نمونه سوال درس تاریخ حدیث نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ حدیث نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ حدیث
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۰۲
با توجه به آیات و روایات، استدلال امامیه بر سندیت قول و فعل اهل بیت (ع) کدام است؟
۱. علم و دانایی آنان و توانایی در بیان ۲. مرجع بودن و مقام عصمت
۰۳ضبط و دقت در قول پیامبر و خویشاوندی با وی ۲. مصاحبت و خویشاوندی و مقام امامت
Y — آخرین صحابی پیامبر(ص) در مدینه کدام است؟
۱. فضل بن عباسی ۲. معاذ بن جبلی
۳. جابر بن عبدالله انصاری T : عبدالله بن عمر " جمع حدیث اهل سنت رسماً از چه قرنی آغاز گردید؟
۱. دوم ۲. چهارم ۳. اولی ۴. سوم " شرح سیوطی بر کتاب موطا مالک بن انس کدام است؟
۱. التمهید من المعانی و الاسانید ۲. الکواکب الدراری
۳. المنهاج فی شرح الموطا ۴. تنویر الحوالک
* گزینه صحیح در رابطه با عبارت " کتاب حدیثی که احادیث به ترتیب ابواب فقهی مرتب شده باشد کدام است؟ ۱. سنن ۲. معاجم ۳. خبر ۴. جوامع جوامع اولیه اهل سنت شامل کدامیک از موارد زیر می باشد؟ ۱. مسند احمد بن حنبلی، موطا مالک و جوامع حدیثی ۰۲ کتب نگاشته شده تا آخر قرن سوم ۳. کتب نگاشته شده در زمان پیامبر(ص) و ائمه (ع) ۴، صحاح سته و موطا مالک بن انسی " " خطابی عبارت " لم یصنف فی حکم الدین کتاب مثله را در رابطه با کدام یک از صحاح سته بیان نموده است؟ ۱. صحیح بخاری ۲. صحیح مسلم ۳. ابوداوود سجستانی ۴۔ سنن نسائی " - کدامیک از نواقص صحیح مسلم به شمار می رود؟ ۱. عدم ذکر احادیث ذیل فصولی ۲. عدم دقت در ضبط احادیث ۳. عدم اسناد تمامی احادیث ۴. عدم ذکر عنوان ابواب " جامع المسانید ابن کثیر شامل کدامیک از کتب می شود؟ ۱. پنجاه کتاب حدیثی نوشته شده قبل از وی ۲. صحاح سته و مسانید اربعه
۳. مسند ابن حنبل موطا مالک و صحاح سته ۲. مصنفات مشهوره غیر از صحاح سته صفحه ۱ از ۴ =
\\ \\የ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ حدیث
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۰۲
عبارت " این کتاب با توجه به احادیث فضائل اهل بیت و خاصه علی(ع) و عدم تعصب در نقل روایات امام باقر و امام صادق (ع) و مرتب بودن احادیث بر اساس نام صحابه و نگارش در آغاز سده سوم واجد اهمیت است مربوط به کدامیک از کتب حدیثی می باشد؟
۱. مسند احمد بن حنبلی ۲. موطا مالک ۳. صحیح بخاری ٢. جوامع الجامع ۱ - کدام محدث برای اولین بار احادیث تفسیری را در یک جا جمع آوری نمود کدام است؟
۱. اسحاق بن راهویه ۲. مالک بن انسی
۳۔ ابن حجر عسقلانی ۴. شعبه بن حجاج واسطی " - ابن ابی حاتم رازی کتاب الجرح و التعدیل را با استفاده از کدام مجموعه به نگارش درآورد؟
۱. کتاب الاسماء و الکنی ۲. کتاب الکمال مقدسی
۳. میزان الاعتدالی حاجی خلیفه ۰۴ تاریخ کبیر بخاری " - ابداع رموزی برای اصول اربعه رجالیه از طرف کدام یک از محدثین صورت گرفت؟
۱. ابن غضائری ۲. علامه حلی ۳. ابن داوود ۴. شهید ثانی " نویسنده کتاب رجالی نقد الرجال کدام است؟
۱. ملاعبد الله شوشتری ۲. ابن شهرآشوب مازندرانی
۳. محمد بن علی اردبیلی ۲. میرمصطفی بن حسین تفرشی
عبارت " طالب حدیث، کتاب یا حدیثی را به خط یا به تصحیح استاد بیابد و یقین کند که کتاب از اوست و از او نقل کند " مربوط به کدامیک از موارد تحمل حدیث به شمار می رود؟
۱. اعلام ۲. وجاده ۳. مناوله ۴ - وصیت " نخستین کسی که در علم مصطلح الحدیث کتاب نگاشت؟
۱. قاضی ابومحمد رامهرمزی آ ، ابوحفص میانجی
۳. ابونعیم اصفهانی ۴- خطیب بغدادی үү
امیر محمد باقر حسینی استرآبادی مولف کدامیک از کتابهای نوشته شده در زمینه اصطلاحات حدیث می باشد؟
۱. امان الحثیث ۲. الرواشح السماویه ". هدايه المحصلين ۴۔ توضیح المقال
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۱۲ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از "
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : .
عنوان تا تاریخ حدیث
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۰۲
" " اصول اربعمائه بیشتر توسط کدام گروه به نگارش در آمده است؟ ۱. ائمه معصومین (ع) ۲. شاگردان ائمه (ع) ۳. شاگردان امام صادق (ع) ۴. صحابه و تابعین و تابع تابعین ۱ - اصل عبارت اصحاب اجماع که بر روایات منقوله از آنان ادعای اجماع شده، برای اولین بار توسط کدامیک از رجالیون مطرح گردیده است؟ ۱. شیخ صدوق ۲. مرحوم کشی ۲. شیخ طوسی ۴. نجاشی " " امام صادق(ع) در مورد کدامیک از اصحاب اجماع فرموده است: اگر وی نبود احادیث پدرم امام باقر(ع) از بین می رفت؟
۱. جمیل بن دراج " : حسن بن محبوب ". زراره بن اعين " يونس بن عبدالرحمن
" " شیخ مفید نسبت به کدام یک از کتب اربعه شیعه می فرماید: "هو اجل کتب الشیعه و اکثرها فائده
۲. استبصار ۳. من لایحضره الفقیه ۴. تهذیب
۱. کافی " - کدام گزینه در مورد هدایهٔ الامهٔ صحیح است؟
۱. مرحوم مجلسی آن را برای استفاده عموم تالیف نمود
۲. کتاب حدیثی که بخشی از ابواب در آن آمده است
۳. خلاصه ای از کتاب وسائل الشیعه
آ، به درخواست فقها و توسط میرزا حسین نوری نوشته شده است " کتاب حدیثی وافی مربوط به کدامیک از نویسندگان می باشد؟
۱. میرزا محمد استرآبادی ۲. میرزا حسین نوری
۳. ملاخلیل قزوینی ۴۔ ملامحسن فیض کاشانی " - کدام یک از گزینه ها در مورد روضه کافی صحیح نیست؟
۱. موضوع آن شامل قصص، تاریخ و مواعظ می باشد
۲. اکثر محدثین و رجالیون شیعه، انتصاب آن را به مرحوم کلینی رد کرده اند
۳. اسناد آن فاقد دقت کامل همانند دیگر تالیفات نویسنده است.
۲. موضوع آن خطب و رسائل ائمه می باشد و احادیث فقهی کمتر در آن دیده می شود * - کدامیک از شروح فارسی کافی به شمار می رود؟
1. الرواشح السماوية ۲. مراهٔ العقولی ". روضة المتقين ۴. الصافی
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۳ از ۴
γ. γ./Υ. γ. ΥΥΥΥΥ
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان تا تاریخ حدیث
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰۱۰۲
" - کدامیک از شروح فارسی محمد تقی مجلسی بر من لایحضره الفقیه به شمار می رود؟ ۱. هدلی العقول فی شرح الاحادیث ۲. لوامع صاحبقرانیه ۳. ملاذالاخیار ۴. تنبیه العقول " - کدامیک از کتب حدیثی شیعه شرح مقنعه شیخ مفید است که یک دوره فقه را به اختصار در بر می گیرد؟
۱. وسائل الشیعه ۲. سفینهٔ البحار ۳. استبصار ". تهذيب
" " کدامیک از مولفان کتب اربعه شیعه در عصر غیبت صغری زندگی می کرده است؟ ۱. شیخ طوسی آ ، مرحوم کلینی ۳. شیخ مفید ۴. شیخ صدوق " فهرست کتاب وسائل الشیعه توسط چه کسی یا کسانی به رشته تحریر در آمده است؟ ۱. شیخ حر عاملی ۲. گروهی از شاگردان مولف ۳. سید جواد مصطفوی ۴. میرزا حسین نوری طبرسی " علت اینکه مولف جامع حدیثی بحارالانوار کمتر از کتب اربعه حدیثی نقل حدیث نموده کدام است؟ ۱. تفاوت موضوعات احادیث موجود در هر یک از این مجموعه های حدیثی ۲. عدم ذکر اسناد در داخل متن در کتب اربعه حدیثی ۰۳ وجود دیدگاههای متقارن با اهل سنت در آن دوره تاریخی
آ، اشتهار، دسترسی و وجود نسخه های متعدد از کتب اربعه
ل دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۴ از ۴
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۴۱۲ = نامس
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :