نمونه سوال درس آشنایی با فقه نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با فقه نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : آشنایی با فقه
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۷
۱- عبارت «و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه» تعریف کدامیک از مسائل فقهی زیر می باشد؟
۱. وقف ۲. هبه ۳. سکنی ۴. صدقه
۲- از دیدگاه امام خمینی حکم قبضی در وقف چیست؟
۱. شرط نیست ۲. شرط لزوم است ۳. شرط تنجیز است ٢. شرط صحت است ۳- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نباشد وقف آن چه حکمی دارد؟
۱. باطل است ۲. صحیح است
۳. غیر نافذ است ۴. قول مشهور صحت آن است ۴- عقدی که مقتضی تملیک عین و منفعت به شخص دیگری بدون عوضی باشد.
۱. صدقه آ ، تحبیس ۳. سکنی ۴. وقف ۵- اگر مالک حق سکونت را در عقد به مدت معلومی تعیین کند ، این عمل چه نام دارد؟
۱. تحبیسی ۲. عمری ۳. سکنی .Y . رقبی ۶- عبارت ( تملیک العین تبرعا مجردا عن قصد القرابه) بیان کننده کدام گزینه است؟
۱ . وقف ۲. سکنی ۳. هبه ۴۔ عمری
۷- کدام گزینه در فرق بین تحبیسی و وقف درست است؟ ۱. در وقف ، مالی از مالکیت واقف خارج می شود ولی در تحبیسی عین مال حبس شده از ملک حبس کننده خارج نمی شود ۲. در حبس ، حابس حق ندارد در آن تصرف کند ولی در وقف واقف حق تصرف در مال موقوفه را دارد ۳. حبس و وقف به یک معنلست آن در حبس ، مال از مالکیت حبس خارج می شود ولی در وقف عین مال وقف شده از ملک وقف کننده خارج نمی شود
۸- کدامیک از کلمات زیر مترادف کلمه ( سوگند) می باشد؟
۰۱یمین ۲. حلف ۳. قسم ۴. هر سه مورد
صفحه ۱ از ۵
Υ») •/Υ «Υ ΥΥΥ «Δ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آشنایی بافقه رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۷
۹- در کفاره حنث سوگند، در صورتی که شخصی از انجام سه کفاره اختیاری (آزادی برده - اطعام ده مسکین - پوشاندن ده .. روزه بگیرد.
۲. سی روز
آ، الزامی در روزه گرفتن نیست ۱۰- اگر قسم بر مشیت خداوند متعالی معلق و گفته شود: «قسم به خدا این کار را انجام می دهم اگر خدا بخواهد» و مقصود
تعلیق بر خواست خدا باشد نه تبرک، حکم آن چیست ؟
۱. منعقد نمی شود ۲. منعقد می شود
۳. قول مشهور انعقاد آن است ۴. قول مشهور صحت آن است ۱۱- اگر کسی بگوید: اگر صاحب فرزندی شوم برای خدا بر من است که یک ماه روزه بگیرم. این نذر چه نذری است؟
۱. نذر تبرع ۲. نذر بر " . نذر زجر آنذر زجر و تبرع ۱۲- اگر کسی نذر کند که حج انجام دهد و راه مسدود شود حکم آن چیست؟
۱. نذر باطل می شود ۲. نذر ساقط می گردد
۳. نذر ساقط می گردد ولی کفاره باید بدهد ۴. نذر غیر نافذ خواهد بود "ן ו- کدامیک از گزینه های زیر در مورد عهد صحیح نیست؟
۱. عهد در تمام احکام و شروط مانند نذر است
۰۲ ترک یا شکستن عهد موجب کفاره نمی شود
۳. عهد یکی از مکارم اخلاق است
آ، اظاهراقوال این است که کفاره شکستن عهد مانند کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان است ۱۴- باطل کردن روزه در ماه مبارک رمضان شامل کدامیک از کفارات زیر می باشد ؟
۱. کفاره مخیر ۲. کفاره مرتب .Y . کفاره جمع ۴. کفاره ظهار
Υ») •/Υ «Υ ΥΥΥ «Δ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : آشنایی بافقه
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۷
۱۵- در خصوص ایجاب و قبول در مسابقه کدام گزینه صحیح است؟ ۱. بنا به قول نزدیکتر به صواب معتبر است
ャ。 مسابقه نیاز به ایجاب و قبول دارد به حکم تمامی فقهایی که مسابقه را لازم دانسته اند
.Y . گزینه الف و ب صحیح است
۲. بنا به قول نزدیکتر به صواب مسابقه از عقود نیست که نیاز به ایجاب و قبول داشته باشد ۱۶- رمایه به چه معناست؟ ۱. تیر اندازی ۲. اسب سواری ۳. شنا ۴. شتر سواری
۱۷- سن بلوغ از نظر مشهور فقها چند سال است؟
۱. پسران ۱۴ سال و دختران ۱۱ سال Y پسران ۱۵ سال و دختران ۹ سال
۳. پسران ۱۸ سال و دختران ۱۵ سال ۴. پسران ۱۵ سال و دختران ۱۱ سال - ------------- 9 ........ ۱۸- از نظر فقها کلیه اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز
۱. صحیح و دارای اثر است ۲. باطل و بلااثر است
۰۳ صحیح ولی بلا اثر است ۰۴ باطل ولی دارای اثر است
۱۹- حق ولایت در مالی صغیر به عهده چه کسی است؟ ۱. پدر و مادر هر چه بالا رود ۲. در صورت نبود پدر، مادر ۳. پدر و جد پدری هر چه بالاتر رود ۴. الف و ب صحیح است ۲۰- اگر ولی مالی صغیر را یا خودش تلف کند یا واسطه تلف مالی صغیر شده باشد: ۱ء ولی ضامن است ۰۲ واسطه ضامن است ۳. برای ولی ضمانتی نیست ۲. ولی و واسطه هر دو ضامن هستند ۲۱- ولایت بر سفیهی که سفاهتش بعد از بلوغ پیدا شده باشد بر عهده کیست؟
۱. پدر ۲. جد پدری ۳. حاکم شرع ۴. مادر و پدر
۲۲- از دیدگاه بیشتر فقها امامیه، اگر سفیه بدون اذن ولی ازدواج کند حکم آن چیست؟
۱. صحیح است ۲. غیر نافذ است ۳. باطل است ۴. قابل فسخ است
Υ») •/Υ «Υ ΥΥΥ «Δ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آشنایی بافقه رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۷
۲۳- عبارت.......... هو خفیف العقلی و ناقصه تعریف کدامیک از موارد ذیل است؟ ۱. و السفیه " . و المجنون " . و الصغير " المجنون و السفيه
۲۴- اگر بعد از بلوغ و رشد جنون پیدا شود، ولایت بر عهده چه کسی است؟( از دیدگاه امام خمینی)
۱. پدر ۲. جد پدری ۳. حاکم ۴. پدر و جد پدری
۱. شرعادیونش ثابت باشد
۲. اموال او از جنسی نقدینگی و منافع و طلبی که از مردم دارد کمتر از دیونش باشد
۲. دیونش موجل باشد
۴. همه طلبکارها یا بعضی از آنها به حاکم مراجعه نمایند و از او بخواهند او را محجور کند ۲۶- اگر مفلس بعد از حجر اقرار به دینی کند اقرار وی چه حکمی دارد؟
۱. صحیح و نافذ است ۲. باطل است ۰۳غیر نافذ است ۴. مطلقا صحیح است ۲۷- کدام گزینه در رابطه با محللی در مسابقه صحیح نمی باشد؟
۱. محللی در میان مسابقه دهندگان مانند امین است
۲. در عقد مسابقه وجود محللی شرط نیست
۳. شرکت محللی در مسابقه برای تشخیصی و تعیین برنده است
۴. وظیفه محلل نظارت بر حسن انجام مسابقه است نه تعیین و تشخیص برنده ۲۸- در کدام یک از موارد زیر کفاره واجبه، کفاره مرتب است؟
۱. کفارہ قتل خطایی ۲. کفاره افطار در روزهای ماه رمشان
۳. کفاره حنث نذر ۴. کفاره حنث عهد ۲۹- برای کدامیک از موارد ذیلی سوگند ادا نمی شود؟
۱. تاکید ۲. التزام ۳. التماس ۴. منا شده
Υ») •/Υ «Υ ΥΥΥ «Δ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :