نمونه سوال درس کلام 2 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس کلام 2 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : (کلام ۲، کلام اسلامی (۲
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۴۰ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۵
۱- کدامیک از موارد زیر بر ضرورت بعثت انبیاء دلالت دارد؟
۱. انسان برای تکامل خلق شده؛ اما تشخیصی اینکه کمال نهایی او چیست به پیامبر نیاز دارد
ャ。 انسان برای پیشرفت صنعتی نیازمند پیامبر است
۳. انسان برای پیشرفت در علوم تجربی به پیامبر نیاز دارد آ: انسان برای اینکه اصول بهداشتی را بشناسد به پیامبر نیاز دارد ۲- یکی از دلایل ضرورت بعثت انبیاء قاعده لطف است، کدامیک از جملات زیر این قاعده را توضیح می دهد؟ ۱. انسان برای پیشرفت مادی زندگی خود به پیامبر نیاز دارد ۲. انسان برای شناخت هدف های روزمره زندگی دنیوی خود به پیامبر نیاز دارد ۳. انسان برای شناخت کمال نهایی خود و راه رسیدن به آن به پیامبر نیاز دارد
آ: انسان برای قانونگذاری در جامعه به پیامبر نیاز دارد
۳- اگر شخصی هدفداری آفرینش را منکر شود، کدامیک از صفات خدا را انکار کرده است؟
۱. ارادہ ۲. حکمت ۳. قدرت ۴. علم
۴- با کدامیک از موارد زیر می توانیم انبیاء واقعی را از دروغین بشناسیم؟
۱. وحی ۲. شفاعت ۳. عصمت ۴. اعجاز
۵- رابطه معجزه با قانون علیت چیست؟ ۱. معجزه با قانون علیت سازگار نیست ۲. معجزه با قوانین عقلی سازگار نیست
۳. معجزه محال ذاتی و عقلی است ۴. معجزه محال عادی است و با قاون علیت سازگار است
V. וץץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلام ۲، کلام اسلامی (۲)
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۴۰ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۵
۶- یکی از نظریات درباره وحی تفسیر آن به تجلی ناخود آگاه است آنها معتقدند: وحی از باطن ضمیر پیامبر بر او عارض می شود نه از خارج، به این معنا که ایمان استوار آنها به خدا و التزام به ارزشهای اخلاقی آنها را به مرحله ای می رساند که روح آنها روشنی خاصی پیدا می کند و یک سلسله اندیشه ها و حالات روحی از ضمیر ناخودآگاه به عرصه خود آگاه در می آید در حالی که نه فرشته ای وجود دارد و نه صدایی، آنچه هست فقط تجلیات شعور باطن آنها است. چه اشکالی بر این نظر وارد است ؟ ۱. در انسان ضمیر ناخود آگاه وجود ندارد ۲. هر ایمانی موجب تجلی ضمیر ناخودآگاه نمی شود
۳. در تجلیات ناخودآگاه نمی توان همواره به یقین دست یافت اما پیامبر به محتوای وحی خود یقین دارد
۴. ضمیر ناخود آگاه جزو باطن انسان نیست
۷- کدامیک از جمله های زیر عصمت انبیاء را می تواند اثبات کند؟ ۱. پیامبران الگوهای جامعه هستند. لذا برای آنکه انسانها تربیت صحیح یابند، خود انبیاء باید از اشتباه و خطا در عمل مصون باشند ۰۲ پیامبران افراد نابغه جامعه هستند لذا برای آنکه نبوع خودشان را فعال کنند باید از عصمت برخوردار باشند
۳. پیامبران ضمیر ناخود آگاه خود را به ضمیر خودآگاه درمی آورند و برای آنکه این کار سریعتر انجام شود باید معصوم باشند
۴. پیامبر کار غیر عادی انجام می دهد لذا باید معصوم باشد A— آیا عصمت امر اختیاری است؟ ۱. خیر، زیرا خداوند آنها را اینگونه آفریده است ۲. خیر؛ زیرا انبیاء قدرت بر انجام اعمال ناپسند ندارند ۳. بله؛ زیرا ریشه عصمت علم قطعی انبیاء به باطن اعمال ناپسند است لذا هیچ انگیزه ای برای انجام آن ندارند
آ، بله؛ زیرا، اعمال انبیاء ناشی از عصمت است
۹- تفاوت دین و شریعت چیست؟ ۱. دین هیچگاه نسخ و باطل نمی شود اما با آمدن شریعت جدید شریعت قبلی باطل می شود ۲. دین امر عقلی اما شریعت تقلیدی است ۲. دین درباره اصول و شریعت درباره فروع و احکام است
آ، پیامبران اولوالعزم دارای دین و پیامبران تبلیغی دارای شریعت بودند
V. וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۶
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلام ۲، کلام اسلامی (۲) رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۴۰ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۵
۱۰- دو شرط اساسی امامت کدام است؟ ۱. اراده و قدرت ۲. صبر و یقین ۳. عبادت و استغفار ۴. انفاق و صدقه ۱۱- کدامیک از موارد زیر بیانگر اعتقاد شیعه در مسئله امامت است؟ ۱. امامت صرفاً یک مقام اجتماعی است ۲. لازمه امامت لیاقت و کاردانی است ۳. امامت یک منصب الهی است ۲. مردم در امام شدن یک امام مؤثر هستند ۱۲- کدامیک از موارد زیر بیانگر امامت در معنای ولایت است؟ ۱. زمامداری جامعه آ ، تفسیر و تبلیغ احکام ۳. مرجعیت دینی ۴. انسان کامل و دارای قدرت تأثیر بر عالم
۱۳- قاعده لطف با محور قرار دادن چه مفهومی ضرورت وجود امام را اثبات می کند؟ ۱. نیازمندی قرآن به تفسیر و تبیین بعد از حیات پیامبر ۲. عصمت امام ۳. کامل بودن دین اسلام ۰۴ پیامبر اسلام، آخرین پیامبر الهی ۱۴- اگر معتقد شویم که پیامبر بر ضرورت مسئله رهبری بعد از خود آگاه بوده است، اما، فرد خاصی را سراغ نداشته است، چه اشکالی به وجود می آید؟ ۱. اگر پیامبر از وجود چنین شخصی آگاه نباشد، دیگران نیز به طریق اولی آگاه نیستند ۲. در این حالت، پیامبر نسبت به امت خود بی تفاوت بوده است ۳. در این حالت، دین اسلام آخرین دین نخواهد بود. ۴. در این حالت، دین یک امر شخصی خواهد بود ۱۵- مفاد آیه ولایت در اثبات امام از دیدگاه شیعه چیست؟ ۱. منزلت امام نسبت به پیامبر همانند منزلت هارون نسبت به موسی آن کامل شدن دین با تعیین مسئله امامت و رهبری ۳. قرین بودن قرآن و امام تا روز قیامت
۴. رهبر بودن شخصی که انگشتر خود را به انسان نیازمند داده است
V. וץץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلام ۲، کلام اسلامی (۲) رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۴۰ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۰۵
۱۶- ملاک ارجاع دادن مسائل دینی به پیامبر چیست؟
۱. علم ودانش پیامبر ۲. سلیقه پیامبر ۳. عبادت پیامبر ۴. رفتار پیامبر ۱۷- چگونه آیه تطهیر عصمت امام را اثبات می کند؟
۱. مراد از اراده در آیه تطهیر اراده تکوینی است ۲. مراد از اراده در آیه تطهیر اراده تشریعی است
۳. مراد از رجس در آیه تطهیر، آلودگی های ظاهری است ۴. امام کسی است که بر مسائل دینی تسلط داشته باشد ۱۸- چگونه برهان فطرت وجود عالم آخرت را اثبات می کند؟
۱. از طریق عدل الهی ۰۲ از طریق حکیم بودن خدا
۳. از طریق علم و قدرت الهی آن از طریق میل درونی انسان به بقا و حیات ۱۹- چگونه عدل الهی وجود معاد و عالم آخرت را اثبات می کند؟
۱. عالم دنیا ظرفیت پاداش و مجازات ندارد ۲. عالم دنیا، بر اساس تبعیضی آفریده شده است
۳. در عالم دنیا شر و نارسایی مشاهده می شود ۲. عالم دنیا هدفمند ساخته نشده است ۲۰- اثبات معاد از طریق قدرت الهی، عالم آخرت را در چه سطحی اثبات می کند؟
۱. ضرورت معاد ۲. امکان معاد ۳. وجود معاد ۴. معناداری معاد ۲۱- کدامیک از دلایل زیر امکان معاد را اثبات می کند؟
۱. آفرینش نخستین انسان ۲. قاعده لطف
۳. برهان عدالت ۴. برهان حکمت ۲۲- آخرین مرحله حیات دنیوی و نخستین منزل از حیات اخروی چیست؟
۱. برزخ ۲. سکرات مرگ ۳. مرگ ۴. فشار قبر ۲۳- بر اساس روایات، مراد از برزخ در ادبیات دینی چیست؟
ا. عالم مثال ۲. قبر
۳. عالم خیال ۴. فاصله زمانی میان دنیا و قیامت
V. וץץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۶
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :