نمونه سوال درس مبادی فقه و اصول نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مبادی فقه و اصول نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مبادی فقه و اصول، مبادی فقه و اصول رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۲۳ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۲۴
۱- علت تاخر علم فقه از اصول فقه چیست؟ ۱. به لحاظ تاخر هدف ۲. از جهت تقدم موضوع اصول فقه بر موضوع فقه ۳. به دلیل توقف احکام فقه بر تکلیف انسانی
۴ . به لحاظ اشتمال اصول فقه برمبادی و شیوه های استدلال احکام
۲- از دیدگاه صاحب کتاب، اولین مدون علم اصول فقه چه کسی است؟ ۱. امام صادق (ع) ۲. امام علی (ع) ۳. امام باقر (ع) ۴. محمد بن ادریس شافعی ۳- موضوع اصول فقه از دیدگاه شهید صدر چیست؟ ۱. عناصر مشترکی که در استنباط حکم شرعی به کار گرفته می شوند ۲. ادله اربعه به همراه اصول عملیه ۳. موضوع خاصی ندارد بلکه علم اصولی تابع هدف خود تعریف می شود آ، ادله اربعه که شامل کتاب سنت اجماع و عقل می شود ۴- دلالت یک لفظ بر معنا را در اثر کثرت استعمال لفظ در آن معنا تعریف کدام گزینه می باشد؟ ۱. مجاز ۰۲ وضع تعینی ۳. مشترک لفظی آن وضع تعیینی
۵- در کدام گزینه قرینه معاینه داریم؟
ا. دلالت تعيّني ۲. منقولی ۳. اشتراک لفظی ۴. مرتجلی ۶- کدام گزینه مابین نشانه های تمایز بین حقیقت و مجاز بطور کامل است؟
۱. تبادر- اطراد - عدم صحت حمل ۲. اطراد -عدم صحت سلب
۳. عدم صحت حمل - تبادر ۲. تبادر - اطراد - عدم صحت سلب ۷- دلالت لفظ عین بر معانی طلا و چشم و چشمه، چه نوع دلالتی است؟
۱. دلالت عقلی ۲. دلالت طبعی ۰۳ دلالت حقیقی ۴ - دلالت وضعی
γ.γ./γ.γ.γγΥγ4
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴
***
.
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته - - - - - - - - ;I - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مبادی فقه و اصول، مبادی فقه و اصول
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۲۳ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۲۴
۸- کدام گزینه در برخورد عملی نسبت به آیه " اذا رایتم الهلال فصلوا صحیح می باشد؟ ۱. قائلین به حقیقت شرعیه آنرا بر معنای نماز حمل می نمایند ۰۲قائلین به حقیقت متشرعه آنرا بر معنای نماز حمل می نمایند ۳. قائلین به حقیقت شرعیه آنرا بر معنای دعا حمل می نمایند
۴. هر دو گروه آنرا بر معنای دعا حمل می نمایند
۹- از دیدگاه اشاعره ، مشتق در کدام مورد حقیقت است؟
۱. متلبس به مبدأ اشتقاق در آینده ۲. متلبس به مبدأ اشتقاق، فعلا
۳. متلبس به مبدأ اشتقاق در گذشته و حال ۴. متلبس به مبدأ اشتقاق، قبلا ۱۰- در مبحث حقیقت شرعیه و متشرعه، از کدام قسم الفاظ بحث می شود؟
۱. مشترک أ : منقول ۳. حقیقت و مجاز ۴. مترادف ۱۱- عبارت استمدادی است از سیاق و حال گفتار گوینده برای اثبات اراده مطلق از گفتار گوینده تعریف کدام گزینه است؟
۱. مطلق ۲. قرینه حکمت ۳. قرینه صارفه ۴. اطلاق احوالی ۱۲- حکم وجوب نماز میت بر مسلمانها کدام یک از انواع عام را شامل می شود؟
۱. عام استغراقی ۲. عام شمولی ۳. عام بدلی ۴ ، عام مجموعی ۱۳- اگر دلیلی پس از دلیل دیگر بیاید و حکم ثابت شده توسط دلیل اول را تخصیص بزند آن دلیل چه نام دارد؟
۱. نسخ ۲. تخصیصی ۳. حکومت " مخصص ۱۴- در جمله امرانی معاویه ان العن علیا الا فالعنوه ، اجمال آیه از چه جهتی است؟
۲. تردید در مرجع ضمیر
۱. عدم وجود اجمالی در آیه
۳. تردید در مرجع موصول ۴. ناتمام ماندن حکم ۱۵- هرگاه ورود خاصی پیش از عام وحکم عام قبل از زمان عمل به خاصی صادر گردد کدام گزینه صحیح می باشد ؟
۱. خاصی عام را تخصیصی می زند ۲. خاصی ناسخ عام می شود
۳. به اصول عملیه مراجعه می شود ۴. عام ناسخ خاص می شود
= صفحه ۲ از ۴
γ.γ./γ.γ.γγΥγ4 نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبادی فقه و اصول، مبادی فقه و اصول
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۲۳ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۲۴
۱۶- دلیل حجیت اصاله الاطلاق را بیان نمایید؟
۱. سیره و بنای عقلا ۲. دستور شارع ۳. دلیل نقلی ۴ - حجیت عرفی
۱۷-فعل امر در آیه شریفه فاستشهداوا شهیدین من رجالکم چه نوع امری است؟
۱. مولوی ۲. مولوی و ارشادی ۳. ارشادی آ، امضایی
۱۸- نظر شیخ طوسی در مساله دلالت امر بر فور و تراخی چیست؟ ۱. امر مشترک لفظی بین فور و تراخی است ۰۲ امر اقتضا ودلالت بر فور دارد ۳. امر دلالت بر تراخی دارد ۰۲ دلالت بر فور و تراخی به اقتضای عقل است نه امر ۱۹- کدام گزینه ثمره نزاع در اجتماع امر و نهی می باشد؟ ۱. صحت فعلی در نگاه قائلین به اجتماع امر و نهی ۲. عدم صحت فعل در نگاه قائلین به اجتماع امر و نهی ۳. صحت فعلی در نگاه قائلین به عدم اجتماع امر و نهی ۴. صحت منهی عنه در نگاه قائلین به عدم اجتماع امر و نهی ۲۰- بنابر نظر متاخرین اصولی کدام گزینه صحیح است؟ ۱. ماده نهی حقیقت در حرمت است اما صیغه آن معلوم نیست حقیقت در حرمت باشد ۲. از ماده و صیغه نهی حرمت فهمیده نمی شود بلکه به دلالت عقلی آشکار می گردد ۳. صیغه نهی حقیقت در حرمت است اما ماده آن معلوم نیست حقیقت در حرمت باشد ۴. ماده و صیغه نهی هردو حقیقت در حرمت اند ۲۱- معنایی که مستقیما از کلام فهمیده می شود چه نام دارد؟ ۱. مفهوم موافق ۲. مفهوم مخالف ۳. منطوق ۴. ظاهر
۲۲- کدام گزینه در رابطه با عبارت انما نطعمکم لوجه الله صحیح می باشد؟
۱. دلالت بر مفهوم مخالف دارد به دلیل وصف بودن ۲. دلالت بر مفهوم مخالف ندارد به دلیل لقب بودن ۳. دلالت بر مفهوم مخالف ندارد به دلیل وصف بودن ۲. دلالت بر مفهوم مخالف دارد به دلیل حصر بودن γ.γ./γ.γ.γγΥγ4 نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مبادی فقه و اصول، مبادی فقه و اصول رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث، الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۰۲۳ - ، آموزش دینی - عربی ۱۲۲۰۵۲۴
۲۳- اخبار ناقل و روای شجاعت های امام علی در جنگ بدر جزء کدام دسته از اخبار ذیل می باشد؟
۱. متواتر لفظی ۲. خبر حسن ۳. خبر واحد ۴. متواتر اجمالی ۲۴- کدام مستند از ادله قائلین به عصمت ائمه (ع) نمی باشد؟
۱. آیه تطهیر ۲. حدیث ثقلین ۳. آیه نفر ۴. آیه اطیعوالله ۲۵- نوع واجب درمورد، وجوب نماز صبح، وجوب استطاعت در حج به ترتیب کدام است؟
۱. موقت، مشروط ۲. عینی، تخییری ۳. موقت، کفایی ۲. عینی، کفایی ۲۶- چه وقت وجوب کفایی ، عقاب و کیفر به دنبال خواهد داشت؟
۱. انجام حکم توسط برخی مکلفین ۰۲ ترک حکم توسط برخی مکلفین
۳. ترک حکم توسط همه مکلفین ۲. انجام حکم توسط همه مکلفین ۲۷- حکمی که پیش از ظهور اسلام وجود نداشته و با ظهور اسلام به وجود آمده است چه نام دارد؟
۱. حکم تاسیسی ۲. حکم واقعی ۳. حکم امضایی ۴. حکم ظاهری ۲۸- کدامیک از اقسام دلالت ها، از جمله دلالت های جعلی و اعتباری می باشد؟
۱. دلالت عقلی ۲. دلالت طبعی ۰۳ دلالت وضعی ۴. دلالت طبعی و وضعی ۲۹- نهی به انجام فعل با رخصت فعل و انجام آن تعریف کدام حکم تکلیفی است ؟
۱. حرام ۲. مستحب ۳. مباح ۴. مکروہ ۳۰- تمام واجبات نسبت به شرایط عامه تکلیف چه نوع واجبی هستند؟
۱. واجب مشروط ۰۲ واجب کفایی " . واجب معلق ۴۔ واجب تعبدی
γ.γ./γ.γ.γγΥγ4
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :