نمونه سوال درس تاریخ ادیان نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ ادیان نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ ادیان
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۰۰۱۰
۱- در تاریخ کدام قبیله یافت می شود که هیچ گونه دینی نداشته است؟
۱. بوته کاران نواحی مرکزی استرالیا ۲. هندیهای پاتاگونیا
۲. هیچ قبیلهای یافت نمیشود ۴. قبایلی وجود دارد که شناخته شده نیستند
۲- مسیحیت از کدام جهت، قدرت خدای واحد مشخص را محدود می داند؟
۱. مسئولیت اخلاقی ۲. مسئولیت اجتماعی ۲. مسئوليت الهی ۲. مسئولیت ربوبی
۳- شلایرماخر، جوهر دین را چه می داند؟
۱. اصولی جزمی اخلاق ۲. منفعت شخصی
۳. احساس وابستگی مطلق ۲. عقلانیت
۴- دیدگاهی که در مقایسه ادیان معتقد است همه ادیان نقاط قوت و محستناتی دارند؛ ولی این نقاط مثبت با هم برابر نیستند،
کدام دید گاه است؟
۱. دیدگاه تاریخی ۲. دیدگاه نهایی .Y . دیدگاه خیر خواهانه f دیدگاه رایج
۵- با توجه به تقسیم بندی ادیان بر حسب تصوری که در آغاز از خداوند داشته اند، کدام دین ها، بدون هیچ تاکیدی بر وجود
خدا آغاز گردیده اند؟
۱. جاینی و بودایی ٠٢ هندو و شينتو ۳. سیک و تائو ۴. یهود و زرتشت
۶- رهبر فقید هند گاندی چه طبقه ای را هاریجان ها " نامید؟
۱. طبقهٔ پایین ۲. بی طبقهها ۳. طبقهٔ اشراف ۴. طبقهٔ حکام
۷- کتاب مقدس دین هندویی به چه زبانی است؟
۱. اردو ٢. پالی ۰۳ سانسکریت ۴. عبری
۸- مهم ترین خدای وداها " ایندرا " چه خدایی است؟
۱. خدای خورشید ۲. خدای آسمان ۳. خدای زمین و آسمان ۴. خدای هوا و باران
۹- مهم ترین و برجسته ترین مراسم قربانی در دین هندو به نام ( آسوه - مدها) که یک سال تمام وقت لازم است، قربانی کدام حیوان می باشد؟
۱. اسب ۲. شتر ۳. گاو ۴. گوسفند
۱۰- دین هندویی، در متن اوپانیشادها، اعتقاد به نظام طبقاتی کاست را به عنوان چه امری می پذیرد؟
۱. تاریخی ۲. عقلی ۳. اجتماعی ۴. فطری
γ«Υ /Υ «Υ Υ ΥΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۱ از ۴

***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ ادیان
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۰۰۱۰
۱۱- در بخش اصلی و برجسته (بها گاوادگیتا ) بیان جدید از دین بر کدام مبنا ارائه شده است؟
۱. نجات و رستگاری ۲. زهد و اخلاصی ۳. حقوق و قوانین ۴. اشعار حماسی
۱۲- معاصر ، مهاویرا در چین چه کسی بود؟
۱ . بودا ۲. زرتشت ۳. لائو تسه ۴- خرقیال نبی
۱۳- چرا مهاویرا پس از مرگ والدین خود، برای مدت دوازده سال، ترک دنیا کرد؟
۱. به جهت غم و اندوه فراوان ۲. رسیدن به مقام زهد و رستگاری
۳. مورد تکریم قرار گیرد ۴. اشتغال علمی و فکری
۱۴- مطابق دیدگاه جاینی علت تمام بدبختیهای بشر اتصال بین جسم مادی با روح خالص اوست این نظریه از لحاظ فلسفی به چه نامی شناخته می شود؟
) ... دوآلیسم ャ。 آنی میسم « : کارما to آمپریسم
۱۵- مهاویرا مردم را به چه نوع قربانی دعوت می کرد؟
۱. قربانی رایج در دین هندویی ۰۲ قربانی مورد اشاره در کتاب مقدس ودا
۳. قربانی مورد اشاره در متون برهمانا ۴. قربانی نفس و مهربانی به حیوانات
۱۶- بودا از چه طریق، در مورد علت شرور بهبودی آن به چهار حقیقت برجسته دست یافت؟
۱. تامل فلسفی ۳۔ ریاضت جسمانی
۳. تجزیه و تحلیل ساده روانشناسی .Y . اصول منطقي
۱۷- دو شاخهٔ اصلی کدام دین به ناقلی اصغر و ناقلی اکبر شناسایی می شود؟
۱. دین هندویی ۲. دین بودایی ۲. دین جاینی ۴. دین شینتو
۱۸- بودا در محکوم و سپس تفسیر جدید نمودن از نظام طبقاتی کاست در دین هندویی چه نقشی داشت؟
۱. مجاهد جنگجو ۲. مبارز میانهرو ۰۳رهبر برجسته .Y . مصلح حقیقی
۱۹- اولین ترجمهٔ انگلیسی از تری پیتا کا" توستط چه کسی در سال ۱۸۷۰ میلادی به عمل آمد؟
۱. ماکس مولر ۲. کارل مارکسی ۳. آکوئیناسی ۲. دیویدز
۲۰- دین سیک به عنوان کوششی برای هماهنگ کردن دو دین قوی رقیب یکدیگر در هند ظهور نمود آن دو دین کدامند؟
۱. اسلام و یهود ۲. اسلام و مسیحیت ۳. یهود و مسیحیت ۴. اسلام و هندویی
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΥΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۲ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ ادیان
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۰۰۱۰
۲۱- دیدگاه نانک دربارهٔ کارهای سخت و زاهدانه و ریاضت منشانه دین هندویی چه بود؟
۱. تایید می کرد ۲. تقبیح می کرد ۳. ترویج می کرد مورد انتقاد قرار میداد
۲۲- نامگذاری اصلی خدا در دین سیک به چه عنوان بوده است؟
۱. الله ۲. سات نام ۳. پارام برهما ۴. پارامشور
۲۳- کدام مورد از موارد مورد تأیید دین سیک قرار گرفت؟
۱. نظام طبقاتی کاست ۲. گیاهخواری ۳. بت پرستی و تعداد الهه ". منزلت زنها
۲۴- به اعتقاد بعضی از صاحب نظران، دین کنفوسیوسی بیشتر یک....................است.
۱. مکتب فکری ۲. روش عرفانی ۳. مکتب اخلاقی ۴. روش زندگی
۲۵- لقب سلطنتی " دوک نی که در سال اول میلادی به کنفوسیوسی داده شد، به چه معناست؟
۱. فرد کامل و نمونه ۲. فرد مقدسی ۳۔ حکیم کامل ۴. امپراطور
۲۶- فرمول خاص آرمان اخلاقی کنفوسیوسی برای هر فرد چه است؟
f ۱. آدم متوستط آ ، زن مافوق ۳. مرد ما فوق ۲۷- لائوتسه در مقابل شرور و مفاسد اخلاقی جامعه چه مو ضعی داشت؟
۱. به مبارزه می پرداخت ۲. بر علیه حکومت قیام کرد
۳. به ایراد سخنان حکیمانه قناعت نمود ۴. حزب تشکیل داد ۲۸- کسی که بسیار نزدیک به لائو تسه بود و شاگرد و مرید او محسوب می شد که به آثار استادش روح و حرکت بخشید، چه
کسی است؟
۱. لین یو تانک ۲. هوانگ تی ۳. دو تسانگ ۴. چو انگ تسه ۲۹- یکی از دو کتاب با ارزش ادبیات بومی ژاپن به نام (نیهون جی ) به چه معناست؟
۱. آثار باستانی ۲. آثار هنری ۳. وقایع ژاپن ۴. دعا و نیایش
۳۰- از نقاط قوت دین شینتو چیست؟
۱. تعداد الهه ۲. وجود قاعدهٔ اخلاقی
۳. جان گرایی ابتدایی ۴. فقدان یک بت پرستی کلی
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΥΥΛ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ ادیان
رشته تحصیلی / کد درس : علم اطلاعات ودانش شناسی ۱۲۲۰۰۱۰
۳۱- یهودیان و مسیحیان کدام پیامبر را به عنوان پدر مومنین " می شناسند؟
۱. آدم (ع) ۲. ابراهیم (ع) ۳. داود (ع) ". سليمان (ع)
۳۲- کدام پیامبر می گفت که مردم یهود به خاطر کارهای خلافی که می کردند در تبعید دچار عذاب الهی می شوند؟
۱. ارمیاء ۲. حز قیالی ۳. اشعیای ". هو شع
۳۳- انگره مینیو در دین زرتشت به چه معناست؟
99 & . こう」・W ۱. اهریمن ۲. اهورامزدا
۳۴- مبنای اصول اخلاقی در دین زرتشت چیست؟
۱. عاطفی ۲. اجتماعی ۲. دینی ۴. عقلانی
۳۵- قرآن کدام پیامبر که از دایرهٔ عهدین (تورات و انجیل ) بیرون است را معرفی می نماید؟
) ... الیاس Y. اسکندر کبیر .Y . خنوخ f لوط
۳۶- کدام دسته از خلفای اسلامی در مصر و آفریقای شمالی حکومت می کردند؟
۱. عثمانی Y فاطمی .Y . عباسی .Y . بنی امیه
۳۷- کدام پیامبر در کرانههای رود اردن یک نهضت احیای اخلاقی و دینی را پیگیری می کرد؟
۱. عیسی (ع) ۲. یحیی معمد(ع) ۳. زکریا (ع) ۴. صالح (ع)
۳۸- چه کسی رهبری نهضت اصلاحی پروتستان را بر عهده گرفت؟
۱. هاسی ٠٢ پولس ۳. مارتین لوتر ۴، مرقس
۳۹- با توجه به اصل قانون طلایی در کدام دین آمده است: صدمه را با محبت جبران نما؟
Y.
... )
هندویی ۲. بودایی یهودی ". تائویی
۴۰- ایدهٔ جهانی شدن در متون مقدس کدام دین به چشم نمی خورد؟
۱. جاینی و سیک ۲. زرتشتی و یهودی ۳. بودایی و جاینی ۴. سیک و تائویی
γ«Υ «/Υ «Υ »Υ ΥΥΛ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :