نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی اسلامی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی اسلامی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۸۵ ۱- در آیه شریفه «... فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه » مفهوم کلمه «عاد» چیست؟ ۱. ظالم ۲. خروج بر امام مسلمین ۳. سرکشی ۲. غاصب
۱. شرع ۲. قانون ۳. کتاب ۴. اجماع ۳- آیه شریفه (فمن یعمل مثقال ذره شرایره) دلالت بر چه اصلی دارد؟
۱. شخصی بودن مجازاتها ۲. تناسب جرم و مجازات ۳. قانونی بودن جرم ۴. قانونی بودن مجازات ------------ ۴- اگر شخصی سه بار مرتکب زنا از یک نوع شود بدون اینکه به هیچکدام از آنها قبلاً رسیدگی شده باشد
۱. به سه بار حد محکوم می شود ۰۲ به یکبار حد محکوم می شود
۰۳ به یک بار حد و تعریز نیز می شود ۴. علاوه بر سه بار حد تعزیر نیز می شود
۵- اگر جانی نه قصد فعل و نه قصد نتیجه نسبت به زیان دیده را نداشته باشد جنایت وی .
۱. عمد ۲. شبه عمد ۳. در حکم شبه عمد ۲. خطای محض
۶- آیه مبارکه (ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا) مبین اصل ..
۱. شخصی بودن مسئولیت ۲. شخصی بودن مجازات ۳. فردی کردن مجازات ۴. قانونی بودن جرم --------------------- ۷- (اثر قانون نسبت به آینده است) مبین قاعده ۱. عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری ۲. اصل قانونی بودن مجازات ۳. اصل قانونی بودن جرم ۲. عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ۸- اصل قانونی بودن جرائم در اسلام در کدام ادله مورد استدلالی قرار نگرفته است؟ ۱. سنت ۲. کتاب .Y . قیاس to عقل
۹- کدام مورد جزء ارکان جرم محسوب نمیشود؟
۱. مادی ۲. قانونی ۳. شرعی ۴. معنوی
۱۰- در صورتیکه یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود بر اساس اصلی............. در ایران محاکمه می شود؟
۱. صلاحیت واقعی ۲. صلاحیت سرزمینی ۳۔ صلاحیت شخصی ۴. صلاحیت جهانی
\.\. |\, ). YY. AY
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۸۵ ۱- در آیه شریفه «... فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه » مفهوم کلمه «عاد» چیست؟ ۱. ظالم ۲. خروج بر امام مسلمین ۳. سرکشی ۲. غاصب
۱. شرع ۲. قانون ۳. کتاب ۴. اجماع ۳- آیه شریفه (فمن یعمل مثقال ذره شرایره) دلالت بر چه اصلی دارد؟
۱. شخصی بودن مجازاتها ۲. تناسب جرم و مجازات ۳. قانونی بودن جرم ۴. قانونی بودن مجازات ------------ ۴- اگر شخصی سه بار مرتکب زنا از یک نوع شود بدون اینکه به هیچکدام از آنها قبلاً رسیدگی شده باشد
۱. به سه بار حد محکوم می شود ۰۲ به یکبار حد محکوم می شود
۰۳ به یک بار حد و تعریز نیز می شود ۴. علاوه بر سه بار حد تعزیر نیز می شود
۵- اگر جانی نه قصد فعل و نه قصد نتیجه نسبت به زیان دیده را نداشته باشد جنایت وی .
۱. عمد ۲. شبه عمد ۳. در حکم شبه عمد ۲. خطای محض
۶- آیه مبارکه (ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا) مبین اصل ..
۱. شخصی بودن مسئولیت ۲. شخصی بودن مجازات ۳. فردی کردن مجازات ۴. قانونی بودن جرم --------------------- ۷- (اثر قانون نسبت به آینده است) مبین قاعده ۱. عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری ۲. اصل قانونی بودن مجازات ۳. اصل قانونی بودن جرم ۲. عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ۸- اصل قانونی بودن جرائم در اسلام در کدام ادله مورد استدلالی قرار نگرفته است؟ ۱. سنت ۲. کتاب .Y . قیاس to عقل
۹- کدام مورد جزء ارکان جرم محسوب نمیشود؟
۱. مادی ۲. قانونی ۳. شرعی ۴. معنوی
۱۰- در صورتیکه یک ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرمی شود بر اساس اصلی............. در ایران محاکمه می شود؟
۱. صلاحیت واقعی ۲. صلاحیت سرزمینی ۳۔ صلاحیت شخصی ۴. صلاحیت جهانی
\.\. |\, ). YY. AY
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۸۵ --------------۱۱- دفاع مشروع مصداق بارز ۱. عوامل رافع مسئولیت کیفری ۲. عوامل موجهه جرم ۰۳ کیفیات مخففه قانونی ۴. کیفیات مخففه قضائی --------------- ۱۲- وضعیت شخصی که برای نجات فرزند از مرگ ناشی از گرسنگی سرقت می نماید
۱. اجبار معنوی ۲. اکراه ۳. اضطرار ۲. اجبار مادی
----------------- ۱۳- ملاک سنجش (اهم ومهم) حالت
r
۱. تعارض قوانین ۲. تناقضی قوانین . تزاحم قوانین ٠٢ سکوت قانون
۱۴- حمل اسلحه غیر مجاز ................ است.
۱. جرم مطلق ۲. جناحه ۳. تخلف ۴. شروع به جرم
----------------قتل یا ضرب و جرح ناشی از بی مبالاتی -WΔ
۱. عمد ۲. شبه عمد ۰۳ به منزله خطای محض ۴. در حکم شبه عمد
سا
۱۶- مجازات سرقت حدی در بار سوم ...
۱. قطع چهار انگشت دست راست ۰۲قطع چهار انگشت پای چپ ۳. اعدام ولو سرقت در زندان واقع شده باشد ۴. حبس ابد
۱۷- کدام گزینه جزو مصادیق عناصر مادی محسوب نمی شود؟
۱. فعلی ۲. ترک فعلی
۳. داشتن ونگهداری ۴. اراده خودآگاه فرد در ارتکاب جرم ۱۸- قانون ایران در احراز رابطه علیت در مواردی که جنایت منتسب به چند عاملی است از ......... تبعیت می کند.
۱. شرط پویای نتیجه ۲. شرط کافی نتیجه ۳. شرط متصل به نتیجه ۴. شرط ضروری نتیجه ------------ ۱۹- شروع به جرم زمانی محقق می شود که مجرم
۱. عملیات مادی را شروع کرده ، به میل خود از آن منصرف شود
۲. عملیات مادی را شروع کرده ، بدون میل خود از آن منصرف شود .Y . اجرای عملیات مادی را شروع نکرده باشد
۴. عملیات مادی را شروع کرده پس از اتمام توسط پلیس دستگیر شود
\.\. |\, ). YY. AY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۸۵ ۲۰- اگر مرتکب علاوه بر قصد جرم مقداری از عملیات اجرایی اصل جرم را نیز انجام داده باشد، را در اصطلاح چه می گویند؟
۱. مجرم تام ۲. شروع به جرم ۳. عملیات جرم ۴۔ تجری ۲۱- عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری کدام مورد نیست؟
۱. صغر ۲. جنون ۳. تفریط ۴. اکراه ۲۲- کتاب « تحریر الوسیله » اثر کیست؟
۱. محقق حلی ٠٢ موسوی الخویی ۰۲ موسوی البجنوردی ٠٢ موسوی الخمینی(ره) ۲۳- جنون متهم در چه زمانی رافع مسئولیت کیفری شناخته می شود؟
۱. در حین رسیدگی در دادگاه ۲. در حین ارتکاب جرم
۰۳ در حین اجرای مجازات ۴. در حین دستگیری - ---------------- ۲۴- اگر کسی به دلیل شرب خمر مست و مسئوب الاراده شده باشد و ثابت شود که شرب به منظور ارتکاب جرم بوده
۱. هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات جرم انجام شده نیز محکوم می شود
آفقط به شرب خمر محکوم می شود
۰۲ فقط به مجازات قصاصی محکوم می شود
۴. فقط تعزیر می شود ۲۵- ارتکاب جرم در حالت خواب به علت غلطیدن............. است .
۱. شبهه عمد ٢. در زمره خطأمحض ۳. عمد ۴. در حکم عمد ۲۶- مجازات شلاق که اگر در خلوت اجرا شود.......................... است؟
۱. ترذیلی آ: ترهیبی ۳. تأدیبی ۲. تکدیری - ----------------- ۲۷- شرکاع جرم در حقیقت
۱. همان مباشرین در جرم می باشند ۲. همان معاونین در جرم می باشند
۳. همان سببهای در جرم می باشند ۴. همان مفعولین در جرم می باشند ۲۸- بر مبنای فتوای مشهور اگر شخصی اکرا شده، مباشر قتل باشد، حکمش چیست؟
۱. دیه واجب است ۲. قصاصی واجب است
۳. جنحه جایز است ۴. جزای نقدی جایز است
\.\. |\, ). YY. AY
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۸۵ ۲۰- اگر مرتکب علاوه بر قصد جرم مقداری از عملیات اجرایی اصل جرم را نیز انجام داده باشد، را در اصطلاح چه می گویند؟
۱. مجرم تام ۲. شروع به جرم ۳. عملیات جرم ۴۔ تجری ۲۱- عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری کدام مورد نیست؟
۱. صغر ۲. جنون ۳. تفریط ۴. اکراه ۲۲- کتاب « تحریر الوسیله » اثر کیست؟
۱. محقق حلی ٠٢ موسوی الخویی ۰۲ موسوی البجنوردی ٠٢ موسوی الخمینی(ره) ۲۳- جنون متهم در چه زمانی رافع مسئولیت کیفری شناخته می شود؟
۱. در حین رسیدگی در دادگاه ۲. در حین ارتکاب جرم
۰۳ در حین اجرای مجازات ۴. در حین دستگیری - ---------------- ۲۴- اگر کسی به دلیل شرب خمر مست و مسئوب الاراده شده باشد و ثابت شود که شرب به منظور ارتکاب جرم بوده
۱. هم به مجازات شرب خمر و هم به مجازات جرم انجام شده نیز محکوم می شود
آفقط به شرب خمر محکوم می شود
۰۲ فقط به مجازات قصاصی محکوم می شود
۴. فقط تعزیر می شود ۲۵- ارتکاب جرم در حالت خواب به علت غلطیدن............. است .
۱. شبهه عمد ٢. در زمره خطأمحض ۳. عمد ۴. در حکم عمد ۲۶- مجازات شلاق که اگر در خلوت اجرا شود.......................... است؟
۱. ترذیلی آ: ترهیبی ۳. تأدیبی ۲. تکدیری - ----------------- ۲۷- شرکاع جرم در حقیقت
۱. همان مباشرین در جرم می باشند ۲. همان معاونین در جرم می باشند
۳. همان سببهای در جرم می باشند ۴. همان مفعولین در جرم می باشند ۲۸- بر مبنای فتوای مشهور اگر شخصی اکرا شده، مباشر قتل باشد، حکمش چیست؟
۱. دیه واجب است ۲. قصاصی واجب است
۳. جنحه جایز است ۴. جزای نقدی جایز است
\.\. |\, ). YY. AY
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۸۵ -------------------- ۲۹- اجرای مجازات شلاق در خلوت مصداق مجازات ۱. ترهیبی ۲. ترذیلی ۳. تادیبی · ترمیمی
۳۰- اولین بحثی که در قصاصی مطرح می شود، چیست ؟
۱. مجازات ۲. قصاصی عضو " قصاص نفس ۴. جرائم
\.\. |\, ). YY. AY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : حقوق جزای عمومی اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۸۵ -------------------- ۲۹- اجرای مجازات شلاق در خلوت مصداق مجازات ۱. ترهیبی ۲. ترذیلی ۳. تادیبی · ترمیمی
۳۰- اولین بحثی که در قصاصی مطرح می شود، چیست ؟
۱. مجازات ۲. قصاصی عضو " قصاص نفس ۴. جرائم
\.\. |\, ). YY. AY
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :