نمونه سوال درس نحو کاربردی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس نحو کاربردی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : نحو کاربردی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۳
۱- در کدام یک از افعال زیر ، علامت رفع ، ضمه مقدار می باشد ؟
.Y . یا کلان ". يخرجون ۲- در کدام فعلی مضارع ، حروف مضا رعه مفتوح می باشد؟
۱. یعلم ۲. ایشاهد
۰۳یجتهد ۴. یزلزل ۳- در کدام جمله «ان» مصدریه ناصبه وجود دارد ؟
۱. آقسم بالله آن لویا تینی زید لاکرمنه. ". ولمّاجاءت رسلنا لوطاً سى ء بهم .
۳. علمت آن ستزورنی غد. ۴. مالنا الا نتوکل علی الله . ۴- کدام گزینه در مورد « اذن » ناصبه صحیح نیست ؟
۱. زمان فعلی پس از « اذن » حالی باشد . ۲. بین فعل و «اذن » چیزی جز قسم فاصله نشده باشد.
۳. « اذن » در صدر و آغاز جمله جواب قرار گیرد. ۴. «اذان » حرف جواب و جزا است .
۵- در کدام گزینه، علامت نصب ( فتحه) در آخر فعل ظاهر نمی شود ؟ ( مقدار )
۳. لن ترضی " . لن ندعو 3|ು ಒ| LJ • ع– أحب أن
1. أطلب ۲. تطلب
۳. تطالبا f تطلبان
۷- کدام گزینه صحیح نیست ؟ « لم تصانع الطالبهٔ المعروف فتنالی الشکر. »
۱. لم : حرف نفی و جزم أ : تصنع : فعل مضارع منصوب ۳. الطالبهٔ : فاعل و مرفوع به ضمه ظاهری " : المعروف : مفعول ومنصوب
γ«Υ /Υ γ«Υ ΥΥ"Δ صفحه ۱ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نحو کاربردی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۳
۸- در کدام گزینه، آمدن «ف» بر سر جمله جواب شرط واجب است ؟
۱. و ما ایفعلوا من خیر فلن یکفروه .
۹- در کدام یک از اسم های زیر اعراب نیابی وجود ندارد ؟
) ... مثنی
أ : جمع مؤنث سالم *. جمع مکسر
۴. جمع مذ کر سالم ۱۰- در این آیه «یدا» چه نوع کلمه ای است ؟ « تبت یدا ابی لهب و تاب » ۱. مفرد ۲. مثنی ۳. جمع مکسر ۴. جمع مذکر
۱۱- در کدام گزینه اعراب تقدیری وجود دارد ؟ ۱. لن ترانی . ۲. هو مسرف کذاب . ٢ . لا تقربوا الصلاة .
٢ ؛ جئنابك على هؤلاء شهيداً. ۱۲- کدام اسم مبنی می باشد ؟ ا. اسم حروف مشبهة بالفعل ۰۲ اسم لای نفی جنسی در بعضی حالت ها ۳. اسم افعال ناقصی ۴. اسم افعالی مقاربه ۱۳- کدام گزینه صحیح نیست ؟
۱. هؤلاء - * مبنی بر سکون ۲. منذ - مبنی بر ضمه
۳. مبنی بر فتحه - کیف f زید یضحک - یضحک درمحل نصب، حالی
γ«Υ /Υ γ«Υ ΥΥ"Δ صفحه ۲ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نحو کاربردی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۳
f\— اصل در کلمات مبنی، .. . بودن است ۱. مفتوح ۲. مضموم ۲: مکسور ۴. ساکن
۱۵- نقش کلمه « الصدقات » در این آیه چیست ؟ «انما الصدقات للفقراء و المساکین . »
۱. اسم ان و منصوب به کسره نیابی ۲. خبر ان و منصوب به کسره نیابی
" . مبتدا و مرفوع " . خبر إن و مرفوع ۱۶- کلمه «آب» را به صورت صحیح در جای خالی قرار دهید. «و کان ..............هما صالحا . )
). կl ۲. آبو
۳. آبی ۴. آب
۱۷- با توجه به انواع جملات اسمیه و فعالیه ، کدام گزینه با سایر موارد متفاوت است ؟ ١. أفقر الناس الطامع . ۲. طلب الحلالی جهاد. ۰۳زهق الباطل . ۴. ما عادل الا الله. ۱۸- در کدام گزینه خبر شبه جمله وجود ندارد ؟ ۱. اتما فی الدار زید . - آ فوق الشجرة عصفور ۳. من عندک ؟ " . ما محمد الا رسول . ۱۹- کدام گزینه با توجه به موارد مطابقت های مبتدا و خبر صحیح نیست ؟ ۱. الورع جنهٔ . ۲. فاطمهٔ جریح . ۳. الدرسی مکتوبهٔ . ۴ . انهار جاریه ۲۰- نقش «کیف » در جمله «کیف حا لک؟» چیست ؟ ۱. مبتدا ۲. خبر
" . مفعول مقدم ۴. حالی
γ«Υ /Υ γ«Υ ΥΥ"Δ صفحه ۳ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : نحو کاربردی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۳
۱. القریتان بعیدتان .
۲. الجامعات واسعتان .
٢. الماء مالح . ۴. الابوان رحیمان .
۲۲- نقش «لا» در این عبارت چیست ؟ « اثنان لایشبعان »
۱. لا نافیه ". لا نهی ۳ - لا نفی جنس ۴. لا زائد
۲۳- نقش ضمیر «ه » در این آیه چیست ؟ «و ما واه جهنم » ۱. مفعولی
۳. مضاف الیه ۴. فاعلی
۲۴- در کدام گزینه مبتدا مؤول به صریح وجود دارد؟ ١. أن تصبروا خير لكم . ۳. الکافرون لهم عذاب شدید. ۴. و آنت خیر الرحمین . ۲۵- با توجه به جمله « لم یبق فی المکان من احد » نادرست است ؟ ا. لم يبق : فعل مضارع مجزوم به لم ، علامت جزم حذف حرف عله ۰۲ فی المکان : جار و مجرور ۳. مِن : حرف جر اصلی ۴. احد: فاعل ، محلاً مرفوع ۲۶- در کدام گزینه شبه فعل وجود ندارد ؟ ا. هيهات النجاح مع الاهمال . ۲. اقد جاء تکم موعظهٔ .
۳. مختلف الوانها. ۲. هذه معلمهٔ حسن خلقها .
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۷ =ته
γ«Υ /Υ γ«Υ ΥΥ"Δ
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :