نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم اسلامی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم اسلامی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : روش تحقیق در علوم اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی
گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۶
۱- آموزه ها و تعالیمی که مشتمل بر باید ها و نبایدهایی در زمینه ی عمل و فعل فردی و اجتماعی انسان است را چه می نامند؟
۱. اصول عقاید ۲. کلام ۳. احکام ۴. اخلاق
۲- کدام یک از موارد زیر جزء علوم نفسی اسلامی خوانده نمی شود؟
۱. فقه ۲. علم کلام نقلی ۳. اخلاق نقلی ۴. فلسفه
۳- کدام یک از متفکران ذیل در پژوهشی اسلامی روش استدلالی قیاسی کلامی را انتخاب کرده اند؟
۱. شیخ اشراق ۲. ابن سینا ۳. علامه حلی آ، ابن عربی
۴- به روشی که قرآن پژوه با بهره جستن از برخی آیات به تفسیر برخی دیگر می پردازد چه می گویند؟
۱. روش تفسیر قرآن با سنت ۲. روش تفسیر قرآن به قرآن
۳. روش تفسیر سنت با قرآن ۴. روش تفسیر سنت با عقل
A— روشی که در آن علاوه بر استدلال و برهان عقلی از مجاهده و تصفیه ی نفس برای دریافت حقیقت استفاده می کنند را چه
نهایی نامند؟ ۱. روش فلسفی استدلالی مشائی ۲. روش فلسفی اشراقی ۲: روش سلوکی عرفانی ۴. روش استدلالی کلامی
۶- فلاسفه کدام علم را کلام جدلی می نامند؟ ۱. منطق ۲. کلام ۳. اخلاق ۴. فقه ۷- نوشته ای که نویسنده ی آن یک نفر است که در موضوعات گوناگون معمولا در یک زمینه ی مشترک جمع آوری و تالیف می شود را چه می نامند؟ ۱. یادنامه ۲. مجموعه مقالات ۳. شبه کتاب ۴. پایان نامه ۸- روشی که پژوهشگر امکان تصرف در متغیرها و سنجش آنها را در شرایط مختلف داشته باشد چه نوع روشی است؟
) ... علٰی Y. تجربی .Y . توصیف f تاریخی
ףץ וץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : روش تحقیق در علوم اسلامی
رشته تحصیلی /کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۶
۹- موردی که پژوهشگر برای بهبود وضعیت موجود و ارائه خدمات گسترده تر و بیشتر، پژوهشی را به انجام رسانده است، چه نوع پژوهشی انجام داده است؟ ۱. کاربردی آ: بنیادی ". توسعه ای آن همبستگی ۱۰- جبران خسارت وارده به حقوق و سرمایه های معنوی به وسیله ی مال امری است که در حقوق اسلامی قابل اثبات می باشد، شامل کدام یک از موارد زیر در پژوهشی می باشد؟
۱. مسئله ۲. فرضیه ۳. هدف ۴. عنوان
۱۱- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های فرضیه ی مطلوب نیست؟ ۱. واضح و روشن باشد ۰۲قابل ارزیابی و بررسی نباشد ۳. حدود آن کاملا مشخصی باشد ۲. پاسخ گوی مسئله ی مورد پژوهش باشد ۱۲- کدام یک از آثار ذیل از منابع رجالی بررسی اسناد گزاره های نقلی حدیثی به شمار می آید؟
۱. لمعه دمشقیه ۲. شعب الایمان ۳. محجه البیضا ۴. الفهرست
۱۳- پیشرو تفکر میان رشته ای در حوزه مطالعات دینی چه کسی است؟ ۱. ملاصدرا ۲. فارابی ۳. خواجه نصیر ۴. ابن سینا ۱۴- غرضی از پژوهش های میان رشته ای در علوم اسلامی چیست؟ ۱. اخذ آراء گوناگون علماء ۲. نمایاندن تمامی ابعاد یک مسئله ی اسلامی ۳. شناسایی تنوع روش ها و دانش های اسلامی ۲. استفاده از علوم اسلامی متعدد ۱۵- هر گاه در مراحل پژوهش: پژوهشگر با تجزیه ی موضوع و محمول، مسئله ی آن را در گستره های مختلف علوم اسلامی طبقه بندی نماید به کدام مرحله از پژوهشی نائل شده است؟ ۱. مسئله یابی ۲. مسئله شناسی ۳. گزارش پژوهش ۴. سازمان دهی اطلاعات
۱. مسئله شناسی ۲. فرضیه
۳. مسئله یابی ۴. تجزیه و تحلیل اطلاعات
صفحه ۲ از ۴
ףץ וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی
گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۶
۱۷- اگر از اثری یک نسخه به جا مانده باشد و آن هم چنان صحیح و مضبوط نباشد مصحح با چه روشی آن را تصحیح می کند؟
۱. تصحیح التقاطی آ: تصحیح بینابین
۳. تصحیح بر مبنای نسخه ی اساسی ۴. تصحیح قیاسی ۱۸- کدام یک از مراحل پژوهش، جهت حرکت پژوهشی، دامنه و گستره ی تحقیق ، نوع منابع و روش جمع آوری اطلاعات را تا
حدود زیادی مشخص می کند؟
۱. فرضیه ۲. سازمان دهی اطلاعات ۳. گزارش پژوهش ۴. نتیجه گیری ۱۹- برای بهره مند شدن از تسهیلات حمایتی وزارت خانه ها و نهادها و مراکز پژوهشی باید چه موردی ارائه شود؟
۱. رساله ۲. طرح نامهای پژوهشی ۳. مقاله ۴. کتاب ۲۰- طولانی ترین مرحله ی پژوهشی کدام مرحله است؟
۱. سازمان دهی اطلاعات ۲. تجزیه و تحلیل اطلاعات
۳. گزارشی ۴. جمع آوری اطلاعات ۲۱- جمع آوری اطلاعات در پژوهش های اسلامی معمولا با چه روشی انجام می گیرد؟
۱. کتابخانه ای ۲. میدانی ۳. مشاهده ۴. مصاحبه ۲۲- چه کتابهایی درباره عقاید و اصول دین اسلام تدوین شده اند؟
۱. کتابهای حدیثی ۲. کتابهای کلامی ۳. کتابهای اخلاقی ۴. کتابهای فقهی ۲۳- جمع آوری اطلاعات به چند روش انجام می شود؟
۱. سه روش - میدانی - کتابخانه ای - آماری آن دوروش - میدانی - کتابخانه ای
۲. دوروش - کتابخانه ای - آماری آن دو روش -میدانی-آماری ۲۴- نخستین گام پژوهشگر برای جمع آوری اطلاعات چیست؟
۱. شناسایی منابع ۲ - اولویت سنجی منابع " . مطالعه منابع ٢- برگه نويسی ۲۵- معمولا آغاز و انجام هر پاراگراف به چه چیز بستگی دارد؟
۱. به آغاز و انجام موضوع ۲. به آغاز و انجام مقدمه ۳. به بیان مسئله ۴. به هدف
ףץ וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی
گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۶
۲۶- کدام یک از ملاک های زیر برای شرکت دادن یک نسخه در تصحیح متن مورد توجه قرار نمی گیرد؟
۱. قدمت ۲. استقلالی ۳. صحت و اصالت f جدید بودن ۲۷- کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیر با کدام روی آورد تالیف شده است؟
۱. روی آورد عرفانی ۲. روی آورد فلسفی ۲. روی آورد نقلی ۴. روی آورد تلفیقی ۲۸- کدام یک از موارد زیر در نگارش پایان نامه و رساله جزء صفحات فرعی نیست؟
۱. صفحه ی عنوان آن صفحه ی سپاسگزاری
۳. صفحه ی اهدا ۰۴صفحه ی محتوا و متن پایان نامه
۲۹- کدام یک از موارد زیر قسمت اصلی پایان نامه است که معرف پاسخ مسئله و تجزیه و تحلیل ادله ی اثبات فرضیه ی آن می
۱. مقدمه ۲. متن ۳. فهرست منابع ۴. فهرست لغات
۳۰- قسمت بیرونی هر پایان نامه که اوراق متن را در بر گرفته است و آن را حفظ می نماید، چه نام دارد؟
۱. عطف یا شیرازه ۲. صفحه ی گشایش ۳. جلد ۴. صفحه ی عنوان
ףץ וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :