نمونه سوال درس حقوق تطبیقی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق تطبیقی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۹۲ ۱- چه کسی در قرن ششم میلادی دستور تدوین قوانین رومی را صادر نمود؟ ۱. پمپونیوس ۲. ژوستی نین ۳. سلن ۴. ارسطو ۲- قواعد انصاف در انگلستان برای پاسخ به چه موضوعی شکل گرفت؟ ۱. صلاحیت دادگاه ها ۲. استقلال حقوقی افراد ۳. احساسات عدالتخواهی ۴. تفسیر قوانین موجود ۳- اساسی جمهوری فرانسه برچه مبنایی قراردارد؟ ۱. حکومت مردم توسط مردم و برای مردم ۲. حکومت توسط مردم برای تسلط دولت ۳. حکومت دولت توسط دولت و برای مردم ۲. حکومت دولت توسط مردم و برای دولت ۴- کدام قانون در فرانسه، نحوه انتخاب نمایندگان مجلس ملی را تعیین کرده است؟ ۱. قانون اساسی ۲. قانون عادی ۳. رویه قضایی ۴. احکام حکومتی
۵- در شورای قانون اساسی فرانسه، چند نفر از اعضاع، توسط رئیس جمهور انتخاب می شوند؟
۱. دو نفر ۲. سه نفر ۳. چهار نفر ". پنج نفر ۶- حوزه دادگاه شهرستان در نظام حقوق فرانسه، از چند دپارتمان تشکیل است؟
۱. یک دپارتمان ۲. دو دپارتمان ۰۲ سه دپارتمان ۴. چهار دپارتمان ۷- نمایندگان بوندستاگ در آلمان، برای چه مدت انتخاب می شوند؟
۱. یک سال ۲. دو سالی ۳. سه سال ۴. چهار سال ۸- وزیران فدرال در آلمان، توسط کدام مقام منصوب میشوند؟
۱. صدر اعظم ۲. بوندستاگ ۰۲ رئيس جمهور " مجلس سنا ۹- اعضای مجلس نمایندگان ایتالیا، برای چه مدتی انتخاب می شوند؟
۱. چهار سال آ ، پنج سال ۳. سه سال ۰۴ هفت سال ۱۰- قضات دادگاه قانون اساسی در ایتالیا، به مدت چند سال انتخاب میشوند؟
۱. ۷سالی ۶.۲ سال ۸.۳ سالی ۴. ۹ سال ۱۱- دادگاه عالی فدرال هند از چند قاضی تشکیل شده است؟
۱. ۱۰ نفر ۲. ۱۲ نفر ۱۴.۳ نفر ۴. ۱۶ نفر
γ.γ./γ.γ.γγ\\Λ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۹۲ ۱۲- حقوق هندو، راه حل ها را در چه موضوعی جستجو می کند؟
۱. قانون ۲. رویهء قضایی ۳. عرف ۴. دکترین ۱۳- پروفسور «رنه داوید»، مطالعه حقوق انگلیسی را به چند قسمت (دوره) تقسیم می کند؟
۱. دو قسمت ۲. سه قسمت ۳. چهار قسمت " . پنج قسمت ۱۴- چه نوع نظام سیاسی در انگلستان حکومت میکند؟
۱. مشروطه سلطنتی ۲. سلطنت مطلقه ۳. تفکیک قوا مطلق ٠٢ جمهوری پارلمانی ۱۵- در نظام حقوقی انگلیسی، تعقیب و تحقیق در امور جنایی بر عهده کدام نهاد است؟
۱. دادگاه ها ۲. دادگستری ٠٢ پليس ۴. دادستانی ۱۶- از چه قرنی، دادگاه های کامن لو و انصاف در انگلیسی با هم ادغام شدند؟
۱. قرن ۱۷ ۲. قرن ۱۸ ۳. قرن ۱۹ ۴. قرن ۲۰ ۱۷- در سازمان قضایی انگلیسی دادگاه محلی جزء کدام دادگاه است؟
۱. دادگاه عالی ۲. دادگاه صلح ۳. دادگاه اطفالی ۴. دادگاه بدایت ۱۸- کدام دادگاه در انگلیسی از صلاحیت وسیع برخوردار است؟
۱. دادگاه چانسری ۲. دادگاه عالی جزائی
۳. دادگاه صلح ۴. دادگاه ملکه یا قراردادها و خسارات ۱۹- دیالکتیک یا نظریهء تضادها ، توسط چه کسی بیان گردید؟
۱. لنین ۲. هگلی « : مارکس ۴. انگلسی ۲۰- کدام سازمان در اتحاد جماهیر شوروی سابق، ارگان عالی قدرت بشمار میرفت؟
۱. شورای ملیتها ۲. شورای عالی اتحاد ۰۲ هيات رئيسه دولت ۲. شورای وزیران ۲۱- کدام گزینه، مربوط به وظیفه ء رئیس دولت در اتحاد جماهیر شوروی (سابق) میباشد؟
۱. تغییرات در قوانین جاری ۲. تأسیس وزارتخانه ها
۰۳ دعوت شورای عالی اتحاد ۲. تغییر مرز میان جمهوری های متحده ۲۲- در کدامیک از دوره های ذیل، نظام حقوقی اتحاد جماهیر شوروی (سابق) مفهوم حقوق خصوصی را مورد انکار قرارداد؟
Wavvu Varr; .*
γ.γ./γ.γ.γγ\\Λ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۹۲ ۲۳- کامل ترین شکل مالکیت سوسیالیستی کدام است؟
۱. دولتی ۲. کلخوزی ۳ - تعاونی ۴. اختصاصی ۲۴- واژه «دوما» در زبان روسی به چه معناست؟
۱. تزار ۲. اندیشه ٢. دولتی ۴. حکومت
۲۵- در نظام حقوقی روسیه، کدام مرجع قضایی پرونده های دادگاه های اداری را رسیدگی میکند؟
۱. دادگاه قانون اساسی ۲. دادگاه عالی فدراسیون
۲. شورای عالی فدراسیون ۴. دادگاه عالی داوری ۲۶- توانایی صدور فتوا مطابق شریعت اسلامی ............ نامیده میشود.
۱. قیاسی ۲. اجماع ۳. حجت ۴. اجتهاد
۲۷- فصل سوم قانون اساسی ایران در رابطه با چه موضوعی است؟ ۱. حقوق شهروندان ۲. شکل حکومت ۰۳ وظایف دولت ۴. تفکیک قوا ۲۸- در نظام جمهوری اسلامی ایران، عالیترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری، چه کسی است؟ ۱. رئیس جمهور ۲. رئیس قوه مقننه ۳. رئيس قوه قضائيه ۴ - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۹- جلسات هیأت وزیران در ایران، با حضور حداقل چند نفر از اعضاء رسمیت پیدا می کند؟
۱. ۱۶ نفر ۲. ۱۸ نفر ۳. ۲۰ نفر ۴. ۲۲ نفر
۳۰- در نظام حقوقی ایران، دادگاه نظامی به چند بخش تقسیم می شود؟
۱. دو بخش ۲. سه بخشی ۳. چهار بخشی ". پنج بخش
γ.γ./γ.γ.γγ\\Λ صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
- - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حقوق تطبیقی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۹۲ ۲۳- کامل ترین شکل مالکیت سوسیالیستی کدام است؟
۱. دولتی ۲. کلخوزی ۳ - تعاونی ۴. اختصاصی ۲۴- واژه «دوما» در زبان روسی به چه معناست؟
۱. تزار ۲. اندیشه ٢. دولتی ۴. حکومت
۲۵- در نظام حقوقی روسیه، کدام مرجع قضایی پرونده های دادگاه های اداری را رسیدگی میکند؟
۱. دادگاه قانون اساسی ۲. دادگاه عالی فدراسیون
۲. شورای عالی فدراسیون ۴. دادگاه عالی داوری ۲۶- توانایی صدور فتوا مطابق شریعت اسلامی ............ نامیده میشود.
۱. قیاسی ۲. اجماع ۳. حجت ۴. اجتهاد
۲۷- فصل سوم قانون اساسی ایران در رابطه با چه موضوعی است؟ ۱. حقوق شهروندان ۲. شکل حکومت ۰۳ وظایف دولت ۴. تفکیک قوا ۲۸- در نظام جمهوری اسلامی ایران، عالیترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری، چه کسی است؟ ۱. رئیس جمهور ۲. رئیس قوه مقننه ۳. رئيس قوه قضائيه ۴ - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۹- جلسات هیأت وزیران در ایران، با حضور حداقل چند نفر از اعضاء رسمیت پیدا می کند؟
۱. ۱۶ نفر ۲. ۱۸ نفر ۳. ۲۰ نفر ۴. ۲۲ نفر
۳۰- در نظام حقوقی ایران، دادگاه نظامی به چند بخش تقسیم می شود؟
۱. دو بخش ۲. سه بخشی ۳. چهار بخشی ". پنج بخش
γ.γ./γ.γ.γγ\\Λ صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :