نمونه سوال درس جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای نیمسال دوم 93-92
بیست فایل

نمونه سوال درس جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای نیمسال دوم 93-92

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصادفضا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۲۵
۱- کدام یک از اصطلاحات زیر کشف یک رابطه علت و معلولی بین پدیده هاست؟ ۱. دکترین ۲. قانون ۳. مکتب
۲- اولین کشوری که به برنامه ریزی منطقه ای پرداخت کدام کشور زیر بود؟ ۱. شوروی ۲. فرانسه ۳. انگلیسی
۳- مفهوم نوین توسعه پس از انتقادهای وارد بر رشد اقتصادی به کدام سو جهت گیری دارد؟
۱. عدالت اجتماعی ۲. مصرف گرایی ۳. رفاه مکانی ۴. تأمین نیازها
۴- دانشمندان علوم اجتماعی معتقد بودند بخش اصلی بدنه نظریه پردازی برنامه ریزی را کدام یک از موارد زیر تشکیل می
دهد ؟ ۱. نظریه های قابل درک فضایی ۲. نظریه های همبستگی ۳. نظریه های قابل اعتماد ۴. نظریه های قابل واکنش
۵- کدام نظریه زیر به نوشته های پربار یورگن هابرماس معطوف می گردد؟
۱. نظریه هنجاری ۲. نظریه فضایی ۳. نظریه تحلیلی ۴. نظریه انتقادی ۶- چه کسی معتقد است که تئوری ها نه تنها به تداوم روابط اقتصادی اجتماعی و سیاسی منجر می شود بلکه آنها را قانونمند
۱. پراست ۲. لوئیسی ۳. ملویلی ۴ . هابرماسی ۷- اساسی و پایه کدام یک از دوره های (اعصار) زیر بر علم تکنولوژی و پوزیتویسم منطقی استوار بوده است؟
۱. عصر پست مدرن ۲. عصر مدرن
۳. عصر پست پست مدرن ۴ - عصر کشاورزی ۸- اندیشه رنسانسی از چه زمانی در اروپا جایگاه خاصی یافت؟
۱. ابتدای قرن ۱۵ میلادی ۲. ابتدای قرن ۱۷ میلادی
۳. ابتدای قرن ۱۴ میلادی .Y . ابتدای قرن ۱۶ میلادی
Υ») •/Υ «Υ ΥΥΛΔΔ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصادفضا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۲۵
۹- ابزار مدرنیته چیست؟ ۱. انسان گرایی - سنت گرایی - سوسیالیسم ۲. انسان گرایی - تکنولوژی - سرمایه داری ۳. طبیعت گرایی - تکنولوژی - سرمایه داری طبیعت گرایی - سنت گرایی - سوسیالیسم ۱۰- جهانی شدن نتیجه دستاوردهای کدام انقلاب است؟
١. الکترونیک آ ، صنعتی ۳. اقتصادی ۴. اطلاعات
۱۱- در بحث جهانی شدن هسته اصلی اقتصاد جهانی چیست؟
۱. دولت - شهر ۲. دولت - ملت " : دولت – مردم ۴. دولت - فرد
۱۲- برنامه ریزان اولیه در مسیر تهیه طرح های جامع توجه خود را به کدام فعالیت معطوف کرده اند؟
۱. فقر فرهنگی ۲. جایگاه اجتماعی ۰۳زیبا شناسی ۴. کاربری زمین
۱۳- از دیدگاه نظری برنامه ریزی در کدام چهارچوب و سبک زیر باقی مانده است؟ ۱. چارچوب و سبک پسامدرنیسم آ ، چارچوب فرامدارنیسم
۰۳ چارچوب و سبک نوگرا ۴ - چارچوب وسبک سنتی
۱۴- در کدام نظریه زیر هیچ گروه معینی از نظر سیاسی اقتصادی و قومی بر دیگر گروه های جامعه مسلط نیست؟
۱. نظریه طبقاتی ۲. نظریه کاستی ۳. نظریه سیرز ۴. نظریه تکثرگرایی
۱۵- در کدام نوع برنامه ریزی ارزش نهفته در هر طرح با شرح سود و هزینه عمومی مشخص شده و به فرآیند ارزشیابی کمک می کند؟
۱. یکپارچه ۲. محلی ۰۳ وکالتی ۴ - عمومی ۱۶- کدام مسأله زنان برای اولین بار در دنیا مورد توجه قرار گرفت؟
۱. فقر ۲. شغلی ۳. خانواده ۴. سیاست ۱۷- اساسی برنامه ریزی جنسیتی مبتنی بر کدام عامل زیر است؟
۱. سوابق تاریخی فمینیسم ۲. تلقی جامعه از زن
۰۳ دیدگاه مسئولین و احکام ۰۴ روابط انسانی
Υ») •/Υ «Υ ΥΥΛΔΔ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصادفضا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۲۱۶۴۲۵
۱۸- اقتصاد زیست منطقه کدام سیاست را در اولویت قرار می دهد؟
۱. رشد صادرات ۲. شبکه محلی ۳. سرمایه گذاری ۲. برون گری ۱۹- کلارک و فیش بر مبنای مشاهدات علمی خود در زمینه رشد منطقه ای کدام نظریه زیر را ارائه داده اند؟
۱. نظریه بخشی ۲. نظریه زیست - منطقه
۳. نظریه کالاهای اساسی ۴. نظریه بازرگانی ۲۰- کدام نظریه مبانی پایه ای نظام سلسله مراتب سکونت گاهی است؟
۱. مکان مرکزی ۲. تکاملی گرایان ۳. نیازهای اساسی ۲. عملکردهای شهری
۲۱- ظرفیت پذیرش اکوسیستم با کدام عامل تغییر می کند؟
۱. فعالیت انسان ۲. تراکم بهینه ۰۳ تخصیص منابع .Y . ایستایی محیط ۲۲- دنیس راندنیلی به چه علت معتقد است اهداف توسعه روستایی جدا از شهرها عملی نیست؟ ۱. تقویت سرمایه گذاری ۲. توسعه اجتماعی اقتصادی
۳. تأمین خدمات مورد نیاز روستاها ۴. شهرها بازار مازاد تولید کشاورزی
۲۳- کدام نظریه زیر به دنبال راههای افزایش میزان دسترسی مردم فقیر روستائی به شهر است؟ ۱. نظریه راندنیلی ۲. نظریه یوفرد ۳. نظریه نوسازی ۴. نظریه قطب رشد پرو ۲۴- واضع نظریه دوگانگی کیست؟ ۱. پرو ۲. کریستال ۳. بوکه ۴۔ میسرا ۲۵- کدام شهر زیر به عنوان مرکز مالی مهم جهانیست که مرکز فرماندهی مرکز اداری را در رابطه با شرکت ها بر عهده دارد؟ ۱، سائوپولو ۲. سنگاپور ۳. بوئینس آیرس ۴. توکیو ۲۶- از بین اندیشمندان زیر چه کسی معتقد به بهره گیری از تکنولوژی سرمایه بر در کشورهای جنوب می باشد؟ ۱. هیرشمن ۲. اشتاین ٠٢ نورکس ۰۴گرشنکرون ۲۷- توسعه روستا شهر در مراکز خدمات روستائی جزء کدام گروه از نظریه ها بازتوزیع جمعیت است؟
) ... کلان Y. خرد .Y . اصلی f فرعی
Υ») •/Υ «Υ ΥΥΛΔΔ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصادفضا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی
روستایی ۱۲۱۶۴۲۵
۲۸- P1 در مدل رتبه اندازه معرف چیست؟ ۱. لگارتیم اندازه جمعیت ۲. جمعیت کل منطقه ۲. شیب خط رگرسیون ۴. جمعیت شهر اول ۲۹- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با کدام پرسش آغاز می شود؟ ۱. مأموریت ۲. استراتژی ۳. بودجه
۳۰- مجموعه ای تکمیلی در ارزیابی طرح ها به روش معیار چه نامیده می شود؟
۱. شبه طرح ۲. قیمت واحد ۳. ترازنامه
Υ») •/Υ «Υ ΥΥΛΔΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***
.
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): دانش راهبر نیکویی برای ایمان است
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : جایگاه روستا در مطالعات و برنامه ریزی منطقه ای
رشته تحصیلی / کد درس : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -اقتصادفضا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی -مدیریت توسعه پایدار روستایی، جغرافیا و برنامه ریزی
روستایی ۱۲۱۶۴۲۵
۲۸- P1 در مدل رتبه اندازه معرف چیست؟ ۱. لگارتیم اندازه جمعیت ۲. جمعیت کل منطقه ۲. شیب خط رگرسیون ۴. جمعیت شهر اول ۲۹- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک با کدام پرسش آغاز می شود؟ ۱. مأموریت ۲. استراتژی ۳. بودجه
۳۰- مجموعه ای تکمیلی در ارزیابی طرح ها به روش معیار چه نامیده می شود؟
۱. شبه طرح ۲. قیمت واحد ۳. ترازنامه
Υ») •/Υ «Υ ΥΥΛΔΔ
نیمسال دوم ۹۳-۱۳۹۲

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :