نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس سیستم خرید و انبارداری و توزیع نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه ۱۲۱۸۱۱۰ استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است
۱- فعالیت های تجاری و بازرگانی در اقتصاد بوسیله ی چه واحد هایی به اجرا درمی آیند؟
۱. واحد های دولتی ۲. واحد های غیر انتفاعی ۳. واحد های تجاری یا شرکت ها ". وزارتخانه ی بازرگانی ۲- کدامیک از گزینه ها جز اصول سیاست بازرگانی نیست؟ ۱. تامین نیازمندی های اقتصادی ۲. ایجاد رقابت ۳. انتقال تکنولوژی ۴. ایجاد اشتغالی -------- ۳- قیمت گذاری خرید تابعی است از ۱. کششی بازار ۲. کشش عرضه ۳. کشش درامدی ۴. هزینه ها
۴- تحلیلی ۵ نیروی بازار در خصوصی عرضه کنندگان به چه کسی منتسب است؟
پیتر دراکر ۲. مایکل پورتر ۰۳ جان اسمیت ۲. سیمون
... ) ۵- کدامیک از گزینه های زیر به اهداف بخش خرید مربوط نیست ؟
۱. شناسای جایگزین های مطمئن ۰۲ برقراری ارتباط مناسب با عرضه کنندگان
۳. تربیت کارکنان ماهر و شایسته ۴. تحلیل بازار مصرف کنندگان نهایی ۶- .............. مناسب از طریق شناخت تولید کنندگان در سطح ملی و بین المللی و بررسی تاریخچه و نحوه ی فعالیت ها و
محصولات آنها قابل دستیابی است.
۱. تعداد ۲. قیمت " . منبع ۴. کیفیت ۷- تشخیص صحیح، دقیق و بموقع نیازهای بخش های سازمان بر عهده ی کدامیک از واحدهای سازمان است؟
۱. بخش فروش آ، بخش منابع انسانی
۳. بخش خرید ۲. بخش بهره وری و سیستم ها
۸- هدف کدامیک از تشکیلات و سازمان های کسب و کار در ایران تحقق اهداف اعضا در رفع نیازهای مشترک انها می باشد؟
۱. بخش تعاونی ۲. بخش دولتی
.Y . بخش خصوصی f سازمان حمایت از مصرف کنندگان
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه ۱۲۱۸۱۱۰ ۹- کدامیک از گزینه ها جزء اهداف استانداردسازی نیست ؟
۱. حمایت از تولید کنندگان ۲. ایجاد اعتماد و اطمینان
۳. سهولت خرید، کالاها و خدمات ۴. جلوگیری از رقابت های ناسالم ۱۰- استاندارد های اجباری و تشویقی جزء کدامیک از استاندارد ها می باشند؟
۱. منطقه ای آ ، بین المللی ۰۳ ملی ۴. کارخانه ای ۱۱- استاندارد ISO از نوع استاندارد های:
۱. ملی است آ ، بین المللی است ۳. منطقه ای است ۲. اجباری است ۱۲- (اطمینان از مطابقت کالاها با خصوصیات مورد نظر وارد کننده ) جمله فوق بیانگر کدام مفهوم زیر است؟
۱. بررسی کیفیت ۲. معاینه ی کالا ۳. روش های معاینه ٢. مسوليت معاينه ۱۳- مهم ترین مزیت مارک تجاری چیست؟
۱. ایجاد وفاداری در مشتریان ۲. عاملی است جهت گسترش دوره ی حیات محصولات
۳. بهره برداری بیشتر از بازار ۴۔ محافظت از محصولات ۱۴- شاخصی های مهم سازمان ها برای رسیدن به بهترین راهکار کدامند؟
۱. هزینه - اطلاعات ۲. هزینه - زمان ". هزینه- بهره وری ۴. زمان - اطلاعات
۱۵- در صورتی که تهیه ی بموقع کالا بسیار حیاتی باشد، کدام روش زیر بهتر است؟
۱. اجارہ ۲. ساخت ۳. خرید ۴. مناقصه ۱۶- این نوع خرید مبالغ ۳۰۰۰۰۰ ریالی تا ۲۰۰۰۰۰۰ ریال را در بر میگیرد:
۱. خرید های عمده ۲. خرید های سازمانی ۲. خرید های جزئی ۴. خرید های متوسط ۱۷- خرید های عمده جز کدامیک از خرید ها می باشند ؟
۱. خرید های شرکت های تعاونی ۲. مناقصه ها و مزایده ها
۳. خرید بخش خصوصی ۴. خرید های دولتی ۱۸- در این نوع از خرید ها، مناقصه به یک سازمان یا شخصی واگذار میگردد؟
۱. مناقصه ی محدود ۲. مناقصه ی اختیاری ۳. مناقصه ی خصوصی ۴. مناقصه ی عمومی
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه ۱۲۱۸۱۱۰ ۱۹- علت موفقیت برخی در مذاکرات خرید چیست؟
۱. برنامه ریزی بهتر ۲. موقعیت استراتژیک بازار
۳. قدرت چانه زنی بیشتر ۴. ظاهر مناسب ۲۰- مرحله ی دوم از مراحل انجام کار در یک مذاکره کدام گزینه است؟
۱. تعیین ترکیب اعضا هیات مذاکره کننده ۲. شناسایی حیطه های کار مذاکره
۳. شناسایی وضعیت طرف مقابل ۴. تعریف هدف از مذاکره ۲۱- مرحله ی استدلال به کدامیک از موارد زیر اطلاق میگردد؟
۱. نقطه ی شروع مزاکره ۲. مرحله ی میانی
۳. مرحله ی نتیجه گیری و جمع بندی ۴. توافق نهایی ۲۲- برزیلی ها چه سبکی را عمدتا در مذاکرات خود بکار می برند؟
۱. سبک اغواگرایانه ۲. سبک مصالحه
۳. مذاکره ی منطقی و اصولی ۲. سبک مصالحه در مقابل مواجهه ۲۳- توافقی است که پس از انجام مذاکره میان خریدار و فروشنده منعقد می شود و وظایف و مسئولیت و ریسک طرفین را
مشخص می نماید؟
۱. پیش فاکتور ۲. ضمانتنامه ۳. قرارداد ۰۴ فورسی ماژور ۲۴- به پرداخت هزینه وسیله ی حمل که جهت تخلیه ی مجبور به توقف بیش از حد باشد گویند :
۱. فورسی ماژور ۲. دموراژ ۳. ضمانتنامه ۴. قرارداد ۲۵- مهمترین دلیل خرید خارجی کدام گزینه ی زیر است؟
۱. ایجاد ارزش افزوده آن بهره گیری از مزیت نسبی
۲. افزایش درآمد ملی ۴. کاهش نرخ بیکاری
۲۶- سندی است دال بر مالکیت کالا، که توسط شرکت های حمل و نقلی صادر می گردد و دال بر حمل کالا از مبدا به مقصد است؟
۱. بیمه نامه ۲. بارنامه ۳. فاکتور ۴. گواهی مبدا
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲ صفحه ۳ از ۴
***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : سیستم های خرید، انبارداری و توزیع رشته تحصیلی / کد درس : مهندسی مدیریت پروژه ۱۲۱۸۱۱۰ ۲۷- بهترین روش انبار کردن کدامیک از موارد زیر است؟
۱. انبار کردن به ترتیب ورود با دراختیار داشتن شماره ی قفسه
۲. انبار کردن به ترتیب ورود کالا به انبار
۳. انبار کردن به ترتیب شماره یا حروف با در نظر گرفتن حداکثر موجودی
آب انبار کردن به ترتیب شماره یا حروف با در نظر گرفتن حداقل موجودی ۲۸- این روش از انبار داری از اتلاف فضاع جلوگیری میکند:
۱. انبار کردن به ترتیب ورود با در اختیار داشتن شماره ی قفسه
۲. انبار کردن به ترتیب ورود کالا به انبار
۳. انبار کردن به ترتیب شماره یا حروف با در نظر گرفتن حداکثر موجودی
آب انبار کردن به ترتیب شماره یا حروف با در نظر گرفتن حداقل موجودی ۲۹- کدامیک جزء اقدامات یک عمده فروشی نیست ؟
۱. حمل و نقل ۲. مواجهه با خطر
۳. توزیع بین مصرف کنندگان نهایی ۴. درجه بندی کالا ۳۰- شخصی حقیقی یا حقوقی که با مصرف کننده ی نهایی در ارتباط است و کالا را از عمده فروشی خریداری میکند؟
۱. وارد کننده ャ。 نمایندگان فروش .Y . کمیسیونرها .Y . خرده فروشان
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :