نمونه سوال درس مدیریت منابع انسانی نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس مدیریت منابع انسانی نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع - چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ -، مدیریت منابع انسانی) منابع انسانی اسلامی ۱۲۱۸۳۸۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۱- تعریف زیردر رابطه با کدام گزینه صحیح است ؟ مدیریت منابع انسانی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای کمک به سازمان در جهت رسیدن به هدف های اساسی 9 اولیه خود.
۱. هدف های عملیاتی ۲. هدف های فردی ۳. هدف های سازمانی ۲. هدف های اجتماعی
۲- در کشورمان حقوق و دستمزد در راستای نیازها، ارزش ها و انتظارات کارکنان نتایجی را فراهم می کند که یکی از آنها روابط میان فردی می باشد. کدام گزینه نشان دهنده این نتیجه است؟
۱. هویت شغل، استقلال شغل، امنیت شغل آن جو سازمانی، اقدامات سازمانی "، ویژگیهای ناظرین، گروه های کاری ذینفع برنامه ریزی شغلی، مدیریت استرس
۳- دو بعد کارآیی و توانایی از ابعاد کدام یک از موارد زیر می باشد؟
۱. صلاحیت " تعارض نقش ۳. ادراک و انگیزه ۴. انتظارات
۴- در کدام یک از نقش های جدید مدیریت منابع انسانی، هزینه های غیر ضروری شناسایی شده و به طور مستمر روش های جدید برای انجام بهتر کارها ارائه می شود؟
۱. مدیریت روابط کارکنان ۲. مدیریت زیر ساختار ۳. مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۲. مدیریت تحول و تغییر
۵- هماهنگ ساختن فعالیت های منابع انسانی با اهداف و برنامه های آینده سازمان و همچنین تقویت سیستم های اطلاعاتی
مدیران نشان دهنده چیست؟
۱. تعریف برنامه ریزی منابع انسانی ۲. عوامل محیطی موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی ۳. اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی آن شاخص های اثربخشی
۶- وقتی یک سازمان یا محیط آن در تحول و آشوب به سر می برد، استفاده از کدام روش پیش بینی تقاضای منابع انسانی بهترین روش به شمار می رود؟
۱۔ روش دلفی آروش گروه اسمی ۲. روش آماری ۴. روش قضاوتی
የ\ላለየ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
.
مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع - چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ -، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ -، مدیریت منابع انسانی) منابع انسانی اسلامی ۱۲۱۸۳۸۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۱- تعریف زیردر رابطه با کدام گزینه صحیح است ؟ مدیریت منابع انسانی به خودی خود یک هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای کمک به سازمان در جهت رسیدن به هدف های اساسی 9 اولیه خود.
۱. هدف های عملیاتی ۲. هدف های فردی ۳. هدف های سازمانی ۲. هدف های اجتماعی
۲- در کشورمان حقوق و دستمزد در راستای نیازها، ارزش ها و انتظارات کارکنان نتایجی را فراهم می کند که یکی از آنها روابط میان فردی می باشد. کدام گزینه نشان دهنده این نتیجه است؟
۱. هویت شغل، استقلال شغل، امنیت شغل آن جو سازمانی، اقدامات سازمانی "، ویژگیهای ناظرین، گروه های کاری ذینفع برنامه ریزی شغلی، مدیریت استرس
۳- دو بعد کارآیی و توانایی از ابعاد کدام یک از موارد زیر می باشد؟
۱. صلاحیت " تعارض نقش ۳. ادراک و انگیزه ۴. انتظارات
۴- در کدام یک از نقش های جدید مدیریت منابع انسانی، هزینه های غیر ضروری شناسایی شده و به طور مستمر روش های جدید برای انجام بهتر کارها ارائه می شود؟
۱. مدیریت روابط کارکنان ۲. مدیریت زیر ساختار ۳. مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۲. مدیریت تحول و تغییر
۵- هماهنگ ساختن فعالیت های منابع انسانی با اهداف و برنامه های آینده سازمان و همچنین تقویت سیستم های اطلاعاتی
مدیران نشان دهنده چیست؟
۱. تعریف برنامه ریزی منابع انسانی ۲. عوامل محیطی موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی ۳. اهمیت برنامه ریزی منابع انسانی آن شاخص های اثربخشی
۶- وقتی یک سازمان یا محیط آن در تحول و آشوب به سر می برد، استفاده از کدام روش پیش بینی تقاضای منابع انسانی بهترین روش به شمار می رود؟
۱۔ روش دلفی آروش گروه اسمی ۲. روش آماری ۴. روش قضاوتی
የ\ላለየ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ - ، مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی اسلامی ۱۲۱۸۳۸۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۷- در کدام روش جمع آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل کننده شغل بیشتر به عملکرد شاغلین توجه دارد تا گفتار آن ها؟
۱. مشاهده ャ。 پرسشنامه " مصاحبه آن یادداشت های روزانه
۸- کدام یک از خروجی های تجزیه و تحلیل شغلی، یک تصویر کلی از شغلی را به دست می دهد و توضیح می دهد که شغل از شاغل چه می خواهد؟
ا. شرح شغل آفن وقایع حساس ۳. شرایط احراز شغل ۴. تحلیل وظیفه ای شغل
۹- در کدام روش جذب کارمندیابی از بیرون، می توان برای کارمندیابی در هر گونه شغلی از غیرماهرترین تا ماهرترین آن ها و مشاغل مدیریتی بلند پایه استفاده کرد؟
۱. دانشگاه ها Y آگهی .Y . موسسات کارمندیابی .Y . مراجعه شخصی
۱۰- در فرآیند گزینش کدام مرحله برای شناسایی مواردی از قبیل هویت افراد، وضعیت آموزشی، حوزه علاقمندی و ارزیابی اوقات فراغت انجام دهی شود ؟
۱. مصاحبه مقدماتی ۲. آزمون استخدامی " مصاحبه جامع ۲. تکمیل فرم درخواست کار
۱۱- در کدام نوع مصاحبه ، وضعیت یا مشکل خاصی با مصاحبه شونده مطرح می شود و از او خواسته می شود مشکل را حل کند ؟
۱. مصاحبه رسمی ۲. مصاحبه مختلط ۳. مصاحبه رفتاری ۴. مصاحبه تحت فشار ۱۲- فرآیند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است، چه نام دارد؟
۱. آموزش ۲. شخصیت ۳. انگیزش یادگیری
የ\ላለየ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ - ، مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی اسلامی ۱۲۱۸۳۸۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۱۳- فرآیند آموزشی کارکنان در سازمان ها شامل چه مراحلی می باشد؟
).. مرحله سنجش نیازها - مرحله اجرا - مرحله ارزشیابی
۲. آموزش - تعیین محتوای آموزشی - انتخاب فنون - اندازه گیری یادگیری - بررسی نتایج ۳. تعیین نیازهای آموزشی - طراحی و برنامه ریزی آموزشی - اجرای برنامه ها - ارزشیابی برنامه ها
۲. ایجاد هماهنگی - مشخص کردن هدف ها - ایجاد نظم و کیفیت - تهیه طرح - سازماندهی
۱۴- کدام گزینه درباره مسیر پیشرفت شغلی صحیح نمی باشد؟ ۱. تجربه نمودن بیش از یک نقش یا پست در زندگی کاری یک فرد است. ۲. علاوه بر ابعاد عینی دارای ابعاد ذهنی نیز می باشد. ۴. هدف اساسی آن حمایت و پشتیبانی در هدایت و توسعه مسیر شغلی می باشد. ۱۵- در کدام مرحله از مراحل مسیر شغلی، افراد اغلب فکر ارزیابی و بررسی سایر راه ها بوده و سعی دارند تلاش های شغلی خود را در جهت دیگری سوق دهند؟ ۱. مرحله نگهداری ۲. مرحله استقرار ۳. مرحله پیشرفت " : مرحله خروج
۱۶- فرآیندی که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آن ها با معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی می کند، چه نامیده می شود؟
۱. شایستگی فنی "، ارزیابی عملکرد ۳. برنامه ریزی آموزشی آن شاخصی استاندارد
۱۷- کدام یک از گزینه های زیر تقویت عملکرد موفقیت آمیز را میسر می سازد و به افراد کمک می کند تا ضعف های خود را بشناسند و اصلاح کنند و در نهایت به اثربخشی و بهره وری بیشتر منجر می شود ؟
۱. اندازه گیری عملکرد ۲. جبران خدمت ۳. بهسازی عملکرد ۰۲ پیروی از قانون
صفحه ۳ از ۶
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۹۸۴ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ - ، مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی اسلامی ۱۲۱۸۳۸۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۱۳- فرآیند آموزشی کارکنان در سازمان ها شامل چه مراحلی می باشد؟
).. مرحله سنجش نیازها - مرحله اجرا - مرحله ارزشیابی
۲. آموزش - تعیین محتوای آموزشی - انتخاب فنون - اندازه گیری یادگیری - بررسی نتایج ۳. تعیین نیازهای آموزشی - طراحی و برنامه ریزی آموزشی - اجرای برنامه ها - ارزشیابی برنامه ها
۲. ایجاد هماهنگی - مشخص کردن هدف ها - ایجاد نظم و کیفیت - تهیه طرح - سازماندهی
۱۴- کدام گزینه درباره مسیر پیشرفت شغلی صحیح نمی باشد؟ ۱. تجربه نمودن بیش از یک نقش یا پست در زندگی کاری یک فرد است. ۲. علاوه بر ابعاد عینی دارای ابعاد ذهنی نیز می باشد. ۴. هدف اساسی آن حمایت و پشتیبانی در هدایت و توسعه مسیر شغلی می باشد. ۱۵- در کدام مرحله از مراحل مسیر شغلی، افراد اغلب فکر ارزیابی و بررسی سایر راه ها بوده و سعی دارند تلاش های شغلی خود را در جهت دیگری سوق دهند؟ ۱. مرحله نگهداری ۲. مرحله استقرار ۳. مرحله پیشرفت " : مرحله خروج
۱۶- فرآیندی که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آن ها با معیارهای از پیش تعیین شده ارزیابی می کند، چه نامیده می شود؟
۱. شایستگی فنی "، ارزیابی عملکرد ۳. برنامه ریزی آموزشی آن شاخصی استاندارد
۱۷- کدام یک از گزینه های زیر تقویت عملکرد موفقیت آمیز را میسر می سازد و به افراد کمک می کند تا ضعف های خود را بشناسند و اصلاح کنند و در نهایت به اثربخشی و بهره وری بیشتر منجر می شود ؟
۱. اندازه گیری عملکرد ۲. جبران خدمت ۳. بهسازی عملکرد ۰۲ پیروی از قانون
صفحه ۳ از ۶
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۱۹۸۴ = نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ - ، مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی اسلامی ۱۲۱۸۳۸۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۱۸- در کدام یک از روش های زیر ، نوع امتیازدهی ناشی از استفاده از تحلیل آماری است و همچنین این روش نیازمند رشد و بلوغ سازمانی در کارکنان سازمان و پرهزینه و زمان بر است ؟
۱. روش مقیاسی مشاهده رفتار آن روش مقایسه زوجی "روش مقیاسی مبتنی بر رتبه بندی رفتاری ۴. روش مدیریت بر مبنای هدف
۱۹- کدام یک از گزینه های زیر جزء نتایج مورد انتظار از اجرای حقوق و مزایا می باشد؟
۱. کاهش سطوح مقامات آ، ارتباط کارآیی و عملکرد کارکنان ۳. افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان آن توجه به بهره وری در سیستم
۲۰- کدام یک از سیستم های پرداخت، به علت سهولت اندازه گیری، در سال های اخیر بسیار رایج شده است و نه تنها به کارکنان انگیزه لازم جهت بالا بردن قابلیت موجود اشخاصی را می دهد بلکه انعطاف پذیری سازمان را نیز افزایش می دهد؟
۱. سیستم پرداخت مبتنی بر مهارت ۲. سیستم پرداخت بر مبنای شایستگی ۳. سیستم پرداخت بر مبنای ارشدیت ۲. سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد گروهی
۲۱- در جهت ارتقای خدمات مربوط به سلامت روانی به وسیله روانشناسان و مددکاران از کدام نوع مربیگری استفاده می شود؟
۱. مربیگری نظارتی آن مربیگری راهبری ۳. مربیگری زندگی آن مربیگری اصلاحی
۲۲- اگر ارباب رجوع باور کند که اطلاعات شخصی او توسط مربی در حال مبادله است و یا اگر مربی احساسی کند که روابطش در یک کشمکش قدرت سازمانی از بین رفته است، کدام فرآیند دچار اختلال شده است؟
۱. اشتراک اطلاعات ۰۲ استانداردهای اخلاقی ۲. بهترین تمرین ۴. قابلیت اعتماد
۲۳- کدام سبک مربیگری تمایل دارد بر حسب رهبری موقعیتی توسط متمرکز شدن روی واقعیات، اطلاعات، قوانین و پایه ریزی فرآیندها، افراد را هدایت کند؟
۱. سبک کنترل کننده ۲. سبک تحلیل کننده ۳. سبک تشویق کننده ۴. سبک حمایت کننده
የ\ላለየ•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
.
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : مدیریت منابع انسانی
رشته تحصیلی /کد درس : مدیریت دولتی، مدیریت دولتی (چند بخشی ) ۱۲۱۸۰۳۴ -، مدیریت صنعتی ۱۲۱۸۰۷۵ - ، مهندسی صنایع، مهندسی صنایع (چند بخشی ) ۱۲۱۸۱۰۸ - ، مدیریت بازرگانی ۱۲۱۸۱۳۴ - ، مدیریت صنعتی (چند بخشی )۱۲۱۸۲۶۵ - ، مدیریت منابع انسانی - منابع انسانی اسلامی ۱۲۱۸۳۸۷ -، مدیریت بازرگانی (چند بخشی ) ۱۲۳۵۰۰۲
۱۸- در کدام یک از روش های زیر ، نوع امتیازدهی ناشی از استفاده از تحلیل آماری است و همچنین این روش نیازمند رشد و بلوغ سازمانی در کارکنان سازمان و پرهزینه و زمان بر است ؟
۱. روش مقیاسی مشاهده رفتار آن روش مقایسه زوجی "روش مقیاسی مبتنی بر رتبه بندی رفتاری ۴. روش مدیریت بر مبنای هدف
۱۹- کدام یک از گزینه های زیر جزء نتایج مورد انتظار از اجرای حقوق و مزایا می باشد؟
۱. کاهش سطوح مقامات آ، ارتباط کارآیی و عملکرد کارکنان ۳. افزایش انگیزه و رضایت شغلی کارکنان آن توجه به بهره وری در سیستم
۲۰- کدام یک از سیستم های پرداخت، به علت سهولت اندازه گیری، در سال های اخیر بسیار رایج شده است و نه تنها به کارکنان انگیزه لازم جهت بالا بردن قابلیت موجود اشخاصی را می دهد بلکه انعطاف پذیری سازمان را نیز افزایش می دهد؟
۱. سیستم پرداخت مبتنی بر مهارت ۲. سیستم پرداخت بر مبنای شایستگی ۳. سیستم پرداخت بر مبنای ارشدیت ۲. سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد گروهی
۲۱- در جهت ارتقای خدمات مربوط به سلامت روانی به وسیله روانشناسان و مددکاران از کدام نوع مربیگری استفاده می شود؟
۱. مربیگری نظارتی آن مربیگری راهبری ۳. مربیگری زندگی آن مربیگری اصلاحی
۲۲- اگر ارباب رجوع باور کند که اطلاعات شخصی او توسط مربی در حال مبادله است و یا اگر مربی احساسی کند که روابطش در یک کشمکش قدرت سازمانی از بین رفته است، کدام فرآیند دچار اختلال شده است؟
۱. اشتراک اطلاعات ۰۲ استانداردهای اخلاقی ۲. بهترین تمرین ۴. قابلیت اعتماد
۲۳- کدام سبک مربیگری تمایل دارد بر حسب رهبری موقعیتی توسط متمرکز شدن روی واقعیات، اطلاعات، قوانین و پایه ریزی فرآیندها، افراد را هدایت کند؟
۱. سبک کنترل کننده ۲. سبک تحلیل کننده ۳. سبک تشویق کننده ۴. سبک حمایت کننده
የ\ላለየ•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۶
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :