نمونه سوال درس منطق 1 نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس منطق 1 نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : منطق ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۰۱۹ -، الهیات ومعارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۶۰
۱- اولين فيلسوفی که درآمیختن ادراکات حقیقی و اعتباری را مهمترین لغزش فکری حکما و دانشمندان علم اصول دانست چه کسی بود ؟
f ١. صدرالمتألهين ۲. علامه طباطبایی ۳. ملاهادی سبزواری
شیخ اشراق ۲- مولف کتاب ارگانون جدید کیست؟
۱. سراج الدین ارموی ۲. هیوم
۳. فرانسیس بیکن ۴. دبیران کاتبی قزوینی ۳- این جمله حرکت ذهن از مجهول به سوی معلومات پیشین واز معلومات پیشین به سوی مطلوب تعریف کدام واژه است؟
) ... فکر ャ。 نظم .Y . استدلال .Y . منطق
f— کدام مورد خطای فکری نمی باشد؟
۱. خطای مادی ۲. ماده وصورت نادرست
۳. خطای غایی ۴- خطای صوری ۵- موسس منطق دو بخشی در فرهنگ اسلامی کیست؟
۱. شیخ الرئیسی ۲. فارابی
۳. خواجه ی طوسی ۴. ملای سبزواری
۶- کدام یک از فلاسفه ذیل مبحث الفاظ را در قضایا مطرح کرده است؟
۱. فارابی ۲. ارسطو ۳. ابن سینا ۴. افلاطون ۷- کدام گزینه ازشرط های لفظ مرکب نمی باشد؟
۱. لفظ دارای اجزاء باشد ۲. دلالت جزء لفظ بر جزء معنا قصد شده باشد
۳. جز علفظ میتواند برجزء معنادلالت نکند ۴. معنای لفظ هم دارای اجزاعباشد ۸- سیمرغ چه نوع لفظی است؟
۱. مفرد ۲. مرکب ناقص تقییدی
۳. مرکب ناقص غیر تقییدی
"ו "וו.ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : منطق ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۰۱۹ -، الهیات ومعارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۶۰
۹- کدام تقسیم لفظی خاصی اسم است؟
۱. مشترک ومنقول ۲. حقیقت ومجاز
٢۔ جزئی وکلی " . عام وخاص ۱۰- مفهومی که فرضی افراد متعدد برای آن محال نیست چه نام دارد؟
۱. منطقی آ ، طبعی ۳. وضعی ۴. کلی ۱۱- چرادر سنجش دوکلی از جهت افراد یکی از این چهار حالت(تساوی، تباین، عموم و خصوصی مطلق، وعموم خصوصی من و جه)
را خواهند داشت؟ چون
۱. حصرقانونی دارند ۲. حصرعقلی دارند
۳. حصرنحوی دارند ۴. حصرمنطقی دارند
۱۲- کدام گزینه فرق بین جزئی اضافی و جزئی حقیقی رادربردارد؟ ۱. اولی امری نسبی ودومی غیر نسبی است هردو مرنسبی اند ۳. بین ایندو فرقی نیست هیچ کدام امرحقیقی نیست ۱۳- در تعریف جنسی گفته اند.... ۱. مصداق یا کلی ذاتی که در جواب سوال ازهویت، برچیزی حمل می شود ۲. مفهومی است که در جواب سوال از چیستی، برچیزی حمل می شود ۳. مفهومی که در جواب سوال از چیستی، بر افراد مشترک الحقیقه حمل می شود ۴. کلی ذاتی که در جواب سوال از چیستی، برافراد مختلف الحقیقه حمل می شود ۱۴- به مفاهیم کلی مانند دانشجو انسان است که تحت نوع حقیقی قرار میگیرند چه گفته میشود؟ ۱. صنف ۲. نوع سافل ۳ - نوع اضافی ۴. نوع الانواع
۱۵- ضاحک نسبت به انسان چه نوع مفهومی است؟
۱. فصلی ۲. نوع " عرض خاص " . عرض عام ۱۶- طبیعی ترین عکس العمل ذهن در برخورد با جهان خارج چیست؟
۱. تفکر ۲. شناخت .Y . سوال .Y . اندیشیدن "ו "וו.ץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : منطق ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۰۱۹ -، الهیات ومعارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۶۰
۱۷- اقسام تعریف کدامند؟ ۱. حقیقی، مجازی، اسمی آ. لفظی،اسمی،حقیقی
.Y . اسمی، فعلی، رسمی ٢. تحصل ، تلفظ ، تحقة ۱۸- این سخن مراد حکما از تعریف صرفاً تعریف به حد تام است از کیست؟ ) ... ابن سینا ャ。 ابن عربی
۳ - حکیم سبزواری ۴. حکیم فارابی
۱۹- کدام گزینه نمیتواند از قواعد کلی بیان شده توسط حکیمان مسلمان باشد؟
۱. الجزئی لایکون کاسبأولامکتسبأ ۲. الحدلایکتستب بالقسمهٔ ۳. الحدلایکتسب بالماهیهٔ ۴. کلماکان اعم، کان علمنا به آتم
۲۰- حد شی از چه طریقی شناخته می شود؟
۱. از حد ضدش ۲. از طریق استقرا ۳. از طریق برهان آ، از طریق ترکیب ----- ۲۱- قضیه ی بسیط یعنی
۱. عدم نسبت خبری بین دو قضیه عدم نسبت خبری بین دومفرد ۳. عدم نسبت خبری بین دو مردرحکم مفرد ۰۲ وجودنسبت خبری بین دوجمله
۲۲- کدام قضیه شخصیه نیست؟
۱. سقراط، پزشک نیست ۲. تهران، پایتخت آلوده ای است
t
*. هر دانشجویی کوشا است فردا، روزامتحان است
۲۳- قضیه ای که به وسیله سور دامنه صدق محمول بر موضوع مشخصی می شود چه نام دارد؟
۱. مصوره ۲. مهمله ۳. شخصیه ۴. طبیعیه
۲۴- قضیه ای که مبین تقارن دائمی بین دووصف که وصف محمولی لازمه ی وصف موضوع باشد چه نامیده میشود؟
۱. حقیقیه ャ。 وصفیه « : لازمة الموضوع f خارجية
"ו "וו.ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : منطق ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، الهیات و معارف
اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۰۱۹ -، الهیات ومعارف اسلامی گرایشی فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۶۰
۲۵- همه ی انسان ها فانی اند چه نوع قضیه ای است؟ ۱. مهمله کلیه ۲. طبیعیه موجبه کلیه " : شخصيه مثبته ۴. مسوره ی موجبه کلیه
۲۶- بین حمل اولی و حمل شایع چه نسبتی وجود دارد؟
ا. تقابل دوحمل ۲. تساوی دو حمل
عموم وخصوص من وج عموم وخصوص مطلق
-- t حاله Y. ۲۷- جمله ی مجید دانانیست چه قضیه ایست؟
۱. سالبهای معدولهٔ ۲. موجبه ی محصلهٔ
" . سالبة المحمول ۴. سالبه ی محصله ۲۸- نام دیگر حمل مؤاطاهٔ چیست؟
۱. هوهو ۲. شایع ثنایی ٠٢ حمل اولی ۴. اشتقاق የቄ– کدام مورد از اقسام قضیه ی منفصلهٔ نمی باشد؟
۱. مانعهٔ الجمع ۲. خارجیه ۳. حقیقیه ۴. مانعهٔ الخز
۳۰- این دو جمله هرنمکی در آب حل میشود. برخی از نمک ها، در آن حل نمیشود جزء چه نوع قضایایی هستند؟
۱. متناقضی ۲. متضاد
" . معدولة المحمول ۴. مباشر
"ו "וו.ץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :