نمونه سوال درس کلام 3 تخصصی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کلام 3 تخصصی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : ( کلام ۳(تخصصی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۲۳ ۱- از واضح ترین براهین عقلی و قابل فهم برای همگان، برای اثبات وجود خداوند است؟ ۱. برهان حدوث ۲. برهان نظم ۳. برهان صدیقین ۴. برهان امکان و وجوب ۲- بهترین مثال برای ترکیب از اجزای عقلی کدام است؟ ۱. خط و سطح ۲. سطح و حجم ۳. ماده و صورت ۴۔ جنس و فصل ۳- از نظر نویسنده کتاب، قول به نیابت ذات از صفات، از کلام کدام یک برداشت می شود؟ ۱. ابوعلی جبایی ۲. اشاعره .Y . شیخ اشعری ۴. شیخ مفید ۴- اگر بگوییم که ذات الهی یکتا و بدون مثل ومانند است، اصطلاحا به آن چه می گویند؟ ۱. احدیت ذات الهی ۲. بساطت ذات الهی ۳. واحدیت ذات الهی ۴. مرکب نبودن ذات الهی
۵- تصور وجود اموری که مخلوق خداوند هستند اما تدبیر جهان و سرنوشت انسان در حیات تکوینی و تشریعی به آنها واگذار شده است، بیانگر کدام گزینه است؟
۱. شرک در ربوبیت ۲. توحید در ربوبیت ۳. شرک در خالقیت ۴. توحید در ذات ۶- "توحید در حاکمیت، توحید در طاعت و توحید در تشریع از اقسام کدام توحید است؟
۱. توحید در ذات ۲. توحید در ربوبیت ۳. توحید در خالقیت ۴. توحید در عبادت
۷- در صورتی که مفهوم یک صفت، نوعی حسن و جمال را برای خدا ثابت کند و اشاره به یک واقعیت در ذات الهی داشته باشد،
۱. صفت جلالیه " صفت سلبيه ۳. صفت فعلی " صفت ثبوتيه ۸- خداوند متعال به صفت ............. توصیف می شود و به صفات ....................... تنزیه می گردد؟ ۱. کمالی - جمالی ٢. جلال – جمال ۳. کمالی - جلالی ٢. جمال – جلال
۹- نظر عدلیه در باب کلام الهی چیست؟ ۱. کلام الهی از صفات ذات الهی است ۲. کلام الهی، اصوات و حروفی است که قیام حلولی بر خداوند ندارند ۳. کلام الهی همانند علم و قدرت قدیم است ۲. علاوه بر کلام لفظی به کلام نفسی نیز قائلند
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۵۵۶ صفحه ۱ از ۴
= نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. - - دانشگاه پیام نور =
کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : کلام ۳(تخصصی)
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۲۳
۱۰- نظریه تفویضی نظر کدام مکتب است ؟
۱. معتزله ۲. اشاعره ۳. حکما ۲. شیعه ۱۱- گزینه نادرست را انتخاب نمایید؟
۱. علم خداوند موجودات علم حضوری است
۲. اشیاء با هویت عینی خود نزد خدا حاضرند
۳. علم خدا به اشیا از طریق صور ترسیم یافته و قائم به ذات الهی است
۲. علم فعلی خداوند همانند خود فعل الهی قابل تغییر است ۱۲- صحیح ترین تفسیر در باب سرمدیت خداوند در کدام گزینه ارائه شده است؟
۱. ذاتا سابقه عدم ندارد و معدوم شدنش ممتنع است ۲. ملازم و مصاحب همه از منه گذشته و آینده است
۳. ملازم مجموع زمانهای بالفعل و مقدار در گذشته است ۴. دارای وجودی مستمر در زمانهای آینده است
۱۳- اولین گروهی که بر عدم حدوث قرآن تاکید ورزیدند چه گروهی بودند و پیشاپیش آنها چه کسی بود؟ ۱. معتزله - قاضی عبدالجبار ۲. اهل حدیث - احمد بن حنبلی ۳. اهل حدیث - قاضی عبدالجبار ۴. معتزله - الواثق بالله
۱۴- عبارتیست از اینکه خداوند به هرموجودی وجودی را که مستحق و سزاوار است عطا می کند و قابلیت هیچ موجودی را مهمل نمی گذارد؟
۱. عدل تکوینی ۲ - عدل تشریعی ۳. عدل جزایی ۴. عدل در پاداش ۱۵- معتقدند که عقل حکمی در مورد حسن یا قبح هیچیک از اشیا به نحو سالبه کلیه ندارد؟
۱. عدلیه ۲. معتزله ۳. امامیه ۴. اشاعره ۱۶- گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
۱. اشاعره به هدفداری افعالی الهی معتقدند
۲. چون خدا منزه از قبایح است پس افعالش باید همراه غرضی باشد
۳. حکما در نفی غرضی از افعالی الهی با اشاعره هم رای هستند
۴. کسی که افعال خدا را دارای غرضی می داند غرضی راجع به فاعلی را قصد کرده است
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΔΔ και
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۲ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلام ۳(تخصصی) رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۲۳
۱۷- معتقد است که حقیقت هیچ فعلی برای هیچکس جز خدا وجود ندارد و همانا افعالی که به مردمان نسبت داده می شود بر طریق مجاز است؟
۱. قاضی عبدالجبار معتزلی ۲. شیخ صدوق ۲، جهم بن صفوان ٢. علامه مجلسی
۱۸- این نظریه که افعال بندگان به خودشان واگذار شده و آنها فاعل افعال خود هستند و خدا هیچ نقشی در افعال بندگان ندارد کدام نظریه است؟
۱. نظریه تفویضی ۲. نظریه جبر ۳. نظریه کسب ۴. نظریه امر بین الامرین
۱۹- کدام گزینه نادرست است . ۱. هر وجودی ذاتا خیر است ۲. آنچه اولا و بالذات به خالق یک شی نسبت داده می شود وجود قیاسی شی است ۳. آنچه محتاج فاعل مفیض است همان وجودست ۴. وجود اضافی یک پدیده امر واقعی نیست تا نیازمند آفریننده ای باشد ۲۰- اتصاف خدا به استوای برعرش و داشتن دست و چشم از جمله کدام صفات است؟ ۱. صفات ثبوتی ۲. صفات حقیقیه ۳. صفات ذاتیه " صفات خبريه
۲۱- بطور خلاصه، سبب انتفای ماهیت از خداوند چیست؟
۱. چون هر ماهیتی ذاتا واجب الوجود است ۲. چون خداوند واجب الوجود بالذات است ۳. زیرا آنچه واجب نیست ماهیت ندارد ۲. زیرا هرماهیتی ذاتا ممکن نیست
yy_ وجود صرف، تثنیه بردار و تکرارپذیر نیست ، دلیل بر چیست؟
۱. اثبات نظریه تثلیث ۲. اثبات وحدانیت خدا ۳. اثبات وجود خداوند ۴. اثبات وجوب بحث از اصول دین
۲۳- از نظر نویسنده آیه الو کان فیهما آلهه الا الله لفسد تها اشاره به کدام مطلب دارد؟
۱. توحید در ربوبیت ۲. توحید در خالقیت ۳. توحید در ذات ۴. توحید در صفات
۲۴- آیه ان الحکم الا الله یقص الحق و هوا خیر الفاصلین کدام نوع توحید را بیان می کند؟
۱. توحید در ذات ۲. توحید در صفات ۳. توحید در خالقیت ۴. توحید در حاکمیت ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۵۵۶ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴ =ته***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : کلام ۳(تخصصی) رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۲۳
۲۵- آیه قل انظاروا ماذا في السماوات و الارض بیانگر کدام یک از راههای شناخت صفات الهی است؟
۱. کشف و شهود آ: وحی الهی
۰۳راه عقلی ۴. مکاشفات و مشاهدات روحی
۲۶- در علم حصولی، معلوم بالذات و معلوم بالعرضی به ترتیب کدامند؟
۱. صورت ذهنی - شی خارجی ۲. شی خارجی - صورت ذهنی
۰۳صورت ذهنی - صورت ذهنی ۲. شی خارجی - شی خارجی ۲۷- آیه و کان الله علی کل شیء قدیرا دلالت بر چه چیزی دارد؟
۱. تناهی قدرت الهی ۲. عمومیت قدرت الهی ۳. علم حصولی خداوند ۴. حقیقت حیات الهی ۲۸- آیه ما یا تیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون صراحتا چه چیزی را بیان می کند؟
۱. قدم کلام الهی ۲. کلام نفس الهی
۳. اثبات نظر اهل حدیث ۴. حدوث کلام الهی ۲۹- محلی نزاع بین قائلان به حسن و قبح عقلی و شرعی، کدام ملاک ذیل است؟
۱. موجب کمال یا نقصی بودن برای نفسی
۲. موافقت یا مخالفت با غرضی و مصلحت
۳. آنچه موجب ستایش یا مذمت فاعل آن توسط عقل می شود ۴. سازگاری و ناسازگاری با طبع ۳۰- کدام آیه به وضوح دلالت بر حسن و قبح عقلی دارد؟ ا. قل انما حرم ربي الفواحش آن وجوه يومئذ ناضره الي ربها ناظره
۳. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون " . و كان الله علي كل شيء مقتدرا
γ«Υ /Υ γ«ΥΥΔΔ και صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :