نمونه سوال درس اصول فقه 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول فقه 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : اصول فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۷۹ ۱- کدام گزینه در بردارنده مسائل علم اصول می باشد؟ ۱. محمولات و عوارضی که بر موضوع علم اصول بار می شود ۰۲ وسیله ای کاربردی جهت استنباط احکام شرعی ۳. عوارضی ذاتی که بر موضوع مترتب می شود ۴ - حجیت و دلیلیت موضوع علم اصول ۲- قاعده طهارت جزء کدام گزینه است؟ ۱. احکام شرعی جزئی آ، مسائل اصولی ۳. قاعده اصولی ۴. قاعده فقهی ۳- کدام گزینه از ویژگی قاعده فقهی محسوب می شود؟ ۱. جریان داشتن در همه ابواب فقهی ۰۲ جریان داشتن در بعضی ابواب فقهی ۰۳ وسیله استنباط احکام شرعی ۴. راهی برای کشف وظیفه عملی ۴- انتقال ذهن از واژه "آب به جسم سیال مرطوب ، ناشی از چیست؟ ۱. رابطه تکوینی ۲. رابطه ذاتی ۳. رابطه اعتباری ۴. رابطه طبعی
۵- وضع لفظ انسان برای حیوان ناطق ووضع اسماءاشاره به ترتیب جزء کدام یک از انواع وضع، قرار می گیرد؟ ا. وضع عام موضوع له خاص – وضع عام موضوع له عام أ : وضع عام موضوع له عام – وضع عام موضوع له خاص " . وضع خاص موضوع له عام – وضع خاص موضوع له خاص " . وضع خاص موضوع له خاص – وضع خاص موضوع له عام ۶- "یکون اللفظ ملحوظا بعنوان ی کلی اینطبق علیه و علی غیره تعریف کدام یک از واژگان زیر است؟ ۰ وضع تعینی ۰۲ وضع شخصی "وضع نوعی ". وضع خاص ۷- کدام گزینه در مورد معانی حرفی صحیح می باشد؟ ۱. ما هو مستقل ذاتا و ماهیه، کما هو مستقل ذاتا و وجود : ۲. ما هومستقل ذاتا و غیر مستقل خارجا و وجودا ۳. ماهو غیر مستقل ذاتا و غیر مستقل وجودا و خارجا گ
" ماهو غير مستقل ذاتا و مستقل وجودا و خارجا "
۸- حمل شایع صناعی مبین کدام گزینه است؟
۱. اطراد ۲. تبادر " . عدم صحت حمل .Y . صحت حمل
Vץ וץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۷۹ ۹- استعمال لفظ شیر بر انسان چه نوع استعمالی است؟ ۱. مجاز است از باب تبادر عرفی ۲. حقیقت است از باب اصاله الحقیقه ۳. حقیقت است از باب تبادر و صحت حمل ۲. مجاز است از باب صحت سلب
۱۰- کدام گزینه از شروط استعمال لفظ در معنای مجازی است؟

۱. مناسبت میان معنای حقیقی و مجازی وجود قرائن معینه لفظی ۰۳ وجود قرائن معینه حقیقی ۴. مناسبت وجود ندارد
۱۱- علامت تبادر و تنصیصی اهل لغت ، به ترتیب به هنگام شک در کدام موارد به کار می روند؟ ۱. معنای موضوع له - مراد متکلم ۲. مراد متکلم - معنای موضوع له
۳. مراد متکلم - مراد متکلم ۲. معنای موضوع له - معنای موضوع له ۱۲- کدام گزینه از دیدگاه مشهور جزء جملات خبری محسوب می شود؟
۱. زوجیت ۲. اقرار ۳. ملکیت ۴. عقود و قراردادها "ן ו- کدام دیدگاه منتصب به ابوبکر باقلانی است ؟
۱. حقیقت شرعیه وجود ندارد و الفاظی در همان معنای لغوی خود استعمال می شوند
۲. حقیقت شرعیه وجود دارد و از ابتدای اسلام در معنای جدید استعمال شده اند
۳. حقیقت لغویه وجود ندارد و از همان ابتدا در معنای شرعی خود استعمال شده اند
f حقیقت شرعیه وجود ندارد والفاظ توسط متشرعه در معنای جدید استعمال می شوند
۱۴- کدام گزینه ثمره اختلاف نظر صحیحی و اعمی به شمار می رود؟ ۱. عدم تمسک به اصاله الاطلاق توسط اعمی ۲. عدم تمسک به اصاله الاطلاق توسط صحیحی
۳. عدم تمسک به اصل برائت توسط اعمی ۴. عدم تمسک به اصاله الاحتیاط توسط صحیحی
۱۵- دلیل قائلین به وضع حقیقی لفظ مشتق برای کسی که مبدا اشتقاق از او منقضی شده است، کدام است؟ ) ... تبادر – صحت سلب ャ。 تبادر – عدم صحت حمل
۳. استدلالی امام - صحت حمل ۴. استدلال امام - صحت سلب
۱۶- کدام گزینه مورد استناد صحیحی ها " جهت اثبات نظریه خود در عبادات ، قرار گرفته است؟ ۱. دعی الصلاه ایام اقرائک ۲. الصلاه عمود الدین و معراج المومن ۳. بنی الاسلام علی خمسی ، الصلاه، الصوم، الز کاه ۰۴صحت تعلق النذر بترک الصلاه فی مکان المکروهه
Vץ וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۷۹ ۱۷- در آیه "لا ینال عهدی الظالمین مبدا اشتقاق کدام است؟ ۱. مبدا ، ظالم است که به ظلم متلباس شده است ۲. مبدا، ظلم است که ذاتی به او متصف شده است ۳. مبدا، شخصی است که صفت ظلم به او متصف شده است ۲. مبدا، عهد است که ظالم به آن دست می یابد
۱۸- در مسئله شک زن و مرد در صحت نمازهنگام خواندن نماز در یک صف، تکلیف چیست؟
۱. طبق نظر صحیحی، فقط نماز مرد صحیح است ۲. طبق نظر اعمی نماز هر دو صحیح می داند. *. طبق نظر صحیحی و اعمی، نماز هر دو صحیح است. f طبق نظر صحیحی، فقط نماز زن صحیح است
۱۹- به عقیده اکثر علمای اصول ، مشتق در کدام مورد حقیقت است؟ ۱. متلبس به مبدا در آینده ۲. متبلسی به مبدا در گذشته " متبلس به مبدا در حال ۴. متلبس به مبدا قبلا
۲۰- دیدگاه مصنف در دلالت صیغه امر بر وجوب کدام است؟ ۱. صیغه امر در وجوب انصراف پیدا می کند ۲. صیغه امر به سبب مقدمات حکمت دلالت بر وجوب دارد ۳. صیغه امر از راه دلالت لفظی دلالت بر وجوب دارد ۴. صیغه امر دلالتی بر وجوب ندارد بلکه این دلالت به حکم عقل می باشد
)Y— کدام یک از اقسام حملات انشایی است؟
ا. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ۰۲ و الوالدات ایرضعن اولادهان حولین کاملین " . وللمطلقات متاع بالمعروف " و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها
۲۲- هرگاه حال واجبی معلوم نباشد تعبدی است یا توصلی ، امکان تمسک به اطلاق لفظی و اطلاق مقامی به ترتیب مقتضی کدام
مورد است؟ ۱. توصلی - توصلی ۲. توصلی == تعبدی ۳۔ تعبدی-توصلی ۴۔ تعبدی- تعبدی
۲۳- قصد قربت در کدام یک از اقسام واجب لحاظ می شود؟ ۱. تعبدی ۲. توصلی ۳. کفایی ۴. مشروط
۲۴- نمازهای یومیه و خصال کفاره افطار عمدی در ماه رمضان ، به ترتیب مصداق کدام یک از انواع واجب می باشد؟
۱. تخییری - تعیینی آن عینی - تعیینی ۳. تعیینی-تخییری ۴. تخییری - عینی Vץ וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۶***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی =
مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی ۱۲۲۰۰۷۹ Yo– اگر شک در نفسی بودن ، کفایی بودن ، تخییری بودن واجبی باشد، اصلی و قاعده چیست؟
۱. نفسی - عینی - تخییری ۲. غیری - عینی-تعیینی
۳. نفسی-عینی - تعیینی ۰۴غیری -کفایی-تخییری ۲۶- کدام یک از معتزلی ها قائل به عدم اجزا در فرضی امتثال تکلیف هستند؟
۱. قاضی عبد الجبار و ابا هاشم ۲. مالک بن انسی
*. حنبلی f ابوحنیفه ۲۷- آیا عمل به تکلیف اضطراری مجازی از تکلیف واقعی است ؟ چرا؟
۱. خیر، عمل اضطراری، اصولا تکلیف محسوب نمی شود ۲. بله، چون امر اضطراری از مصادیق خود امر می باشد
۳. بله، به موجب اصلی برائت کفایت می کند ۲. خیر اصل احتیاط، اقتضای امتثال تکلیف واقعی را دارد
۲۸- نظر صاحب جواهر در مساله اجزاء نماز در صورت به بلوغ رسیدن کودک در حین نماز چیست؟ ۱. مجازی است - چون اراده او کامل است
۲. مجازی نیست - چون اراده او ناقصی است
۳. مجازی است -چون امتثال امر تحقق پیدا کرده است
۲. مجزی نیست - انجام امر استحبابی جایگزین امر ایجابی نمی شود
۲۹- مساله عقل ، طهارت از خبث ، قدرت بر انجام تکلیف به ترتیب جز کدام یک از شرایط واجب محسوب می شود؟
۱. شرط مامور به - شرط وضع - شرط وضع آ ، شرط وضع- شرط وضع - شرط تکلیف ۳. شرط تکلیف - شرط مامور به - شرط تکلیف ۴۔ شرط تکلیف - شرط صحت - شرط وضع
۳۰- ما هو متاخر عن المشروطفی وجوده زمانا تعریف کدام یک از واژگان زیر است؟
۱. شرط متاخر ۲. شرط اخیر " : شرط مقارن ۴۔ شرط تکلیف
۳۱- نظر مشهور اصولی ها در مقدمه واجب چیست؟ ۱. واجب، مقدمه است که مارا به ذی المقدمه می رساند ۰۲ واجب مقدمه ای است که بوسیله آن قصد رسیدن به ذی المقدمه صورت می گیرد
۰۳ واجب ، همان نفس مقدمه و ماهیت مقدمه است
۴. واجب ذی المقدمه است و وجوب از آن مترشح می شود Vץ וץץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :