی (ع)
۲۸- کدام گزینه از بخشهای اعجاز بیانی قرآن تلقی می گردد؟ ۱. جامعیت احکام اسلامی ۰۲ وحدت موضوعی " . عدم ورود تحريف ۰۴ پراکندگی موضوعات
۲۹- عبارت او مانند کسی است که در لایه های مرتفع جو، دچار تنگی نفس و سختی و دشواری فراوان شده است. با کدام گزینه تناسب دارد؟
۱. و من یعرض عن ذکر ربه ایسلکه عذاباً صعداً ۰۲ و جعلنا الستماع سقفاً محفوظاً و هم عن آیاتها معرضون ۳. هو الله الذی لا اله الاهو عالم الغیب و الشهادهٔ " يجعل صدره ضيقاً خرجاً كأنما يصعد فى الستماء
۳۰- اولین عالم اهالی سنت که شهادت به نزاهت شعیه در مسئله قول به تحریف قرآن داده است کیست؟
۱. شیخ محمد جواد بلاغی ۲. ابوالحسن اشعری ۳. محمد عبدالله دراز ۴. شیخ محمد مدنی
וו וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۹
۲۷- مقصود ولید بن مغیره مخزومی از ابن ابی کبشه در عبارت آنچه ابن ابی کبشه می سراید، به خدا سوگند نه شعر است، نه سحر و نه گزافگویی بی خرد ان؛ بی گمان گفته او سخن خداست... کیست؟
t
۱. حضرت علی(ع) ۲. حضرت محمد(ص) ۳ - حضرت موسی(ع) ‘ حضرت عیسی (ع)
۲۸- کدام گزینه از بخشهای اعجاز بیانی قرآن تلقی می گردد؟ ۱. جامعیت احکام اسلامی ۰۲ وحدت موضوعی " . عدم ورود تحريف ۰۴ پراکندگی موضوعات
۲۹- عبارت او مانند کسی است که در لایه های مرتفع جو، دچار تنگی نفس و سختی و دشواری فراوان شده است. با کدام گزینه تناسب دارد؟
۱. و من یعرض عن ذکر ربه ایسلکه عذاباً صعداً ۰۲ و جعلنا الستماع سقفاً محفوظاً و هم عن آیاتها معرضون ۳. هو الله الذی لا اله الاهو عالم الغیب و الشهادهٔ " يجعل صدره ضيقاً خرجاً كأنما يصعد فى الستماء
۳۰- اولین عالم اهالی سنت که شهادت به نزاهت شعیه در مسئله قول به تحریف قرآن داده است کیست؟
۱. شیخ محمد جواد بلاغی ۲. ابوالحسن اشعری ۳. محمد عبدالله دراز ۴. شیخ محمد مدنی
וו וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :