نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۱۳
۱- تنها مدرسه یونانی خالصی در سرزمینی که نخستین بار مورد حمله اعراب واقع شد کدام است؟
۱. اسکندریه ۲. رها ۳. انطاکیه ۴ - نصیبین
۲- کدام موارد زیر بیانگر نظر آریوس درباره مسیح است؟
۱. مسیح پسر خداست و این فرزندی، فرزندی جسمانی است
۲. منکر اینست که مسیح پسر خدا باشد ۳. منکر این نیست که مسیح پسر خدا باشد، ولی فرزندی جسمانی را قبول نداشت ۲. مسیح پسر انسان است وفرزندی جسمانی است ۳- مرحله کثرت تألیفات فلسفی کدام مرحله از تاریخ ترجمههای سریانی است؟
۱. مرحله نخست
۲. مرحله دوم دوره بعد از تسلط اسلام
۳. مرحله سوم دوره متعلق به خود سریانیان بدون تأثیر از اسلام
۴. مرحله سوم دوره تحت تأثیر اسلام ۴- فلسفه نوافلاطونی و تصوف از طریق چه کسانی وارد جهان اسلام شد؟
۱. نسطوریان ۲. مدرسه جندی شاپور ۳. مدرسه حران ۴. یعقوبیان ۵- کتاب ربوبیت که شرحی مأخوذه از تاسوعات افلوطین است توسط چه کسی ترجمه شد؟
۱. حنین بن اسحاق ۰۲ اسحاق بن حنین
" يوحنابن البطريق ٠٢ عبدالملک بن ناعمه حمصی ۶- «حالی» نزد حکما به چه معناست؟
۱. نهایت گذشته و آغاز آینده ۲. لحظه ای حد مشترک میان دو زمان گذشته و آینده
۰۳ کیفیات غیر راسخه نفسی آ، امری که موجب تکلم به وجهی مخصوصی است ۷- مسلمانان فرهنگ عقلی یونان را چگونه اقتباس کردند؟
۱. مطالبی تازه به آن افزودند ۲. خطاهایش را اصلاح کردند
۰۳آنرا بدون تغییر تنظیم کردند ۰۴ آنرا به طور کامل بدون تغییر و تنظیم اقتباس کردند
የየምየ f •\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
. = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۱۳
۸- بنابر قول اخوان الصفا کدام گروه متکلمین معتقدند در علم طب فایدتی نیست؟
۱. اشاعره ۲. کرامیه ۳. امامیه ۴. معتزله ۹- چه کسی برای نخستین بار بیماری حصبه و آبله را به دقت توصیف کرد؟
۱. ابن سینا ۲. زکریای رازی ۰۳ ثابت بن قره ۴. جابر بن حیان ۱۰- کدام مورد زیر درباره رازی درست است؟
۱. منجم بود و ستارگان را عقول مفارق دانست
۲. در مقابل الله، به مبانی قدیم دیگری چون نفس کلی و هیولای اولی قایل بود
۳. مکان و زمان را نسبی دانست
۴. احوالات نفسانی انسان را تابع مزاج دانست ۱- مبادی نظریه تطور داروین در کتاب کدام اندیشمند آمده است؟
۱. جاحظ ۲. جابربن حیان ۳. رازی ۴. ابن سینا
۱۲- بزرگ ترین مکتشف در علم مناظر که بعد از بطلمیوسی ظهور کرد که بود؟
۱. فارابی ۲. خوارزمی ۳. رازی ۴. ابن هیثم ۱۳- چه کسی موسیقی را در دو جنبه نظری و عملی مورد بحث قرار داد؟ ۱. جاحظ ۲. خوارزمی ۳. ابن هیثم ۴. فارابی
۱۴- کدام مسئله موجب اقامه نظامی اجتماعی گردید که با نظریه افلوطینی در تنظیم عالم وجود و نیز فلسفه عددی فیثاغوریان موافق بود و این تمایل التقاطی سبب پیداش اخوان الصفا گردید؟ ۱. نبوت ۲. معاد ۳. امامت ۴. خلقت ۱۵- کدام گزینه بیانگر نظر کندی درباره فسفه و دین است؟ ۱. میان دین و فلسفه اختلافی نیست ۲. فلسفه و دین متضادند ۳. فلسفه برتر از دین است ۴. دین برتر از فلسفه است ۱۶- کدام مورد بیانگر روش کندی در فلسفه ورزی است؟
۱. روش تجربی ۲. روش استدلالی برهانی ۰۳روش منطقی ریاضی ۴. روش نقلی و عقلی
صفحه ۲ از ۵
የየምየ f •\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ =
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۱۳
۱۷- به نظر کندی شیئیت شیع به چیست؟
۱ . ماده ۲. صورت ۳. طبیعت ۴. جرم
۱۸- به نظر کندی کدام مورد محل همه قوای نفسی است؟
۱. دماغ ۲. مزاج ۳. حس مشترک ۴. نفس ناطقه ۱۹- کندی دلایل خود را برای اثبات وجود خدا مبتنی بر چه چیزی می داند؟
۱. دو صفت قدرت وعلم خداوند ۲. حدوث و کثرت در موجودات
۰۳ وجوب وجود و قدرت خدا ۴. وجوب و امکان در مخلوقات ۲۰- کدام مورد از تقسیمات عقلی در فلسفه کندی است؟
۱. عقلی بالقوه - بالملکه - بالفعل - بالمستفاد
۲. بالفعلی - بالقوه - بالملکه - فعالی
۳. بالفعل - بالقوه- عقلی که در نفسی از قوه به فعالیت می رود - عقلی ظاهر
۴. بالقوه - بالملکه -عقلی که در نفس از قوه به فعالیت می رود - عقل فعال ۲۱- کتاب الجمع بین رأیی الحکمین فارابی بیانگر چیست؟
۱. اعتقاد فارابی به وحدت فلسفه
۲. اعتقاد فارابی به اهمیت و اولویت فلسفه
۳. احترام فارابی نسبت به فلاسفه یونان خصوصا افلاطون و ارسطو
۴. اعتدال و میانه روی در اندیشه ۲۲- فارابی اختلاف عملی افلاطون و ارسطو را در چه چیزی می داند؟
۱. مسائل سیاسی ۲. مسائل اخلاقی ۳. هدف فلسفه ۴. مزاج و استعداد
۲۳- کدام مورد بیانگر مثالی از نظر فارابی است؟ ۱. صور کلی موجودات در ضمن افراد وجود دارد ۰۲صور موجود در عقل الهی
۳. مثلی قائم بالذات ۰۴صور موجود در امور محسوس
= صفحه ۳ از ۵
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۶۳۴ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۱۲۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۱۱۳
۲۴- فارابی در چه زمینهای افلاطون و ارسطو را مورد نقد قرار داده است؟
مسئله عادات و ارتباط با فضیلت
. کلیات پنجگانه و الفاظ
حجت و معرف
، قیاس اقترانی-قیاس شرطی- قیاس شعری
قیاس حملی-قیاس اقترانی- قیاس جدلی
۳. خدای فارابی به مخلوقات خود نزدیک است و به اعمال آنها علم کامل دارد
معرفتی فیضی از عقل فعال و معرفت اشراقی است
معرفت عقلانی و منطق ریاضی
صفحه ۴ از ۵
Y
f
f
۲. عقل فعال صرفا جنبه معرفتی و شناختی از طریق تجرید صور محسوس دارد
Y
. Y.
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۱
۱. روش و رمز و اشاره در بیان افلاطون
". شیوه زندگی ۲۵- موضوع منطق از نظر فارابی کدام مورد است؟
۱. تعاریف کلی و قیاسی
۳. معقولات و الفاظ ۲۶- کدام موارد زیر از انواع قیاسی فارابی است؟
۱. برهان سوفسطایی - قیاسی شرطی - قیاسی جدلی
۳. برهان سوفسطایی - قیاس خطابی - قیاسی شعری ۲۷- کدام موارد زیر بیانگر نظر فارابی در مورد خداوند است؟
۱. خدای فارابی جز با ریاضت صوفیانه بدان نتوان رسید
۲. خدای فارابی همان خدای قران و اسلام است
۲. خدای فارابی به جزئیات خارج از ذات خود علم دارد
۲۸- کدام موارد زیر بیانگر نظر فارابی در مورد عقل فعال است؟
۱. به تقسیم ارسطویی عقلی بالقوه و بالفعل معتقد است
۳. عقل فعال در حرکت افلاک و کواکب نقش دارد
۲. عقل فعال سبب وجود نفوس ارضیه است ۲۹- کدام مورد معرفت از نظر فارابی را بیان می کند؟
۱. معرفت مشایی از طریق تجرید صور محسوسات
۳. تذکر و یادآوری از طریق احساس اشیاء محسوس
\•\•|\•\• የየምየ f
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :