نمونه سوال درس صرف 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس صرف 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی
عن-وان درس : (زبان عربی (۴)، صرف ۲، عربی (۲
گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۲ -، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۷ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۲
1. يوجد – يوجل - يدع ٢. يجد – يوجل - يودع ٢. يجد – يوجل - يدع أ. يوجد – يجل – يدع
صفحه ۱ از ۴
- در فعل یخفن حرف عله به چه دلیل حذف شده است؟ ۱. به دلیل ادغام حرف عله در حرف بعد ۲. به دلیل دفع التقاء ساکنین در فعلی مضارع ۳. چون فعل، مثال واوی بوده و مضارعش مکسور العین است.
۴. چون فعل معتل الاخر بوده و مجزوم شده است.
۲- مضارع فعلی های «وجد - وجل - وداع » چیست ؟
۳- در مجهول کردن فعل های بر وزن فاعل چه نوع اعلالی صورت می گیرد؟
ا. اعلال بالقلب ۲. اعلالی بالحذف ۰۳ اعلال بالتسکین ۴. اعلالی بالنقلی
۴- وقتی یاء ساکنه ای بعد از فصمه قرار گرفته باشد چه تغییری در کلمه رخ می دهد؟(مثال: بیقان)
۰۱یاء تبدیل به ای می شود ۰۲ضمه تبدیل به کسره می شود ۰۳یاء تبدیل به الف می شود ۰۴یاء تبدیل به واو می شود
۵- در کدام یک از گزینه های زیر اعلال بالنقلی صورت می گیرد؟
ا. قاوم – ما ابين ٢. يقول - يبيع ۳. ابیض - آهوی ۴. اسوذ - آلوی ۶- کلمات «قم - استقامه » قبل از اعلال چگونه بوده اند؟
۱. آقوم - استقوام ۲. آقوم - استقوام ۳. آقوم - استقبام ۴. آقوم - استقیام
۷- وقتی واو بعد از الف زائده قرار بگیرد چه تغییری در آن صورت می گیرد؟
۱. تبدیل به یاء می شود ۲. تبدیل به همزه می شود ۳. تبدیل به دالی می شود ۴. تغییری نمی کند
۸- اگر کلمات عصبر و ایسترک به باب افتعال بروند مصدر آنها چگونه خواهد بود؟
۱. اِصطبار - اتسار ۲. اصتبار - اتسار ۳. اصطبار - ایتسار ۲. اصتبار - ایتسار
^R. ז'ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : زبان عربی (۴)، صرف ۲، عربی (۲) رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۲ -، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۷ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۲
۹- در ادغام شرط است که اولا دو حرف از یک جنسی وجود داشته باشد - شرط دوم چیست؟ ۱. هر دو حرف ساکن باشند ۲. هر دو حرف متحرک باشند ۳. حرف اول متحرک و حرف دوم ساکن باشد ۴. حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک باشد ۱۰- در کلمات حیشد - لم یشد - لم یشد آ> ادغام چگونه است؟ ۱. واجب - واجب - واجب ۲. واجب - جایز - واجب
۳. جایز - جایز - واجب ۴. واجب - جایز - جایز
۱۱- کدام یک از موارد زیر از انواع اسم های مشتق محسوب می شود؟ ١. اسم زمان - اسم آلت أ : اسم علم اسم منسوب ۳، مصادر فعل ثلاثی - اسماء اجناس " . اسم منسوب – أسماء اجناس ۱۲- اسم فاعل کلمات مخالقی - استراح ک: چگونه است؟ ا. مُلقا – مُستريح ". مُلقا – مُستريح ۳. ملقی - مستراح ۴. ملق - مستراح ۱۳- در جمله اری رجلا منصورا اخوه کلمه اخو چه نقشی دارد؟ ۱. فاعلی برای منصورا ۲. فاعلی برای رجلا ٢. نائب فاعل برای منصورا مفعول به برای رجلا ۱۴- کدام یک از عبارات زیر درست است؟ ۱. امراه عطشی ۲. امراه عطشان ۳. امراه غضبی ۴. رجل سودای ۱۵- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟ ۱. صفت مشابهه فقط از افعال متعدی ساخته می شود ۲. صفت مشابهه فقط وصف است و برتری چیزی بر چیز دیگر را بیان نمی کند ۳. صفت مشابهه باید برای زمان ماضی یا آینده باشد
۲. صفت مشابهه دلالت بر صفتی می کند که بعد از اینکه نبوده به وجود آمده
۱۶- مؤنث صفات مشابهه اسمهایی که بر رنگ، عیب یا زینتی دلالت می کنند بر چه وزن هایی است؟ ۱. فعلاء ۲. فعلی ۳. فعلاء ۴. فعلی
YYʻ. AA .\.\[ .\.\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : زبان عربی (۴)، صرف ۲، عربی (۲)
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۲ -، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۷ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۲
٧ا– هى صيغ بمعنى اسم الفاعل تدل على كثره انصاف الموصوف بهذه الصفته وتقتضى تكرار الفعل ۱. صفت مشابهه ۲. صیغه های مبالغه ۳. صیغه های تفضیلی آ، صفت مشابهه بمعنی مفعول
۱۸- از کدام گروه کلمات زیر می توان اسم تفضیل مباشر ساخت؟
۱. علم - کاد ۲. ما علم - غلام ۳. عسی - عدم ۴. نفع - فضل ۱۹- صیغه مبالغه عقدس - فهم ک در کدام گزینه به درستی آمده؟
۱. قدوس - فهیم ۲. قدوسی - فةامه ۰۳قدیس - فهیم " قديس – فهوم ۲۰- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟
۱. هذا الطالب الفتاه الفضلی ٢ . هذه الطالبه الفتاه الافضل
۳. انت الفتاه الفضلی ۴. انت الفتاه الافضلی ۲۱- اگر فعل مضارع ثلاثی مجرد، مفتوح العین باشد، اسم زمان و مکان آن بر چه وزنی می آید؟
) ... مفغل ャ。 مفعل .Y . مفعال to مفعل ۲۲- اسم زمان و مکان فعل خسقط - یسقط > بر چه وزنی می آید؟
۱. مسقط ۲. مسقط ۳. مسقاط ۴. مسقط
۲۳- کدام یک، از اوزان اسم آلت نیست؟
۱. مفعال ٢. فعيل ۳. مفعلی ۴. مفعله ۲۴- کدام یک از اسم آلت های زیر از فعل لازم ساخته شده اند؟
1. مرقاة ۲. منشار ۳. منفاخ ۴. میزان ۲۵- کدام گزینه درباره سنه ۱۳۵۷ درست است؟
1. الف و ثلاثمائة و سبع و خمسون آ - الف و ثلاثمائه و سبع و خمسين
۳. الف و ثلاثمائه و سبعه و خمسین ٢. الف وثلاثمائة و سبعاً و خمسين
^R. ז'ץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : زبان عربی (۴)، صرف ۲، عربی (۲) رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۳۲ -، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۷ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۲
۲۶- معدود اعداد ۱۰-۳ چگونه است ؟
۱. فرد و منصوب ۲. فرد و مجرور " جمع و منصوب " جمع و مجرور ۲۷- معنی عبارت بضعه وعشرون رجلا" چیست؟
۱. ۹-۳ مرد ۲. ۱۳-۱۹ مرد ۲۳.۳- ۳۰ مرد ۴. تعدادی مرد ۲۸- در عبارت جاء احد عشر رجلاً " نقش رجلاً چیست؟
۱. فاعل و محلا مرفوع ۲. تمییز و محلا منصوب
" : مفعول به و منصوب ۴. تمییز و منصوب
۲۹- رابطه عدد ۱-۲ با معدودش چگونه است؟ ۱. عدد با معدودش از نظر مونث و مذکر بودن مطابقت می کند ۲. مطابقت و عدم مطابقت جایز است ۳. عدد همیشه مونث می آید
t عدد همیشه مذکر می آید
۳۰- اعراب کم، در عبارت بکم تومان اشتریت هذا الثوب؟ چیست؟
۱. مبنی بر سکون محلا مجرور به حرف جر آ ، مبنی بر سکون محلا مرفوع(فاعل مقدم) ۳. مجرور به حرف جر آمبنی بر سکون محلا منصوب (مفعول به مقدم) ^R. ז'ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :