نمونه سوال درس کلیات فلسفه اسلامی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کلیات فلسفه اسلامی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۸
۱- بنابر قول مشهور، تمایز علوم بر چه اساسی است؟ ۱. روش ۲. کاربرد " موضوع ۴. هدف ۲- عنوانی که ارسطو برای فلسفه خود برگزیده است کدام است؟
۱. فلسفه اولی ۲. متافیزیک ۳. مابعدالطبیعه ۴. ماوراءالطبیعه
۳- کدام تعبیر را به معنای « متدولوژی» که بخشی از فلسفه علم است، بکار برده اند؟ 3...|3 . Ý ۱. مابعدالطبی ۲. فلسفه مضاف ٢. ة ... ة د - ة ۴- کدام فیلسوف معتقد بود که هرچه علم تجربی بشر، توسعه یابد، محدوده ی فلسفه کاسته می شود و مرگ فلسفه را اعلام کرد؟
۱. اگوست کنت ۲. دیوید هیوم ۳. کارناپ ۴. کانات ۵- نگاه افراطی پوزیتویستی در نفی فلسفه ناشی از چیست؟ ۱. عدم تمییز معرفت شناختی بین علم و فلسفه ۲. تشخیص تمییز بین علم و فلسفه
۳. تفاوت علم و فلسفه در روش و غایت .Y . ناتوانی فلسفه در پیش بینی حوادث آینده
۶- مرحله ایی که انسان با مشاهده و استدلال «روابط بین پدیده های عالم را کشف کرد» و با طرح قوانین علمی آنها را تبیین ۱. مرحله ربانی ۲. مابعدالطبیعی ۳. اثباتی ۲. تفکر فلسفی ۷- رنگ، جرم و حرکت به ترتیب کدام یک از تقسیمات اوصاف در علم جدید است؟ ۱. اولیه، ثانویه، ثانویه ۲. اولیه، اولیه، ثانویه ۰۳ ثانویه، اولیه، اولیه ۰۴ ثانویه، ثانویه، اولیه ۸- کدام اندیشمند مسئله سادگی را به عنوان معیاری برای مفهوم سازی و نظریه پردازی بکار گرفت؟ ۱. نیوتن ۲. ویلیام اکام ۳. دکارت ۴۔ کپرنیک ۹- تلقی ای که در آن خود واقعیت صرفاً دارای وجوهی محدود و معین است و غیر از آن وجوه چیز دیگری در اشیاء وجود ندارد، چه نامیده می شود؟
۱. الگوی نیوتونی ۲. ماتریالیستی بودن عالم
۳. مغالطه کنه و وجه ۲. اصالت پدیدار فرعی
"ו ().ץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۸
۱۰- فتاوای کدامیک از فقهای اسلامی در راستای دیدگاه ظاهرگرایانه ومخالفت با تأمل عقلانی است؟ ۱. واصل بن عطا " ابن حنبل ۳. ابن رشد ۴. سید مرتضی
۱۱- آغازگر فلسفه اسلامی کیست؟
۱. حنین بن اسحاق ۲. ابو یوسف اسحق کندی
۳. فارابی ". ابن خلدون ۱۲- فارابی چگونه پیدایش کثرت از واحد را تبیین کرد؟
۱. بهره مندی ۰۲صدور موجودات به واسطه ضرورت ذاتیه
۳. تقلید ۴. اشراق
۱۳- به نظر کندی، کدام قوه از قوای نفس محرک آدمی در انجام عمل برای جلب منفعت است؟
۱. قوه غصبیه ۲. قوه غاذیه ". قوه شهویه ". قوه منمیه ۱۴- به نظر ملاصدرا، کدام موارد زیر درباره ی اصالت وجود نیست؟
۱. وجود حقیقت واحد است ۲. وجه اشتراک و اختلاف آنها یکی است
۳. سلسله وجودات حقایق متباین اند ۰۲زیادت وجود بر ماهیت در مقام تصور ذهنی است ۱۵- پایه گذار حکمت اسلامی که اساسی مذهب تشیع را تشکیل می دهد که بود؟
۱. سهروردی ۲. ملاصدرا ۳. ابن سینا ۴. فارابی
۱۶- ملاصدرا با این دلیل که اعراضی، وجود مستقلی از موضوعات خود ندارند، چه چیزی را اثبات می کند؟ ۱. اصالت وجود ۲. امکان فقری ۳. حرکت جوهری ۴. تشکیک وجود ۱۷- متکلمان و فیلسوفان به ترتیب، ملاک نیازمندی به علت را چه می دانند؟ ۱. حادث ذاتی - حادث زمانی ۲. حدوث زمانی - حدوث ذاتی
۳. امکان ذاتی - حدوث ذاتی ۴. امکان فقری - امکان ذاتی
۱۸- ابن سینا در برهان وجوب و امکان از چه اصلی استفاده کرده است؟ ۱. اصل سنخیت علت و معلولی ۲. اصل عدم تناقضی ۳ - اصل بطلان دور و تسلسل " : اصل طرد شق ثالث
"ו ().ץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۸
۱۰- فتاوای کدامیک از فقهای اسلامی در راستای دیدگاه ظاهرگرایانه ومخالفت با تأمل عقلانی است؟ ۱. واصل بن عطا " ابن حنبل ۳. ابن رشد ۴. سید مرتضی
۱۱- آغازگر فلسفه اسلامی کیست؟
۱. حنین بن اسحاق ۲. ابو یوسف اسحق کندی
۳. فارابی ". ابن خلدون ۱۲- فارابی چگونه پیدایش کثرت از واحد را تبیین کرد؟
۱. بهره مندی ۰۲صدور موجودات به واسطه ضرورت ذاتیه
۳. تقلید ۴. اشراق
۱۳- به نظر کندی، کدام قوه از قوای نفس محرک آدمی در انجام عمل برای جلب منفعت است؟
۱. قوه غصبیه ۲. قوه غاذیه ". قوه شهویه ". قوه منمیه ۱۴- به نظر ملاصدرا، کدام موارد زیر درباره ی اصالت وجود نیست؟
۱. وجود حقیقت واحد است ۲. وجه اشتراک و اختلاف آنها یکی است
۳. سلسله وجودات حقایق متباین اند ۰۲زیادت وجود بر ماهیت در مقام تصور ذهنی است ۱۵- پایه گذار حکمت اسلامی که اساسی مذهب تشیع را تشکیل می دهد که بود؟
۱. سهروردی ۲. ملاصدرا ۳. ابن سینا ۴. فارابی
۱۶- ملاصدرا با این دلیل که اعراضی، وجود مستقلی از موضوعات خود ندارند، چه چیزی را اثبات می کند؟ ۱. اصالت وجود ۲. امکان فقری ۳. حرکت جوهری ۴. تشکیک وجود ۱۷- متکلمان و فیلسوفان به ترتیب، ملاک نیازمندی به علت را چه می دانند؟ ۱. حادث ذاتی - حادث زمانی ۲. حدوث زمانی - حدوث ذاتی
۳. امکان ذاتی - حدوث ذاتی ۴. امکان فقری - امکان ذاتی
۱۸- ابن سینا در برهان وجوب و امکان از چه اصلی استفاده کرده است؟ ۱. اصل سنخیت علت و معلولی ۲. اصل عدم تناقضی ۳ - اصل بطلان دور و تسلسل " : اصل طرد شق ثالث
"ו ().ץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات ومعارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۸
۱۹- عموم متکلمان درباره ی حدوت و قدم عالم به چه قائل بوده اند؟
۱. حدوث زمانی ۲. حدوث ذاتی ۳. قدم زمانی ۴. امکان ذاتی ۲۰- در فلسفه فارابی، آخرین عقل از عقول طولیه چه نام دارد؟
۱. عقل فعالی ۲. عقلی بالفعلی ۳. عقلی بالملکه " عقل بالمستفاد ۲۱- در فلسفه فارابی، عقلی که بالفعل معقولات مجرد را درک می کند، کدام است؟
۱. عقلی نظری ۲. عقلی بالمستفاد ٠٢ عقل هیولانی ۴. عقلی بالملکه ۲۲- از نظر ابن سینا، مختار بودن آدمی در علم اخلاق و فلسفه اخلاق چگونه است؟
۱. در علم اخلاق جزء مبادی، در فلسفه اخلاق جزء موضوع 1 . در علم اخلاق جزء مسائل، در فلسفه اخلاق جزء مسائل
" . در علم اخلاق جزء موضوع، در فلسفه اخلاق جزء مبادى ". در علم اخلاق جزء مبادى و در فلسفه اخلاق جزء مسائل ۲۳- به نظر ابن سینا بحث از ذات و صفات الهی مربوط به کدام جزء مابعدالطبیعه است؟
۱. موضوع ۲. مسائلی ۳. مبادی ۴ . غایت ۲۴- رابطه ی وجود و ماهیت از نظر ابن سینا چگونه است؟
۱. وجود عین ماهیت است ۲. وجود جزیی از ماهیت است
۰۳ وجود عرضی لازم ماهیت است؛ مانند اعرضی برای جواهر ۴. وجود عارض بر ماهیت است
۲۵- کدام گزینهای زیر مشخصه ی تصدیقات حقیقی نیست؟
۱. محصول کشف و فهم واقعیات اند ۲. به صرف اراده ی آدمیان لغو پذیرند ۳. جنبه ی اخباری دارند ۲. به نحو طبیعی در عالم جریان دارند ۲۶- اعتبار زشتی و زیبایی در باب اشیاء و اعتبار اجتماع به ترتیب چه نوع اعتباراتی هستند؟ ۱. اعتبار متغیر، اعتبار ثابت ۲. اعتبار ثابت، اعتبار متغیر " . هردو اعتبار ثابت ۴. هر دو اعتبار متغیر ۲۷- به نظر فلاسفه تنها موجودی که نیازمند و وابسته و محتاج به علت نخواهد بود کدام است؟
۱. حادث زمانی ۲. حادث ذاتی ۰۳قدیم زمانی ۴. قدیم ذاتی
صفحه ۳ از ۴
"ו ().ץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات ومعارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۸
۲۸- از علل اربعه ی ارسطویی، کدام علل علت قوام یا علل ماهیت نامیده می شوند؟
۱. مادی- صوری ۲. غایی - صوری ۳. فاعلی - غایی ۴. مادی - غایی ۲۹- قاعده ای که معلول در پیدایش و بقا متکی به علت است، چه قاعده ای است؟
۱. نیازمندی معلولی به علت ۲. استحاله وجود معلول بدون علت
" . سنخيت علت و معلول ۴۔ ترجیح بلامرجح محال است ۳۰- در فلسفه ملاصدرا، نفسی از چه لحاظی محتاج به ماده است؟
۱. ذات ۲. صفات ۳. فعلی ۴. وجود
"ו ().ץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات ومعارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۸
۲۸- از علل اربعه ی ارسطویی، کدام علل علت قوام یا علل ماهیت نامیده می شوند؟
۱. مادی- صوری ۲. غایی - صوری ۳. فاعلی - غایی ۴. مادی - غایی ۲۹- قاعده ای که معلول در پیدایش و بقا متکی به علت است، چه قاعده ای است؟
۱. نیازمندی معلولی به علت ۲. استحاله وجود معلول بدون علت
" . سنخيت علت و معلول ۴۔ ترجیح بلامرجح محال است ۳۰- در فلسفه ملاصدرا، نفسی از چه لحاظی محتاج به ماده است؟
۱. ذات ۲. صفات ۳. فعلی ۴. وجود
"ו ().ץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :