نمونه سوال درس فقه الحدیث 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه الحدیث 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان درمان : فقه الحدیث ۲
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰.۵۷
\ - مقصود از من در عبارت ما من صلاة يَیحضر وقتها چیست؟
۱. ابتدائیت آ ، تبعیض ۳. استثنا f تاکید نفی " در عبارت قوموا الی نیرانگم التی آوقد تموها علی ظهور کم فاطفووها بصلاتکم چه چیزی به آتش تشبیه شده است؟
۱. نماز ۲. آخرت ۳. گناهان ۴. قیامت " - مقصود از الصلوه در آیه آقم الصلوه طرفی النهار و زلفاً من اللیل کدام نماز است؟
ا. صلوات خمس ۲. نماز صبح ۳. نماز شب ۴. نماز خفتن " کدام یک از گزینه های زیر، به معنای تعیین نهایت طولی و عرضی وجه، برای شستن صورت در وضو می باشد؟
۱. قصاصی وجه ۲. تحدید وجه ۳. ذقن وجه آ. غسل وجه
* شیخ طوسی در تهذیب ، حدیث کل ما آحاط به الشعر فلیس للعباد آن یطلبوه و لا آن یبحثوا عنه و لکن ایجری علیه الماء را چه نوع حدیثی می داند؟
۱. حسن ۲. موثق ۳. ضعیف ۴. شاذ
" - کدام یک از گزینه های زیر، پیرامون دیدگاه محیی الدین اعرابی در باب مسئله مسح یا غسل رجلین، صحیح است؟
۱. مذهب وی در این باب، وجوب غسل است. ۲. ظاهر قرآن بر غسل دلالت دارد. ۳. مذهب وی در این باب، تخییر است. آ، احادیث نبوی، اشعار بر مسح دارد.
" مصدر واژه القانی در عبارت القانی حجتی یوم آلقاک به چه معناست؟ ۱. مسرت ۲. خوف ۳. تعظی ۴. تفهیم .Л - حضرت علی(ع) در دعای هنگام وضو، برای جامه های آتشینی که بر برهنگان از لباس طاعت، پوشانده می شود، چه اصطلاحی را آورده است ؟
۱. مقطعات النیران ۲. مغشایات النار ۳. طیبات الجنان ". مُبيضات النيران
بر اساس برخی از احادیث، مستحب است که آبی که در وضو صرف می شود چه میزان باشد؟
۱. کمتر از یک مد شرعی ۲. زیاده از سیصد درهم شرعی ۲. معادل یک مد شرعی ۴. مقداری کمتر از استنجا
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
= ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۹۶۶ -2
***
.
کارشناسی
= دانشگاه پیام نور - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان درمان : فقه الحدیث ۲
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰.۵۷
۱ - مراد از عبارت "فتمعک کما تتمعک الدابه در مورد تیمم عمار، چیست؟ ۱. جمیع بدن خود را مماسی به خاک ساخت. ۰۲ خود را از روی چهارپا بر روی خاک انداخت.
۳. قسمتی از بدن خود را به خاک آغشته نمود. ۴. چهارپای خود را در خاک غلطاند.
-- - -- - - - -- - - . . . ،۱۱ - ه. ع دیدگاه شیخ جمال الدین مطاهر، پیرامون زدن دست بر زمین در تیمم، چیست؟ ۱. فعلی است جزء تیمم و نیت تیمم بر آن مقدام است. أ : ضرب يدين على الأرض نسبت به وضع يدين أصح است. ۳. فعلی است که فی نفسه غیر واجب بلکه مستحب است. ۰۲ فعلی واجب، و خارج افعال تیمم است. " - کدام یک از گزینه های زیر، بیانگر دیدگاه صاحب شرح الفیه پیرامون اشتراط غلوقا تراب در تیمم می باشد؟ ۱. مقید بودن استحباب نفضی، دلالت بر عدم اشتراط علوق دارد. ۲. استحباب نفضی، منافاتی با اشتراط غلوق ندارد. " . عدم اجماع علما بر نفض، دلالت بر عدم اشتراط علوق دارد. ۴. سنت بودن نفض، منافاتی با عدم اشتراط علوق ندارد. r \ چه معنایی در کلمه ستمع در عبارت استمع الله لمن حمده به اعتبار متعدی شدن آن به "لام، تضمین شده است؟
۱. اصغا ۲. تمکین ۳. استجاب ". توفيق
" عبارت قرار ندادن هیچ عضوی از اعضا، بر عضو دیگر در نماز بیانگر کدام اصطلاح است؟
۱. تکتفا ۲. تجتح ۳. تورک ۴. تجافی
* در روایات پیامبر(ص) الرجل یخدش الخدشه و اینکب النکابه و یعثر العثره و یمرضا المرضه کدام کلمه به معنای خاریدن
است؟
۱. اینکب ۰۲یخدش ۳. یعثر " يمرض - " ގނޯ، $ م . سنة イ” .. " to " . ... - \ 7
مقصود از مال در عبارت ملعون کل مال لايزکی چیست؟
۱. رحمت دنیوی Y. ثواب غیرمتناهی ۳. صاحب مالی ۴. آفت بدن
" حضرت علی(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص)، نفس های انسان را در رهن چه چیزی معرفی می کند؟
۱. اعمالی بندگان ۲. گناهان انسان ۳. مصائب روزگار ۴. آتش دوزخ
入\ در معنای خطبه در عبارت ان رسول الله خطبنا ذات یوم (در روایت مربوط به فضیلت ماه رمضان) چه چیزی تضمین شده
۲. مجاز ۳. وعظ ۴. تشبیه
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه ۲ از ۴
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۹۶۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان درمان : فقه الحدیث ۲
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰.۵۷
" معرف شدن الشقی در عبارت فان الشقی من خرم غفران الله افاده چه می کند؟ ۱. جه ۲. حصر ۳. عطف ۴. مطلق Y .
- استبعین در آیه ان تستغفر لهم ستبعین مرهٔ فلن یغفر الله لهم دلالت بر چه چیزی دارد؟
۱. بیان یک عدد خاصی ۲. تنبیه بر قلت عددی ۳. مبالغه در کثرت استغفار ۴. مبالغه در غفران الهی
" روایت پیامبر(ص)، دع ما یرایبک الی ما لا یریبک به کدام مرتبه از ورع دلالت می کند؟
۱. ورع ارباب توبه " ورع ارباب صدق ۳. ورع ارباب تقوی ". ورع ارباب صلاح
" آنچه در نشأهٔ دیگر، پیرامون اعمال به کشش در می آید چیست؟
ا. صحايف اعمال ۲. اغراضی اعمالی ۳. نفسی اعمالی " وزن اعمال
" - أخذ در عبارت إن الحاج إذا أخذ فى جهازه لم يرفع شيئاً به جه معناست؟
UÉ : * ۱. شرع ۲. حست. ۳. زاد ۲۴- ا
مام جعفر صادق (ع)، گناهانی را که تغییر دهنده و برگرداننده نعمت باشد چه می نامد؟
۱. النقم ۲. الظلم ۳. البغی ۴. الغسر
* مقصود از نجدین در آیه اهدیناه النجدین چیست؟
۱. راه رستگاری و نجات ۲. سبیل حق و رشاد ۰۳راه باطل و سبیل شر ۴. راه خیر و راه شر
" - کدام خوی و صفت، باعث برانگیختن شهوت و شره در انسان و انجام افعالی مثل خوردن و آشامیدن می گردد؟ ۱. شیطانی ۲. بهی ۳. ملک ۴. ستبع
" - مقصود از ه در آیه آفتتخاذونه و ذریته اولیاء من دونی در کدام گزینه آمده است؟
١. أصنام ۲. مشرکین ۳. شیطان ۴. ماسوی الله
Y入
سید مرتضی و ابوالصلاح، امر به معروف و نهی از منکر را دارای چه خکمی می دانند؟ ۱. واجب کفایی ۰۲ واجب عینی ". مطلوب حسن ۴. مستحب مؤکد " " اولین مرتبه انکار در بحث شنکر چیست؟ ۱. انکار به عملی ۲. انکار به زبان ۳. انکار به دست ۴. انکار به دلی صفحه ۳ از ۴
ایت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۹۶۶ نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
عنوان درمان : فقه الحدیث ۲
نام این د: الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث۱۲۲۰.۵۷
" آیه اکبر مقتاً عندالله آن تقولوا مالا تفعلون با کدام یک از گزینه های زیر تناسب دارد؟
۱. مذبذ بین بین ذلک لا الی هؤلاء ٢ ما يفعل اللة بعذابكم إن شكرتم ۳.وان ییتفرق یغن الله کلاً من سعته " أتأمُرون الناس بالبر و تنستون أنفسكم ب- ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۹۶۶ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ = صفحه " از " خدا
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :