نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال دوم 93-92 رشته های مدیریت
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال دوم 93-92 رشته های مدیریت

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶
۱- کدامیک از گزینه های زیر از عوامل موثر بر ترکیب واردات می باشد؟
۱. رشد متناوب اقتصادی ۲. الگوی مصرف
۳. شیوه برنامه ریزی سازمانها ۰۴ جلوگیری از تورم ۲- بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر چند بخش استوار است؟
۱. دو بخشی ۲. سه بخشی ۳. چهار بخشی " . پنج بخش ۳- در کدام روش زیر ابتدا محصولات اصلی سپس محصولات و قطعات تشکیل دهنده محصول و در نهایت مواد و ملزومات
تشکیل دهنده قطعات بنابر جداول و شناسنامه های طراحی و تعیین شده محصول و لیست مواد و قطعات تعیین خواهد
شد ؟
۱. خریدهای سرمایه ای ۲. سیستم نقطه سفارشی مجدد
۳. سیستم MRD ۴. سیستم MRP
۴- کدام اصلی مورد توجه در خرید عاقلانه و رقابتی، به مفهوم خرید از فروشندگانی مطمئن، متعهد و وفادار و توانمند می
باشد ؟
۱. کیفیت مناسب ۲. مقدار مناسب " : منبع مناسب ۰۴زمان مناسب ۵- مذاکره با فروشندگان کالا در کدام مرحله از مراحلی کلی خرید انجام می شود ؟
۱. مرحله دوم ۲. مرحله سوم ۳. مرحله چهارم ٢. مرحله پنجم ۶- کدام موارد زیر قواعد اجرای وظایف خرید را تعیین می کند؟
۱. استانداردهای خرید ۲. واحد حسابداری
۳. سیستم اطلاعات مدیریت ۴. سیاستهای خرید ۷- کدامیک از استانداردهای زیر جزء استانداردهای بین المللی است؟
۱. استاندارد(IEO) ۲. استاندارد(IED) ۳. استاندارد اروپا ۴. استاندارد(ISS)
۸- کدام موارد زیر بیانگر نقصی سیستم خود تاییدی کیفیت می باشد؟
۱. چند جانبه بودن ۲. کاهش صادرات ۳. یک جانبه بودن ۲. افزایش هزینه ها
\. \. / \. \. Y. V f f
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶ ۹- کدام فلسفه مدیریتی با استفاده از روشهای بهبود مستمر، سعی در بهره گیری بهینه از فرصتهای موجود و منبع در دسترسی با محور قرار دادن مشتری دارد؟ ۱. مدیریت بهره وری جامع ۲. مدیریت بهره وری کل ۲. مدیریت بهره گیری جامع یافراگیر ۴. مدیریت کیفیت جامع
۱۰- کدام گزینه از معایب اجاره می باشد؟
۱. آزادی عمل در جابجایی دارایی مورد اجاره ۲. مناسب تر بودن نرخ بازده
۳. افزایش ریسک ناباب بودن کالا ۲. محدودیت در تغییر دارایی مورد اجاره ۱۱- کدام نوع مناقصه میان تعدادی از داوطلبان و از طریق دعوتنامه به اجرا در می آید؟
۱. مناقصه عمومی ۲. مناقصه محدود
۳. مناقصه اختیاری ۲. مناقصه اختیاری و محدود ۱۲- در چه شرایطی میان یک مذاکره باید تنفسی اعلام کنیم ؟
۱. در صورت یادداشت برداری ۲. در صورت نیاز به همیاری
۳. در صورت نیاز به اطلاعات جدید ۴. در صورت تردید داشتن ۱۳- کدام تکنیک مذاکره شامل اقداماتی متهورانه است که برای قرار دادن معامله در جایگاهی برتر طرح ریزی می شود؟
۱. اقدام به حمله ۲. تاکتیک معامله انجام نمی شود
۳. حمله غافلگیرانه ۲. عبور از موانع ۱۴- در طرح تقاضای اولیه برای طراحی مذاکره کدام موارد زیر را نباید در ابتدای مذاکره مطرح نمود؟
۱. بهترین پیشنهاد ۲. اهداف مذاکره ۳. سیاست های مذاکره ۴. روش مذاکره
۱۵- ضمانت نامه پیش پرداخت مبنی بر گشایش مالی در بانک با چه مبلغی به نفع خریدار در هنگام پیشنهاد باید بپردازد و مورد تایید بانک خریدار قرار گیرد؟
۱. مبالغی معادل ۵ تا ۱۰ درصد از کل مبلغ خرید ۲. مبلغی معادل ۵۰ درصد از کل مبلغ خرید ۳. مبالغی معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل مبلغ خرید ۲: مبلغی معادل پانصد میلیون ریال
۱۶- بیمه تامین اجتماعی در ایران از چه سالی شروع به کار نمود؟
۱. از سال ۱۳۲۰ ۲. از سال ۱۳۲۴ ۳. از سال ۱۳۴۰ ۴. از سال ۱۳۵۹
\. \. / \. \. Y. V f f
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶
۱۷- در ترانزیت خارجی کالاها مشمول کدام موارد زیر می باشد؟ ۱. حقوق گمرکی ۲. سود بازرگانی ۳. عوارضی . هزینه
۱۸- کدام یک از اصطلاحات اینکو ترمز به مفهوم تحویل کالا از کشتی در بندر مقصد تعیین شده است؟
DAF . f DDP . Y DEQ . Y DES . ) ۱۹- بر اساس ماده ۲۸ قانون امور گمرک، وقتی که تعداد بسته ها کم یا اضافه تر از میزان معافیتهای مورد نظر باشد در بدو ورود
و تحویل کالا به گمرک صورت مجلسی تهیه شده به امضاء چه کسانی می رسد؟
۱. نماینده بانک کار گذار و موسسه حمل ۲. نماینده گمرک، انبار، حامل یا موسسه حمل
۳. مدیر انبار و موسسه حمل و بانک خریدار ۴. نماینده گمرک، انبار، ریاست اداره بازرگانی ۲۰- اولین موضوع مورد نیاز برای خریدهای خارجی چیست؟
to ۱. مانیفست ۲. فرانکو ۲. داشتن پروفرما ۲۱- به دستگاهی که ارز را به ریالی یا پول رایج کشور تبدیل می کند چه می گویند؟
۱. تسعیر ارز ۲. فرانکو ۳. اتاق بازرگانی ۴. گمرک ۲۲- کدامیک از اسناد زیر برای کالاهای مسافری یا سوغاتی غیر تجاری به کار می رود؟
۱. پروانه گمرکی ۲. پته گمرکی ۳. اوراق استرداد ۴. قبضی سپرده ۲۳- کدام گزینه دسته بندی انبارها از لحاظ نوع و ماهیت را نشان می دهد؟
۱. انبارهای گمرکی، محلی و صنعتی ۲. انبارهای گمرکی، معمولی، کالاهای شیمیایی
*. انبارهای گمرکی، محلی و محصولات آب انبارهای قطعات، محلی و محصولات ۲۴- کدامیک از گزینه های زیر از اهام وظایف متصدی انبار می باشد؟
۱. اجرای بودجه مصوب انبار ۲. تعیین کالاهایی که در انبارها نگهداری شود.
۳. رعایت اصولی امانتداری و حفظ منافع موسسه ۲. اجرای سیستم انبارداری مصوب سازمان ۲۵- در کدام روش انبارداری، اجناسی را در سیلوهای مخصوصی قرار می دهند تا از بالا وارد شده و از قسمت زیر خارج و به
مصرف برسد؟
۱. روش متحرک آ ، روش مساحت دوبل ". روش قوه ثقل ۴- روش دوکارتی
\. \. / \. \. Y. V f f
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶
۱۷- در ترانزیت خارجی کالاها مشمول کدام موارد زیر می باشد؟ ۱. حقوق گمرکی ۲. سود بازرگانی ۳. عوارضی . هزینه
۱۸- کدام یک از اصطلاحات اینکو ترمز به مفهوم تحویل کالا از کشتی در بندر مقصد تعیین شده است؟
DAF . f DDP . Y DEQ . Y DES . ) ۱۹- بر اساس ماده ۲۸ قانون امور گمرک، وقتی که تعداد بسته ها کم یا اضافه تر از میزان معافیتهای مورد نظر باشد در بدو ورود
و تحویل کالا به گمرک صورت مجلسی تهیه شده به امضاء چه کسانی می رسد؟
۱. نماینده بانک کار گذار و موسسه حمل ۲. نماینده گمرک، انبار، حامل یا موسسه حمل
۳. مدیر انبار و موسسه حمل و بانک خریدار ۴. نماینده گمرک، انبار، ریاست اداره بازرگانی ۲۰- اولین موضوع مورد نیاز برای خریدهای خارجی چیست؟
to ۱. مانیفست ۲. فرانکو ۲. داشتن پروفرما ۲۱- به دستگاهی که ارز را به ریالی یا پول رایج کشور تبدیل می کند چه می گویند؟
۱. تسعیر ارز ۲. فرانکو ۳. اتاق بازرگانی ۴. گمرک ۲۲- کدامیک از اسناد زیر برای کالاهای مسافری یا سوغاتی غیر تجاری به کار می رود؟
۱. پروانه گمرکی ۲. پته گمرکی ۳. اوراق استرداد ۴. قبضی سپرده ۲۳- کدام گزینه دسته بندی انبارها از لحاظ نوع و ماهیت را نشان می دهد؟
۱. انبارهای گمرکی، محلی و صنعتی ۲. انبارهای گمرکی، معمولی، کالاهای شیمیایی
*. انبارهای گمرکی، محلی و محصولات آب انبارهای قطعات، محلی و محصولات ۲۴- کدامیک از گزینه های زیر از اهام وظایف متصدی انبار می باشد؟
۱. اجرای بودجه مصوب انبار ۲. تعیین کالاهایی که در انبارها نگهداری شود.
۳. رعایت اصولی امانتداری و حفظ منافع موسسه ۲. اجرای سیستم انبارداری مصوب سازمان ۲۵- در کدام روش انبارداری، اجناسی را در سیلوهای مخصوصی قرار می دهند تا از بالا وارد شده و از قسمت زیر خارج و به
مصرف برسد؟
۱. روش متحرک آ ، روش مساحت دوبل ". روش قوه ثقل ۴- روش دوکارتی
\. \. / \. \. Y. V f f
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶
۲۶- استفاده از کدام سیستم ارزیابی دایمی موجودیها، در چند دوره متوالی موجب ارزیابی کمتر از حد واقعی موجودیها در ترازنامه خواهد شد ؟
FIFO Y
۱. روش شناسایی ویژه روش
۰۳روش میانگین متحرک ۴. روش LIFO
۲۷- در کدامیک از مدلهای کنترل موجودیها از فنون شبیه سازی جهت تعیین بهترین سیاست انبارداری استفاده می شود؟
۱. مدلهای کنترل موجودی در شرایط ریسک ۲. مدل موجودی صفر
۳. مدلهای کنترل موجودی در شرایط اطمینان ۲. مدلهای کنترل موجودی در شرایط عدم اطمینان
۲۸- در کدام سیستم سفارش دهی، فواصل زمانی معینی وجود دارد که طی آنها سفارشی داده می شود. مقادیر هر بار سفارش
f Y. .Y . سیستم دوره سفارشی سیستم بازدید عینی سیستم نقطه سفارشی سیستم ظرف ذخیره
۲۹- در روش کنترلی ABC به عنوان یکی از سیستمهای سفارش دهی، دسته B شامل کالاهایی است که......اقلام و ............ ارزش را به خود اختصاص می دهد.
| \\ – so . . ; /人・ ー /Y・.Y |A – 's.' . . Y /入·一 /所·.1
۳۰- بارنامه کشتیرانی دال بر کدام موارد زیر است؟
۱. گواهی وزن ۲. حمل کالا ۳. دریافت کالا ۴. بارگیری کالا
۳۱- مفهوم کدام گزینه دال بر تامین رضایت مشتری و رفاه اجتماعی بلند مدت می باشد؟
۱. مفهوم بازاریابی اجتماعی در مدیریت بازار ۲. مفهوم کالا در مدیریت بازاریابی
۳. مفهوم بازاریابی در مدیریت بازاریابی ۴. مفهوم فروش در مدیریت بازاریابی
۳۲- در کدام گزینه مهمترین وظیفه عمده فروشی مطرح شده است؟
۱. انبارداری آ، ارائه خدمات پس از فروش
۳. تبلیغ ۲. خرید
۳۳- در کدام جریان اصلی در توزیع جهت بررسی عملکرد کانال توزیع، به جریان فیزیکی کالا از مرحله تولید تا مصرف کننده مربوط می شود؟
. Y.
۱. اولین جریان ۲. دومین جریان سومین جریان ۰۴ چهارمین جریان
\. \. / \. \. Y. V f f
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵

***
. - - دانشگاه پیام نور کارشناسی = مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیستم های خرید انبارداری و توزیع، سیستم های خرید، توزیع و انبارداری، سیستمهای خریدوانبارداری و توزیع
رشته تحصیلی / کد درس : مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۳ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۰ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۶
۲۶- استفاده از کدام سیستم ارزیابی دایمی موجودیها، در چند دوره متوالی موجب ارزیابی کمتر از حد واقعی موجودیها در ترازنامه خواهد شد ؟
FIFO Y
۱. روش شناسایی ویژه روش
۰۳روش میانگین متحرک ۴. روش LIFO
۲۷- در کدامیک از مدلهای کنترل موجودیها از فنون شبیه سازی جهت تعیین بهترین سیاست انبارداری استفاده می شود؟
۱. مدلهای کنترل موجودی در شرایط ریسک ۲. مدل موجودی صفر
۳. مدلهای کنترل موجودی در شرایط اطمینان ۲. مدلهای کنترل موجودی در شرایط عدم اطمینان
۲۸- در کدام سیستم سفارش دهی، فواصل زمانی معینی وجود دارد که طی آنها سفارشی داده می شود. مقادیر هر بار سفارش
f Y. .Y . سیستم دوره سفارشی سیستم بازدید عینی سیستم نقطه سفارشی سیستم ظرف ذخیره
۲۹- در روش کنترلی ABC به عنوان یکی از سیستمهای سفارش دهی، دسته B شامل کالاهایی است که......اقلام و ............ ارزش را به خود اختصاص می دهد.
| \\ – so . . ; /人・ ー /Y・.Y |A – 's.' . . Y /入·一 /所·.1
۳۰- بارنامه کشتیرانی دال بر کدام موارد زیر است؟
۱. گواهی وزن ۲. حمل کالا ۳. دریافت کالا ۴. بارگیری کالا
۳۱- مفهوم کدام گزینه دال بر تامین رضایت مشتری و رفاه اجتماعی بلند مدت می باشد؟
۱. مفهوم بازاریابی اجتماعی در مدیریت بازار ۲. مفهوم کالا در مدیریت بازاریابی
۳. مفهوم بازاریابی در مدیریت بازاریابی ۴. مفهوم فروش در مدیریت بازاریابی
۳۲- در کدام گزینه مهمترین وظیفه عمده فروشی مطرح شده است؟
۱. انبارداری آ، ارائه خدمات پس از فروش
۳. تبلیغ ۲. خرید
۳۳- در کدام جریان اصلی در توزیع جهت بررسی عملکرد کانال توزیع، به جریان فیزیکی کالا از مرحله تولید تا مصرف کننده مربوط می شود؟
. Y.
۱. اولین جریان ۲. دومین جریان سومین جریان ۰۴ چهارمین جریان
\. \. / \. \. Y. V f f
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۴ از ۵

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :