نمونه سوال درس علوم بلاغت نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس علوم بلاغت نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنـــــوان درس : علوم بلاغت،علوم بلاغی
رشته تحصیلی /کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۸۰ - ، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۳، - ۱۲۲۰۴۸۱
۱- کدام معنای کاربردی فصاحت نمی باشد؟ ۱. روان سخن گفتن ۲. پافشاری کردن ۳. گویا شدن ۴. روشن شدن
۲- در عبارت: غدائره مستشزرات الی العلا تضل العقاصی فی مثنی و مرسل چه عیوبی در جمله وجود دارد؟
۱. غرابت در استعمال ۲. تنافر حروف ۳. کراهت در سمع ۴۔ مخالف قواعد صرفی
۳- کدام گزینه خلاف قواعد صرفی می باشد ؟
۱. فخر مدرجا بدم کانی هدمت به بناء مشمخرا ۲. مالکم تکاکاتم علی افرنقعوا عنی ۳. الحمدلله العلی الاجللی الواحد الفرد القديم الاولى
۴ - مبارک الاسم اغر اللقب کریم الجرشی شریف النسب ۴- عبارتی که از چند کلمه ترکیب شود و میان آنها اسناد تام وجود داشته باشد، در اصطلاح چه نام دارد؟ ۱. مسند ャ。 حرف ۳. کلمه f کلام
۵- هرگاه ترکیب کلام بر خلاف قواعد نحوی صورت پذیرد، بیانگر چه عیبی می باشد؟
۱. تعقید معنوی ٢. ضعف تأليف ۳. تتابع اضافات ۴. تنافر کلمات ۶- عبارت «و ما مثله فی الناسی الا مملکا ابوامه حی ابوه یقار به » بیانگر کدام مورد است ؟
۱. تعقید لفظی ۲. تعقید معنوی ۳. تنافر کلمات ۴. تنافر حروف ۷- کدامیک از عیوب فصاحت کلام در عبارت: « لو کنت کتمت السر کنت کماکانا و کنت ولکن ذاک لم یکن » وجود دارد؟
ا. ضعف تأليف ۲. تتابع اضافات ۳. تنافر حروف ۴. کثرت تکرار ۸- کلامی که بعد از مسلم بودن فصاحت آن ، با حال مخاطب هماهنگی داشته باشد، چه کلامی است؟
۱. بیان Y. فصیح .Y . بلیغ f بدا يع ۹- اگر چنانچه مخاطب باهوش و سریع الانتقال باشد ، کلام باید چگونه القا شود ؟
۱. متوسط ۲. موجز ۳. بدون تأکید ۴. با تاکید
ایر
)•)•/)•)•'•१)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنـــــوان درس : علوم بلاغت،علوم بلاغی رشته تحصیلی /کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۸۰ - ، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۳
۱۰- موضوع علم معانی کدام است؟
۱. کلمه و کلام عربی ۲. مسائلی ۳. مبادی ۲. غایت موضوع ۱۱- کدام مورد از ارکان اصلی کلام محسوب می شود؟
۱. فاعلی ۲. تمییز ۳. مفعولی ۴. مسند ۱۲- در عبارت « ختم الله علی قلوبهام »، مسند الیه کدام است؟
۱. الله ۲. ختم ۳. علی ۴. قلوب
۱۳- در عبارت «الله ولی الذین آمنوا ...» مسند به چه صورت است؟
۱. خبر ۲. فعلی تام ۳. مفعول ثانی ۴. مبتدا ۱۴- در عبارت « خلق الانسان ضعیفا » ، مسند الیه کدام است ؟
۱. ضعیفا ۲. محذوف است ۳. الانسان ۴. خلق ۱۵- علما در تعریف کدام مورد، گفته اند: « وهو قول یحتمل الصدق والکذب لذاته »
۱. گفتار ۲. کلام لفظی ۳. انتشا ۴. خبر ۱۶- عبارت «ولیس سواء عالم وجهول » در چه مورد بیان شده است؟
۱. اظهار ضعف ۰۲ اظهار مسرت
۳. استر حام ۴. تحریک مخاطب به انجام امری ۱۷- کدام مورد از اقسام کلام خبری محسوب نمی شود ؟
۱. انکاری ۲. طلبی ۳. انشایی ۴. ابتدایی ۱۸- کدام گزینه از آدات تأکید در زبان عربی محسوب نمی شود ؟
۱. انما ۲. آمای شرط "· J ۴. لما ۱۹- در عبارت «انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم» چه نوع انشایی وجود دارد ؟
۱. استفهام توبیخی ۲. استفهام انکاری ۳. استفهام حقیقی ۴. استفهام تقریری
)•)•/)•)•'•१)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنـــــوان درس : علوم بلاغت،علوم بلاغی
رشته تحصیلی /کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۸۰ - ، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۳
۲۰- کدام گزینه از اقسام انشای طلبی نیست ؟ ) ... نفی ャ。 نهای .Y تمانی ۴. نادا
۲۱- سبب حذف مسند الیه در عبارت « قالی لی کیف انت قلت علیلی سهر دائم و حزن طویلی » چیست؟
۱. تیزهوشی مخاطب ۲. اختصار ۳. مشهور بودن ۴. حفظ سجع ۲۲- در عبارت « الته ربی، الله حسابی » سبب ذکر مسند الیه کدام مورد می باشد ؟
۳. لذت بخشی شنیدن مسندالیه ۴. قرینه حذف مسند ۲۳- سبب بیان مسند الیه بصورت اسم اشاره ، در عبارت «فذلک الذی یداع الیتیم» چیست ؟
۱. اعجاب برانگیز بودن مسند الیه ۲. دور جلوه دادن مسند الیه
۳. میسر نبودن مسندالیه ۴. تحقیرمسندالیه ۲۴- «ال» در عبارت «ولیس الذکر کالانثی...» چه نوع عهدی است؟
۱. ذهنی ۲. ذکری ۳ - حضوری ". جنس ۲۵- در عبارت «کیف حالک » علت تقدیم مسند الیه بر مسند چیست؟
۱. صدارت طلبی بودن ۲. عمومیت سلب
۳. مجازات گناه بودن مسند الیه ۴. مقصور در مسند ۲۶- قسمتی از کلام که مفهوم کار و یا حالتی را بیان می کند، چه نام دارد؟
۱. فاعلی ۲. مسند الیه ۳. مضاف ". مسند ۲۷- در عبارت «رأیت صدیقی ابنه » چه نوع بدلی بکار رفته است؟
۱ . بداع ۲. بعضی از کلی ۳. کلی از کلی ۴. اشتمالی ۲۸- کلماتی که مقصور را به مقصور علیه اختصاص می دهند به چه نامی مشهورند؟
۱. اسم منقوصی ٢. اسم مقصور ۳. مقصور له ۰۴ طرق قصر )१•'•)•)/•)•) نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
مرکز آزمون و سنجش
. - - دانشگاه پیام نور = 藥
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنـــــوان درس : علوم بلاغت،علوم بلاغی
سری سوال : ۱ یک
رشته تحصیلی /کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۸۰ - ، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
۱۲۲۰۴۸۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۳
۲۹- عبارت «انما المراع باصغریه
کل امراء رهن بمالدیه » بیانگر کدام مورد است؟
۱. کمالی انقطاع ۲. کمالی اتصالی ۰۳شبه کمالی اتصال ۴. شبه کمالی انقطاع
۳۰- در عبارت «فا مطرت لولوا من نرجس و سقت وردا و عضت علی العناب بالابرد » ، چه نوع آرایه ای دیده می شود ؟
۱. اطناب ۲. تشبیه مقلوب ۳. استعاره تصریحیه ۴. استعاره تخییلیه
)•)•/)•)•'•१)
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :